UPM-Kymmene Oyj:n yhtiökokouskutsu 2001

UPM-Kymmene Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 2.8.2001 klo 13.30, Finlandia-talossa, Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa kello 12.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraava asia:


1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta 20.910.000 euron määräisellä uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä tarjotaan merkittäviksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 12.300.000 uutta 1,70 euron vasta-arvoista osaketta. Osakkeiden merkintähinta on 34,071 euroa osakkeelta. Merkintähinta on sama kuin UPM-Kymmene Oyj:n osakkeen painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 30.3. - 16.5.2001. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon 31.12.2001 päättyvältä tilikaudelta.

Uudet osakkeet voidaan tarjota G. Haindl'sche Papierfabriken Kommanditgesellschaft auf Aktien -nimisen yhtiön eräiden osakkeenomistajien merkittäviksi edellyttäen, että kaikkien G. Haindl'sche Papierfabriken Kommanditgesellschaft auf Aktien -yhtiön osakkeenomistajien ja UPM-Kymmene Oyj:n välillä allekirjoitettu kauppakirja, jonka nojalla UPM-Kymmene Oyj:n on tarkoitus hankkia tytäryhtiönsä omistukseen kaikki G. Haindl'sche Papierfabriken Kommanditgesellschaft auf Aktien -yhtiön osakkeet, on lopullisesti toteutunut. Valtuutus astuisi voimaan 2.8.2001 ja olisi voimassa 30.6.2002 saakka. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää uusmerkinnän muista ehdoista.

Informaatio

Osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 26.7.2001 alkaen UPM-Kymmene Oyj:n pääkonttorissa (osoite jäljempänä). Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 23.7.2001 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity Kymmene Oy:n osakeluetteloon ennen 21.8.1992 tai Repola Oy:n osakeluetteloon ennen 28.2.1994 tai joka on yhtiölle ilmoittanut ja selvittänyt saantonsa. Näissä tapauksissa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai selvitys siitä, missä ne ovat, tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 30.7.2001 klo 16.00, kirjallisesti osoitteeseen UPM-Kymmene Oyj, Osakerekisteri, Eteläesplanadi 2, PL 380, 00101 Helsinki, puhelimitse numeroihin 02041 50108 tai 02041 50109, telefaxilla numeroon 02041 50333 tai internetin kautta osoitteessa www.upm-kymmene.com. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat

Omaisuudenhoitajat ottavat vastaan hallintarekisteristä purettujen osakkaiden ilmoittautumiset sekä tiedot näiden osakkaiden kokousedustajista. Omaisuudenhoitajat ilmoittavat hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat Suomen Arvopaperikeskus Oy:n yhtiökokousta varten laatimaan yhtiön osakasluetteloon.

Helsingissä, 19. päivänä kesäkuuta, 2001
HALLITUS