UPM-Kymmene Oyj:n yhtiökokouksen 30.3.2012 päätökset

UPM-KYMMENE OYJ         PÖRSSITIEDOTE    30.3.2012      KLO 16:25  

UPM-Kymmene Oyj:n 30. maaliskuuta 2012 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös vuodelta 2011 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2011.

Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 0,60 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä on 13.4.2012. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.


Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmäärä on edelleen yhdeksän (9). Nykyisistä hallituksen jäsenistä Björn Wahlroos, Berndt Brunow, Matti Alahuhta, Karl Grotenfelt, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ursula Ranin ja Veli-Matti Reinikkala valittiin uudelleen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Robert J. Routsin ilmoitettua yhtiölle, ettei hän ole käytettävissä uudelle toimikaudelle, uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Kim Wahl.


Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista yhtiön toimitusjohtaja Jussi Pesosta lukuun ottamatta. Hallituksen työjärjestyksen mukaan toimitusjohtaja ei voi olla minkään hallituksen valiokunnan jäsen.

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotus yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomien hallituksen jäsenten palkkioiden säilyttämisestä ennallaan hyväksyttiin. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkioita 175.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 120.000 euroa ja jäsenille 95.000 euroa. Muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan. Vuosipalkkion määrästä 60 % maksetaan rahana ja 40 % vastaavalla osuudella hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita.Tilintarkastajan valinta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkiot tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.


Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 51.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake tai siihen oikeuttava todistus on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, ja se kumoaa 7.4.2011 yhtiökokouksen päättämän yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.


Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus valtuutettiin päättämään vuonna 2012 enintään 500.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

 

***

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi