UPM-Kymmene Oyj:n 2009 yhtiökokouksen päätökset

(UPM, Helsinki, 25.3.2009 klo 16.00) – UPM-Kymmene Oyj:n 25. maaliskuuta 2009 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös vuodelta 2008 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 0,40 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä on 8.4.2009. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi 9 aiemman 10 sijaan. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Matti Alahuhta, Berndt Brunow, Karl Grotenfelt, Georg Holzhey, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ursula Ranin, Veli-Matti Reinikkala ja Björn Wahlroos.

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotus yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomien hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkioiden pitämisestä ennallaan hyväksyttiin. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 175 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajille ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 120 000 euroa vuodessa ja jäsenille 95 000 euroa vuodessa. Muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta maksetaan päiväraha yhtiön matkustussäännön mukaan. Lisäksi maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan. Vuosipalkkion määrästä 60 % maksetaan rahana ja 40 % vastaavalla osuudella hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun ajalta 1.1.–31.3.2009 laadittu osavuosikatsaus on julkistettu.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen varsinaiseksi tilintarkastajaksi ja päätettiin tilintarkastajien palkkioiden maksusta laskun mukaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 51 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake tai siihen oikeuttava todistus on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa 26.3.2008 yhtiökokouksen päättämän omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 10. pykälän muuttamisesta siten, että yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla sekä yhdessä tai useammassa Helsingissä päivittäin ilmestyvässä sanomalehdessä viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.