UPM-Kymmene Oyj:n (Repola Oy) vaihtovelkakirjalaina 1994, Yhtiö käyttää ennenaikaista takaisinmaksuoikeuttaan

Repola Oy laski liikkeeseen 161,5 miljoonan euron (960 miljoonan markan) vaihtovelkakirjalainan vuonna 1994. Lainaa on vaihdettu tähän mennessä 121.747.889,39 eurolla 5.646.264 osakkeeseen. Lainaa on vaihtamatta osakkeiksi 39.712.550,56 euroa, jotka voidaan vaihtaa enintään 1.841.736 uuteen osakkeeseen. Lainaehtojen kohdan 11 mukaisesti yhtiöllä on oikeus milloin tahansa 25.3.1998 alkaen maksaa lainan pääoma maksupäivään kertyvine korkoineen kokonaisuudessaan takaisin. Lainan takaisinmaksupäivä on 28.2.2003 ja takaisinmaksun sijasta velkakirjan haltija voi vaatia velkakirjojen vaihtoa osakkeiksi 2.1.2003 alkaen ja viimeistään 18.2.2003.

Takaisinmaksu 28.2.2003

UPM-Kymmene on päättänyt käyttää lainaehtojen mukaista takaisinmaksuoikeuttaan. Takaisinmaksupäivä on 28.2.2003. Yhtiö maksaa velkakirjan haltijalle lainan pääoman nimellisarvoon sekä kertyneet korot Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttoreissa tai Sampo Pankki Oyj:n pankkipalveluita tarjoavissa konttoreissa velkakirjan luovutusta vastaan takaisinmaksupäivästä alkaen, kuitenkin enintään viiden (5) vuoden kuluttua. Velkakirjan pääomalle ei kerry korkoa 28.2.2003 jälkeiseltä ajalta.

Vaihto-oikeus ajalla 2.1.-18.2.2003

Mikäli velkakirjan haltija haluaa käyttää vaihto-oikeuttaan osakkeiksi takaisinmaksun sijasta, on hänen vaadittava velkakirjojen vaihtoa osakkeiksi aikaisintaan 2.1.2003 ja viimeistään 10 päivää ennen yhtiön ilmoittamaa takaisinmaksupäivää eli viimeistään 18.2.2003 toimittamalla velkakirjat johonkin Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttoriin tai Sampo Pankki Oyj:n pankkipalveluita tarjoavaan konttoriin. Ellei velkakirjoja ole määräpäivään mennessä toimitettu vaihdettaviksi edellä kuvatulla tavalla, menettää velkakirjan haltija vaihto-oikeutensa ja hänelle jää oikeus saada lainan pääoma sen nimellisarvoon ja 28.2.2003 asti kertyneine korkoineen.

Yhtä 1.681,88 euron (10.000 markan) velkakirjaa kohti sen haltija saa osakkeiksi vaihdettaessa 78 UPM-Kymmene Oyj:n osaketta. Pörssikurssi on tällä hetkellä merkittävästi laskennallisen vaihtohinnan 21,56 euron yläpuolella. Velkakirjan haltijan kannattaa ottaa tämä huomioon tehdessään päätöstä osakkeiksi vaihtamisesta tai takaisinmaksusta lainan nimellisarvoon.

Uusien osakkeiden rekisteröinti ja kaupankäynti

Lainaehtojen mukaan vaihdossa saadut uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon vuodelta 2003. Osakkeet saavat äänioikeuden ja muut oikeudet siitä lukien, kun osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin. Vaihtojen tapahduttua uudet osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäviksi. Tämän jälkeen osakkeet kirjataan uutena lajina omistajien arvo-osuustilille.

Uudet osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi omana sarjanaan Helsingin Pörssissä. Uudet osakkeet yhdistetään vanhaan osakelajiin vuodelta 2002 jaettavan osingonmaksun täsmäytyspäivän jälkeen arviolta noin 25.3.2003.

Jos kaikki lainanhaltijat käyttävät vaihto-oikeuttaan, nousee osakkeiden lukumäärä enintään 1.841.736 osakkeella ja osakepääoma enintään 3.130.951,20 eurolla. Osakkeiden kokonaismäärä voi siten nousta enintään 261.957.711 osakkeeseen ja osakepääoma 445.328.108,70 euroon.


Lisätietoja antaa:
Talous- ja rahoitusjohtaja Kari Toikka, UPM-Kymmene, puh. 0204 15 0014

 


UPM-Kymmene Oyj
Hallitus
17.12.2002