UPM-Kymmene Oyj - UPM:n tilinpäätöstiedote 2009

UPM-Kymmene Oyj Tilinpäätöstiedote 2.2.2010 klo 9:30

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009

Q4/2009: Tulos osaketta kohti oli 0,57 (-0,56) euroa, ilman kertaluonteisia
eriä 0,21
(-0,19) euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 186 (tappio 46)
miljoonaa euroa. Tulos parani kustannuskurin ansiosta, käyttökateprosentti oli
17,2 %.
Kysyntä on alkanut elpyä.

Q1-Q4/2009: Tulos osaketta kohti oli 0,33 (-0,35) euroa, ilman kertaluonteisia
eriä
0,11 (0,42) euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 270 (513)
miljoonaa
euroa. Vahva liiketoiminnan rahavirta 1 259 miljoonaa euroa, nettovelat
vähenivät
591 miljoonalla eurolla. Kiinteiden kustannusten vähennys oli 300 miljoonaa
euroa.


Tunnuslukuja
                                                        Q4/         Q4/    Q1-Q4/   Q1-Q4/
                                                     2009      2008      2009      2008

Liikevaihto, milj. euroa           2 108     2 315      7 719     9 461
EBITDA, milj. euroa 1)               362        178      1 062     1 206
% liikevaihdosta                        17,2          7,7        13,8       12,7
Liikevoitto/tappio, milj.               126       -286         135          24
euroa
ilman kertaluonteisia eriä,        186         -46         270        513
milj. euroa
% liikevaihdosta                           8,8         -2,0         3,5         5,4
Voitto/tappio ennen veroja,       311        -360        187      -201
milj. euroa
ilman kertaluonteisia eriä,        156        -120        107       282
milj. euroa
Kauden voitto/tappio, milj.         295        -286       169       -180
euroa
Tulos per osake, euroa             0,57      -0,56       0,33     -0,35
ilman kertaluonteisia eriä,        0,21      -0,19       0,11       0,42
euroa
Laimennettu osakekohtainen  0,57      -0,56       0,33      -0,35
tulos, euroa
Oman pääoman tuotto, %         19,4        neg.        2,8        neg.
ilman kertaluonteisia eriä,           7,4        neg.        1,0         3,4
%
Sijoitetun pääoman tuotto, %    13,2        neg.        3,2         0,2
ilman kertaluonteisia eriä,           7,2        neg.        2,5         4,6
%
Liiketoiminnan rahavirta            0,71       0,69       2,42       1,21
osaketta kohti, euroa
Oma pääoma per osake         12,67     11,74     12,67    11,74
kauden lopussa, euroa
Velkaantumisaste kauden            56          71           56         71
lopussa, %
Korolliset nettovelat kauden    3 730    4 321     3 730    4 321
lopussa, milj. euroa
Sijoitettu pääoma kauden     11 066  11 193   11 066  11 193
lopussa, milj. euroa
Investoinnit, milj. euroa                741       113         913       551
Investoinnit ilman                             58      102         229       532
yritysostoja ja
osakehankintoja, milj. euroa
Henkilöstö kauden lopussa   23 213 24 983   23 213  24 983

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksista ja kertaluonteisia eriä.


Markkinat vuonna 2009

Maailmantalous ajautui syvään taantumaan vuonna 2009, kun finanssikriisi levisi
reaalitalouteen. Kuluttajien luottamus kävi historiallisen alhaisella tasolla
sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Kysynnän heikkeneminen painoi
teollisuustuotantoa, vientiä ja investointeja. Maailmantaloudessa alkoi näkyä
merkkejä vakaantumisesta vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä, kun luottamus
elpyi ja maailmankauppa piristyi. Osittain kehitystä johti Kiina, joka on
selvinnyt taantumasta poikkeuksellisen hyvin kaikkiin muihin keskeisiin maihin
verrattuna.

Euro vahvistui Yhdysvaltain dollariin nähden helmikuusta lähtien, mikä rasitti
euroalueen teollisuuden kilpailukykyä.

Englannin punta, Venäjän rupla ja Ruotsin kruunu niin ikään heikkenivät euroon
nähden.

Kuluttajahinnat ja raaka-ainekustannukset laskivat suurimman osan vuotta, mutta
alkoivat jälleen nousta loppusyksyllä talouden vakaantumisen myötä.

Puuraaka-aineen kysyntä väheni edellisvuotisesta poikkeuksellisen vähäisen
teollisuustuotannon ja alkuvuoden suurten puuvarastojen seurauksena. Suomessa
keskimääräiset markkinahinnat putosivat vuosien 2007-2008 huipputasosta.

Kemiallisen sellun kysyntä väheni vuoden alkupuoliskolla, mutta se elpyi
loppuvuonna Kiinan vahvan kysynnän ansiosta. Kemiallisen sellun markkinahinnat
alkoivat nousta vuoden toisen neljänneksen jälkeen.

Maailmanlaajuisesti mainontaan käytetty rahamäärä romahti maailmantalouden
taantuman myötä. Euroopassa mainonnan kokonaisarvo putosi vuonna 2009 yli 10 %
ja painetun mainonnan arvo laski noin 15 %. Vaikka painettu mainonta menetti
markkinaosuuttaan, painettu media säilytti asemansa suurimpana mainonnan
kanavana Euroopassa ja toiseksi suurimpana globaalisti television jälkeen.
Maailmanlaajuisesti suoramainonta säilytti asemansa paremmin kuin mainonta
kokonaisuutena: se supistui 4 % edellisvuotisesta.

Painetun mainonnan laskun seurauksena graafisten paperien kysyntä laski
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Markkinatasapaino pysyi heikkona koko vuoden.

Vähittäiskauppa kärsi sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa alhaisesta
yksityisestä kulutuksesta. Kysyntä painottui halpamyymälöihin merkkituotteiden
kustannuksella, mikä vaikutti pakkausmateriaalien kysyntään sekä
vähittäiskaupan mainontaan.

Erittäin vähäinen rakentaminen vuonna 2009 vähensi rakennusmateriaalien, kuten
puupohjaisten materiaalien, kysyntää. Rakentamisen luottamusindikaattori alkoi
nousta loppuvuonna 2009, mutta oli silti edelleen hyvin alhainen.


Tulos

Q4/2009 vuoden 2008 vastaavaan jaksoon verrattuna

Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 2 108 miljoonaa euroa, 9 %
alle vuoden 2008 neljännen neljänneksen liikevaihdon 2 315 miljoonaa euroa.
Liikevaihdon lasku oli seurausta pääasiassa alemmista myyntihinnoista
useimmilla UPM:n liiketoiminta-alueilla.

Liikevoitto oli 126 miljoonaa euroa, 6,0 % liikevaihdosta (tappio 286 miljoonaa
euroa, -12,4 % liikevaihdosta). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 186
(tappio 46) miljoonaa euroa, 8,8 (-2,0) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää
kertaluonteisia kuluja nettona yhteensä 60 miljoonaa euroa, johon sisältyy
44 miljoonaa euroa rakennejärjestelykuluja Saha- ja Vaneriliiketoiminnoista
Suomessa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli selvästi parempi kuin vastaavalla
neljänneksellä vuotta aiemmin. Vertailuajanjakso oli poikkeuksellisen heikko,
sillä siihen sisältyi puuvarastojen alaskirjaus ja mittavia seisokkeja paperi-,
sellu- ja vaneritehtailla sekä sahoilla.

Kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat pääasiassa alemmat muuttuvat ja
kiinteät kustannukset. Puukustannukset laskivat 80 miljoonaa euroa
edellisvuotisesta. Muutkin muuttuvat kustannukset laskivat selvästi ja muun
muassa energiakustannusten laskun myötä säästyi 25 miljoonaa euroa.

Kustannussäästötoimilla saavutettiin 60 miljoonaa euroa alemmat kiinteät kulut
verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Osana näitä toimia UPM alkoi
vuonna 2009 noudattaa joustavaa toimintatapaa, jossa tuotantoa sopeutetaan
heikkoon kysyntään väliaikaisilla seisokeilla.

Myyntihintojen euromääräisten muutosten yhteisvaikutus laski liikevoittoa noin
160 miljoonalla eurolla. Paperien keskihinta euroina laski noin 8 %
edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tarramateriaalien keskihinta
paikallisissa valuutoissa oli hieman korkeampi. Sahatavaran ja vanerin hinnat
laskivat merkittävästi.

Biologisten hyödykkeiden käypä arvo hakkuilla vähennettynä nousi 9 miljoonaa
euroa verrattuna vertailuajanjakson 2 miljoonan euron laskuun.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 1 (-16) miljoonaa euroa.
Osakkuusyhtiö Metsä-Botnian käsittelyä kirjanpidossa muutettiin kesäkuun 30.
päivästä 2009 lähtien. Joulukuusta 2009 lähtien Metsä-Botnia ei enää ole UPM:n
osakkuusyhtiö (katso Sellu-liiketoiminta-alue, alaviite 3).

Voitto ennen veroja oli 311 miljoonaa euroa (tappio 360 miljoonaa euroa). Ilman
kertaluonteisia eriä voitto oli 156 miljoonaa euroa (tappio 120 miljoonaa
euroa). Rahoituseriin kirjattiin 215 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä,
joihin sisältyi 220 miljoonan euron myyntivoitto noin 30 %:n omistusosuuden
myymisestä Metsä-Botniassa sekä 5 miljoonan euron tappio liittyen
investointeihin kehitysyksiköissä. Korko- ja muut rahoituskulut nettona ilman
kertaluonteisia eriä olivat 30 (60) miljoonaa euroa. Kurssierot ja käypien
arvojen muutokset olivat 0 miljoonaa euroa (14 miljoonan euron tappio).

Tuloverot olivat 16 miljoonaa euroa (74 miljoonaa euroa positiiviset).
Kertaluonteisten erien vaikutus veroihin oli 28 (51) miljoonaa euroa
positiivinen.

Neljännen vuosineljänneksen voitto oli 295 miljoonaa euroa (tappio 286
miljoonaa euroa) ja tulos osaketta kohti 0,57 (-0,56) euroa. Ilman
kertaluonteisia eriä tulos osaketta kohti oli 0,21 (-0,19) euroa.


Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008

Vuoden 2009 liikevaihto oli 7 719 miljoonaa euroa, 18 % vähemmän kuin vuoden
2008 liikevaihto 9 461 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku oli lähinnä
seurausta pienemmistä toimitusmääristä kaikilla UPM:n liiketoiminta-alueilla.

Liikevoitto oli 135 (24) miljoonaa euroa, 1,7 (0,3) % liikevaihdosta.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 270 (513) miljoonaa euroa, 3,5 (5,4)
% liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää kertaluonteisia kuluja nettona yhteensä
135 miljoonaa euroa. UPM myi entiseen Miramichin paperitehtaaseen liittyvää
omaisuutta Kanadassa ja kirjasi tästä tuottoa 21 miljoonaa euroa.
Rakennejärjestelyistä aiheutui kuluja nettona 109 miljoonaa euroa, joista 18
miljoonaa euroa on arvonalennuksia. Osuus osakkuusyritysten tuloksista sisältää
kertaluonteisia kuluja 47 miljoonaa euroa.

Liikevoitto laski selvästi edellisvuotisesta. Pääasiallinen syy heikompaan
kannattavuuteen olivat merkittävästi alemmat toimitusmäärät kaikilla UPM:n
liiketoiminta-alueilla. Myös alemmat myyntihinnat vaikuttivat negatiivisesti
liikevoittoon.

Myyntihintojen euromääräisten muutosten yhteisvaikutus laski liikevoittoa noin
260 miljoonalla eurolla. Paperien keskihinta euroina laski noin 3 %
edellisvuodesta. Tarramateriaalien keskihinta nousi.
Sahatavaran ja vanerin hinnat laskivat merkittävästi.

UPM vastasi kysynnän laskuun joustavilla toimintatavoilla kaikilla
liiketoiminta-alueillaan. Väliaikaisilla seisokeilla tuotantoa on sopeutettu
vastaamaan heikkoa kysyntää. Kustannussäästötoimien ansiosta yhtiön kiinteät
kustannukset laskivat 300 miljoonaa euroa edellisvuotisesta.

Puukustannukset laskivat aiemmista huipputasoistaan. Edellisvuoteen verrattuna
puukustannukset laskivat 190 miljoonaa euroa. Energiakustannukset kasvoivat
hieman.

Biologisten hyödykkeiden käypä arvo hakkuilla vähennettynä nousi 17 miljoonaa
euroa verrattuna vertailuajanjakson 50 miljoonan euron nousuun.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli -95 (62) miljoonaa euroa.
Osuus sisältää 29 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja Metsä-Botnian
Kaskisten sellutehtaan sulkemisesta ja 18 miljoonan euron arvonalennuksen
kahdesta Pohjolan Voiman voimalaitoksesta. Osakkuusyhtiö Metsä-Botnian
käsittelyä kirjanpidossa muutettiin kesäkuun 30. päivästä 2009 lähtien.
Joulukuusta 2009 lähtien Metsä-Botnia ei enää ole UPM:n osakkuusyhtiö (katso
Sellu-liiketoiminta-alue, alaviite 3).

Voitto ennen veroja oli 187 miljoonaa euroa (tappio 201 miljoonaa euroa). Ilman
kertaluonteisia eriä voitto ennen veroja oli 107 (282) miljoonaa euroa.
Rahoituseriin kirjattiin 215 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä, joihin
sisältyi 220 miljoonan euron myyntivoitto noin 30 %:n omistusosuuden myymisestä
Metsä-Botniassa sekä 5 miljoonan euron tappio liittyen investointeihin
kehitysyksiköissä. Korko- ja muut rahoituskulut nettona ilman kertaluonteisia
eriä olivat 153 (202) miljoonaa euroa. Kurssieroista ja käypien arvojen
muutoksesta aiheutui 9 (25) miljoonan euron tappio.

Tuloverot olivat 18 miljoonaa euroa (21 miljoonaa euroa positiiviset).
Kertaluonteisten erien vaikutus veroihin oli 31 (86) miljoonaa euroa
positiivinen.

Kauden voitto oli 169 miljoonaa euroa (tappio 180 miljoonaa euroa) ja tulos
osaketta kohti 0,33 (-0,35) euroa. Ilman kertaluonteisia eriä tulos osaketta
kohti oli 0,11 (0,42) euroa. Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli 2,42
euroa (1,21).


Rahoitus

Vuonna 2009 liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja ja rahoitusta oli 1
259 (628) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma laski 532 (kasvoi 132) miljoonaa euroa.

Velkaantumisaste 31.12.2009 oli 56 % (71 %). Korolliset nettovelat olivat
kauden lopussa 3 730 (4 321) miljoonaa euroa. Luku sisältää konsolidoidun velan
ostetusta Fray Bentosin sellutehtaasta ja eukalyptuksen viljelyyn
erikoistuneesta Forestal Oriental -yhtiöstä.

Maaliskuussa 2009 UPM korvasi vuonna 2010 erääntyvän 1,5 miljardin euron
luottolimiitin uudella 825 miljoonan euron luottolimiitillä, joka erääntyy
vuonna 2012.

Vuoden lopussa UPM:n kassavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat
yhteensä 2,2 miljardia euroa.


Henkilöstö

Vuonna 2009 UPM:n palveluksessa oli keskimäärin 23 618 (26 017) henkilöä.
Vuoden alussa henkilöstön määrä oli 24 983 ja vuoden lopussa 23 213. Yhteensä 2
294 henkilön vähennys (ilman Uruguayn vaikutusta) oli pääasiassa seurausta
meneillään olevista rakennejärjestelyistä. Fray Bentosin sellutehtaan ja
eukalyptuksen viljelyyn erikoistuneen Forestal Oriental -yhtiön hankinnat
lisäsivät henkilöstön määrää 524 henkilöllä.


Investoinnit

Vuoden 2009 investoinnit olivat 913 miljoonaa euroa eli 11,8 % liikevaihdosta
(551 miljoonaa euroa, 5,8 % liikevaihdosta) ja ilman yritysostoja ja
osakehankintoja investoinnit olivat 229 miljoonaa euroa eli 3,0 %
liikevaihdosta (532 miljoonaa euroa, 5,6 % liikevaihdosta). Metsä-Botnian
Uruguayn-toimintojen hankintameno oli 602 miljoonaa euroa. Operatiiviset
investoinnit olivat 148 (235) miljoonaa euroa.

Uusi biovoimalaitos käynnistyi kesäkuussa Caledonianin tehtaalla Irvinessä,
Skotlannissa. Laitoksen kokonaisinvestointi oli 68 miljoonaa puntaa.

UPM jatkoi tiukkaa investointikuria vuonna 2009. Uusia investointipäätöksiä ei
juuri tehty. Suurin käynnissä oleva projekti on kuorimon uusinta Pietarsaaren
tehtaalla. Kokonaisinvestoinniksi arvioidaan 30 miljoonaa euroa.

Joulukuussa 2009 UPM päätti investoida 17 miljoonaa puntaa materiaalien
talteenottolaitokseen Shottonin paperitehtaalle Pohjois-Walesissa. Uuden
laitoksen rakennustyöt valmistuvat tammikuuhun 2011 mennessä.


Botnian ja sen Uruguayn toimintojen omistus

Joulukuun 8. päivänä UPM, Metsäliitto Osuuskunta, M-real Oyj ja Oy Metsä-Botnia
Ab (Botnia) saivat päätökseen kaupan, jossa UPM:lle siirtyivät Metsäliiton ja
Botnian osuudet Fray Bentosin sellutehtaasta sekä eukalyptuksen viljelyyn
erikoistuneesta Forestal Oriental -yhtiöstä Uruguayssa. Järjestelyssä UPM myi
noin 30 %:n omistusosuuden Botniassa Metsäliitolle sekä osti Botnialta 1,2 %:n
osuuden energiayhtiö Pohjolan Voima Oy:n osakkeista. Yhtiöt allekirjoittivat
sopimuksen järjestelyistä 22.10.2009.

Kaupan jälkeen UPM:n omistusosuus Fray Bentosin sellutehtaasta on 91 %,
Forestal Oriental -yhtiöstä 100 % ja Botniasta 17 %. Joulukuusta 2009 lähtien
Botnia ei enää ole UPM:n osakkuusyhtiö vaan Botnia-omistusta käsitellään
kirjanpidossa myytävissä olevana sijoituksena.

UPM:n oma vuotuinen selluntuotantokapasiteetti kasvoi 2,1 miljoonasta tonnista
3,2 miljoonaan tonniin ja yhtiön osuus Botnian kapasiteetista laski 400 000
tonnin. UPM:n kokonaisselluntuotantokapasiteetti mukaan lukien osuus Botnian
kapasiteetista on 3,6 miljoonaa tonnia vuodessa.

UPM kirjasi Botnian osakkeiden myynnistä 220 miljoonan euron myyntivoiton
vuoden 2009 neljännelle neljännekselle. UPM:n varat kasvoivat 1 209 miljoonaa
euroa ja korolliset nettovelat 370 miljoonaa euroa. Lisäksi muutokset
aikaisemman omistuksen käyvissä arvoissa lisäsivät UPM:n omaa pääomaa 443
miljoonalla eurolla.


Pro forma -tietoja

Jos Botnian järjestely olisi toteutunut 1. tammikuuta 2009, UPM:n liikevaihto
olisi ollut 7 923 miljoonaa euroa, liikevoitto 202 miljoonaa euroa sekä
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 308 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto
olisi ollut 219 miljoonaa euroa.


Pro forma -tunnuslukuja

milj. euroa                       Raportoitu         Pro forma1)           Pro forma 2)
                                              2009                   oikaisu                      2009

Liikevaihto                          7 719                         204                     7 923
EBITDA                               1 062                            92                     1 154
Liikevoitto                              135                             67                        202
ilman kertaluonteisia eriä  270                            38                         308
Voitto ennen veroja              187                            52                         239
ilman kertaluonteisia eriä  107                            23                         130
Kauden voitto                        169                            50                         219

1) Liikevaihto yhteensä 350 miljoonaa euroa sisältää 146 miljoonaa euroa
myyntiä UPM:n yksiköille. Oikaisut sisältävät muun muassa 29 miljoonan euron
kertaluonteisen kulun peruutuksen Kaskisten sellutehtaan sulkemisesta.


Sellu-liiketoiminta -alueen pro forma -tunnuslukuja

milj. euroa                                 Raportoitu        Pro forma         Pro forma 2)
                                                         2009                oikaisu                 2009

Liikevaihto                                        653                      350                 1003
EBITDA                                              -18                         92                     74
Liikevoitto                                        -156                         67                   -89
ilman kertaluonteisia eriä            -127                        38                    -89

2) Raportoitu 2009 sisältää Uruguayn toiminnoista joulukuun 2009 ja pro forma
-oikaisu tammi-marraskuun 2009.


Uudelleenjärjestelyt

Kajaanin paperitehtaan ja Tervasaaren sellutehtaan sulkeminen saatiin
päätökseen vuoden 2008 lopussa. Paperin ja sellun kysynnän laskun vuoksi
sulkemisilla oli vain vähäinen vaikutus UPM:n paperin ja sellun toimituksiin.

Tarraliiketoiminta järjesteli uudelleen Euroopan-toimintonsa vuonna 2009.
Uudelleenjärjestelyn suunnitelma julkistettiin marraskuussa 2008. UPM Raflatac
sulki pysyvästi useita tarralaminaatin tuotantolinjoja ja vähensi
leikkuukapasiteettia Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Unkarissa ja
Suomessa. Yksi leikkuuterminaali suljettiin myös Yhdysvalloissa.
Uudelleenjärjestelyt saatiin päätökseen vuoden 2009 kolmannen neljänneksen
loppuun mennessä.

Marraskuussa 2009 UPM julkisti suunnitelman Saha- ja Vaneriliiketoimintojen
pitkän aikavälin kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi sekä jalostusarvon
kasvattamiseksi Suomen koivuvanerituotannossa. Suunnitelmaa koskevat päätökset
julkistettiin tammikuussa 2010. UPM sulkee pysyvästi Heinolan vaneritehtaan ja
sahan, Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan vaneritehtaan sekä Parkanon
jalostetehtaan vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toimenpiteet
vähentävät UPM:n henkilöstömäärää noin 830:lla.

Uudelleenjärjestelyjen osana UPM investoi noin 25 miljoonaa euroa Savonlinnan
vaneritehtaan laajennukseen sekä Kaukaan sahan ja Aureskosken jalostetehtaan
tuotannon kehittämiseen.

Lahden vanerinjalostuslaitos suljettiin lokakuussa, ja sen tuotanto siirrettiin
yhtiön muille tehtaille.

Metsä ja sahat -liiketoiminta-alueella suljettiin
elokuussa jatkojalostuslaitos Ranskan Boulognessa ja toiminnot keskitettiin
Aigrefeuillen tehtaalle.

Uudelleenjärjestelyt ovat välttämättömiä kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi.
Vuonna 2009 toteutetut toimenpiteet yhdessä aiempina vuosina aloitettujen
toimien kanssa vähensivät henkilöstömäärää 2 300 vuoden 2008 lopun tilanteesta.
Tuotannon lakkauttamisen seurauksena henkilöstömäärä väheni 620 henkilöllä.
Vuosittainen kustannussäästö henkilöstökuluissa on noin 115 miljoonaa euroa.


Osakkeet

Vuonna 2009 UPM:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingin pörssissä oli 5 691
(10 549) miljoonaa euroa. Osakkeen korkein noteeraus oli 9,78 euroa tammikuussa
ja alin 4,33 euroa huhtikuussa.

UPM:n osaketalletustodistuksilla (American Depositary Share, ADS) käydään
kauppaa Yhdysvaltain over-the-counter-markkinoilla (OTC).

Maaliskuun 25. päivänä 2009 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään enintään 51 000
000 yhtiön oman osakkeen hankinnasta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Maaliskuun 27. päivänä 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen niin, että
yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään
1/10 yhtiön kaikista osakkeista.

Lisäksi hallituksella on valtuutus päättää osakkeiden ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Annettavien uusien osakkeiden
lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet,
voi olla enintään 250 000 000 kappaletta. Tuosta määrästä, etuoikeudella yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita, voidaan antaa enintään 250 000 000 kappaletta, osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla voidaan antaa enintään 100 000
000 osaketta. Uusia osakkeita voidaan antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
enintään 5 000 000. Lisäksi hallituksella on valtuutus päättää omien osakkeiden
käytöstä. Valtuutusta ei ole käytetty tähän päivään mennessä. Vuoden 2007
varsinaisen yhtiökokouksen valtuutukset ovat voimassa enintään kolme vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä.

Maaliskuun 27. päivänä 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti myös
optio-oikeuksien antamisesta osana kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.
Optio-ohjelmissa 2007A, 2007B ja 2007C optioiden määrä on yhteensä enintään 15
000 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 15 000 000
yhtiön uutta osaketta.

Vuoden 2005 varsinainen yhtiökokous päätti antaa yhteensä 9 000 000 optiota,
joista tunnuksella 2005H merkittyjen optioiden yhteismäärä oli enintään 3 000
000, mikä oikeuttaisi haltijansa merkitsemään yhteensä enintään 3 000 000 uutta
osaketta. Tunnuksella 2005H merkityt optiot olivat merkittävissä 31.12.2009.
Tunnuksella 2005G merkityt optiot erääntyivät lokakuun 2009 lopussa.
2005G-optioilla ei merkitty osakkeita.

Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia
osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien
liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Kaupparekisteriin merkitty osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2009 oli 519 970 088.
Antivaltuutuksen ja optio-oikeuksien myötä osakkeiden lukumäärä voi nousta
enimmillään 787 970 088:aan.

Vuoden lopussa yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita.

Yhtiö vastaanottanut seuraavat ilmoitukset osakkeenomistajilta: BlackRock Inc.
omisti 8.12.2009 5,36 % UPM:n osakkeista ja äänimäärästä. Franklin Templeton
ilmoitti 27.7.2009, että sen omistusosuus UPM:n osakkeista ja äänimäärästä oli
alittanut 5 %.


Yhtiön johto

Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin yhdeksän jäsentä.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen KONE Oyj:n pääjohtaja
Matti Alahuhta; Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen jäsen Berndt Brunow; Famigro
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Karl Grotenfelt; entinen UPM:n ja Haindl-yhtiön
johtaja Georg Holzhey; amerikkalaisen sijoitusyhtiö Lane Holdings, Inc:n
hallituksen puheenjohtaja Wendy E. Lane; UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen;
Finnair Oyj:n hallituksen jäsen Ursula Ranin; ABB:n Prosessiautomaatioryhmän
johtaja Veli-Matti Reinikkala ja Sampo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Björn
Wahlroos.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajiksi Berndt Brunowin sekä
Georg Holzheyn.

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan (Audit Committee)
puheenjohtajana Karl Grotenfelt ja jäseninä Wendy E. Lane ja Veli-Matti
Reinikkala, henkilöstövaliokunnan (Human Resources Committee) puheenjohtajana
Berndt Brunow ja jäseninä Georg Holzhey ja Ursula Ranin, sekä nimitys- ja
hallinnointivaliokunnan (Nomination and Corporate Governance Committee)
puheenjohtajana Björn Wahlroos ja jäseninä Matti Alahuhta ja Karl Grotenfelt.


Riita-asiat ja muut kanteet

Eräiden kilpailuviranomaisten tutkimukset koskien väitettyjä kilpailunvastaisia
toimia yhtiön eri tuotteiden osalta sekä niihin liittyneet riita-asiat ovat
päättyneet olennaisin osin.

UPM on osakkaana rakenteilla olevassa Suomen viidennessä
ydinvoimalaitosyksikössä, Olkiluoto 3:ssa, osakkuusyhtiönsä Pohjolan Voima Oy:n
kautta. Pohjolan Voima Oy on Teollisuuden Voima Oy:n ("TVO") enemmistöosakas
58,12 %:n omistusosuudella. UPM:n epäsuora osuus Olkiluoto 3:n kapasiteetista
on noin 29 %. Alkuperäinen sovittu yksikön käynnistysaika oli kesä 2009, mutta
rakentaminen on viivästynyt. Viimeisin arvioitu käynnistysaika on kesäkuun 2012
jälkeen. TVO on pyytänyt laitostoimittajalta, AREVA-Siemens -konsortiolta,
uutta
analyysia arvioidusta käynnistysajankohdasta.

TVO on ilmoittanut UPM:lle, että joulukuussa 2008 AREVA-Siemensin toimittama
välimiesmenettelyn rahamääräinen vaatimus liittyen Olkiluoto 3:n viivästymiseen
ja siihen liittyviin kuluihin on 1,0 miljardia euroa. Vastaavasti TVO toimitti
huhtikuussa 2009 vastavaatimuksen kuluista ja tappioista, joita TVO kärsii
viivästymisestä ja muista virheistä toimittajan takia. TVO:n vastavaatimuksen
arvo oli noin 1,4 miljardia euroa.


Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia tilikauden päättymisen jälkeisiä
tapahtumia.


Riskitekijät

UPM on lisännyt omistusosuuttaan Fray Bentosin sellutehtaasta Uruguayssa 91
%:iin hankittuaan Metsäliitto Osuuskunnan ja Oy Metsä-Botnia Ab:n Fray Bentosin
sellutehtaan osakkeet joulukuussa 2009. Uruguayn hallitusta
vastaan on vireillä kolme Fray Bentosin sellutehtaaseen liittyvää riita-asiaa,
ja yksi riita-asia on vireillä suoraan sellutehdasta käyttävää yhtiötä vastaan.
Kaikki nämä riita-asiat on pantu vireille ennen kuin sellutehdas aloitti
toimintansa marraskuussa 2007, ja niiden kesto voi olla useita vuosia.


Alkaneen vuoden näkymät

Taloustilanteen odotetaan elpyvän hitaasti UPM:n päämarkkinoilla ja
vaihtelevasti eri maissa. Kulutustuotteiden kysynnän ennakoidaan kasvavan,
mutta mainonnan painetussa mediassa ja graafisten papereiden kysynnän odotetaan
elpyvän hieman viiveellä. Investoinneissa rakentaminen mukaan lukien on näkynyt
vain heikkoja elpymisen merkkejä, mikä hidastaa rakennusmateriaalien kuten
sahatavaran ja vanerin kysynnän elpymistä. Aasiassa kasvun odotetaan jatkuvan
erityisesti Kiinassa.

UPM:n sahojen, vaneritehtaiden sekä Euroopassa sijaitsevien paperitehtaiden
kapasiteetin käyntiasteet pysyvät alhaisina. Tarvittavien tuotannonrajoitusten
toteuttamiseksi yhtiö jatkaa joustavaa toimintatapaa mainituissa toiminnoissa.

Sähkön tuotantomäärän arvioidaan pysyvän viime vuoden tasolla olettaen, että
vesivoiman tuotanto pysyy keskimääräistä alemmalla tasolla Suomessa.
Tämänhetkisten termiinikauppojen ja Nordpoolin termiinihintojen perusteella
sähkön keskihinnan arvioidaan olevan viime vuoden tasoa.

Kemiallisen sellun vertailukelpoisten toimitusten odotetaan kasvavan viime
vuodesta. Tällä hetkellä sekä havu- että lehtipuusellun hinnat ovat
viimevuotista korkeammat.

Paperin kysynnän Euroopassa ennustetaan kasvavan viime vuodesta ja siten UPM:n
paperin toimitusten vuonna 2010 odotetaan kasvavan. Sanoma- ja
aikakauslehtipaperitoimitusten sopimusneuvottelut vuodelle 2010 ovat kesken ja
niihin - erityisesti sanomalehtipaperiin - kohdistuu kovia hintapaineita.
Hieno- ja erikoispapereiden hintanäkymät ovat myönteisemmät paremman
markkinatasapainon ja sellun kohonneen hinnan vuoksi. Tällä hetkellä UPM:n
kaikkien paperilajien toimitusten keskihinnan arvioidaan jäävän selvästi viime
vuotta alemmaksi. Ensimmäiselle neljännekselle tilauksia on tullut
viimevuotista enemmän mutta toimitusten keskihinta on selvästi alempi kuin
viime vuonna.

Tarralaminaattien kysynnän arvioidaan kasvavan viime vuodesta kaikilla
päämarkkinoilla. Erityisesti öljypohjaiset raaka-aineet aiheuttavat
kustannuspaineita mutta keskimäärin hintojen arvioidaan nousevan ja ainakin
osittain kompensoivan kustannusten nousua.

Vuoden 2010 liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) ei arvioida olennaisesti
muuttuvan viime vuodesta. Ensimmäisen neljänneksen arvioidaan olevan
kausiluonteisesti heikoin.

Investointien arvioidaan vuonna 2010 olevan noin 300 miljoonaa euroa.


Osinko vuodelta 2009

Hallitus on päättänyt esittää 22.3.2010 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,45 (0,40) euroa
osaketta kohti. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 7. huhtikuuta 2010.


Taloudelliset tiedotteet vuonna 2010

Vuoden 2009 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internetsivuilla
www.upm-kymmene.fi 23. helmikuuta 2010. Painettu vuosikertomus julkaistaan 15.
maaliskuuta 2010.


Osavuosikatsausten julkaisuajat:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010: 28.4.2010.
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010: 3.8.2010.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010: 28.10.2010


Liiketoiminta-alueiden katsaukset

Energia
                                                     Q4/      Q3/       Q2/       Q1/       Q4/       Q3/       Q2/
                                                 2009    2009    2009    2009    2008    2008    2008

Liikevaihto, milj. euroa           128      108       100      136      141      129       103
EBITDA, milj. euroa 1)              57        35         41         57        76         58         34
% liikevaihdosta                    44,5      32,4     41,0      41,9     53,9     45,0      33,0
Osuus osakkuus- ja                 -8        -24         -4           -4       -11         -8           -2
yhteisyritysten tuloksesta,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,    -2          -1         -1           -2         -3         -1           -1
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa               47        10         36          51       62        49          31
% liikevaihdosta                     36,7        9,3      36,0      37,5    44,0    38,0       30,1
Kertaluonteiset erät, milj.         -1        -17            -             -           -          -              -
euroa
Liikevoitto ilman                        48         27          36          51       62       49          31
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                    37,5      25,0       36,0      37,5     44,0   38,0      30,1
Toimitukset, sähkö, 1 000 2 277   2 103     1 999    2 486  2 731 2 653    2 344
MWh

                                                     Q1/    Q1-Q4/  Q1-Q4/
                                                  2008      2009      2008

Liikevaihto, milj. euroa            105        472        478
EBITDA, milj. euroa 1)               39        190        207
% liikevaihdosta                      37,1       40,3       43,3
Osuus osakkuus- ja                   -5         -40         -26
yhteisyritysten tuloksesta,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,     -1           -6            -6
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa               33        144         175
% liikevaihdosta                     31,4       30,5        36,6
Kertaluonteiset erät, milj.           -          -18              -
euroa
Liikevoitto ilman                         33        162         175
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                      31,4       34,3        36,6
Toimitukset, sähkö, 1 000   2 439    8 865    10 167
MWh

Sijoitettu                                      870        951
pääoma (keskimäärin), milj.euroa

Sijoitetun pääoman tuotto       18,6      18,4
ilman kertaluonteisia eriä, %

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 kertaluonteiset erät liittyvät osakkuusyhtiö Pohjolan Voiman
kahden voimalaitoksen arvonalennuksiin.


Q4/2009 vuoden 2008 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 48 (62) miljoonaa euroa, 14
miljoonaa euroa edellisvuotta alempi. Liikevaihto laski 9 % 128 miljoonaan
euroon (141 miljoonaa euroa). Liikevaihdosta 38 (57) miljoonaa euroa oli
myyntiä konsernin ulkopuolelle. Viimeisen neljänneksen sähkön myynti oli 2,3
(2,7) TWh.

Kannattavuus heikkeni pääasiassa myyntimäärien laskun seurauksena. Vesivoiman
tuotanto oli 38 % pienempi kuin edellisvuonna.


Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 162 (175) miljoonaa euroa.
Liikevaihto laski hieman 472 (478) miljoonaan euroon. Liikevaihdosta 135 (137)
miljoonaa euroa oli myyntiä konsernin ulkopuolelle. Sähkön myynti oli 8,9
(10,2) TWh.

Kannattavuus heikkeni edellisvuodesta myyntimäärien laskun seurauksena, sillä
vesivoiman tuotanto oli lähes 32 % pienempi kuin edellisvuonna.

Keskimääräinen sähkön myyntihinta nousi 17 % ja oli 43,8 (37,5) euroa/MWh
pitkän aikavälin markkinaperusteisen hinnoittelumallin seurauksena.
Sähkön keskimääräinen hankintakustannus nousi, koska vesivoiman osuus
tuotannosta laski.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta sisältää 18 miljoonan euron omaisuuden
alaskirjauksen Pohjolan Voiman kahdesta voimalaitoksesta.


Markkinat

Pohjoismaisen sähköpörssin noteeraama keskihinta vuonna 2009 laski 22 %
edellisvuodesta ja oli 35,0 euroa/MWh (44,7/MWh). Sähkön kulutus Pohjoismaissa
laski supistuneen teollisuustuotannon seurauksena.

Pohjoismaiden vesivarannot olivat 10 % alle pitkän aikavälin keskiarvon. EU:n
päästöoikeuksien keskihinta oli 13,8 euroa hiilidioksiditonnia kohti, lähes 41
% alempi kuin edellisvuonna. Öljyn ja hiilen markkinahinnat olivat laskeneet
dramaattisesti vuoden 2008 jälkipuoliskolla, mutta vuonna 2009 hiilen
markkinahinta pysyi varsin vakaana. Öljyn markkinahinta nousi vuoden 2009
aikana noin 46 Yhdysvaltain dollarista noin 78 dollariin barrelilta.

Vuoden 2009 lopussa Pohjoismaisen sähköpörssin noteeraama sähkön termiinihinta
vuodeksi eteenpäin oli 42,5 euroa/MWh eli 12 % korkeampi kuin vuonna 2008
(37,9/MWh).


Sellu
                                                      Q4/      Q3/      Q2/      Q1/      Q4/      Q3/      Q2/     Q1/
                                                   2009   2009   2009   2009   2008   2008   2008   2008

Liikevaihto, milj. euroa             226     156      132     139     200     228      247     269
EBITDA, milj. euroa 1)                53          8       -24      -55         9        38        35       57
% liikevaihdosta                       23,5       5,1    -18,2   -39,6     4,5     16,7     14,2   21,2
Biologisten hyödykkeiden           -1           -           -           -           -          -            -         -
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja                      7           4       -16      -47       -4        44        20      26
yhteisyritysten tuloksesta,
milj. euroa 3)
Poistot ja arvonalentumiset,     -24       -21       -20      -20     -73      -22       -17     -16
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                  35        -9        -60    -122     -76       60        38       67
% liikevaihdosta                        15,5     -5,8     -45,5   -87,8  -38,0   26,3     15,4    24,9
Kertaluonteiset erät, milj.             -            -             -       -29     -59        -             -         -
euroa 2)
Liikevoitto ilman                           35         -9         -60      -93     -17      60         38      67
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                        15,5      -5,8      -45,5    -66,9  -8,5   26,3     15,4   24,9
Toimitukset, sellu, 1 000 t        550      446        391       372   421   480      527    554

                                                            Q1-Q4/   Q1-Q4/
                                                              2009      2008

Liikevaihto, milj. euroa                        653        944
EBITDA, milj. euroa 1)                          -18        139
% liikevaihdosta                                   -2,8       14,7
Biologisten hyödykkeiden                      -1            -
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja                             -52          86
yhteisyritysten tuloksesta,
milj. euroa 3)
Poistot ja arvonalentumiset,                -85      -128
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                         -156          89
% liikevaihdosta                                  -23,9         9,4
Kertaluonteiset erät, milj.                      -29        -59
euroa 2)
Liikevoitto ilman                                    -127       148
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                                   -19,4      15,7
Toimitukset, sellu, 1 000 t                 1 759    1 982

Sijoitettu pääoma                                1 668    1 674
(keskimäärin), milj.euroa

Sijoitetun pääoman tuotto                     -7,6         8,8
ilman kertaluonteisia eriä,
%

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 kertaluonteiset erät 29 miljoonaa euroa liittyvät osakkuusyhtiö
Metsä-Botnian Kaskisten sellutehtaan sulkemiseen. Vuoden 2008 kertaluonteiset
erät 59 miljoonaa euroa liittyvät Tervasaaren sellutehtaan sulkemiseen.
3) Tammi-kesäkuun 2009 osavuosikatsauksen taseessa 30.6.2009 UPM on ryhmitellyt
luovutettavan 30 % osuuden Botnian kirjanpitoarvosta myytävänä oleviksi
varoiksi. Tämän seurauksena UPM ei heinäkuusta 2009 lähtien ole sisällyttänyt
luovutettavan Botnian toiminnon osuutta osuuteen osakkuusyhtiön tuloksesta.


Q4/2009 vuoden 2008 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 35 miljoonaa euroa (tappio 17
miljoonaa euroa). UPM:n omien sellutehtaiden liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 226
(200) miljoonaa euroa, ja toimitukset kasvoivat 31 % 550 000 tonniin (421 000)
pääasiassa Fray Bentosin tehtaan hankinnan myötä.

Osuus osakkuusyhtiö Metsä-Botnian tuloksesta oli 7 (-4) miljoonaa euroa.

Kannattavuus parani edellisvuotisesta puu- ja energiakustannusten laskun
ansiosta. Myyntihinta oli edellisvuotista alempi.

Fray Bentosin sellutehdas ja eukalyptuksen viljelyyn erikoistunut Forestal
Oriental -yhtiö on sisällytetty Sellu-liiketoiminta-alueeseen joulukuusta 2009
alkaen. Vastaavasti Oy Metsä-Botnia Ab ei enää ole UPM:n osakkuusyhtiö eikä
sitä näin ollen raportoida osana Sellu-liiketoiminta-aluetta.


Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 127 miljoonaa euroa (voitto 148
miljoonaa euroa). UPM:n omien sellutehtaiden liikevaihto laski 31 % 653 (944)
miljoonaan euroon ja toimitukset laskivat 11 % 1 759 000 (1 982 000) tonniin.

Tervasaaren sellutehtaan sulkemisella vuoden 2008 lopussa ei ollut merkittävää
vaikutusta toimituksiin, koska yhtiön oma sellun käyttö laski.

Kannattavuus heikkeni edellisvuodesta. Pääsyyt heikentyneeseen kannattavuuteen
olivat 23 % alempi sellun hinta ja vähentyneet toimitukset. Puukustannukset
olivat korkealla tasolla syksyyn saakka, mutta alkoivat laskea vuoden loppua
kohti.

Kemiallisen sellun varastot pienenivät vuoden alusta ja pysyivät loppuvuonna
matalalla tasolla.

Osuus osakkuusyhtiö Metsä-Botnian tuloksesta oli -52 (86) miljoonaa euroa.
Osuus sisältää 29 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja Metsä-Botnian
Kaskisten sellutehtaan sulkemisesta.

Fray Bentosin sellutehdas ja eukalyptuksen viljelyyn erikoistunut Forestal
Oriental -yhtiö on sisällytetty Sellu-liiketoiminta-alueeseen joulukuusta 2009
alkaen. Vastaavasti Oy Metsä-Botnia Ab ei enää ole UPM:n osakkuusyhtiö eikä
sitä näin ollen raportoida osana Sellu-liiketoiminta-aluetta.


Markkinat

Kemiallisen markkinasellun vuotuiset toimitukset kasvoivat globaalisti lähes 2
% edellisvuotisesta. Vuoden 2009 ensimmäisen puoliskon aikana toimitukset
laskivat vertailuajanjaksosta, mutta vuoden jälkipuoliskon aikana toimitukset
nousivat Kiinan vahvan kysynnän seurauksena. Kemiallisen sellun
tuottajavarastot laskivat vuoden alun korkealta tasolta merkittävien tuotannon
rajoitusten ja Kiinan vahvan kysynnän seurauksena.

Kemiallisen sellun markkinahinnat laskivat vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana mutta alkoivat nousta jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Keskimääräinen
havupuusellun (NBSK) markkinahinta euroina oli 471 (582) euroa/tonni, 19 %
alempi kuin edellisvuoden vastaavana jaksona. Alin markkinahinta
tarkasteluajanjaksolla oli 421 euroa/tonni. Vuoden lopussa havupuusellun
markkinahinta oli 555 euroa/tonni.

Keskimääräinen lehtipuusellun (BHKP) markkinahinta euroina laski myös 25 %
vuoden takaisesta ja oli 402 (539) euroa/tonni. Alin markkinahinta
tarkasteluajanjaksolla oli 352 euroa/tonni. Vuoden lopussa lehtipuusellun
markkinahinta oli 486 euroa/tonni.


Metsä ja sahat
                                                       Q4/     Q3/      Q2/      Q1/      Q4/      Q3/      Q2/      Q1/
                                                   2009   2009   2009   2009   2008   2008   2008   2008

Liikevaihto, milj. euroa             348     295     309      385      419     475     518     508
EBITDA, milj. euroa 1)                30       24      -15       -15       -52        -4          4          4
% liikevaihdosta                         8,6      8,1     -4,9      -3,9    -12,4     -0,8       0,8      0,8
Biologisten hyödykkeiden          10     -13       10         11         -2          4        20       28
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja                     1        -1         1            1         -1           -           -         1
yhteisyritysten tuloksesta,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,     -11       -4     -14           -5         -6       -36        -7        -7
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                  21        6     -18         -18       -63       -38      17        25
% liikevaihdosta                           6,0     2,0    -5,8        -4,7    -15,0      -8,0    3,3       4,9
Kertaluonteiset erät, milj.           -14        1        -8         -10        -2        -33       -          -1
euroa 2)
Liikevoitto ilman                             35       5      -10           -8       -61         -5      17        26
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                          10,1   1,7     -3,2        -2,1    -14,6      -1,1    3,3       5,1
Toimitukset, sahatavara,1 000  413  355     366        363      421      510   628     573
m3

                                                            Q1-Q4/  Q1-Q4/
                                                              2009      2008

Liikevaihto, milj. euroa                     1 337     1 920
EBITDA, milj. euroa 1)                           24         -48
% liikevaihdosta                                     1,8       -2,5
Biologisten hyödykkeiden                     18          50
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja                                 2            -
yhteisyritysten tuloksesta,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,                 -34       -56
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                               -9       -59
% liikevaihdosta                                     -0,7      -3,1
Kertaluonteiset erät, milj.                      -31       -36
euroa 2)
Liikevoitto ilman                                       22       -23
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                                      1,6       -1,2
Toimitukset, sahatavara,1 000        1 497    2 132
m3

Sijoitettu pääoma                               1 717    1 878
(keskimäärin), milj. euroa

Sijoitetun pääoman tuotto                    1,3        -1,2
ilman kertaluonteisia eriä, %

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät 14 miljoonaa euroa,
johon sisältyy arvonalennuksia 5 miljoonaa euroa, liittyvät Suomen
Sahaliiketoimintojen rakennejärjestelyihin. Vuoden 2009 toisen neljänneksen
kertaluonteisiin eriin sisältyy 8 miljoonan euron arvonalennus puunhankinnassa.
Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen kertaluonteiset erät, 10 miljoonaa euroa,
liittyvät Miramichin metsä- ja sahatoimintojen omaisuuden myynnistä
aiheutuneisiin tappioihin. Vuoden 2008 kertaluonteisiin eriin sisältyy 31
miljoonan euron arvonalennus Suomen sahojen käyttöomaisuuden arvosta.


Q4/2009 vuoden 2008 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 35 miljoonaa euroa (tappio 61
miljoonaa euroa). Liikevaihto laski 17 % 348 (419) miljoonaan euroon.
Sahatavaran toimitusmäärät laskivat 2 % 413 000 (421 000) kuutiometriin.
Biologisten hyödykkeiden (kasvava puusto) käyvän arvon lisäys oli 52 (12)
miljoonaa euroa. Puuraaka-ainekustannukset konsernin omista metsistä hakatun
puun osalta olivat 42 (14) miljoonaa euroa. Nettovaikutus oli 10 miljoonaa
euroa positiivinen (2 miljoonaa euroa negatiivinen).


Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 22 miljoonaa euroa (tappio 23
miljoonaa euroa). Liikevaihto laski 30 % 1 337 (1 920) miljoonaan euroon.
Sahatavaran toimitusmäärät laskivat 30 % 1 497 000 (2 132 000) kuutiometriin.

Vertailuajanjaksoon sisältyy puuvarastojen 36 miljoonan euron alaskirjaus, joka
tehtiin vuoden 2008 lopussa.

Sahatavaratoimitukset laskivat ja sahatavaran keskihinta oli 7 % alempi.

Puuvarastot pienenivät merkittävästi vuoden alusta, ja niistä vapautui
käyttöpääomaa.

Biologisten hyödykkeiden (kasvava puusto) käyvän arvon lisäys oli 98 (138)
miljoonaa euroa. Puuraaka-ainekustannukset konsernin omista metsistä hakatun
puun osalta olivat 80 (88) miljoonaa euroa. Nettovaikutus oli 18 (50) miljoonaa
euroa positiivinen.

Marraskuussa 2009 UPM ilmoitti suunnitelmastaan parantaa Sahaliiketoiminnan
kilpailukykyä Suomessa uudelleenjärjestelyillä. UPM sulkee pysyvästi Heinolan
sahan ja Parkanon jalostustehtaan vuoden 2010 alkupuolella.


Markkinat

Suomen puumarkkinoilla ostetun puun määrä oli 45 % pienempi kuin edellisvuoden
vastaavalla ajanjaksolla. Markkinat alkoivat kuitenkin elpyä hieman vuoden
loppua kohti.

Teollisuuden supistunut tuotanto ja suuret puuvarastot vuoden alussa olivat
pääsyitä puun ostomäärien vähenemiseen. Puun markkinahinnat laskivat
keskimäärin lähes 20 % edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2009 sekä mänty- että kuusisahatavaran kysyntä laski merkittävästi
Euroopassa verrattuna edellisvuoteen. Heikentynyt markkinatasapaino johti
alempiin hintoihin.


Paperi
                                                         Q4/     Q3/     Q2/     Q1/      Q4/      Q3/      Q2/
                                                     2009  2009  2009   2009   2008   2008   2008

Liikevaihto, milj. euroa           1 558 1 454 1 388  1 367  1 750   1 761 1 727
EBITDA, milj. euroa 1)                221   274     247     187     189       271    216
% liikevaihdosta                          14,2  18,8   17,8    13,7    10,8      15,4   12,5
Osuus osakkuus- ja                        1        -        -1        -1          1            -         -
yhteisyritysten tuloksesta,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,     -140 -142   -147   -149    -264      -388  -156
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                    74  126      85        60    -126     -114      60
% liikevaihdosta                             4,7   8,7     6,1       4,4     -7,2       -6,5     3,5
Kertaluonteiset erät, milj.               -8     -6     -10        23    -153      -227      -
euroa 2)
Liikevoitto ilman                               82 132      95        37       27       113     60
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                             5,3   9,1     6,8       2,7      1,5        6,4     3,5
Toimitukset, sanoma- ja          1 576 1 464 1 323 1 304 1 809 1 760 1 749
aikakauslehtipaperit, 1 000 t
Toimitukset, hieno- ja                  945  872    813     724     784      863    923
erikoispaperit, 1 000 t
Paperin toimitukset yhteensä, 2 521 2 336 2 136 2 028 2 593 2 623 2 672
1 000 t

                                                               Q1/    Q1-Q4/  Q1-Q4/
                                                            2008      2009      2008

Liikevaihto, milj. euroa                   1 773     5 767     7 011
EBITDA, milj. euroa 1)                       209        929         885
% liikevaihdosta                                11,8       16,1        12,6
Osuus osakkuus- ja                              -             -1             1
yhteisyritysten tuloksesta,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,           -159       -578        -967
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                          51        345        -129
% liikevaihdosta                                   2,9         6,0         -1,8
Kertaluonteiset erät, milj.                      1            -1        -379
euroa 2)
Liikevoitto ilman                                    50        346          250
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                                   2,8         6,0           3,6
Toimitukset, sanoma- ja                1 772     5 667     7 090
aikakauslehtipaperit, 1 000 t
Toimitukset, hieno- ja                        981     3 354     3 551
erikoispaperit, 1 000 t
Paperin toimitukset yhteensä,      2 753     9 021   10 641
1 000 t

Sijoitettu pääoma                            5 714     6 503
(keskimäärin), milj.euroa

Sijoitetun pääoman tuotto                  6,1          3,8
ilman kertaluonteisia eriä, %

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 neljännen ja kolmannen neljänneksen kertaluonteiset erät 8 ja 6
miljoonaa euroa liittyvät rakennejärjestelyistä aiheutuneisiin kuluihin. Vuoden
2009 toisen neljänneksen kertaluonteisiin eriin sisältyy 9 miljoonaa euroa
Nordlandin paperitehtaan henkilöstövähennyksiin liittyviä kuluja, 4 miljoonaa
euroa arvonalennusten palautuksia sekä 5 miljoonaa euroa muita
rakennejärjestelykuluja. Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen kertaluonteisiin
eriin sisältyy 31 miljoonaa euroa tuottoa Miramichin entisen paperitehtaan
omaisuuden myyntiin liittyen sekä 8 miljoonaa euroa rakennejärjestelykuluja.
Vuoden 2008 kertaluonteisiin eriin sisältyy liiketoiminta-alueen liikearvosta
tehty 230 miljoonan euron arvonalennus, 101 miljoonan euron arvonalennus sekä
42 miljoonaa euroa muita rakennejärjestelykuluja liittyen Kajaanin
paperitehtaan sulkemiseen ja muita rakennejärjestelykuluja nettona 6 miljoonaa
euroa.


Q4/2009 vuoden 2008 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 82 (27) miljoonaa euroa, 55
miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto oli 1 558 (1 750)
miljoonaa euroa. Paperin toimitukset laskivat 3 % ja olivat 2 521 000 (2 593
000) tonnia. Sanoma- ja aikakauslehtipaperien toimitukset laskivat 13 %. Hieno-
ja erikoispaperien toimitukset kasvoivat 21 % edellisvuodesta, erityisesti
hienopaperin kysynnän elvyttyä Kiinassa.

Kannattavuus parani edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Paperien
hinnan lasku heikensi kannattavuutta merkittävästi, mutta kuitukustannusten ja
muiden muuttuvien sekä kiinteiden kustannusten lasku kumosi sen vaikutuksen.

Paperitoimitusten keskihinta euroiksi muunnettuna oli 8 % alempi kuin
vertailuajanjaksolla.


Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 346 (250) miljoonaa euroa, 96
miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihto oli 5 767 (7 011)
miljoonaa euroa. Paperin toimitukset laskivat 15 % ja olivat 9 021 000 (10 641
000) tonnia. Sanoma- ja aikakauslehtipaperien toimitukset laskivat 20 % ja
hieno- ja erikoispaperien toimitukset 6 % edellisvuodesta.

Kajaanin paperitehdas suljettiin vuoden 2008 lopussa. Kysynnän laskun vuoksi
sulkemisella oli vain vähäinen vaikutus UPM:n paperitoimituksiin.

Kannattavuus parani edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Paperien
toimitusmäärien ja hintojen lasku heikensi kannattavuutta merkittävästi, mutta
kuidun, pääasiassa sellun, ja kiinteiden kustannusten lasku kumosi niiden
vaikutuksen.

Paperitoimitusten keskihinta euroiksi muunnettuna oli 3 % alempi kuin
vertailuajanjaksolla.


Markkinat

Vuonna 2009 sanoma- ja aikakauslehtipaperien sekä hienopaperien kysyntä
Euroopassa oli 16 % alempi kuin edellisvuonna. Pohjois-Amerikassa sanoma- ja
aikakauslehtipaperien kysyntä jatkoi laskuaan ja oli 22 % alempi kuin
edellisvuonna. Aasiassa hienopaperien kysyntä kuitenkin kasvoi.

Paperien hinnat laskivat Euroopassa vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä
edellisestä neljänneksestä. Aikakauslehtipaperien hinnat laskivat noin 3 % ja
sanomalehtipaperien hinnat noin 2 % kolmannesta neljänneksestä. Päällystettyjen
ja päällystämättömien hienopaperien hinnat laskivat noin 2 %. Vuonna 2009
aikakauslehtipaperien keskihinta laski 1 % ja päällystämättömien hienopaperien
8 %, mutta sanomalehtipaperin hinta nousi 2 %. Päällystetyn hienopaperin hinta
pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperien keskihinnat Yhdysvaltain dollareina
olivat 13 % alemmat vuoteen 2008 verrattuna. Aasiassa hienopaperien
markkinahinnat laskivat edellisvuodesta mutta nousivat vuoden 2009
jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskon tasosta. Viimeisellä neljänneksellä
hinnat nousivat korkeammalle kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.


Tarrat
                                                      Q4/     Q3/      Q2/       Q1/      Q4/     Q3/      Q2/      Q1/
                                                  2009   2009   2009   2009   2008   2008   2008   2008

Liikevaihto, milj. euroa            252     242     226      223     233     239      245     242
EBITDA, milj. euroa 1)               25       29       18           6         -1         9         15       11
% liikevaihdosta                         9,9    12,0     8,0        2,7      -0,4     3,8        6,1      4,5
Poistot ja arvonalentumiset,      -8        -9     -11          -9       -16       -8          -7        -8
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                 16      18        4           -3       -38        1           8         3
% liikevaihdosta                          6,3    7,4     1,8        -1,3    -16,3     0,4       3,3      1,2
Kertaluonteiset erät, milj.            -1      -2        -5            -         -28        -            -         -
euroa 2)
Liikevoitto ilman                            17     20        9           -3        -10        1           8        3
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                          6,7    8,3      4,0        -1,3      -4,3     0,4       3,3     1,2

                                                            Q1-Q4/    Q1-Q4/
                                                             2009        2008

Liikevaihto, milj. euroa                       943          959
EBITDA, milj. euroa 1)                          78            34
% liikevaihdosta                                    8,3          3,5
Poistot ja arvonalentumiset,               -37          -39
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                            35          -26
% liikevaihdosta                                     3,7         -2,7
Kertaluonteiset erät, milj.                       -8          -28
euroa 2)
Liikevoitto ilman                                      43              2
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                                    4,6           0,2

Sijoitettu pääoma                                 503          510
(keskimäärin), milj.euroa

Sijoitetun pääoman tuotto                   8,5            0,4
ilman kertaluonteisia eriä, %

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 neljännen ja kolmannen neljänneksen kertaluonteiset erät
liittyvät rakennejärjestelyistä aiheutuneisiin kuluihin. Vuoden 2009 toisen
neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät 2 miljoonaa euroa arvonalennuksia
ja 3 miljoonaa euroa muita rakennemuutoskuluja. Vuoden 2008 kertaluonteiset
erät sisältävät 28 miljoonaa euroa rakennemuutoskuluja, jotka aiheutuvat
leikkuukapasiteetin vähentämisestä ja kahden leikkuuterminaalin sulkemisesta
Euroopassa.


Q4/2009 vuoden 2008 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17 miljoonaa euroa (tappio 10
miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 252 (233) miljoonaa euroa.

Kannattavuus parani selvästi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Tarralaminaattien toimitusmäärät kasvoivat edellisvuodesta.
Raaka-ainekustannukset olivat edellisvuotista alemmat. Kiinteät kustannukset
laskivat. Keskimääräiset myyntihinnat paikallisina valuuttoina pysyivät lähes
samalla tasolla.


Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 43 (2) miljoonaa euroa. Liikevaihto
oli 943 (959) miljoonaa euroa.

Kannattavuus parani edellisvuodesta pääasiassa alempien kustannusten ja
korkeampien myyntihintojen seurauksena. Kiinteät kustannukset laskivat
merkittävästi ja raaka-ainekustannukset olivat edellisvuotista alemmat.
Keskimääräiset myyntihinnat sekä paikallisina valuuttoina että euroiksi
muunnettuina nousivat edellisvuodesta.

Tarralaminaattien toimitusmäärät laskivat edellisvuotisesta heikentyneen
taloustilanteen seurauksena.

Euroopan liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt saatettiin suunnitellusti
päätökseen vuoden 2009 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.
Uudelleenjärjestelyt ja marraskuussa 2008 käynnistetty uusi tehdas Wroclawissa
ovat yhdessä parantaneet Euroopan toimintojen kilpailukykyä.


Markkinat


Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tarralaminaattien kysyntä laski kaikilla
markkinoilla kuluttajatuotteiden kysynnän ja tavaravirtojen hidastumisen
seurauksena. Kysyntä alkoi elpyä kolmannella neljänneksellä, ja neljännellä
neljänneksellä sen arvioidaan kasvaneen edellisvuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna.


Vaneri
                                                   Q4/      Q3/     Q2/      Q1/      Q4/      Q3/      Q2/      Q1/
                                               2009   2009   2009   2009   2008   2008   2008   2008

Liikevaihto, milj. euroa            81       73       77        75      102     121     150     157
EBITDA, milj. euroa 1)               3        -5        -5       -23         -5         3        22       26
% liikevaihdosta                      3,7     -6,8     -6,5    -30,7     -4,9      2,5    14,7    16,6
Poistot ja arvonalentumiset, -12        -5        -5         -5         -5        -5        -6        -5
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa            -33      -10      -10       -29      -10        -2       19        21
% liikevaihdosta                   -40,7  -13,7   -13,0    -38,7     -9,8     -1,7   12,7     13,4
Kertaluonteiset erät, milj.      -30         -           -           -1          -          -          3          -
euroa 2)
Liikevoitto ilman                       -3       -10       -10       -28       -10       -2       16        21
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                    -3,7    -13,7    -13,0   -37,3      -9,8    -1,7    10,7    13,4
Toimitukset, vaneri, 1 000   150      143       141     133      160    188     227     231
m3
                                                           Q1-Q4/  Q1-Q4/
                                                             2009      2008

Liikevaihto, milj. euroa                       306        530
EBITDA, milj. euroa 1)                         -30          46
% liikevaihdosta                                  -9,8         8,7
Poistot ja arvonalentumiset,              -27         -21
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                         -82          28
% liikevaihdosta                                -26,8        5,3
Kertaluonteiset erät, milj.                   -31            3
euroa 2)
Liikevoitto ilman                                   -51         25
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                                -16,7        4,7
Toimitukset, vaneri, 1 000                 567       806
m3

Sijoitettu pääoma                                266       307
(keskimäärin), milj.euroa

Sijoitetun pääoman tuotto              -19,2         8,1
ilman kertaluonteisia eriä,%

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät 6
miljoonaa euroa arvonalennuksia ja 24 miljoonaa euroa muita
rakennejärjestelyistä aiheutuneita kuluja. Vuoden 2008 kertaluonteiset erät
sisältävät varausten peruutuksia liittyen myytyyn Kuopion vaneritehtaaseen.


Q4/2009 vuoden 2008 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 3 miljoonaa euroa (tappio 10
miljoonaa euroa). Liikevaihto laski 21 % 81 (102) miljoonaan euroon. Vanerin
toimitusmäärät laskivat 6 % 150 000 (160 000) kuutiometriin.

Vanerin liiketappio pieneni vertailuajanjaksoa alempien kiinteiden kustannusten
ja puukustannusten seurauksena. Myyntihintojen lasku vaikutti tulokseen
negatiivisesti.


Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 51 miljoonaa euroa (voitto 25
miljoonaa euroa). Liikevaihto laski 42 % 306 (530) miljoonaan euroon. Vanerin
toimitukset supistuivat 30 % 567 000 (806 000) kuutiometriin.

Vaneri teki liiketappiota vertailuajanjaksoa merkittävästi alempien
toimitusmäärien ja myyntihintojen seurauksena. Heikko kysyntä johti laajoihin
tuotannonrajoituksiin kaikilla tehtailla. Kiinteitä kustannuksia leikattiin
merkittävästi liiketoiminta-alueella, mutta se ei riittänyt kattamaan alempien
toimitusmäärien ja hintojen negatiivista vaikutusta kannattavuuteen.

Marraskuussa 2009 UPM julkisti suunnitelman Vaneriliiketoiminnan pitkän
aikavälin kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi sekä jalostusarvon
kasvattamiseksi Suomen koivuvanerituotannossa.

UPM uudistaa Savonlinnan vaneritehdasta sekä sulkee Heinolan ja Kaukaan
vaneritehtaat pysyvästi. Heinolan tehdas on ollut tilapäisesti suljettuna
tammikuusta 2009 alkaen. Kaukaan tehdas suljettiin tilapäisesti toukokuusta
lähtien.

Kalson viilutehtaalla saatettiin toukokuussa 2009 loppuun tuotannon
automatisointi.

Lahden vanerinjalostuslaitos suljettiin lokakuussa 2009, ja sen tuotanto
siirrettiin yhtiön muille tehtaille.


Markkinat

Euroopassa vanerin kysyntä laski tuntuvasti edellisvuodesta ennätyksellisen
vähäisen rakentamisen sekä kuljetusalan ja muun vaneria käyttävän teollisuuden
heikon kysynnän seurauksena. Kysynnän heikentyminen Euroopassa on johtanut
laajoihin tuotantoseisokkeihin.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla varastoja vähennettiin toimitusketjun kaikissa
osissa. Varastojen vähennys loppui kolmannella neljänneksellä. Vanerien
markkinahinnat laskivat edellisvuodesta.


Muu toiminta
                                                           Q4/      Q3/      Q2/      Q1/     Q4/      Q3/       Q2/     Q1/
                                                       2009   2009   2009   2009   2008   2008   2008   2008

Liikevaihto, milj. euroa                   35        21        21       34        34        52        66       48
EBITDA, milj. euroa 1)                   -27      -31       -24      -29      -38          3       -13        -9
Osuus osakkuus- ja                         -           -           -2        -2        -1         -1           3         -
yhteisyritysten tuloksesta,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,          -3        -3           -3        -3         2          -2          -5      -3
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                   -34      -45         -29      -34     -35           4        -16     -7
Kertaluonteiset erät, milj.               -6       -11            -           -         2           4          -1       5
euroa 2)
Liikevoitto ilman                              -28      -34        -29      -34      -37          0        -15   -12
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa

                                                             Q1-Q4/  Q1-Q4/
                                                               2009      2008

Liikevaihto, milj. euroa                        111         200
EBITDA, milj. euroa 1)                       -111           -57
Osuus osakkuus- ja                               -4             1
yhteisyritysten tuloksesta,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,                -12           -8
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                         -142         -54
Kertaluonteiset erät, milj.                      -17          10
euroa 2)
Liikevoitto ilman                                   -125         -64
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa


Sijoitettu pääoma                                  141         137
(keskimäärin), milj.euroa

Sijoitetun pääoman tuotto                  -88,7      -46,7
ilman kertaluonteisia eriä, %

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät 2
miljoonaa euroa arvonalennuksia ja 4 miljoonaa euroa muita lopetettuihin
toimintoihin liittyviä kuluja. Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen
kertaluonteiset erät 11 miljoonaa euroa liittyvät pääosin lopetettujen
teollisuuslaitosten kiinteistöihin Suomessa. Vuoden 2008 kertaluonteiset erät
sisältävät 5 miljoonan euron tuoton oikaisuna vuoden 2007 liiketoimintojen
myynteihin. Vuoden 2008 muut kertaluonteiset tuotot 5 miljoonaa euroa liittyvät
rakennejärjestelyihin.

Muu toiminta sisältää konsernin kehitysyksiköt (RFID-tunnisteet,
puumuovikomposiittiyksikkö UPM ProFi ja biopolttoaineet), logistiikkapalvelut
ja konsernihallinnon.


Q4/2009 vuoden 2008 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 28 (37) miljoonaa euroa. Liikevaihto
oli 35 (34) miljoonaa euroa.

Suojauksista syntyi 2 miljoonan euron voitto (2 miljoonan euron voitto).
Kehitysyksiköt olivat edelleen tappiollisia.


Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 125 (64) miljoonaa euroa.
Liikevaihto oli 111 (200) miljoonaa euroa.

Liiketappio oli vertailuajanjaksoa suurempi, pääasiassa 23 miljoonan euron
negatiivisten suojaustulosten (24 miljoonaa euroa positiivinen) seurauksena.
Kehitysyksiköt olivat edelleen tappiollisia.


Helsinki, helmikuun 2. päivänä 2010

UPM-Kymmene Oyj
Hallitus


Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.


Tilinpäätöstiedot

Konsernin tuloslaskelma

milj.                                                         Q4/     Q4/ Q1-Q4/ Q1-Q4/
euroa                                                  2009   2008   2009   2008

Liikevaihto                                         2 108 2 315   7 719  9 461
Liiketoiminnan muut tuotot                  18         9         47       83
Liiketoiminnan kulut                       -1 810 -2 227 -6 774 -8 407
Biologisten hyödykkeiden                      9        -2         17       50
käyvän arvon muutos ja
hakkuut
Osuus osakkuus- ja                               1       -16       -95       62
yhteisyritysten tuloksista
Poistot ja arvonalentumiset             -200    -365     -779 -1 225
Liikevoitto/tappio                                  126    -286      135        24

Voitot myytävissä olevista                       -           -          -1          2
osakkeista, netto
Kurssierot ja käypien arvojen                 -       -14         -9      -25
muutokset
Korko- ja muut rahoituskulut,             185      -60        62    -202
netto
Voitto/tappio ennen veroja                  311    -360     187     -201

Tuloverot                                                 -16        74     -18         21
Kauden voitto/tappio                            295    -286    169     -180

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille                          295    -287    169     -179
Vähemmistölle                                          -           1          -          -1
                                                                 295    -286     169     -180

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta
voitosta/tappiosta laskettu
osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen     0,57    -0,56   0,33    -0,35
tulos, euroa
Laimennusvaikutuksella                    0,57    -0,56   0,33    -0,35
oikaistu osakekohtainen
tulos, euroa


Konsernin laaja tuloslaskelma

milj.                                                                   Q4/      Q4/ Q1-Q4/ Q1-Q4/
euroa                                                            2009   2008   2009   2008

Kauden voitto/tappio                                    295    -286     169    -180

Kauden muut laajan tuloksen
erät verojen jälkeen

Muuntoerot                                                    115    -195      165    -206
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn                 -19       61        -56       56
nettosijoituksen suojaus
Rahavirran suojaukset                                 -13      18          -4      -33
Myytävissä olevat                                             21         -         21          -
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun                  40      -11        30         1
laajan tuloksen eristä
Kauden muut laajan tuloksen                    144    -127     156    -182
erät, veroilla vähennettynä
Kauden laaja tulos yhteensä                      439    -413     325    -362

Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille                                   439    -414     325    -361
Vähemmistölle                                                   -            1         -          -1
                                                                           439    -413     325    -362


Konsernin tase

milj. euroa                                           31.12.2009      31.12.2008

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo                                                        1 017                   933
Muut aineettomat                                            423                   403
käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset                                                     6 192                5 688
käyttöomaisuushyödykkeet
Sijoituskiinteistöt                                              22                      19
Biologiset hyödykkeet                                1 293                 1 133
Osuudet osakkuus- ja                                  553                 1 263
yhteisyrityksissä
Myytävissä olevat                                            320                    116
sijoitukset
Rahoitusvarat                                                  263                    361
Laskennalliset verosaamiset                       287                   258
Muut pitkäaikaiset varat                                 211                    201
                                                                      10 581              10 375

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                                         1 112                1 354
Myyntisaamiset ja muut                              1 446                1 686
saamiset
Tuloverosaamiset                                              28                     24
Rahavarat                                                          438                   330
                                                                         3 024                3 394
Myytävänä oleviksi                                                -                       12
luokitellut varat
Varat yhteensä                                            13 605              13 781


OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma                                                  890                  890
Muuntoerot                                                       -164                 -295
Arvonmuutos- ja muut                                     141                  130
rahastot
Sijoitetun vapaan oman                               1 145               1 145
pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat                                      4 574               4 236
                                                                          6 586               6 106
Vähemmistön osuus                                          16                    14
Oma pääoma yhteensä                               6 602               6 120

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat                                  608                 658
Eläkevelvoitteet                                                  418                 408
Varaukset                                                            191                 191
Korolliset velat                                                4 164              4 534
Muut velat                                                               51                   25
                                                                           5 432              5 816

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset                                     300                 537
velat
Ostovelat ja muut velat                                  1 206             1 258
Tuloverovelat                                                         65                  33
                                                                           1 571             1 828
Myytävänä oleviksi                                                  -                    17
luokiteltuihin varoihin
liittyvät velat
Velat yhteensä                                                 7 003            7 661
Oma pääoma ja velat yhteensä                 13 605         13 781


Konsernin rahavirtalaskelma
1.1. - 31.12
milj. euroa                                             2009           2008
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto/tappio                         169            -180
Oikaisut tilikauden                                 772          1 232
voittoon/tappioon
Saadut korot                                                6                  9
Maksetut korot                                       -163            -202
Saadut osingot                                          24               18
Muut rahoituserät, netto                         -50              -41
Maksetut verot                                          -31              -76
Käyttöpääoman muutos                       532            -132
Liiketoiminnan                                     1 259             628
nettorahavirrat

Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta,
vähennettynä hankituilla rahavaroilla -508                 -
Osakkuusyritysosakkeiden hankinnat -78              -19
Käyttöomaisuusinvestoinnit                 -236           -558
Tytäryritysosakkeiden                                   -                 6
luovutukset, vähennettynä
luovutetuilla rahavaroilla
Osakkuusyritysosakkeiden                   565                 4
luovutukset
Myytävissä olevien sijoitusten                    -                 2
luovutukset

Aineellisten ja aineettomien                    46               33
hyödykkeiden luovutukset
Pitkäaikaisten saamisten                          -3                 -
lisäys
Investointien                                             -214          -532
nettorahavirrat

Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten velkojen                            325         1 083
lisäys
Pitkäaikaisten velkojen                        -1 051          -624
vähennys
Lyhytaikaisten velkojen                                -6          -153
lisäykset ja vähennykset,
netto
Tuotot optioilla merkityistä                            -              78
osakkeista
Maksetut osingot                                      -208          -384
Muut rahoituksen rahavirrat                          -               -1
Rahoituksen nettorahavirrat                   -940              -1

Rahavarojen muutos                                105             95

Rahavarat tilikauden alussa                   330            237
Rahavarojen muuntoero                              3               -2
Rahavarojen muutos                                105              95
Rahavarat tilikauden lopussa                 438            330


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

milj. euroa                                         Osakepääoma      Muuntoerot      Arvonmuutos 
                                                                   ja muut 
                                                                   rahastot

Oma pääoma 1.1.2008                              890                      -158                    193

Oman pääoman muutokset 2008
Osakkeiden merkintä                                      -                             -                          -
optioilla
Osakeperusteisten maksujen                       -                             -                      -29
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                -                             -                          -
Liiketoimintojen                                                 -                             -                          -
yhdistäminen
Muut erät                                                              -                             -                       -1
Kauden laaja tulos                                            -                       -137                    -33
Oma pääoma 31.12.2008                           890                      -295                   130


Oma pääoma 1.1.2009                                890                      -295                   130
Oman pääoman muutokset 2009
Osakeperusteisten maksujen                         -                             -                       -6
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                  -                             -                        -
Liiketoimintojen                                                   -                             -                        -
yhdistäminen
Muut erät                                                                -                             -                        -
Kauden laaja tulos                                              -                         131                    17
Oma pääoma 31.12.2009                             890                      -164                  141


milj. euroa                                                   Sijoitetun          Kertyneet         Yhteensä
                                                                  vapaan oman      voitto-varat 
                                                                      pääoman
                                                                        rahasto

Oma pääoma 1.1.2008                                1 067                 4 778                6 770

Oman pääoman muutokset 2008
Osakkeiden merkintä                                         78                        -                        78
optioilla
Osakeperusteisten maksujen                            -                       33                         4
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                     -                   -384                    -384
Liiketoimintojen                                                      -                         -                           -
yhdistäminen
Muut erät                                                                  -                          -                         -1
Kauden laaja tulos                                                -                    -191                    -361
Oma pääoma 31.12.2008                           1 145                  4 236                  6 106


Oma pääoma 1.1.2009                                1 145                  4 236                  6 106
Oman pääoman muutokset 2009
Osakeperusteisten maksujen                            -                        12                           6
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                     -                     -208                    -208
Liiketoimintojen                                                      -                      358                     358
yhdistäminen
Muut erät                                                                  -                         -1                         -1
Kauden laaja tulos                                                -                      177                      325
Oma pääoma 31.12.2009                            1 145                 4 574                   6 586


milj. euroa                                                 Vähemmistön        Oma pääoma 
                                                                           osuus                    yhteensä
Oma pääoma 1.1.2008                                     13                           6 783

Oman pääoman muutokset 2008
Osakkeiden merkintä                                           -                                 78
optioilla
Osakeperusteisten maksujen                            -                                   4
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                     -                             -384
Liiketoimintojen                                                     2                                   2
yhdistäminen
Muut erät                                                                  -                                  -1
Kauden laaja tulos                                              -1                             -362
Oma pääoma 31.12.2008                                 14                           6 120


Oma pääoma 1.1.2009                                      14                           6 120

Oman pääoman muutokset 2009
Osakeperusteisten maksujen                            -                                    6
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                     -                              -208
Liiketoimintojen                                                     2                               360
yhdistäminen
Muut erät                                                                  -                                  -1
Kauden laaja tulos                                                -                               325
Oma pääoma 31.12.2009                                 16                           6 602


Tiedot vuosineljänneksittäin

milj. euroa                                             Q4/      Q3/      Q2/      Q1/      Q4/      Q3/
                                                             2009   2009   2009   2009   2008   2008

Liikevaihto                                         2 108  1 913  1 841  1 857  2 315  2 358
Liiketoiminnan muut tuotot                  18          5          7       17          9        23
Liiketoiminnan kulut                       -1 810 -1 603 -1 627 -1 734 -2 227 -1 998
Biologisten hyödykkeiden                      9       -13        10       11        -2          4
käyvän arvon muutos ja
hakkuut
Osuus osakkuus- ja                               1        -21       -22     -53      -16       35
yhteisyritysten tuloksista
Poistot ja arvonalentumiset             -200     -185     -201   -193   -365    -462
Liikevoitto/tappio                                  126         96          8      -95   -286      -40
Voitot myytävissä olevista                       -           -1           -         -          -           -
sijoituksista, netto
Kurssierot ja käypien arvojen                -            -3          3       -9      -14          -
muutokset
Korko- ja muut rahoituskulut,             185        -28       -37    -58      -60     -50
netto
Voitto/tappio ennen veroja                   311        64        -26 -162    -360     -90
Tuloverot                                                  -16       -24         18       4        74        3
Kauden voitto/tappio                             295        40          -8 -158     -286    -87
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille                           295        40          -8 -158     -287    -86
Vähemmistölle                                           -            -             -       -           1       -1
                                                                  295         40          -8 -158    -286    -87
Laimentamaton osakekohtainen      0,57      0,08     -0,02 -0,30 -0,56 -0,17
tulos, euroa
Laimennettu osakekohtainen            0,57      0,08     -0,02 -0,30 -0,56 -0,17
tulos, euroa
Tulos per osake ilman                         0,21      0,14      0,03 -0,27 -0,19  0,25
kertaluonteisia eriä, euroa
Keskimääräinen osakemäärä, 519958 519954 519954 519954 519979 519999
laimentamaton (1 000)
Keskimääräinen osakemäärä, 518876 521036 519954 519954 519979 519999
laimennettu (1 000)
Kertaluonteisia eriä                                 -60        -35         -23    -17 -240 -256
liikevoitossa/tappiossa
Liikevoitto/tappio ilman                          186       131           31    -78   -46  216
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta                                        8,8        6,8          1,7   -4,2   -2,0  9,2
Kertaluonteiset erät ennen                    155        -35         -23    -17  -240 -250
veroja
Voitto/tappio ennen veroja                      156         99           -3  -145  -120  160
ilman kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta                                        7,4        5,2        -0,2    -7,8  -5,2    6,8
Oman pääoman tuotto ilman                 7,4        5,0          0,8    neg. neg.   7,8
kertaluonteisia eriä, %
Sijoitetun pääoman tuotto                       7,2        4,9          1,3    neg. neg.   7,7
ilman kertaluonteisia eriä,
%
EBITDA                                                      362      334         238     128 178   378
% liikevaihdosta                                      17,2    17,5        12,9       6,9  7,7  16,0

Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksista
Energia                                                         -8       -24           -4          -4   -11     -8
Sellu                                                               7           4         -16        -47     -4    44
Metsä ja sahat                                              1         -1             1           1      -1      -
Paperi                                                             1           -           -1          -1        1      -
Muu toiminta                                                   -           -           -2          -2      -1    -1
Yhteensä                                                        1       -21        -22        -53    -16   35


milj. euroa                                                   Q2/         Q1/   Q1-Q4 /  Q1-Q4 /
                                                                   2008      2008      2009      2008

Liikevaihto                                               2 378     2 410     7 719      9 461
Liiketoiminnan muut tuotot                        11          40           47           83
Liiketoiminnan kulut                             -2 074   -2 108   -6 774     -8 407
Biologisten hyödykkeiden                          20          28          17            50
käyvän arvon muutos ja
hakkuut
Osuus osakkuus- ja                                    21         22         -95            62
yhteisyritysten tuloksista
Poistot ja arvonalentumiset                    -199      -199      -779     -1 225
Liikevoitto/tappio                                         157       193       135            24
Voitot myytävissä olevista                             2            -            -1              2
sijoituksista, netto
Kurssierot ja käypien arvojen                     -1        -10           -9           -25
muutokset
Korko- ja muut rahoituskulut,                    -43       -49           62        -202
netto
Voitto/tappio ennen veroja                        115      134         187        -201
Tuloverot                                                       -25       -31          -18            21
Kauden voitto/tappio                                    90      103         169        -180
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille                                  92      102         169        -179
Vähemmistölle                                               -2          1              -             -1
                                                                          90     103         169         -180
Laimentamaton osakekohtainen           0,18     0,20       0,33        -0,35
tulos, euroa
Laimennettu osakekohtainen                 0,18     0,20       0,33        -0,35
tulos, euroa
Tulos per osake ilman                              0,17    0,19       0,11          0,42
kertaluonteisia eriä, euroa
Keskimääräinen osakemäärä,          517622 512581 519955    517545
laimentamaton (1 000)
Keskimääräinen osakemäärä,           516791 513412 519955   517545
laimennettu (1 000)
Kertaluonteisia eriä                                         2          5       -135           -489
liikevoitossa/tappiossa
Liikevoitto/tappio ilman                               155     188        270            513
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta                                            6,5      7,8         3,5              5,4
Kertaluonteiset erät ennen                             2         5           80           -483
veroja
Voitto/tappio ennen veroja                          113    129         107            282
ilman kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta                                             4,8     5,4          1,4             3,0
Oman pääoman tuotto ilman                      5,4     5,9           1,0            3,4
kertaluonteisia eriä, %
Sijoitetun pääoman tuotto                            5,7     6,5           2,5            4,6
ilman kertaluonteisia eriä,%
EBITDA                                                           313    337       1 062       1 206
% liikevaihdosta                                          13,2   14,0         13,8          12,7

Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksista
Energia                                                               -2       -5           -40           -26
Sellu                                                                   20      26           -52            86
Metsä ja sahat                                                    -         1               2               -
Paperi                                                                   -          -              -1             1
Muu toiminta                                                       3          -             -4              1
Yhteensä                                                          21        22          -95            62


Toimitukset
                                                       Q4/      Q3/      Q2/      Q1/      Q4/      Q3/      Q2/
                                                    2009   2009   2009   2009   2008   2008   2008

Sähkö, 1000 MWh                  2 277  2 103  1 999  2 486  2 731  2 653  2 344
Sellu, 1 000 t                               550     446     391     372      421     480      527
Sahatavara, 1 000 m3               413     355     366     363      421     510      628
Sanoma- ja                              1 576  1 464  1 323  1 304  1 809  1 760  1 749
aikakauslehtipaperit, 1 000 t

Hieno- ja erikoispaperit,            945     872     813     724      784     863     923
1000 t
Paperi yhteensä, 1 000 t         2 521  2 336 2 136  2 028  2 593  2 623  2 672
Vaneri, 1 000 m3                         150     143     141     133      160     188     227


                                                                           Q1/    Q1-Q4/    Q1-Q4/
                                                                        2008       2009       2008

Sähkö, 1000 MWh                                      2 439      8 865    10 167
Sellu, 1 000 t                                                   554      1 759      1 982
Sahatavara, 1 000 m3                                   573      1 497      2 132
Sanoma- ja                                                  1 772      5 667      7 090
aikakauslehtipaperit, 1 000 t
Hieno- ja erikoispaperit,                               981      3 354      3 551
1000 t
Paperi yhteensä, 1 000 t                            2 753      9 021   10 641
Vaneri, 1 000 m3                                            231         567         806


Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

milj. euroa                                    Q4/       Q3/       Q2/       Q1/       Q4/       Q3/       Q2/
                                                    2009    2009    2009    2009    2008    2008    2008

Liikevaihto
Energia                                        128      108       100      136      141       129      103
Sellu                                             226      156       132      139      200       228      247
Metsä ja sahat                            348      295       309      385      419       475      518
Paperi                                       1 558   1 454    1 388   1 367   1 750   1 761   1 727
Tarrat                                            252      242       226      223      233       239      245
Vaneri                                             81         73         77        75      102       121      150
Muu toiminta                                 35          21        21        34         34         52        66
Sisäinen liikevaihto                 -520       -436    -412     -502     -564     -647     -678
Liikevaihto, yhteensä            2 108     1 913   1 841   1 857   2 315   2 358   2 378

EBITDA
Energia                                           57         35         41        57         76        58         34
Sellu                                                53           8        -24       -55           9        38         35
Metsä ja sahat                               30         24       -15       -15        -52        -4            4
Paperi                                           221       274       247      187      189     271       216
Tarrat                                              25          29         18          6          -1          9         15
Vaneri                                               3           -5          -5       -23          -5          3         22
Muu toiminta                                -27         -31        -24      -29        -38          3       -13
EBITDA, yhteensä                     362         334       238     128       178     378      313

Liikevoitto/tappio
Energia                                           47          10          36       51         62        49       31
Sellu                                                35           -9         -60    -122       -76        60       38
Metsä ja sahat                               21            6         -18      -18       -63       -38       17
Paperi                                             74        126           85       60     -126    -114       60
Tarrat                                              16           18            4         -3        -38         1         8
Vaneri                                            -33         -10         -10       -29       -10        -2       19
Muu toiminta                                -34         -45          -29       -34       -35         4      -16
Liikevoitto/tappio, yhteensä      126          96             8       -95     -286      -40     157
% liikevaihdosta                           6,0         5,0         0,4       -5,1    -12,4     -1,7     6,6

Kertaluonteiset erät
liikevoitossa
Energia                                              -1       -17            -              -           -            -        -
Sellu                                                     -           -             -          -29       -59           -        -
Metsä ja sahat                               -14          1           -8         -10         -2        -33       -
Paperi                                                -8         -6         -10          23     -153     -227       -
Tarrat                                                 -1         -2           -5             -        -28           -        -
Vaneri                                              -30           -             -            -1           -            -        3
Muu toiminta                                    -6        -11            -               -          2           4      -1
Kertaluonteiset erät                      -60       -35         -23          -17    -240     -256      2
liikevoitossa, yhteensä

Liikevoitto/tappio ilman
kertaluonteisia eriä
Energia                                             48        27          36            51        62        49     31
Sellu                                                  35         -9         -60          -93       -17        60     38
Metsä ja sahat                                 35          5         -10            -8        -61        -5     17
Paperi                                                82     132          95            37        27      113     60
Tarrat                                                 17        20            9             -3       -10          1       8
Vaneri                                                -3        -10        -10           -28       -10        -2      16
Muu toiminta                                  -28        -34        -29           -34       -37          -     -15
Liikevoitto/tappio ilman               186       131         31           -78       -46      216   155
kertaluonteisia eriä,
yhteensä
% liikevaihdosta                             8,8        6,8        1,7          -4,2      -2,0       9,2    6,5

Sisäinen liikevaihto
Energia                                             38         24         24            49         57        45     20
Sellu                                                  34           9         10            10           6         17     18
Metsä ja sahat                              171       145      150          152       199      197   240
Paperi                                          1 500   1 409   1 355      1 327     1 701 1 699 1 657
Tarrat                                               252      243       225        222         233    238     244
Vaneri                                                77         69         73          72            94    111    139
Muu toiminta                                    36         14            4          25            25      51      60
Sisäinen liikevaihto                   2 108   1 913    1 841    1 857      2 315 2 358 2 378
yhteensä

Ulkoinen liikevaihto
Energia                                              90        84          76         87            84       84      83
Sellu                                                192      147        122       129         194     211    229
Metsä ja sahat                               177     150         159       233         220     278    278
Paperi                                                58       45            33         40           49        62      70
Tarrat                                                   -          -1             1            1             -            1        1
Vaneri                                                  4          4             4             3            8         10      11
Muu toiminta                                     -1          7           17             9            9           1        6
Ulkoinen liikevaihto                      520      436       412         502        564      647    678
yhteensä

milj.                                                  Q1/      Q1-Q4/     Q1-Q4/
euroa                                            2008        2009         2008

Liikevaihto
Energia                                           105          472           478
Sellu                                                269          653           944
Metsä ja sahat                               508       1 337       1 920
Paperi                                          1 773       5 767       7 011
Tarrat                                               242          943          959
Vaneri                                              157          306          530
Muu toiminta                                     48         111           200
Sisäinen liikevaihto                     -692     -1 870      -2 581
Liikevaihto, yhteensä                2 410       7 719       9 461


EBITDA
Energia                                              39         190          207
Sellu                                                   57          -18          139
Metsä ja sahat                                   4            24           -48
Paperi                                             209          929          885
Tarrat                                                 11            78            34
Vaneri                                                26           -30            46
Muu toiminta                                     -9         -111           -57
EBITDA, yhteensä                         337      1 062       1 206

Liikevoitto/tappio
Energia                                              33         144          175
Sellu                                                   67        -156            89
Metsä ja sahat                                 25             -9           -59
Paperi                                                51          345         -129
Tarrat                                                   3             35           -26
Vaneri                                                21           -82             28
Muu toiminta                                     -7         -142           -54
Liikevoitto/tappio, yhteensä        193          135             24
% liikevaihdosta                             8,0           1,7            0,3

Kertaluonteiset erät
liikevoitossa
Energia                                                -            -18              -
Sellu                                                     -            -29           -59
Metsä ja sahat                                  -1           -31           -36
Paperi                                                  1             -1         -379
Tarrat                                                    -              -8           -28
Vaneri                                                   -            -31              3
Muu toiminta                                       5           -17            10
Kertaluonteiset erät                           5        -135         -489
liikevoitossa, yhteensä

Liikevoitto/tappio ilman
kertaluonteisia eriä
Energia                                              33         162           175
Sellu                                                   67        -127           148
Metsä ja sahat                                  26           22            -23
Paperi                                                 50         346          250
Tarrat                                                    3           43               2
Vaneri                                                21          -51             25
Muu toiminta                                   -12        -125           -64
Liikevoitto/tappio ilman                188         270          513
kertaluonteisia eriä,
yhteensä
% liikevaihdosta                              7,8          3,5           5,4

Sisäinen liikevaihto
Energia                                              15         135           137
Sellu                                                   22           63             63
Metsä ja sahat                               233         618           869
Paperi                                          1 704       5 591       6 761
Tarrat                                               241          942           956
Vaneri                                              147          291           491
Muu toiminta                                    48             79           184
Sisäinen liikevaihto                   2 410       7 719       9 461
yhteensä

Ulkoinen liikevaihto
Energia                                               90        337           341
Sellu                                                  247        590           881
Metsä ja sahat                                 275        719        1 051
Paperi                                                 69         176           250
Tarrat                                                    1             1                3
Vaneri                                                 10          15              39
Muu toiminta                                        -           32              16
Ulkoinen liikevaihto                       692     1 870        2 581
yhteensä


Liiketoimintojen yhdistäminen

Joulukuun 8. päivänä 2009 UPM, Metsäliitto Osuuskunta, M-real Oyj ja Oy
Metsä-Botnia Ab (Botnia) saivat päätökseen kaupan, jossa UPM:lle siirtyivät
Metsäliiton ja Botnian osuudet Fray Bentosin sellutehtaasta sekä eukalyptuksen
viljelyyn erikoistuneesta Forestal Oriental -yhtiöstä Uruguayssa. Järjestelyssä
UPM myi noin 30 %:n omistusosuuden Botniassa Metsäliitolle. Jos järjestely
olisi tapahtunut 1.1.2009, UPM:n liikevaihto olisi ollut 7 923 miljoonaa euroa
ja kauden voitto 219 miljoonaa euroa.

Hankintameno

milj. euroa 2009

Käteisvarat 597
Hankinnasta johtuvat menot 5
Hankintameno yhteensä 602

Hankinnasta johtuvat varat ja velat 8.12.2009 ovat seuraavat:

milj. euroa                           Hankittujen              Oikaisut käy-           Hankinnan kohteen
                                             nettovarojen           pään arvoon                   kirjanpitoarvo
                                               käypä arvo             pääsemiseksi

Rahavarat                                      94                               -                                     94
Goodwill                                          -                             -43                                    43
Aineettomat                                    4                                 -                                      4
käyttöomaisuushyödykkeet
Asiakassuhteet ja aineettomat  43                            43                                      -
käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset                                 1 013                         227                                  786
käyttöomaisuushyödykkeet
Biologiset hyödykkeet                150                              -                                   150
Osuudet osakkuus- ja                    3                              -                                       3
yhteisyrityksissä
Vaihto-omaisuus                         121                          11                                  110
Myyntisaamiset ja muut                75                             -                                     75
saamiset
Ostovelat ja muut velat                -68                             -                                    -68
Korolliset velat                            -359                             -                                  -359
Laskennalliset verovelat             -12                         -10                                      -2
Nettovarallisuus yhteensä      1 064                       228                                   836

Vähemmistön osuus                      -2
Aikaisemman omistuksen        -542
hankintameno ja
varallisuuden arvostuksesta
johtuva lisäys
Hankitut nettovarat yhteensä      520

Goodwill                                           82
Hankintameno yhteensä             602

Rahana maksettu kauppahinta 602
Hankitun tytäryrityksen                  -94
rahavarat
Hankinnasta johtuva                    508
rahavirta


Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo on alustava ja riippuvainen lopullisista
arvonmäärityksistä.


Konsernin rahavirtalaskelman liitetiedot

Oikaisut tilikauden voittoon/tappioon

milj.                                                     Q1-Q4/           Q1-Q4/
euroa                                                    2009               2008

Verot                                                          18                  -21
Poistot ja arvonalentumiset               779              1 225
Osuus osakkuus- ja                              95                  -62
yhteisyritysten tuloksista
Pitkäaikaisten varojen                       -235                  -30
myyntivoitot ja -tappiot,
netto
Rahoituskulut, netto                            167                  227
Maksut rakennejärjestelyistä             -43                   -56
Kertasuoritukset                                       -                    -85
eläkejärjestelyihin
Muut oikaisut                                           -9                    34
Yhteensä                                              772               1 232

Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuus                                400                   -55
Lyhytaikaiset saamiset                     156                   138
Lyhytaikaiset korottomat                    -24                  -215
velat
Yhteensä                                             532                  -132


Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

milj.                                                        Q1-Q4/         Q1-Q4/
euroa                                                       2009             2008

Kirjanpitoarvo kauden alussa            5 688            6 179
Investoinnit                                                181               471
Yrityshankinnat                                      1 013                   -
Vähennykset                                               -20               -24
Poistot                                                       -696             -748
Arvonalentumiset                                      -14             -182
Arvonalentumisten palautus                      5                   -
Muuntoero ja muut muutokset                 35                 -8
Kirjanpitoarvo kauden                          6 192          5 688
lopussa


Vastuusitoumukset

milj. euroa                                   31.12.2009             31.12.2008

Omasta velasta
Kiinnitykset ja pantit 1)                        1 043                          787

Osakkuus- ja yhteisyritysten
puolesta
Lainatakaukset                                             8                           10

Muiden puolesta
Muut takaukset                                              1                             2

Muut omat vastuut
Leasingvastuut seuraavien 12                24                           17
kuukauden aikana
Leasingvastuut sitä                                   60                           56
seuraavien 12 kuukauden
aikana
Muut vastuut                                                69                           62

1) Kiinnitykset ja pantit liittyvät pääosin Uruguayn toimintoihin ja
suomalaisille eläkevakuutusyhtiöille annettuihin lakisääteisiin vakuuksiin.


Investointisitoumukset

milj. euroa                             Käyttöönotto     Kokonais-     Mennessä    Q1-Q4/     Jälkeen
                                                                           kustannus     31.12.2008     2009     31.12.2009

Kierrätys- ja                                 1/2011                19                     -                  -                19
lajittelulaitos, Shotton
Jäteveden puhdistamo,            9/2010                19                     -                  -                19
Blandin
Vaneriliiketoiminnan                 12/2011              18                     -                  -                18
kehittäminen
Kuorimon uusinta, Wisaforest 10/2010             30                    1               13                16
TMP-laitoksen energiansäästö,1/2011             16                      -                 -                 16
SteyrermühlJohdannaissopimusten nimellisarvot

milj. euroa                                      31.12.2009              31.12.2008

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset                               3 791                        4 598
Optiosopimukset, ostetut                            20                                -
Optiosopimukset, asetetut                          20                                -
Vaihtosopimukset                                      514                           508

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset                                3 259                      2 668
Vaihtosopimukset                                    2 701                      2 833

Muut johdannaiset
Termiinisopimukset                                      25                         172
Optiosopimukset, ostetut                             73                              -
Optiosopimukset, asetetut                           73                           78
Vaihtosopimukset                                            4                             8


Liiketoimet lähipiirin (osakkuus- ja yhteisyritykset) kanssa

milj.                                                        Q1-Q4/           Q1-Q4/
euroa                                                       2009               2008

Myynnit osakkuusyhtiöille                      114                 138
Ostot osakkuusyhtiöiltä                          560                592
Pitkäaikaiset saamiset kauden                2                      -
lopussa
Myyntisaamiset ja muut                           23                    37
saamiset kauden lopussa
Ostovelat ja muut velat                             32                    27
kauden lopussa


Tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin
vuoden 2008 vuosikertomuksessa esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan.
Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen
tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella.

Konserni on ottanut käyttöön seuraavan standardin:

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin uudistus tuli sovellettavaksi
1.1.2009. Uudistetun standardin mukaan tuotto- ja kulueriä (ts. "omistajiin
liittymättömiä oman pääoman muutoksia") ei saa esittää oman pääoman muutoksia
osoittavassa laskelmassa, joten "omistajiin liittymättömät oman pääoman
muutokset" on erotettava omistajiin liittyvistä oman pääoman muutoksista.
Kaikki omistajiin liittymättömät oman pääoman muutokset on esitettävä
tuloksellisuutta koskevassa laskelmassa, joka saadaan esittää joko vain yhtenä
laskelmana (laaja tuloslaskelma) tai kahtena erillisenä laskelmana
(tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma). Jos vertailutietoja oikaistaan tai
niiden luokittelua muutetaan, on esitettävä nykyisin vaadittavien tilikauden ja
vertailukauden lopun taseiden lisäksi myös vertailukauden alun oikaistu avaava
tase. Uudistetun IAS 1:n käyttöönoton seurauksen konserni esittää kaksi
erillistä laskelmaa sekä tuloslaskelman että sitä seuraavan laajan
tuloslaskelman.


Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, %:

(Voitto ennen veroja - tuloverot) / oma pääoma (keskiarvo) x 100


Sijoitetun pääoman tuotto, %:

(Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) /
(Oma pääoma + korolliset velat (keskiarvo)) x 100


Tulos/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto /
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita


Keskeisiä euron kursseja kauden lopussa

                    31.12.2009     30.09.2009     30.06.2009     31.03.2009

USD                   1,4406             1,4643             1,4134             1,3308
CAD                   1,5128             1,5709              1,6275            1,6685
JPY                     133,16             131,07             135,51             131,17
GBP                   0,8881              0,9093             0,8521            0,9308
SEK                  10,2520           10,2320          10,8125          10,9400

                    31.12.2008     30.09.2008     30.06.2008     31.03.2008

USD                    1,3917             1,4303            1,5764             1,5812
CAD                    1,6998             1,4961            1,5942             1,6226
JPY                      126,14             150,47           166,44              157,37
GBP                     0,9525             0,7903           0,7923             0,7958
SEK                   10,8700             9,7943           9,4703             9,3970


Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita,
ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi
odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja
kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa",
"odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot
perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset
poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä
ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen
ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset,
tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja
tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai
kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden
immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen
koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten
esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden
maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat
hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia;
ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten
päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason
muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2008
vuosikertomuksen sivuilta 71-73.


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm-kymmene.fi