UPM-Kymmene Oyj - UPM:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.09.2010

UPM-Kymmene Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 09.35

UPM:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.09.2010

Q3/2010: Tulos osaketta kohti oli 0,34 (0,08) euroa, ilman kertaluonteisia
eriä 0,28 (0,14) euroa. EBITDA oli 384 (334) miljoonaa euroa, 16,6
(17,5) % liikevaihdosta. EBITDA paras kolmeen vuoteen. Myyntihinnat ja
toimitusmäärät kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa - liikevaihto kasvoi 21 %.

Q1-Q3/2010: Tulos osaketta kohti oli 0,80 (-0,24) euroa, ilman kertaluonteisia
eriä 0,72 (-0,10) euroa. EBITDA oli 1 025 (700) miljoonaa euroa, 15,6
(12,5) % liikevaihdosta. Kysyntä ja toimitusmäärät kasvoivat kaikissa
liiketoiminnoissa - liikevaihto kasvoi 17 %. Kassavirta vahva - nettovelat
pienemmät kuin ennen Uruguay-kauppaa vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä.

Tunnuslukuja
                                                       Q3/      Q3/   Q1-Q3/Q1-Q3/Q1-Q4/
                                                      2010   2009   2010   2009   2009
                                                                       
Liikevaihto, milj. euroa             2 312  1 913  6 567  5 611  7 719
EBITDA, milj. euroa 1)                 384     334  1 025     700   1 062
% liikevaihdosta                          16,6    17,5     15,6    12,5     13,8
Liikevoitto/tappio, milj.                 238       96      548          9      135
euroa
ilman kertaluonteisia eriä,          204     131      519       84      270
milj. euroa
% liikevaihdosta                             8,8      6,8        7,9      1,5       3,5
Voitto/tappio ennen veroja,          199      64       462    -124     187
milj. euroa
ilman kertaluonteisia eriä,           165      99       433      -49     107
milj. euroa
Kauden voitto/tappio, milj.            178      40       417    -126    169
euroa
Tulos per osake, euroa                0,34   0,08     0,80   -0,24   0,33
ilman kertaluonteisia eriä,           0,28   0,14     0,72   -0,10   0,11
euroa
Laimennettu osakekohtainen     0,34   0,08      0,80  -0,24   0,33
tulos, euroa
Oman pääoman tuotto, %            10,3     2,8        8,2     neg.    2,8
ilman kertaluonteisia eriä, %         8,6     5,0        7,4     neg.    1,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %         8,0     3,5        6,5       0,0    3,2
ilman kertaluonteisia eriä, %         6,8     4,9        6,1       0,9    2,5
Liiketoiminnan rahavirta               0,63   0,59      1,23    1,71  2,42
osaketta kohti, euroa
Oma pääoma per osake kauden 13,28 11,13 13,28 11,13 12,67
lopussa, euroa
Velkaantumisaste kauden              51       64         51       64     56
lopussa, %
Korolliset nettovelat kauden      3 553  3 688   3 553 3 688  3 730
lopussa, milj. euroa
Sijoitettu pääoma kauden      11 377 10 172 11 377 10 172 11 066
lopussa, milj. euroa
Investoinnit, milj. euroa                    68       39       153     172   913
Investoinnit ilman                              66       38       148     171   229
yritysostoja ja
osakehankintoja, milj. euroa
Henkilöstö kauden lopussa      22 293 23 180 22 293 23 180 23 213
Tulos

Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 2 312 miljoonaa euroa, 21 %
enemmän kuin vuoden 2009 kolmannen neljänneksen liikevaihto 1 913 miljoonaa
euroa. Liikevaihdon kasvu oli seurausta aiempaa suuremmista toimitusmääristä ja
myyntihinnoista kaikilla UPM:n liiketoiminta-alueilla.

EBITDA oli 384 (334) miljoonaa euroa eli 16,6 (17,5) % liikevaihdosta.

EBITDA kasvoi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Parannuksen merkittävimmät
tekijät olivat korkeammat myyntihinnat ja suuremmat toimitusmäärät kaikilla
UPM:n liiketoiminta-alueilla sekä hankittujen Uruguayn toimintojen
sisällyttäminen konserniin.

Korkeampien myyntihintojen euromääräinen yhteisvaikutus paransi EBITDA:ta noin
108 miljoonalla eurolla. Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla
verrattuna sekä vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen että vuoden 2010 toiseen
neljännekseen. Paperien keskihinta euroina nousi noin 4 % viime vuoden
vastaavasta ajanjaksosta ja noin 3 % vuoden 2010 toisesta neljänneksestä.

Muuttuvat kustannukset kasvoivat selvästi viime vuodesta. Suurinta kustannusten
nousu oli kuidun osalta, kun ostosellun, keräyspaperin ja puuraaka-aineen
hankintakustannukset kasvoivat.

Liikevoitto oli 238 (96) miljoonaa euroa eli 10,3 (5,0) % liikevaihdosta.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 204 (131) miljoonaa euroa eli 8,8
(6,8) % liikevaihdosta.

Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät olivat nettona yhteensä 34
miljoonaa euroa tuottoa. Tähän sisältyy 33 miljoonan euron myyntivoitto
liittyen UPM:n Pohjois-Minnesotassa omistamaan 76 000 hehtaarin metsämaan
rasitesopimukseen.

Biologisten hyödykkeiden käypä arvo hakkuilla vähennettynä nousi 14 miljoonaa
euroa verrattuna vertailuajanjakson 13 miljoonan euron laskuun.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli -2 (-21) miljoonaa euroa.
Joulukuusta 2009 lähtien Metsä-Botnia ei enää ole ollut UPM:n osakkuusyhtiö.

Voitto ennen veroja oli 199 (64) miljoonaa euroa. Ilman kertaluonteisia eriä
voitto oli 165 (99) miljoonaa euroa. Korkokulut ja muut rahoituskulut olivat
nettona 28 (28) miljoonaa euroa. Kurssieroista ja käypien arvojen muutoksesta
aiheutui 11 miljoonan euron tappio (3 miljoonan euron tappio).

Tuloverot olivat 21 (24) miljoonaa euroa. Kertaluonteisten erien vaikutus
veroihin oli kulua 5 miljoonaa euroa (tuottoa 3 miljoonaa euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen voitto oli 178 (40) miljoonaa euroa ja tulos
osaketta kohti 0,34 (0,08) euroa. Ilman kertaluonteisia eriä tulos osaketta
kohti oli 0,28 (0,14) euroa.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 6 567 miljoonaa euroa, 17 % enemmän kuin vuoden
2009 vastaavan ajanjakson 5 611 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli
seurausta aiempaa suuremmista toimitusmääristä kaikilla UPM:n
liiketoiminta-alueilla.

EBITDA oli 1 025 (700) miljoonaa euroa eli 15,6 (12,5) % liikevaihdosta.

EBITDA parani selvästi viime vuodesta. Parannukseen eniten vaikuttivat
toimitusmäärien kasvu kaikilla UPM:n liiketoiminta-alueilla sekä joulukuussa
2009 hankittujen Uruguayn toimintojen sisällyttäminen konserniin.

Muuttuvat kustannukset olivat korkeammat kuin viime vuonna, vaikka puu- ja
energiakustannukset pienenivät. Puukustannukset kasvoivat vuoden 2009
loppupuoliskosta mutta pysyivät kuitenkin noin 65 miljoonaa euroa pienempinä
vertailujakson huipputasoon verrattuna. Energiakustannukset laskivat noin 54
miljoonaa euroa. Ostosellun, keräyspaperin ja muiden raaka-aineiden
hankintakustannukset sen sijaan kasvoivat.

Myyntihintojen euromääräisillä muutoksilla oli negatiivinen nettovaikutus
EBITDA:han (22 miljoonaa euroa). Paperien keskihinta euroina laski noin 3 %
viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Vanerin hinnat olivat suurin piirtein
samalla tasolla kuin viime vuonna. Tarralaminaattien ja sahatavaran
keskimääräiset myyntihinnat sekä sellun ja sähkön ulkoisen myynnin
keskimääräiset hinnat nousivat.

Vertailukelpoiset kiinteät kustannukset kasvoivat noin 60 miljoonaa euroa
johtuen pääasiassa tuotantoyksikköjen korkeammista käyntiasteista.

Liikevoitto oli 548 (9) miljoonaa euroa eli 8,3 (0,2) % liikevaihdosta.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 519 (84) miljoonaa euroa eli 7,9
(1,5) % liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät olivat
nettona yhteensä 29 miljoonaa euroa tuottoa. Tähän sisältyy 33 miljoonan euron
myyntivoitto rasitesopimuksesta.

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon lisäys hakkuilla vähennettynä oli 64
miljoonaa euroa verrattuna vertailuajanjakson 8 miljoonan euroon.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 9 (-96) miljoonaa euroa.
Joulukuusta 2009 lähtien Metsä-Botnia ei enää ole ollut UPM:n osakkuusyhtiö.

Voitto ennen veroja oli 462 miljoonaa euroa (tappio 124 miljoonaa euroa). Ilman
kertaluonteisia eriä voitto oli 433 miljoonaa euroa (tappio 49 miljoonaa
euroa). Korkokulut ja muut rahoituskulut olivat nettona 81 (123) miljoonaa
euroa. Kurssieroista ja käypien arvojen muutoksesta aiheutui 6 (9) miljoonan
euron tappio.

Tuloverot olivat 45 (2) miljoonaa euroa. Kertaluonteisten erien vaikutus
veroihin oli tuottoa 12 (3) miljoonaa euroa.

Kauden voitto oli 417 miljoonaa euroa (tappio 126 miljoonaa euroa) ja tulos
osaketta kohti 0,80 (-0,24) euroa. Ilman kertaluonteisia eriä tulos osaketta
kohti oli 0,72 (-0,10) euroa. Liiketoiminnan kassavirta osaketta kohti oli 1,23
(1,71) euroa.

Rahoitus

Tammi-syyskuussa liiketoiminnan rahavirta ennen investointien ja rahoituksen
rahavirtoja oli 639 (889) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi 237 miljoonaa
euroa katsauskauden aikana (laski 437 miljoonaa euroa) liiketoiminnan
vilkastumisen myötä.

Velkaantumisaste 30.9.2010 oli 51 (64) %. Korolliset nettovelat olivat kauden
lopussa 3 553 (3 688) miljoonaa euroa.

UPM:n rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 30.9.2010 yhteensä 1,5
miljardia euroa. Syyskuussa 2010 UPM peruutti 825 miljoonan luottolimiitin,
jonka oli määrä erääntyä vuonna 2012. Huomioiden yhtiön rahavirran, UPM katsoi
tämänhetkisen likviditeetin olevan riittävä.

Henkilöstö

Tammi-syyskuussa UPM:n palveluksessa oli keskimäärin 22 916 henkilöä (23 826).
Vuoden alussa henkilöstön määrä oli 23 213 ja syyskuun lopussa 22 293. 920
työntekijän vähennys johtui pääasiassa Vaneri- sekä Metsä ja sahat
-liiketoiminta-alueiden rakennejärjestelyistä.

Investoinnit

Tammi-syyskuussa investointien määrä oli 153 (172) miljoonaa euroa eli 2,3
(3,1) % liikevaihdosta.

Suurin käynnissä oleva projekti on Pietarsaaren kuorimon uusiminen.
Kokonaisinvestoinniksi arvioidaan 25 miljoonaa euroa.

Keskustelut yritysjärjestelyistä Myllykoski-ryhmän kanssa

UPM vahvisti 28.9.2010 tiedotteessaan suomalaisessa talousalan lehdessä
julkaistun tiedon neuvotteluista suomalaisen painopapereita valmistavan
Myllykosken kanssa tämän Suomen, Saksan ja Yhdysvaltain toimintojen
mahdollisesta hankinnasta.

Neuvottelut jatkuvat ja keskusteluissa on merkittäviä avoimia kysymyksiä. Tämän
vuoksi ei ole varmuutta siitä, johtavatko keskustelut UPM:n, Myllykosken ja sen
rahoittajien välillä yrityskauppaan.

Osakkeet

Tammi-syyskuussa 2010 UPM:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingin pörssissä
oli 6 405 (4 382) miljoonaa euroa. Osakkeen ylin noteeraus oli 12,73 euroa
syyskuussa ja alin 7,37 euroa helmikuussa.

UPM:n osaketalletustodistuksilla (American Depositary Share, ADS) käydään
kauppaa Yhdysvaltain over-the-counter-markkinoilla (OTC).

Maaliskuun 22. päivänä 2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti
hallituksen hankkimaan enintään 51 000 000 omaa osaketta. Valtuutus on voimassa
18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja/tai yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: (i) Valtuutuksen nojalla hallitus voi
antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
enintään 25 miljoonaa kappaletta, sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan
antaa erityisten oikeuksien nojalla. (ii) Uudet osakkeet ja osakkeisiin
oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa, kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla. Valtuutus on voimassa 22.3.2013 saakka.

Valtuutuksia ei ole käytetty tähän päivään mennessä.

Yhtiöllä on neljä optiosarjaa, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään
yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön osaketta. 2005H-optioilla voidaan merkitä 3
000 000 osaketta ja 2007A-, 2007B- ja 2007C-optioilla voidaan merkitä yhteensä
15 000 000 osaketta.

Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia
osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien
liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Kaupparekisteriin merkitty osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2010 oli 519 970 088.
Antivaltuutuksen ja optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena
osakkeiden lukumäärä voi nousta enimmillään 562 970 088 osakkeeseen.

Kauden lopussa yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita.

UPM 2007A-optio-oikeudet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä 1.10.2010
alkaen.

Riita-asiat

UPM on osakkaana rakenteilla olevassa uudessa ydinvoimalaitosyksikössä,
Olkiluoto 3:ssa, osakkuusyhtiönsä Pohjolan Voima Oy:n kautta. Pohjolan Voima Oy
on Teollisuuden Voima Oy:n ("TVO") enemmistöosakas 58,28 %:n omistusosuudella.
UPM:n epäsuora osuus Olkiluoto 3:n kapasiteetista on noin 29 %. Alkuperäinen
sovittu voimalan käynnistysaika oli kesä 2009, mutta rakentaminen on
viivästynyt. AREVA-Siemens ilmoitti kesäkuussa 2010, että urakan odotetaan
valmistuvan suurimmalta osaltaan vuonna 2012, ja sähköntuotannon Olkiluoto
3:ssa arvioidaan alkavan vuonna 2013.

TVO on ilmoittanut, että AREVA-Siemensin joulukuussa 2008 toimittama
välimiesmenettelyn rahamääräinen vaatimus liittyen Olkiluoto 3:n viivästymiseen
ja siihen liittyviin kuluihin on 1,0 miljardia euroa. Vastaavasti TVO toimitti
huhtikuussa 2009 vastavaatimuksen kuluista ja tappioista, joita TVO kärsii
viivästymisestä ja muista virheistä toimittajan takia. TVO:n vastavaatimuksen
arvo oli noin 1,4 miljardia euroa.

YK:n kansainvälinen tuomioistuin julkaisi 20.4.2010 lopullisen päätöksensä
Uruguayn hallitusta vastaan nostetussa Uruguayn ja Argentiinan hallitusten
välisessä riita-asiassa. Uruguayssa on vireillä kaksi riita-asiaa Uruguayn
hallitusta vastaan liittyen Fray Bentosin sellutehtaaseen, ja Argentiinassa
yksi riita-asia sellutehdasta käyttävää yhtiötä vastaan.

Riskitekijät

Odotettavissa olevat päätökset ehdotettuun EU:n energiapakettiin ovat lisänneet
epävarmuutta siitä, miten ehdotetut periaatteet ja toimenpiteet tulevat
vaikuttamaan Euroopassa puuta jalostavan teollisuuden käyttämän puukuidun
hintaan ja saatavuuteen. Samalla globaali kilpailu kuidusta on jo aiheuttanut
häiriöitä kuidun saatavuuteen, minkä seurauksena hintakehitys on ollut hyvin
epävakaata.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia syyskuun 30. päivän 2010 jälkeisiä
tapahtumia

Näkymät vuoden 2010 neljännelle vuosineljännekselle

Vertailu kolmanteen vuosineljännekseen

Talouden tunnusluvut osoittavat elpymisen hidastuvan Euroopassa ja heikon
kasvun jatkuvan Yhdysvalloissa. Näiden odotetaan rajoittavan kysynnän
palautumista ja investointien elpymistä. Vahvan talouskasvun odotetaan jatkuvan
kehittyvillä markkinoilla, mikä puolestaan on johtanut keskeisten hyödykkeiden
kysynnän voimakkaaseen kasvuun ja korkeampiin hintoihin.

Sähköntuotannon määrän arvioidaan kasvavan. Tämänhetkisten termiinikauppojen ja
Nordpoolin termiinihintojen perusteella sähkön keskihinnan arvioidaan olevan
hieman vertailujaksoa korkeampi.

Sellun keskihinnan arvioidaan laskevan. Sellun dollarihintojen ei odoteta
olennaisesti muuttuvan. Dollarin heikentyminen laskee sellun eurohintoja.
Toimitusmäärien odotetaan pysyvän nykytasolla.

Puuraaka-aineen hinta nousee. Tukki- ja kuitupuun hankintahinnat ovat pysyneet
korkealla huolimatta Suomen elokuisten myrskytuhojen aiheuttamasta tilapäisestä
tarjonnan kasvusta. Sahatavaran toimitusten arvioidaan pysyvän nykytasolla,
mutta keskihinnan odotetaan hieman laskevan.

Paperin euromääräisen keskihinnan ja paperitoimitusten määrän odotetaan pysyvän
ennallaan. Paperin hinnan arvioidaan nousevan laskutusvaluutoissa, mutta
vastaavasti dollarin heikkeneminen laskee euromääräistä keskihintaa.
Markkinatasapaino on parantunut viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. UPM
pyrkii nostamaan hintoja kaikissa uusissa sopimuksissa kompensoidakseen
nousseita raaka-ainekustannuksia.

Tarralaminaattien kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan päämarkkinoilla, vaikkakin
aiempaa maltillisemmin. Hintojen odotetaan nousevan. Voimakkaat
kustannuspaineet jatkuvat ja vaikuttavat ainakin tilapäisesti myyntikatteisiin.

Vanerin toimitusmäärien ja hinnan odotetaan säilyvän nykytasolla.
Liiiketoimintanäkymät vanerin teollisissa loppukäytöissä ovat parantuneet.

Euromääräisten myyntihintojen ja toimitusmäärien arvioidaan pysyvän koko
konsernin osalta samalla tasolla kuin kolmannella vuosineljänneksellä.
Muuttuvien kustannusten nousu jatkuu. Arvio vuoden 2010 liikevoitosta ilman
kertaluonteisia eriä pysyy ennallaan.

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KATSAUKSET

Energia
                                                 Q3/     Q2/     Q1/     Q4/     Q3/     Q2/     Q1/  Q1-Q3/
                                              2010  2010  2010  2009  2009  2009  2009  2010
                                                                             
Liikevaihto, milj. euroa        124    116    174     128    108    100     136    414
EBITDA, milj. euroa 1)           48      39      79        57      35       41       57    166
% liikevaihdosta                  38,7   33,6   45,4    44,5   32,4    41,0   41,9   40,1
Osuus osakkuus- ja               -3         6        4         -8     -24        -4       -4         7
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset, -1        -1       -2         -2       -1        -1        -2       -4
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa           44        44     81         47      10       36       51   169
% liikevaihdosta                 35,5     37,9  46,6      36,7     9,3    36,0   37,5  40,8
Kertaluonteiset erät, milj.        -            -        -          -1     -17           -         -         -
euroa 2)
Liikevoitto ilman                     44         44    81          48      27        36      51  169
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                  35,5      37,9 46,6      37,5   25,0     36,0  37,5 40,8
Toimitukset, sähkö, 1 000 2 276 2 303 2 411 2 277 2 103 1 999 2 486 6 990
MWh
                                               Q1-Q3/    Q1-Q4/
                                                   2009       2009
                                         
Liikevaihto, milj. euroa             344         472
EBITDA, milj. euroa 1)             133         190
% liikevaihdosta                       38,7        40,3
Osuus osakkuus- ja                 -32          -40
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,     -4             -6
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                97         144
% liikevaihdosta                      28,2        30,5
Kertaluonteiset erät, milj.        -17          -18
euroa 2)
Liikevoitto ilman                       114         162
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                      33,1        34,3
Toimitukset, sähkö, 1 000  6 588      8 865
MWh
 

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 kertaluonteiset erät liittyvät osakkuusyhtiö Pohjolan Voiman
kahden voimalaitoksen arvonalennuksiin.

Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 44 miljoonaa euroa, 17 miljoonaa
euroa enemmän kuin viime vuonna (27 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 15 %
124 (108) miljoonaan euroon, josta 31 (24) miljoonaa euroa oli myyntiä
konsernin ulkopuolelle. Vuosineljänneksen sähkön myynti oli 2,3 (2,1) TWh.
Vesivoiman tuotanto oli 24 % suurempi kuin viime vuonna.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 169 (114) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 20 % 414 (344) miljoonaan euroon, josta 160 (97) miljoonaa
euroa oli myyntiä konsernin ulkopuolelle. Sähkön myynti oli 7,0 (6,6) TWh.

Kannattavuus parani viimevuotisesta sähkön korkeamman myyntihinnan ja
myyntimäärän ansiosta. Keskimääräinen sähkön myyntihinta nousi lähes 16 % ja
oli 49,9 (43,1) euroa/MWh. Lauhde- ja vesivoiman tuotanto kasvoi verrattuna
viime vuoteen.

Markkinat

Sähkön keskimääräinen tukkuhinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä vuoden
ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana oli 50,0 (34,5) euroa/MWh, 45 % korkeampi
kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hintakehityksen taustalla on
normaalia heikompi vesitilanne ja kasvava teollinen sähkönkulutus.

Öljyn ja hiilen markkinahinnat olivat korkeammat viime vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna. Hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta oli 30. syyskuuta
15,4 euroa tonnilta eli 14 % korkeampi kuin vastaavana ajankohtana viime
vuonna. Syyskuun lopussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 19 %
(-22,3 TWh) alle vastaavan ajankohdan pitkän aikavälin keskiarvon.

Loppuvuoden termiinisopimusten hinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä oli 30.
syyskuuta 50,5 (31,4) euroa/MWh, 61 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavana
ajankohtana.

Sellu
                                                   Q3/     Q2/     Q1/     Q4/     Q3/     Q2/     Q1/ Q1-Q3/
                                                2010  2010  2010  2009  2009  2009  2009   2010
                                                                             
Liikevaihto, milj. euroa         489    455     341    226     156    132    139   1 285
EBITDA, milj. euroa 1)          239    199     120      53          8     -24     -55      558
% liikevaihdosta                    48,9   43,7    35,2   23,5      5,1  -18,2 -39,6     43,4
Biologisten hyödykkeiden        -2         -          -        -1          -          -          -         -2
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja                    -         -          -         7          4      -16      -47        -
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa 3)
Poistot ja arvonalentumiset,  -38     -37      -36     -24      -21      -20     -20  -111
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa             199   163        83      35        -9      -60    -122  445
% liikevaihdosta                      40,7  35,8     24,3  15,5     -5,8  -45,5    -87,8 34,6
Kertaluonteiset erät, milj.            -         1         -1        -           -          -        -29      -
euroa 2)
Liikevoitto ilman                        199   162        84      35        -9      -60       -93  445
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                       40,7  35,6     24,6  15,5     -5,8   -45,5   -66,9  34,6
Toimitukset, sellu, 1 000 t       752   768      700   550     446     391     372  2 220

                                                        Q1-Q3/   Q1-Q4/
                                                          2009       2009
                                         
Liikevaihto, milj. euroa                    427         653
EBITDA, milj. euroa 1)                     -71           -18
% liikevaihdosta                             -16,6         -2,8
Biologisten hyödykkeiden                    -             -1
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja                         -59          -52
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa 3)
Poistot ja arvonalentumiset,            -61         -85
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                     -191       -156
% liikevaihdosta                              -44,7      -23,9
Kertaluonteiset erät, milj.                 -29          -29
euroa 2)
Liikevoitto ilman                               -162       -127
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                              -37,9      -19,4
Toimitukset, sellu, 1 000 t            1 209     1 759

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 kertaluonteiset erät 29 miljoonaa euroa liittyvät osakkuusyhtiö
Metsä-Botnian Kaskisten sellutehtaan sulkemiseen.
3) Tammi-kesäkuun 2009 osavuosikatsauksen taseessa 30.6.2009 UPM on ryhmitellyt
luovutettavan 30 % osuuden Botnian kirjanpitoarvosta myytävänä oleviksi
varoiksi. Tämän seurauksena UPM ei heinäkuusta 2009 lähtien ole sisällyttänyt
luovutettavan Botnian toiminnon osuutta osuuteen osakkuusyhtiön tuloksesta.

Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Joulukuussa 2009 Fray Bentosin sellutehdas sekä eukalyptuksen viljelyyn
erikoistunut Forestal Oriental -yhtiö Uruguayssa on sisällytetty
Sellu-liiketoiminta-alueeseen, eikä Metsä-Botnia ei enää ole UPM:n
osakkuusyhtiö.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 199 miljoonaa euroa (tappio 9
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 489 (156) miljoonaan euroon ja toimitukset
752 000 (446 000) tonniin.

Kannattavuus parani viimevuotisesta sellun myyntihintojen ja myyntimäärien
kasvun ansiosta.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 445 miljoonaa euroa (tappio 162
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 1 285 (427) miljoonaan euroon ja
toimitukset 2 220 000 (1 209 000) tonniin.

Kannattavuus parani merkittävästi viimevuotisesta sellun myyntihintojen ja
myyntimäärien kasvun ansiosta. Ulkoisen myynnin osuus oli 23 % liikevaihdosta.
Puukustannukset laskivat.

Markkinat

Sellun hinnat nousivat maailmanmarkkinoilla tuntuvasti elokuuhun asti kireän
markkinatasapainon takia, mutta tasaantuivat sitten ja alkoivat laskea hieman
kauden loppua kohti kiinalaisten ostajien vähentäessä selluostojaan
merkittävästi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä.

Vuoden alkupuoliskolla sellun maailmanlaajuinen tarjonta väheni tilapäisesti
Chilen maanjäristyksen ja muiden satunnaisten tarjonnan rajoitteiden
seurauksena. Kesällä sellun tarjonta palasi normaaliksi.

Sellun maailmanlaajuiset toimitukset vähenivät hieman viime vuoteen verrattuna.
Kiinaan suuntautuvat toimitukset laskivat merkittävästi viimevuotisesta,
etenkin kolmannella neljänneksellä, mutta toimitukset muille markkinoille
kasvoivat. Sellun tuottajien varastot palasivat normaalille tasolle vuoden 2010
kolmannella neljänneksellä.

Keskimääräinen havupuusellun (NBSK) markkinahinta euroina oli 705 (454)
euroa/tonni, 55 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Jakson
lopussa havupuusellun markkinahinta oli 725 euroa/tonni.

Keskimääräinen lehtipuusellun (BHKP) markkinahinta euroina nousi lähes 66 %
vuoden takaisesta ja oli 640 (385) euroa/tonni. Jakson lopussa lehtipuusellun
markkinahinta oli 649 euroa/tonni.

Metsä ja sahat
                                                   Q3/     Q2/     Q1/     Q4/     Q3/     Q2/     Q1/ Q1-Q3/
                                                2010  2010  2010  2009  2009  2009  2009   2010
                                                                             
Liikevaihto, milj. euroa         387     393     339    348    295    309     385  1 119
EBITDA, milj. euroa 1)           18        26          3      30      24      -15     -15        47
% liikevaihdosta                     4,7       6,6       0,9     8,6    8,1     -4,9    -3,9       4,2
Biologisten hyödykkeiden     16        31        19      10    -13        10      11        66
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja                 2          1           1        1      -1           1        1          4
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,  -5          -6         -4     -11     -4        -14      -5       -15
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa             68         52        19      21      6        -18     -18     139
% liikevaihdosta                    17,6      13,2       5,6    6,0   2,0       -5,8    -4,7    12,4
Kertaluonteiset erät, milj.        37            -           -     -14      1          -8     -10       37
euroa 2)
Liikevoitto ilman                        31         52        19      35      5        -10       -8     102
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                       8,0      13,2       5,6   10,1   1,7      -3,2    -2,1     9,1
Toimitukset, sahatavara,       428       504      371    413  355     366    363  1 303
1000 m3

                                                     Q1-Q3/   Q1-Q4/
                                                        2009       2009
                                         
Liikevaihto, milj. euroa                  989      1 337
EBITDA, milj. euroa 1)                      -6           24
% liikevaihdosta                             -0,6          1,8
Biologisten hyödykkeiden                 8           18
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja                          1             2
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,          -23        -34
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                     -30          -9
% liikevaihdosta                              -3,0       -0,7
Kertaluonteiset erät, milj.               -17         -31
euroa 2)
Liikevoitto ilman                               -13          22
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                              -1,3         1,6
Toimitukset, sahatavara,              1 084     1 497
1000 m3

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen kertaluonteisiin eriin sisältyy 33
miljoonan euron myyntivoitto rasitesopimuksesta Minnesotassa. Muut
kertaluonteiset erät, 4 miljoonaa euroa, liittyvät myyntivoittoon ja varausten
peruutuksiin Suomen sahojen rakennejärjestelyistä. Vuoden 2009 neljännen
neljänneksen kertaluonteiset erät 14 miljoonaa euroa, johon sisältyy
arvonalennuksia 5 miljoonaa euroa, liittyvät Suomen Sahaliiketoimintojen
rakennejärjestelyihin. Vuoden 2009 toisen neljänneksen kertaluonteisiin eriin
sisältyy 8 miljoonan euron arvonalennus puunhankinnassa. Vuoden 2009
ensimmäisen neljänneksen kertaluonteiset erät, 10 miljoonaa euroa, liittyvät
Miramichin metsä- ja sahatoimintojen omaisuuden myynnistä aiheutuneisiin
tappioihin.


Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 31 (5) miljoonaa euroa. Liikevaihto
kasvoi 31 % 387 (295) miljoonaan euroon. Sahatavaran toimitusmäärät nousivat 21
% ja olivat 428 000 (355 000) kuutiometriä.

Biologisten hyödykkeiden käypä arvo hakkuilla vähennettynä nousi 16 (-13)
miljoonaa euroa. Biologisten hyödykkeiden (kasvava puusto) käyvän arvon lisäys
oli 35 (11) miljoonaa euroa. Puuraaka-ainekustannukset konsernin omista
metsistä hakatun puun osalta olivat 19 (24) miljoonaa euroa.

Myrskyt aiheuttivat tuhoja vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana UPM:n
omissa metsissä Suomessa. Kaatuneiden puiden määräksi arvioidaan noin 700 000
kuutiometriä. Suurin osa kaatuneista puista korjataan kuluvan vuoden loppuun
mennessä.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 102 miljoonaa euroa (tappio 13
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 13 % 1 119 (989) miljoonaan euroon.
Sahatavaran toimitusmäärät kasvoivat 20 % ja olivat 1 303 000 (1 084 000)
kuutiometriä.

Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta pääosin sahatavaran
suurempien toimitusmäärien ja korkeampien keskihintojen ansiosta.

Biologisten hyödykkeiden käypä arvo hakkuilla vähennettynä nousi 66 (8)
miljoonaa euroa. Biologisten hyödykkeiden (kasvava puusto) käyvän arvon lisäys
oli 128 (46) miljoonaa euroa. Puuraaka-ainekustannukset konsernin omista
metsistä hakatun puun osalta olivat 62 (38) miljoonaa euroa.

Markkinat

Puun ostomäärät palasivat lähelle pitkän aikavälin keskiarvoa jakson loppua
kohti tultaessa. Vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana puuostot Suomen
puumarkkinoilla olivat 22,1 miljoonaa kuutiometriä, joka oli neljä kertaa
enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Puumarkkinoita
vilkastuttivat osaltaan lisäksi Suomessa loppukesän myrskytuhot ja valtion
kuluvan vuoden loppuun asti myöntämät verohelpotukset.

Kuitu- ja tukkipuun markkinahinnat nousivat Suomessa vuotta aiemmasta yli
pitkän aikavälin keskihintojen. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana puun
markkinahinnat laskivat tilapäisesti myrskytuhojen aiheuttaman lisääntyneen
tarjonnan vuoksi, mutta nousivat jakson lopussa takaisin myrskyjä edeltäneelle
hintatasolle.

Havusahatavaran kysyntä Euroopassa oli edelleen heikko rakentamisen matalan
aktiviteetin takia. Markkinat hidastuivat vuoden 2010 kolmannen neljänneksen
aikana kesän kausiluonteisen nousun jälkeen. Kausivaihtelu aiheutti kysynnän
heikkenemisen vientimarkkinoilla jakson loppua kohti tultaessa.

Paperi
                                                 Q3/     Q2/     Q1/     Q4/     Q3/     Q2/     Q1/ Q1-Q3/
                                              2010  2010  2010  2009  2009  2009  2009   2010
                                                                             
Liikevaihto, milj. euroa    1 672  1 540 1 401 1 558 1 454 1 388 1 367  4 613
EBITDA, milj. euroa 1)          67        72       75    221    274     247    187     214
% liikevaihdosta                   4,0        4,7     5,4    14,2   18,8   17,8   13,7       4,6
Osuus osakkuus- ja                -            -         -          1         -        -1        -1          -
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,-131 -130  -136    -140   -142  -147    -149    -397
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa           -71      -57     -69       74     126     85        60    -197
% liikevaihdosta                    -4,2     -3,7    -4,9      4,7      8,7    6,1       4,4     -4,3
Kertaluonteiset erät, milj.       -7          4        -8        -8        -6    -10        23      -11
euroa 2)
Liikevoitto ilman                     -64       -61     -61       82     132     95        37    -186
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                    -3,8      -4,0    -4,4      5,3       9,1    6,8       2,7     -4,0
Toimitukset, sanoma- ja     1 633 1 446 1 364 1 576  1 464 1 323   1 304  4 443
aikakauslehtipaperit, 1 000 t
Toimitukset, hieno- ja           947      994   937      945     872   813     724   2 878
erikoispaperit, 1 000 t
Paperin toimitukset              2 580  2 440 2 301  2 521 2 336 2 136 2 028 7 321
yhteensä, 1 000 t
                                                Q1-Q3/   Q1-Q4/
                                                    2009      2009
                                         
Liikevaihto, milj. euroa          4 209     5 767
EBITDA, milj. euroa 1)              708        929
% liikevaihdosta                       16,8       16,1
Osuus osakkuus- ja                    -2           -1
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,   -438     -578
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                271      345
% liikevaihdosta                           6,4       6,0
Kertaluonteiset erät, milj.              7         -1
euroa 2)
Liikevoitto ilman                         264      346
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                          6,3       6,0
Toimitukset, sanoma- ja        4 091   5 667
aikakauslehtipaperit, 1 000t
Toimitukset, hieno- ja             2 409   3 354
erikoispaperit, 1 000 t
Paperin toimitukset                 6 500   9 021
yhteensä, 1 000 t

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen kertaluonteiset erät liittyvät
rakennejärjestelyihin. Vuoden 2010 toisen neljänneksen kertaluonteiset erät
sisältävät arvonalennusten palautuksia 3 miljoonaa euroa. Muut vuoden
ensimmäisen ja toisen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät lähinnä
rakennejärjestelyihin liittyviä henkilöstökuluja. Vuoden 2009 neljännen ja
kolmannen neljänneksen kertaluonteiset erät 8 ja 6 miljoonaa euroa liittyvät
rakennejärjestelyistä aiheutuneisiin kuluihin. Vuoden 2009 toisen neljänneksen
kertaluonteisiin eriin sisältyy 9 miljoonaa euroa Nordlandin paperitehtaan
henkilöstövähennyksiin liittyviä kuluja, 4 miljoonaa euroa arvonalennusten
palautuksia sekä 5 miljoonaa euroa muita rakennejärjestelykuluja. Vuoden 2009
ensimmäisen neljänneksen kertaluonteisiin eriin sisältyy 31 miljoonaa euroa
tuottoa Miramichin entisen paperitehtaan omaisuuden myyntiin liittyen sekä 8
miljoonaa euroa rakennejärjestelykuluja.

Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 64 miljoonaa euroa (voitto 132
miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 1 672 (1 454) miljoonaa euroa. Paperin
toimitukset nousivat 10 % ja olivat 2 580 000 (2 336 000) tonnia. Sanoma- ja
aikakauslehtipaperien toimitukset kasvoivat 12 % viime vuodesta. Hieno- ja
erikoispaperitoimitukset kasvoivat 9 %. Toimitukset kasvoivat etenkin
Pohjois-Amerikassa. Euroopassa toimitusmäärät kasvoivat yleisen
markkinakehityksen mukaisesti.

Paperi-liiketoiminta-alueen liiketulos oli tappiollinen, sillä
kuitukustannukset kasvoivat tuntuvasti viimevuotisesta.

Korkeammat paperin hinnat ja suuremmat toimitusmäärät vaikuttivat
liiketulokseen myönteisesti. Paperitoimitusten keskihinta euroiksi muunnettuna
oli 4 % korkeampi kuin vertailuajanjaksolla. Vuoden 2010 toiseen neljännekseen
verrattuna paperin keskihinta nousi noin 3 %. Kaikkien paperilaatujen hinnat
nousivat.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 186 miljoonaa euroa (voitto 264
miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 4 613 (4 209) miljoonaa euroa. Paperin
toimitukset nousivat 13 % ja olivat 7 321 000 (6 500 000) tonnia. Sanoma- ja
aikakauslehtipaperien toimitukset kasvoivat 9 % ja hieno- ja erikoispaperien
toimitukset 19 % viime vuodesta. Toimitusmäärät kasvoivat kaikilla
päämarkkinoilla.

Paperi-liiketoiminta-alueen liiketulos oli tappiollinen, koska
kuitukustannukset nousivat huomattavasti ja paperin hinnat laskivat viime
vuoden vastaavasta jaksosta. Paperitoimitusten keskihinta euroiksi muunnettuna
oli 3 % alempi kuin vertailuajanjaksolla.

Paperin toimitusten kasvu paransi liikevoittoa.

Markkinat

Sanoma- ja aikakauslehtipaperien kysyntä Euroopassa kasvoi 4 % ja hienopaperien
kysyntä 7 % viimevuotisesta. Pohjois-Amerikassa aikakauslehtien kysyntä oli 6 %
suurempi kuin vuosi sitten. Aasiassa hienopaperien kysyntä kasvoi.
Erikoispaperien kysyntä kasvoi kaikilla päämarkkinoilla.

Euroopassa aikakauslehtipaperin hinnat laskivat vuoden alussa, mutta nousivat
kolmannella neljänneksellä. Aikakauslehtipaperien hinnat euroina olivat
ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana keskimäärin 7 % alemmat kuin viime
vuonna. Myös sanomalehtipaperin hinnat laskivat vuoden alussa ja olivat
keskimäärin 17 % alemmat kuin vuotta aiemmin. Hienopaperin hinnat nousivat koko
jakson ajan ja olivat keskimäärin 4 % korkeammat kuin viime vuonna.
Erikoispaperien hinnat nousivat viime vuodesta.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin keskihinnat Yhdysvaltain dollareina
olivat 7 % alemmat viimevuotiseen verrattuna. Aasiassa hienopaperien
markkinahinnat nousivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja laskivat hieman
kolmannella neljänneksellä.

Tarrat
                                                  Q3/     Q2/     Q1/     Q4/     Q3/     Q2/     Q1/ Q1-Q3/
                                               2010  2010  2010  2009  2009  2009  2009   2010
                                                                             
Liikevaihto, milj. euroa         284    280    260     252    242    226    223      824
EBITDA, milj. euroa 1)            33      34      31        25      29       18        6         98
% liikevaihdosta                   11,6   12,1   11,9      9,9    12,0     8,0     2,7      11,9
Poistot ja arvonalentumiset,  -8      -10       -7        -8        -9     -11      -9        -25
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa            25       24       24       16       18        4       -3        73
% liikevaihdosta                     8,8      8,6      9,2      6,3      7,4     1,8   -1,3       8,9
Kertaluonteiset erät, milj.        1          -          1        -1        -2       -5        -           2
euroa 2)
Liikevoitto ilman                      24       24        23       17       20        9      -3        71
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                     8,5      8,6       8,8      6,7      8,3     4,0    -1,3      8,6

                                                     Q1-Q3/   Q1-Q4/
                                                         2009      2009
                                         
Liikevaihto, milj. euroa                  691         943
EBITDA, milj. euroa 1)                     53           78
% liikevaihdosta                              7,7           8,3
Poistot ja arvonalentumiset,         -29          -37
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                     19            35
% liikevaihdosta                              2,7           3,7
Kertaluonteiset erät, milj.                -7             -8
euroa 2)
Liikevoitto ilman                                26           43
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                              3,8            4,6

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kertaluonteiset erät liittyvät arvonalennusten palautuksiin.
Vuoden 2009 neljännen ja kolmannen neljänneksen kertaluonteiset erät liittyvät
rakennejärjestelyistä aiheutuneisiin kuluihin. Vuoden 2009 toisen neljänneksen
kertaluonteiset erät sisältävät 2 miljoonaa euroa arvonalennuksia ja 3
miljoonaa euroa muita rakennemuutoskuluja.

Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 24 (20) miljoonaa euroa. Liikevaihto
kasvoi 17 % 284 (242) miljoonaan euroon.

Kannattavuus parani hieman edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Tarralaminaattien toimitusmäärät ja myyntihinnat nousivat viimevuotisista.
Raaka-ainekustannukset olivat korkeammat.

Myyntihinnat nousivat vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä toiseen
neljännekseen verrattuna, mikä ei kuitenkaan riittänyt useimmilla alueilla
kompensoimaan täysin raaka-ainekustannusten nousua.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 71 (26) miljoonaa euroa. Liikevaihto
kasvoi 19 % 824 (691) miljoonaan euroon.

Kannattavuus parani selvästi viimevuotisesta pääasiassa myyntimäärien kasvun
ansiosta. Tarralaminaattien toimitusmäärät kasvoivat viimevuotisista kaikilla
alueilla. Toimitusmäärien kasvu oli suurinta Itä-Euroopassa ja Aasiassa.
Keskimääräiset myyntihinnat nousivat viime vuodesta.

Markkinat

Tarralaminaattien kysyntä kasvoi huomattavasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla
verrattuna viime vuoden vastaavan jakson alhaiseen tasoon. Kysyntä jatkoi
kasvua myös vuoden kolmannella neljänneksellä, vaikkakin aiempaa hitaammin.

Kysynnän kasvu on jatkunut voimakkaana Itä-Euroopassa, Aasian-Tyynenmeren
alueella ja Latinalaisessa Amerikassa. Kypsillä markkinoilla Länsi-Euroopassa
ja Pohjois-Amerikassa kysyntä elpyi lähes taantumaa edeltäneelle tasolle.

Vaneri
                                                  Q3/      Q2/    Q1/     Q4/     Q3/     Q2/     Q1/ Q1-Q3/
                                               2010  2010  2010  2009  2009  2009  2009   2010
                                                                             
Liikevaihto, milj. euroa           83       97       76      81      73       77       75     256
EBITDA, milj. euroa 1)              2         2        -2         3       -5       -5       -23         2
% liikevaihdosta                      2,4      2,1     -2,6     3,7    -6,8    -6,5   -30,7     0,8
Poistot ja arvonalentumiset,   -5        -5       -5      -12      -5        -5       -5       -15
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa               -4       -1        -7      -33    -10      -10     -29     -12
% liikevaihdosta                     -4,8     -1,0     -9,2  -40,7 -13,7  -13,0  -38,7    -4,7
Kertaluonteiset erät, milj.         -1        2          -       -30       -           -        -1         1
euroa 2)
Liikevoitto ilman                         -3       -3         -7       -3     -10     -10     -28      -13
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                      -3,6   -3,1      -9,2    -3,7  -13,7  -13,0 -37,3    -5,1
Toimitukset, vaneri, 1 000     156   182      140    150    143     141   133    478
m3
                                                   Q1-Q3/  Q1-Q4/
                                                      2009      2009
                                         
Liikevaihto, milj. euroa               225         306
EBITDA, milj. euroa 1)                 -33         -30
% liikevaihdosta                        -14,7        -9,8
Poistot ja arvonalentumiset,      -15         -27
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                 -49         -82
% liikevaihdosta                        -21,8     -26,8
Kertaluonteiset erät, milj.             -1         -31
euroa 2)
Liikevoitto ilman                           -48         -51
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                       -21,3      -16,7
Toimitukset, vaneri, 1 000        417        567
m3

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kertaluonteiset tuotot liittyvät pääosin omaisuuden myyntiin
Suomessa. Vuoden 2009 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät 6
miljoonaa euroa arvonalennuksia ja 24 miljoonaa euroa muita
rakennejärjestelyistä aiheutuneita kuluja.

Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 3 miljoonaa euroa (tappio 10
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 14 % 83 (73) miljoonaan euroon, kun
vaneritoimitukset kasvoivat 9 % ja olivat 156 000 (143 000) kuutiometriä.
Myyntihinnat nousivat.

Vaneri-liiketoiminta-alueen liiketappio pieneni viimevuotisesta pääosin
korkeampien myyntihintojen ja toimitusmäärien kasvun ansiosta.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 13 miljoonaa euroa (tappio 48
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 14 % 256 (225) miljoonaan euroon, kun
vaneritoimitukset kasvoivat 15 % ja olivat 478 000 (417 000) kuutiometriä.

Vaneri-liiketoiminta-alueen liiketappio pieneni viimevuotisesta pääosin
toimitusmäärien kasvun ansiosta. UPM:n toimitusmäärien kasvuun vaikuttivat
rajoitteet joidenkin Chilen ja Venäjän toimittajien tarjonnassa. Muuttuvat
kustannukset laskivat vuotta aiemmasta.

Vanerin myyntihinnat olivat korkeammat kuin vuoden alkupuoliskolla. Vanerin
keskimääräiset myyntihinnat pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Markkinat

Euroopassa vanerin kysyntä kasvoi tammi-syyskuussa viime vuoteen verrattuna.
Kysyntä alkoi parantua teollisten loppukäyttöjen osalta, mutta rakentamisen
elpyminen jatkui heikkona.

Vanerin markkinahinnat pysyivät yleisesti ottaen matalina vuoden ensimmäisen
yhdeksän kuukauden aikana, vaikka hinnat nousivat kolmannella neljänneksellä.

Muu toiminta
                                                       Q3/      Q2/     Q1/     Q4/     Q3/     Q2/     Q1/ Q1-Q3/
                                                     2010  2010  2010  2009  2009  2009  2009   2010
                                                                             
Liikevaihto, milj. euroa                 45       51      40       35       21      21       34     136
EBITDA, milj. euroa 1)                -23      -19     -18     -27      -31     -24     -29      -60
Osuus osakkuus- ja                     -1          1       -2         -           -        -2       -2        -2
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,       -2         -3        -3       -3        -3        -3       -3       -8
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                -23       -22      -24     -34     -45      -29    -34     -69
Kertaluonteiset erät, milj.             4          -3        -1        -6     -11          -         -         -
euroa 2)
Liikevoitto ilman                          -27       -19       -23     -28     -34     -29     -34    -69
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
                                                   Q1-Q3/   Q1-Q4/
                                                      2009       2009
                                         
Liikevaihto, milj. euroa                  76         111
EBITDA, milj. euroa 1)                 -84        -111
Osuus osakkuus- ja                      -4             -4
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,         -9          -12
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                -108       -142
Kertaluonteiset erät, milj.            -11         -17
euroa 2)
Liikevoitto ilman                            -97       -125
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen kertaluonteiset tuotot liittyvät pääosin
omaisuuden myyntiin Suomessa. Vuoden 2010 muut kertaluonteiset erät liittyvät
rakennejärjestelyihin. Vuoden 2009 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät
sisältävät 2 miljoonaa euroa arvonalennuksia ja 4 miljoonaa euroa muita
lopetettuihin toimintoihin liittyviä kuluja. Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen
kertaluonteiset erät 11 miljoonaa euroa liittyvät pääosin lopetettujen
teollisuuslaitosten kiinteistöihin Suomessa.

Muu toiminta sisältää konsernin kehitysyksiköt (RFID-tunnisteet,
puumuovikomposiittiyksikkö UPM ProFi ja biopolttoaineet), logistiikkapalvelut
ja konsernihallinnon.

Q3/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 27 miljoonaa euroa (tappio 34
miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 45 (21) miljoonaa euroa.
Kehitysyksikköjen liiketappio oli pienempi kuin vuotta aiemmin.

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 69 miljoonaa euroa (tappio 97
miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 136 (76) miljoonaa euroa.
Kehitysyksikköjen liiketappio oli pienempi kuin vuotta aiemmin.

Helsinki, lokakuun 28. päivänä 2010

UPM-Kymmene Oyj

Hallitus


Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Konsernin tuloslaskelma

Milj.                                                  Q3/        Q3/   Q1-Q3/   Q1-Q3/   Q1-Q4/
euroa                                           2010     2009      2010       2009      2009
                                                                
Liikevaihto                                  2 312    1 913    6 567       5 611     7 719
Liiketoiminnan muut tuotot          42            5          68             29          47
Liiketoiminnan kulut               -1 938   -1 603   -5 585      -4 964   -6 774
Biologisten hyödykkeiden           14          -13          64               8          17
käyvän arvon muutos ja
hakkuut
Osuus osakkuus- ja                     -2           -21           9             -96        -95
yhteisyritysten tuloksista
Poistot ja arvonalentumiset     -190        -185     -575          -579      -779
Liikevoitto/tappio                         238            96       548                9       135
                                                                
Voitot myytävissä olevista              -              -1           1               -1           -1
osakkeista, netto
Kurssierot ja käypien arvojen    -11             -3         -6                -9          -9
muutokset
Korko- ja muut rahoituskulut,     -28           -28       -81          -123         62
netto
Voitto/tappio ennen veroja         199            64       462          -124       187
                                                                
Tuloverot                                        -21           -24        -45              -2        -18
Kauden voitto/tappio                   178            40       417          -126       169
                                                                
Jakautuminen:                                                   
Emoyhtiön omistajille                178            40        417          -126       169
Määräysvallattomille                       -                -             -                 -             -
omistajille
                                                       178             40       417           -126      169
                                                                
Emoyhtiön omistajille                                           
kuuluvasta
voitosta/tappiosta laskettu
osakekohtainen tulos
                                                                
Laimentamaton osake-            0,34          0,08    0,80            -0,24    0,33
kohtainen tulos, euroa
Laimennusvaikutuksella          0,34          0,08    0,80            -0,24    0,33
oikaistu osakekohtainen
tulos, euroa

Konsernin laaja tuloslaskelma

Milj.                                                   Q3/       Q3/   Q1-Q3/   Q1-Q3/  Q1-Q4/
euroa                                             2010    2009     2010     2009     2009
                                                           
Kauden voitto/tappio                     178         40       417      -126       169
                                                           
Kauden muut laajan tuloksen                                
erät, veroilla vähennettynä
Muuntoerot                                    -317        -16       182         50        165
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn   50        -17        -38        -37         -56
nettosijoituksen suojaus
Rahavirran suojaukset                  55         18         -24           9           -4
Myytävissä olevat                              2            -              7           -           21
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun   1           -2             3        -10         30
laajan tuloksen eristä
Kauden muut laajan tuloksen  -209        -17        130         12       156
erät, veroilla vähennettynä
Kauden laaja tulos yhteensä      -31         23         547     -114       325
                                                           
Laajan tuloksen                                            
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille                   -31         23         547    -114        325
Määräysvallattomille                         -             -              -           -             -
omistajille
                                                          -31          23         547    -114        325

Lyhennetty konsernin tase

Milj. euroa                                        30.09.2010  30.09.2009  31.12.2009
                                                                 
VARAT                                                            
Pitkäaikaiset varat                                              
Liikearvo                                                     1 024               933            1 017
Muut aineettomat                                         436               390               423
käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset                                                  5 894            5 253            6 192
käyttöomaisuushyödykkeet
Biologiset hyödykkeet                              1 347            1 126            1 293
Osuudet osakkuus- ja                                567                801               553
yhteisyrityksissä
Laskennalliset verosaamiset                   340                244               287
Muut pitkäaikaiset varat                              973               644               816
                                                                   10 581            9 391         10 581
Lyhytaikaiset varat                                              
Vaihto-omaisuus                                      1 320            1 011           1 112
Myyntisaamiset ja muut                           1 636            1 460           1 474
saamiset
Rahavarat                                                     484                367               438
                                                                     3 440            2 838            3 024
Myytävänä oleviksi                                            -                327                    -
luokitellut varat
Varat yhteensä                                        14 021          12 556         13 605
OMA PÄÄOMA JA VELAT                                              
Emoyhtiön omistajille kuuluva                                    
oma pääoma
Osakepääoma                                             890               890               890
Arvonmuutos- ja muut                                111              -155                -23
rahastot
Sijoitetun vapaan oman                          1 145            1 145           1 145
pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat                                 4 758            3 908           4 574
                                                                     6 904            5 788           6 586
Määräysvallattomien                                     16                 14                 16
omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä                          6 920            5 802           6 602
                                                                 
Pitkäaikaiset velat                                              
Laskennalliset verovelat                            631                590              608
Korolliset velat                                          4 034             3 941           4 164
Muut pitkäaikaiset velat                              636                595              660
                                                                    5 301              5 126           5 432
                                                                 
Lyhytaikaiset velat                                              
Lyhytaikaiset korolliset                               423                429              300
velat
Ostovelat ja muut velat                            1 377             1 199           1 271
                                                                     1 800             1 628           1 571
Velat yhteensä                                          7 101             6 754           7 003
Oma pääoma ja velat yhteensä          14 021          12 556         13 605

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                                                                    
Milj. euroa                                              Osake-      Muunto-       Arvon- 
                                                               pääoma         erot          muutos
                                                                                                         ja muut
                                                                                                         rahastot

Oma pääoma 1.1.2009                         890             -295             130
Kauden voitto/tappio                                   -                    -                   -
Muuntoerot                                                    -                 50                  -
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn               -                -37                  -
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                              -                    -                  9
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                         -                    -                   -
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun              -                 -15                  -
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                     -                   -2                  9
Osakeperusteisten maksujen                 -                     -                  3
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                          -                     -                  -
Muut erät                                                       -                     -                  -
Liiketoimet omistajien                               -                     -                  3
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.09.2009                    890              -297            142
                                                                    
Oma pääoma 1.1.2010                         890             -164             141
Kauden voitto/tappio                                   -                    -                  -
Muuntoerot                                                   -                182                 -
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn              -                  -38                 -
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                             -                    -               -24
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                        -                    -                   7
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun              -                    -                   -
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                    -                144               -17
Osakeperusteisten maksujen                -                      -                  7
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                         -                      -                   -
Muut erät                                                      -                      -                   -
Liiketoimet omistajien                              -                      -                   7
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.09.2010                   890                -20               131

                                                                    
Milj. euroa                                        Sijoitetun    Kertyneet     Yhteensä
                                                             vapaan       voitto-
                                                               oman        varat
                                                           pääoman 
                                                             rahasto

Oma pääoma 1.1.2009                    1 145          4 236            6 106
Kauden voitto/tappio                                 -             -126              -126
Muuntoerot                                                  -                   -                  50
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn              -                   -                 -37
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                            -                    -                    9
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                        -                    -                    -
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun              -                   5                -10
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                      -              -121            -114
Osakeperusteisten maksujen                  -                    -                   3
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                           -              -208            -208
Muut erät                                                        -                   1                  1
Liiketoimet omistajien                                -              -207            -204
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.09.2009                 1 145            3 908         5 788
                                                                    
Oma pääoma 1.1.2010                     1 145             4 574         6 586
Kauden voitto/tappio                                  -                 417             417
Muuntoerot                                                  -                       -             182
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn              -                      -               -38
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                             -                      -              -24
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                        -                       -                7
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun              -                      3                3
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                     -                  420            547
Osakeperusteisten maksujen                 -                       -                 7
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                          -                 -234          -234
Muut erät                                                       -                      -2              -2
Liiketoimet omistajien                               -                  -236          -229
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.09.2010                 1 145               4 758        6 904

                                                        
                                                              Määräys-          Oma
                                                               vallatto-          pääoma
                                                                 mien            yhteensä 
                                                             omistajien
                                                                 osuus
Milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2009                            14               6 120
Kauden voitto/tappio                                    -                 -126
Muuntoerot                                                    -                     50
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn               -                    -37
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                              -                      9
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                         -                       -
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun              -                    -10
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                     -                  -114
Osakeperusteisten maksujen                 -                        3
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                          -                  -208
Muut erät                                                       -                        1
Liiketoimet omistajien                               -                  -204
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.09.2009                     14                5 802
                                                       
Oma pääoma 1.1.2010                          16                6 602
Kauden voitto/tappio                                  -                    417
Muuntoerot                                                   -                   182
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn              -                     -38
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                            -                     -24
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                       -                         7
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun             -                        3
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                    -                    547
Osakeperusteisten maksujen                -                        7
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                         -                  -234
Muut erät                                                      -                       -2
Liiketoimet omistajien                              -                   -229
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.09.2010                     16                6 920

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

Milj.                                                 Q1-Q3/   Q1-Q3/  Q1-Q4/
euroa                                                2010      2009      2009
                                                  
Liiketoiminnan rahavirrat                         
Kauden voitto/tappio                        417       -126        169
Oikaisut                                              552        735        772
Käyttöpääoman muutos                -237        437        532
Liiketoiminnasta kertyneet             732     1 046     1 473
rahavirrat
Nettorahoituskulut                            -67       -135       -183
Maksetut verot                                   -26         -22         -31
Liiketoiminnan                                 639        889     1 259
nettorahavirrat
                                                  
Investointien rahavirrat                          
Yritysostot ja                                        -4             -        -586
osakehankinnat
Käyttöomaisuusinvestoinnit         -150      -191       -236
Omaisuuden myynnit ja muut         49          36         608
investointien rahavirrat
Investointien                                    -105      -155       -214
nettorahavirrat
                                                  
Rahoituksen rahavirrat                            
Pitkäaikaisten lainojen ja              -261     -489       -732
muiden rahoituserien muutos
Maksetut osingot                             -234     -208       -208
Rahoituksen nettorahavirrat          -495     -697       -940
                                                  
Rahavarojen muutos                         39         37        105
                                                  
Rahavarat tilikauden alussa          438       330        330
Rahavarojen muuntoero                     7            -             3
Rahavarojen muutos                         39         37        105
Rahavarat tilikauden lopussa        484       367       438

Tiedot vuosineljänneksittäin

Milj.                                                      Q3/       Q2/       Q1/       Q4/       Q3/       Q2/
euroa                                               2010    2010    2010    2009    2009    2009
                                                                             
Liikevaihto                                      2 312   2 216   2 039   2 108   1 913   1 841
Liiketoiminnan muut tuotot               42        17           9         18           5           7
Liiketoiminnan kulut                   -1 938  -1 877  -1 770  -1 810  -1 603  -1 627
Biologisten hyödykkeiden                 14        31          19          9        -13         10
käyvän arvon muutos ja
hakkuut
Osuus osakkuus- ja                           -2          8             3          1        -21        -22
yhteisyritysten tuloksista
Poistot ja arvonalentumiset          -190    -192       -193     -200     -185     -201
Liikevoitto/tappio                               238     203        107      126         96           8
Voitot myytävissä olevista                    -          1              -            -          -1           -
sijoituksista, netto
Kurssierot ja käypien arvojen          -11         4             1            -          -3          3
muutokset
Korko- ja muut rahoituskulut,          -28       -27         -26       185       -28      -37
netto
Voitto/tappio ennen veroja               199     181          82        311        64      -26
Tuloverot                                              -21      -12         -12         -16       -24       18
Kauden voitto/tappio                         178     169          70        295        40        -8
Jakautuminen:                                                                
Emoyhtiön omistajille                       178     169          70        295        40        -8
Määräysvallattomille                              -           -             -              -            -          -
omistajille
                                                               178     169          70        295        40        -8
Laimentamaton osakekohtainen   0,34    0,33       0,13      0,57     0,08   -0,02
tulos, euroa
Laimennettu osakekohtainen         0,34    0,33       0,13      0,57     0,08   -0,02
tulos, euroa
Tulos per osake ilman                     0,28    0,29       0,15      0,21     0,14    0,03
kertaluonteisia eriä, euroa
Keskimääräinen osakemäärä, 519970  519970  519970  519958  519954  519954
laimentamaton (1 000)
Keskimääräinen osakemäärä, 521742  521333  520018  518876  521036  519 954
laimennettu (1 000)
Kertaluonteisia eriä                              34         4            -9        -60        -35     -23
liikevoitossa/tappiossa
Liikevoitto/tappio ilman                      204     199         116      186       131      31
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta                                    8,8      9,0          5,7        8,8        6,8     1,7
Kertaluonteiset erät ennen                  34         4             -9       155       -35     -23
veroja
Voitto/tappio ennen veroja                 165     177           91       156         99      -3
ilman kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta                                    7,1      8,0          4,5         7,4       5,2    -0,2
Oman pääoman tuotto ilman             8,6      8,9          4,6         7,4       5,0      0,8
kertaluonteisia eriä, %
Sijoitetun pääoman tuotto                  6,8      7,3           4,3         7,2       4,9     1,3
ilman kertaluonteisia eriä,%
EBITDA                                                 384     353          288        362     334     238
% liikevaihdosta                                 16,6    15,9        14,1       17,2     17,5    12,9
                                                                             
Osuus osakkuus- ja                                                           
yhteisyritysten tuloksista
Energia                                                    -3          6              4            -8       -24       -4
Sellu                                                           -           -               -              7          4     -16
Metsä ja sahat                                         2          1              1             1         -1         1
Paperi                                                        -            -              -              1           -        -1
Muu toiminta                                           -1           1            -2              -           -         -2
Yhteensä                                                 -2           8             3              1        -21     -22

Milj.                                                           Q1/    Q1-Q3/  Q1-Q3/  Q1-Q4/
euroa                                                    2009      2010      2009      2009
                                                             
Liikevaihto                                           1 857    6 567     5 611     7 719
Liiketoiminnan muut tuotot                    17         68           29           47
Liiketoiminnan kulut                         -1 734  -5 585    -4 964    -6 774
Biologisten hyödykkeiden                       11        64              8           17
käyvän arvon muutos ja
hakkuut
Osuus osakkuus- ja                                -53         9            -96        -95
yhteisyritysten tuloksista
Poistot ja arvonalentumiset                 -193    -575         -579      -779
Liikevoitto/tappio                                      -95      548               9       135
Voitot myytävissä olevista                          -           1              -1          -1
sijoituksista, netto
Kurssierot ja käypien arvojen                 -9          -6              -9          -9
muutokset
Korko- ja muut rahoituskulut,                -58       -81         -123          62
netto
Voitto/tappio ennen veroja                   -162      462         -124        187
Tuloverot                                                       4       -45              -2         -18
Kauden voitto/tappio                              -158     417         -126        169
Jakautuminen:                                                
Emoyhtiön omistajille                           -158     417          -126        169
Määräysvallattomille                                    -          -                  -             -
omistajille
                                                                  -158     417          -126        169
Laimentamaton osakekohtainen     -0,30    0,80         -0,24        0,33
tulos, euroa
Laimennettu osakekohtainen           -0,30    0,80         -0,24        0,33
tulos, euroa
Tulos per osake ilman                       -0,27    0,72         -0,10        0,11
kertaluonteisia eriä, euroa
Keskimääräinen osakemäärä,    519954  519970  519954  519955
laimentamaton (1 000)
Keskimääräinen osakemäärä,    519954  521031  520315  519955
laimennettu (1 000)
Kertaluonteisia eriä                               -17       29              -75        -135
liikevoitossa/tappiossa
Liikevoitto/tappio ilman                         -78     519               84         270
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta                                    -4,2      7,9               1,5         3,5
Kertaluonteiset erät ennen                  -17       29               -75          80
veroja
Voitto/tappio ennen veroja                 -145     433               -49        107
ilman kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta                                    -7,8      6,6               -0,9        1,4
Oman pääoman tuotto ilman             neg.      7,4               neg.      1,0
kertaluonteisia eriä, %
Sijoitetun pääoman tuotto                   neg.     6,1                0,9        2,5
ilman kertaluonteisia eriä, %
EBITDA                                                    128   1 025             700   1 062
% liikevaihdosta                                      6,9     15,6            12,5      13,8
                                                             
Osuus osakkuus- ja                                           
yhteisyritysten tuloksista
Energia                                                       -4          7                -32       -40
Sellu                                                          -47          -                 -59       -52
Metsä ja sahat                                            1          4                    1          2
Paperi                                                         -1           -                  -2         -1
Muu toiminta                                              -2         -2                  -4        -4
Yhteensä                                                  -53          9                -96      -95

Toimitukset
                                                       Q3/     Q2/     Q1/     Q4/     Q3/     Q2/     Q1/
                                                    2010  2010  2010  2009  2009  2009  2009
                                                                       
Sähkö, 1 000 MWh                 2 276 2 303 2 411 2 277 2 103 1 999 2 486
Sellu, 1 000 t                               752    768    700    550     446    391    372
Sahatavara, 1 000 m3               428    504    371    413     355    366    363
Sanoma- ja                              1 633 1 446 1 364 1 576 1 464 1 323 1 304
aikakauslehtipaperit, 1 000 t
Hieno- ja erikoispaperit,           947    994     937    945    872    813    724
1000 t
Paperi yhteensä, 1 000 t       2 580 2 440 2 301 2 521 2 336 2 136 2 028
Vaneri, 1 000 m3                       156     182    140    150    143     141    133

                                                  Q1-Q3/  Q1-Q3/  Q1-Q4/
                                                    2010     2009      2009
                                                  
Sähkö, 1 000 MWh                 6 990     6 588     8 865
Sellu, 1 000 t                           2 220     1 209     1 759
Sahatavara, 1 000 m3          1 303     1 084      1 497
Sanoma- ja                             4 443     4 091      5 667
aikakauslehtipaperit, 1 000 t
Hieno- ja erikoispaperit,       2 878     2 409      3 354
1000 t
Paperi yhteensä, 1 000 t       7 321     6 500     9 021
Vaneri, 1 000 m3                       478        417         567

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Milj.                                       Q3/      Q2/       Q1/       Q4/
euroa                               2010    2010    2010    2009                 
                                                     
Liikevaihto                                          
Energia                             124      116       174       128
Sellu                                  489      455       341       226
Metsä ja sahat                 387      393       339       348
Paperi                             1 672  1 540    1 401    1 558
Tarrat                                 284      280       260       252
Vaneri                                  83        97          76         81
Muu toiminta                      45        51          40         35
Sisäinen liikevaihto       -772    -716      -592      -520
Liikevaihto, yhteensä  2 312   2 216    2 039   2 108
                                                     
EBITDA                                               
Energia                               48         39         79         57
Sellu                                  239       199       120        53
Metsä ja sahat                  18          26           3         30
Paperi                                 67         72          75       221
Tarrat                                  33         34          31         25
Vaneri                                   2           2           -2           3
Muu toiminta                    -23       -19         -18        -27
EBITDA, yhteensä          384      353        288       362
                                                     
Liikevoitto/tappio                                   
Energia                               44        44          81         47
Sellu                                  199      163         83         35
Metsä ja sahat                  68        52          19          21
Paperi                               -71       -57         -69         74
Tarrat                                  25        24          24         16
Vaneri                                 -4         -1           -7         -33
Muu toiminta                   -23       -22         -24        -34
Liikevoitto/tappio,yht.     238     203         107      126
% liikevaihdosta            10,3      9,2          5,2        6,0
                                                     
Kertaluonteiset erät                                 
liikevoitossa
Energia                                 -           -              -          -1
Sellu                                      -          1            -1           -
Metsä ja sahat                    37        -              -        -14
Paperi                                  -7         4            -8         -8
Tarrat                                     1         -              1         -1
Vaneri                                  -1         2              -        -30
Muu toiminta                        4        -3            -1         -6
Kertaluonteiset erät           34       4             -9       -60
liikevoitossa, yhteensä
                                                     
Liikevoitto/tappio ilman                             
kertaluonteisia eriä
Energia                                 44     44            81       48
Sellu                                    199   162           84       35
Metsä ja sahat                     31     52           19       35
Paperi                                  -64    -61          -61       82
Tarrat                                     24     24           23       17
Vaneri                                     -3      -3            -7        -3
Muu toiminta                       -27    -19         -23      -28
Liikevoitto/tappio ilman    204   199        116     186
kertaluonteisia eriä,
yhteensä
% liikevaihdosta                 8,8     9,0         5,7      8,8

Milj. euroa                              Q3/       Q2/       Q1/       Q4/
                                             2010    2010    2010    2009

Ulkoinen liikevaihto                                 
Energia                                   31         35         94        38
Sellu                                      102       106        86         34
Metsä ja sahat                     181       193      154      171
Paperi                                 1 636   1 499   1 353   1 500
Tarrat                                     283       280      259      252
Vaneri                                      79          93        73         77
Muu toiminta                             -          10         20        36
Ulkoinen liikevaihto,        2 312    2 216   2 039   2 108
yhteensä
                                                     
Sisäinen liikevaihto                                 
Energia                                    93         81         80         90
Sellu                                       387       349       255      192
Metsä ja sahat                      206       200       185      177
Paperi                                       36         41         48        58
Tarrat                                          1            -            1          -
Vaneri                                         4            4           3          4
Muu toiminta                           45          41         20        -1
Sisäinen liikevaihto,            772        716      592     520
yhteensä

Milj.                                          Q3/         Q2/        Q1/     Q1-Q3/
euroa                                   2009      2009     2009       2010
                                                                     
Liikevaihto                                                          
Energia                                 108        100        136         414
Sellu                                      156        132        139      1 285
Metsä ja sahat                     295        309        385      1 119
Paperi                                1 454     1 388     1 367      4 613
Tarrat                                     242        226        223          824
Vaneri                                      73          77           75          256
Muu toiminta                           21         21           34          136
Sisäinen liikevaihto           -436      -412        -502     -2 080
Liikevaihto, yhteensä       1 913     1 841     1 857      6 567
                                                                     
EBITDA                                                               
Energia                                    35           41           57         166
Sellu                                           8          -24          -55         558
Metsä ja sahat                        24         -15          -15            47
Paperi                                    274         247         187         214
Tarrat                                        29           18             6            98
Vaneri                                       -5            -5          -23              2
Muu toiminta                         -31          -24          -29           -60
EBITDA, yhteensä               334         238         128       1 025
                                                                     
Liikevoitto/tappio                                                   
Energia                                    10           36           51           169
Sellu                                          -9          -60       -122           445
Metsä ja sahat                          6          -18         -18           139
Paperi                                    126           85           60          -197
Tarrat                                        18             4           -3              73
Vaneri                                      -10         -10          -29           -12
Muu toiminta                          -45         -29          -34           -69
Liikevoitto/tappio, yhteensä  96            8           -95          548
% liikevaihdosta                     5,0        0,4          -5,1           8,3
                                                                     
Kertaluonteiset erät                                                 
liikevoitossa
Energia                                    -17            -               -               -
Sellu                                             -             -           -29              -
Metsä ja sahat                           1           -8          -10            37
Paperi                                        -6         -10           23           -11
Tarrat                                         -2           -5              -               2
Vaneri                                          -             -             -1              1
Muu toiminta                           -11            -               -               -
Kertaluonteiset erät               -35        -23           -17            29
liikevoitossa, yhteensä
                                                                     
Liikevoitto/tappio ilman                                             
kertaluonteisia eriä
Energia                                      27         36             51           169
Sellu                                            -9        -60            -93          445
Metsä ja sahat                           5         -10              -8          102
Paperi                                      132          95            37         -186
Tarrat                                          20           9              -3            71
Vaneri                                        -10        -10           -28          -13
Muu toiminta                            -34        -29           -34          -69
Liikevoitto/tappio ilman         131         31           -78         519
kertaluonteisia eriä,
yhteensä
% liikevaihdosta                      6,8         1,7          -4,2         7,9

Milj. euroa                                Q3/         Q2/         Q1/    Q1-Q3/
                                               2009      2009      2009      2010
Ulkoinen liikevaihto                                                 
Energia                                     24           24           49        160
Sellu                                            9           10           10         294
Metsä ja sahat                       145        150         152        528
Paperi                                  1 409     1 355      1 327     4 488
Tarrat                                       243        225         222         822
Vaneri                                        69           73           72         245
Muu toiminta                            14             4            25           30
Ulkoinen liikevaihto,          1 913     1 841      1 857     6 567
yhteensä
                                                                     
Sisäinen liikevaihto                                                 
Energia                                      84           76           87         254
Sellu                                         147         122        129         991
Metsä ja sahat                        150         159        233         591
Paperi                                        45           33          40          125
Tarrat                                          -1             1             1              2
Vaneri                                          4             4              3           11
Muu toiminta                              7            17             9         106
Sisäinen liikevaihto,             436         412         502     2 080
yhteensä

Milj.                                    Q1-Q3/      Q1-Q4/
euroa                                   2009         2009             
                                                 
Liikevaihto                                      
Energia                                  344           472
Sellu                                       427           653
Metsä ja sahat                      989       1 337
Paperi                                 4 209       5 767
Tarrat                                     691           943
Vaneri                                    225           306
Muu toiminta                          76           111
Sisäinen liikevaihto       -1 350       -1 870
Liikevaihto, yhteensä      5 611        7 719
                                                 
EBITDA                                           
Energia                                 133           190
Sellu                                       -71            -18
Metsä ja sahat                        -6             24
Paperi                                   708           929
Tarrat                                       53             78
Vaneri                                    -33            -30
Muu toiminta                         -84         -111
EBITDA, yhteensä               700       1 062
                                                 
Liikevoitto/tappio                               
Energia                                    97         144
Sellu                                     -191        -156
Metsä ja sahat                      -30            -9
Paperi                                    271         345
Tarrat                                       19           35
Vaneri                                     -49         -82
Muu toiminta                       -108       -142
Liikevoitto/tappio, yhteensä   9         135
% liikevaihdosta                   0,2          1,7
                                                 
Kertaluonteiset erät                             
liikevoitossa
Energia                                  -17          -18
Sellu                                       -29          -29
Metsä ja sahat                      -17          -31
Paperi                                        7            -1
Tarrat                                        -7            -8
Vaneri                                       -1          -31
Muu toiminta                         -11          -17
Kertaluonteiset erät             -75        -135
liikevoitossa, yhteensä
                                                 
Liikevoitto/tappio ilman                         
kertaluonteisia eriä
Energia                                  114        162
Sellu                                      -162      -127
Metsä ja sahat                      -13          22
Paperi                                    264        346
Tarrat                                        26         43
Vaneri                                     -48        -51
Muu toiminta                         -97       -125
Liikevoitto/tappio ilman        84         270
kertaluonteisia eriä,
yhteensä
% liikevaihdosta                   1,5          3,5

Milj. euroa                         Q1-Q3/   Q1-Q4/
                                             2009       2009
Ulkoinen liikevaihto                             
Energia                                   97         135
Sellu                                        29           63
Metsä ja sahat                    447         618
Paperi                                4 091      5 591
Tarrat                                    690         942
Vaneri                                   214         291
Muu toiminta                          43           79
Ulkoinen liikevaihto,        5 611     7 719
yhteensä
                                                 
Sisäinen liikevaihto                             
Energia                                  247        337
Sellu                                       398        590
Metsä ja sahat                      542       719
Paperi                                     118       176
Tarrat                                          1            1
Vaneri                                      11          15
Muu toiminta                          33          32
Sisäinen liikevaihto,       1 350     1 870
yhteensä

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

Milj.                                                 Q1-Q3/  Q1-Q3/  Q1-Q4/
euroa                                                2010    2009     2009
                                               
Kirjanpitoarvo kauden alussa    6 192    5 688    5 688
Investoinnit                                        119       139       181
Yrityshankinnat                                      -             -     1 013
Vähennykset                                       -14        -14        -20
Poistot                                               -534       -530     -696
Arvonalentumiset                                  -           -6        -14
Arvonalentumisten palautus              4            4           5
Muuntoero ja muut muutokset      127         -28        35
Kirjanpitoarvo kauden                 5 894     5 253  6 192
lopussa

Vastuusitoumukset

Milj. euroa                                30.09.2010  30.09.2009  31.12.2009
                                                                 
Omasta velasta                                                   
Kiinnitykset ja pantit 1)                    1 031                760            1 043
                                                                 
Osakkuus- ja yhteisyritysten                                     
puolesta
Lainatakaukset                                         7                     8                    8
                                                                 
Muiden puolesta                                                  
Muut takaukset                                          -                     1                     1
                                                                 
Muut omat vastuut                                                
Leasingvastuut seuraavien 12            22                  18                   24
kuukauden aikana
Leasingvastuut sitä                               88                   57                  60
seuraavien 12 kuukauden
aikana
Muut vastuut                                            86                   63                  69
1) Kiinnitykset ja pantit liittyvät pääosin Uruguayn toimintoihin ja
suomalaisille eläkevakuutusyhtiöille annettuihin lakisääteisiin vakuuksiin.

Investointisitoumukset

                                                        Käyttöön-   Kokonais-     Mennessä     Q1-Q3/     Jälkeen
                                                                otto     kustannus     31.12.2009    2010     30.09.2010
                                                                
                                                                     
Kierrätys- ja                                      1/2011                 19                        -             7             12
lajittelulaitos, Shotton
Vaneriliiketoiminnan                    12/2011                 18                        -             6             12
kehittäminen
TMP-laitoksen energiansäästö,   1/2011                 16                        -             4             12
Steyrermühl
Voimalaitoksen uusinta,                1/2011                 12                        -             3               9
Schongau
Kuorimon uusinta,                        10/2010                 25                     15             2               8
Pietarsaari

Johdannaissopimusten nimellisarvot

Milj. euroa                                    30.09.2010     30.09.2009      31.12.2009
                                                                 
Valuuttajohdannaiset                                             
Termiinisopimukset                            3 950               3 696                3 791
Optiosopimukset, ostetut                           -                     35                      20
Optiosopimukset, asetetut                         -                     48                      20
Vaihtosopimukset                                   710                  511                    514
                                                                 
Korkojohdannaiset                                                
Termiinisopimukset                            1 924               2 487                3 259
Vaihtosopimukset                                2 475               2 947                2 701
                                                                 
Muut johdannaiset                                                
Termiinisopimukset                               157                   164                     25
Optiosopimukset, ostetut                        41                      78                     73
Optiosopimukset, asetetut                      41                      78                     73
Vaihtosopimukset                                      1                         5                       4

Liiketoimet lähipiirin (osakkuus- ja yhteisyritykset) kanssa

Milj.                                                Q1-Q3/      Q1-Q3/       Q1-Q4/
euroa                                              2010          2009           2009
                                               
Myynnit osakkuusyhtiöille             110               81             114
Ostot osakkuusyhtiöiltä                254             384             560
Pitkäaikaiset saamiset kauden       5                 2                  2
lopussa
Myyntisaamiset ja muut                  18               23               23
saamiset kauden lopussa
Ostovelat ja muut velat                    29              30               32
kauden lopussa

Tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) on laadittu standardin IAS 34
Osavuosikatsaukset ja konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyjen
laatimisperiaatteiden mukaan. Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun
keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko
tilikaudella.

Konserni on ottanut käyttöön seuraavan standardin:

IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös -standardin muutoksen mukaan
määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneiden liiketoimien vaikutukset on
kirjattava omaan pääomaan, ellei määräysvalta muutu, eikä näistä liiketoimista
enää synny liikearvoa tai voittoja ja tappioita. Standardissa ohjeistetaan myös
kirjanpitokäsittelyä tilanteessa, jossa määräysvalta menetetään. Mahdollinen
jäljelle jäävä omistusosuus arvostetaan käypään arvoon, ja tästä syntyvä voitto
tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Standardin muutoksen käyttöönotto on
muuttanut aiemman vähemmistön osuuden nimikkeen määräysvallattomien omistajien
osuudeksi. Lisäksi käyttöönotto on muuttanut konsernin oman pääoman
muutoslaskelman esitystapaa.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, %:
(Voitto ennen veroja - tuloverot) / Oma pääoma (keskiarvo) x 100

Sijoitetun pääoman tuotto, %:
(Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / 
(Oma pääoma + korolliset velat (keskiarvo)) x 100

Tulos/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto /
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

Keskeisiä euron kursseja kauden lopussa

                                  30.09.2010    30.06.2010    31.03.2010    31.12.2009
                                                                         
USD                                 1,3648            1,2271             1,3479           1,4406
CAD                                 1,4073            1,2890             1,3687            1,5128
JPY                                  113,68            108,79             125,93            133,16
GBP                                 0,8600            0,8175             0,8898           0,8881
SEK                                 9,1421            9,5259             9,7135         10,2520                                 30.09.2009      30.06.2009      31.03.2009
                                                              
USD                                1,4643              1,4134              1,3308
CAD                                1,5709              1,6275              1,6685
JPY                                  131,07             135,51               131,17
GBP                                0,9093              0,8521              0,9308
SEK                               10,2320          10,8125            10,9400

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita,
ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi
odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja
kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa",
"odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot
perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset
poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä
ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen
ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset,
tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja
tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrate?gian tai
kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden
immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen
koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten
esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden
maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat
hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia;
ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten
päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason
muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2009
vuosikertomuksen sivuilta 87-88.

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi