UPM-Kymmene Oyj - UPM:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2010

UPM-KYmmene Oyj Osavuosikatsaus 3.8.2010 klo 9.55

UPM:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2010

Q2/2010: Tulos osaketta kohti oli 0,33 (-0,02) euroa, ilman kertaluonteisia
eriä 0,29 (0,03) euroa. EBITDA oli 353 (238) miljoonaa euroa, 15,9 (12,9) %
liikevaihdosta. Toimitusmäärät lisääntyivät kaikissa liiketoiminta-alueissa -
liikevaihto kasvoi 20 %. Myyntihinnat alkoivat nousta neljänneksen aikana
seuraten kysynnän kasvua.

Q1-Q2/2010: Tulos osaketta kohti oli 0,46 (-0,32) euroa, ilman kertaluonteisia
eriä 0,44 (-0,24) euroa. EBITDA oli 641 (366) miljoonaa euroa, 15,1 (9,9) %
liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 311 (580) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi talouden elpyessä.

Tunnuslukuja
                                                         Q2/       Q2/  Q1-Q2/ Q1-Q2/ Q1-Q4/
                                                      2010    2009    2010    2009    2009

Liikevaihto, milj. euroa             2 216  1 841   4 255   3 698    7 719
EBITDA, milj. euroa 1)                 353     238       641      366    1 062
% liikevaihdosta                          15,9     12,9      15,1       9,9      13,8
Liikevoitto/tappio, milj.                 203           8       310      -87       135
euroa
ilman kertaluonteisia                   199        31        315     -47       270
eriä, milj. euroa
% liikevaihdosta                             9,0       1,7         7,4     -1,3        3,5
Voitto/tappio ennen                      181       -26        263    -188      187
 veroja, milj. euroa
ilman kertaluonteisia                   177         -3        268    -148      107
eriä, milj. euroa
Kauden voitto/tappio, milj.           169         -8        239    -166      169
euroa
Tulos per osake, euroa              0,33    -0,02       0,46   -0,32     0,33
ilman kertaluonteisia                  0,29      0,03      0,44    -0,24    0,11
eriä, euroa
Laimennettu osake-                    0,33    -0,02       0,46   -0,32    0,33
kohtainen tulos, euroa
Oman pääoman tuotto,%           10,0      neg.         7,1     neg.     2,8
ilman kertaluonteisia eriä, %       8,9        0,8          6,7    neg.     1,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %      7,4         0,4         5,6     neg.     3,2
ilman kertaluonteisia eriä, %      7,3         1,3         5,7     neg.     2,5
Liiketoiminnan rahavirta             0,20      0,59       0,60    1,12   2,42
osaketta kohti, euroa
Oma pääoma per osake          13,33    11,08     13,33 11,08 12,67
kauden lopussa, euroa
Velkaantumisaste kauden             55         70           55       70      56
lopussa, %
Korolliset nettovelat kauden     3 837    4 036     3 837   4 036   3 730
lopussa, milj. euroa
Sijoitettu pääoma kauden      11 551  10 294  11 551 10 294 11 066
lopussa, milj. euroa
Investoinnit, milj. euroa                   55          66          85      133      913
Investoinnit ilman                             52          66          82      133      229
yritysostoja ja
osakehankintoja, milj. euroa
Henkilöstö kauden lopussa    23458   23792   23458  23792  23213

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

Tulos

Q2/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Vuoden 2010 toisen neljänneksen liikevaihto oli 2 216 miljoonaa euroa, 20 %
enemmän kuin vuoden 2009 toisen neljänneksen liikevaihto 1 841 miljoonaa euroa.
Liikevaihdon kasvu oli seurausta aiempaa suuremmista toimitusmääristä kaikissa
UPM:n liiketoiminnoissa.

EBITDA oli 353 (238) miljoonaa euroa, 15,9 (12,9) % liikevaihdosta.

EBITDA parani huomattavasti viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Parannuksen
merkittävimmät tekijät olivat toimitusmäärien kasvu kaikissa UPM:n
liiketoiminnoissa sekä hankittujen Uruguayn toimintojen sisällyttäminen
konserniin.

Muuttuvat kustannukset olivat viime vuotista suuremmat, vaikka energian ja puun
kustannukset laskivat hieman viimevuotisesta. Vertailukelpoiset kiinteät
kustannukset olivat 36 miljoonaa euroa suuremmat kuin viime vuonna.

Myyntihintojen euromääräisten muutosten yhteisvaikutus pienensi EBITDA:ta noin
30 miljoonalla eurolla. Paperien keskihinta euroina laski noin 3 % viime vuoden
vastaavasta ajanjaksosta. Vanerin myyntihinnat olivat hieman alemmat kuin viime
vuonna. Sahatavaran, tarralaminaattien sekä sähkön ja sellun keskimääräiset
myyntihinnat nousivat. Useimmissa liiketoiminnoissa myyntihinnat nousivat
vuoden 2010 ensimmäisestä neljänneksestä.

Liikevoitto oli 203 (8) miljoonaa euroa, 9,2 (0,4) % liikevaihdosta.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 199 (31) miljoonaa euroa, 9,0 (1,7)
% liikevaihdosta.

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon lisäys hakkuilla vähennettynä oli 31
miljoonaa euroa verrattuna vertailuajanjakson 10 miljoonan euron lisäykseen.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 8 (-22) miljoonaa euroa.
Joulukuusta 2009 lähtien Metsä-Botnia ei enää ole ollut UPM:n osakkuusyhtiö.

Voitto ennen veroja oli 181 miljoonaa euroa (tappio 26 miljoonaa euroa). Ilman
kertaluonteisia eriä voitto oli 177 miljoonaa euroa (tappio 3 miljoonaa euroa).
Korkokulut ja muut rahoituskulut olivat nettona 27 (37) miljoonaa euroa.
Kurssieroista ja käypien arvojen muutoksesta aiheutui 4 (3) miljoonan euron
voitto.

Tuloverot olivat 12 miljoonaa euroa (18 miljoonaa euroa positiiviset).
Kertaluonteisten erien vaikutus veroihin oli 14 (3) miljoonaa euroa
positiivinen sisältäen 15 miljoonan euron tuoton verohyvitysten arvioidusta
hyödyntämisestä Puolassa.

Toisen vuosineljänneksen voitto oli 169 miljoonaa euroa (tappio 8 miljoonaa
euroa) ja tulos osaketta kohti 0,33 (-0,02) euroa. Ilman kertaluonteisia eriä
tulos osaketta kohti oli 0,29 (0,03) euroa.

Tammi-kesäkuu 2010 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2009

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 4 255 miljoonaa euroa, 15 % enemmän kuin vuoden
2009 vastaavan ajanjakson liikevaihto 3 698 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu
oli seurausta aiempaa suuremmista toimitusmääristä kaikissa UPM:n
liiketoiminnoissa.

EBITDA oli 641 (366) miljoonaa euroa, 15,1 (9,9) % liikevaihdosta.

EBITDA parani selvästi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Parannuksen
merkittävimmät tekijät olivat toimitusmäärien kasvu kaikissa UPM:n
liiketoiminnoissa sekä joulukuussa 2009 hankittujen Uruguayn toimintojen
sisällyttäminen konserniin.

Muuttuvat kustannukset olivat korkeammat kuin viime vuonna, vaikka puu- ja
energiakustannukset pienenivät. Puukustannukset kasvoivat vuoden 2009
loppupuoliskosta mutta pysyivät kuitenkin noin 70 miljoonaa euroa pienempinä
vertailujakson huipputasoon verrattuna. Energiakustannukset supistuivat noin 45
miljoonaa euroa.

Vertailukelpoiset kiinteät kustannukset kasvoivat noin 37 miljoonaa euroa
viimevuotisesta johtuen pääasiassa UPM:n tuotantoyksikköjen käyntiasteiden
noususta, mikä vähensi tilapäisten seisokkien tarvetta.

Myyntihintojen euromääräisten muutosten yhteisvaikutus pienensi EBITDA:ta noin
130 miljoonalla eurolla. Paperien keskihinta euroina laski noin 7 % viime
vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Vanerin myyntihinnat olivat alemmat kuin viime
vuonna. Sahatavaran ja tarralaminaattien keskimääräiset myyntihinnat sekä
sähkön ja sellun ulkoisen myynnin keskimääräiset hinnat nousivat.

Liikevoitto oli 310 (tappio 87) miljoonaa euroa, 7,3 (-2,4) % liikevaihdosta.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 315 (tappio 47) miljoonaa euroa, 7,4
(-1,3) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää kertaluonteisina erinä
rakennejärjestelykuluja nettona 5 (40) miljoonaa euroa.

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon lisäys hakkuilla vähennettynä oli 50
miljoonaa euroa verrattuna vertailuajanjakson 21 miljoonan euron lisäykseen.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 11 (-75) miljoonaa euroa.
Joulukuusta 2009 lähtien Metsä-Botnia ei enää ole ollut UPM:n osakkuusyhtiö.

Voitto ennen veroja oli 263 miljoonaa euroa (tappio 188 miljoonaa euroa). Ilman
kertaluonteisia eriä voitto oli 268 miljoonaa euroa (tappio 148 miljoonaa
euroa). Korkokulut ja muut rahoituskulut olivat nettona 53 (95) miljoonaa
euroa. Kurssieroista ja käypien arvojen muutoksesta aiheutui 5 miljoonan euron
voitto (6 miljoonan euron tappio).

Tuloverot olivat 24 miljoonaa euroa (22 miljoonaa euroa positiiviset).
Kertaluonteisten erien vaikutus veroihin oli 17 miljoonaa euroa positiivinen (0
miljoonaa euroa) sisältäen 15 miljoonan euron tuoton verohyvitysten arvioidusta
hyödyntämisestä Puolassa.

Kauden voitto oli 239 miljoonaa euroa (166 miljoonan euron tappio) ja tulos
osaketta kohti 0,46 (-0,32) euroa. Ilman kertaluonteisia eriä tulos osaketta
kohti oli 0,44 (-0,24) euroa. Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli 0,60
(1,12) euroa.

Rahoitus

Tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja ja rahoitusta oli
311 (580) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi 242 miljoonaa euroa
katsauskauden aikana (pieneni 355 miljoonaa euroa) liiketoiminnan vilkastumisen
myötä.

Katsauskauden lopussa velkaantumisaste oli 55 (70) %. Korolliset nettovelat
olivat kauden lopussa 3 837 (4 036) miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa UPM:n kassavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat
yhteensä 2,1 miljardia euroa.

Henkilöstö

Tammi-kesäkuussa UPM:n palveluksessa oli keskimäärin 23 035 (24 043) henkilöä.
Vuoden alussa henkilöstön määrä oli 23 213 ja kesäkuun lopussa 23 458.
Henkilöstön määrä pieneni noin 800:lla vuoden alusta, kun otetaan huomioon,
että kesäkuussa yhtiössä oli noin 1 000 kausityöntekijää.

Investoinnit

Tammi-kesäkuussa investoinnit olivat 85 (133) miljoonaa euroa, 2,0 (3,6) %
liikevaihdosta.

Suurin käynnissä oleva projekti on kuorimon uusinta Pietarsaaren tehtaalla.
Kokonaisinvestoinniksi arvioidaan 25 miljoonaa euroa.

Osakkeet

Tammi-kesäkuussa 2010 UPM:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingin pörssissä
oli 4 499 (3 086) miljoonaa euroa. Osakkeen korkein noteeraus oli 12,00 euroa
kesäkuussa ja alin 7,37 euroa helmikuussa.

UPM:n osaketalletustodistuksilla (American Depositary Receipt, ADR) käydään
kauppaa Yhdysvaltain over-the-counter-markkinoilla (OTC).

Maaliskuun 22. päivänä 2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti
hallituksen hankkimaan enintään 51 000 000 omaa osaketta. Valtuutus on voimassa
18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja/tai yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: Valtuutuksen nojalla hallitus voi
antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
enintään yhteensä 25 miljoonaa kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka
voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. Uudet osakkeet ja osakkeisiin
oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa, kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla. Valtuutus on voimassa 22.3.2013 saakka.

Valtuutuksia ei ole käytetty tähän päivään mennessä.

Yhtiöllä on neljä optiosarjaa, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään
yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön osaketta. 2005H-optioilla voidaan merkitä 3
000 000 osaketta ja 2007A-, 2007B- ja 2007C-optioilla voidaan merkitä yhteensä
15 000 000 osaketta. 2007C-optioita ei ole vielä jaettu.

Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia
osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien
liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Kaupparekisteriin merkitty osakkeiden kokonaismäärä
30.6.2010 oli 519 970 088. Antivaltuutuksen ja optio-oikeuksien myötä
osakkeiden lukumäärä voi nousta enimmillään 562 970 088:aan.

Kauden lopussa yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita.

BlackRock Inc. ilmoitti 23.6.2010, että sen omistusosuus UPM:n osakkeista ja
äänimäärästä oli alittanut 5 %.

Riita-asiat

UPM on osakkaana rakenteilla olevassa uudessa ydinvoimalaitosyksikössä,
Olkiluoto 3:ssa, osakkuusyhtiönsä Pohjolan Voima Oy:n kautta. Pohjolan Voima Oy
on Teollisuuden Voima Oy:n ("TVO") enemmistöosakas 58,28 %:n omistusosuudella.
UPM:n epäsuora osuus Olkiluoto 3:n kapasiteetista on noin 29 %. Alkuperäinen
sovittu voimalan käynnistysaika oli kesä 2009, mutta rakentaminen on
viivästynyt. AREVA-Siemens ilmoitti kesäkuussa 2010, että urakan odotetaan
valmistuvan suurimmalta osaltaan vuonna 2012, ja sähköntuotannon Olkiluoto
3:ssa on määrä alkaa vuonna 2013.

TVO on ilmoittanut, että AREVA-Siemensin joulukuussa 2008 toimittama
välimiesmenettelyn rahamääräinen vaatimus liittyen Olkiluoto 3:n viivästymiseen
ja siihen liittyviin kuluihin on 1,0 miljardia euroa. Vastaavasti TVO toimitti
huhtikuussa 2009 vastavaatimuksen kuluista ja tappioista, joita TVO kärsii
viivästymisestä ja muista virheistä toimittajan takia. TVO:n vastavaatimuksen
arvo oli noin 1,4 miljardia euroa.

YK:n kansainvälinen tuomioistuin julkaisi 20.4.2010 lopullisen päätöksensä
Uruguayn hallitusta vastaan nostetussa Uruguayn ja Argentiinan hallitusten
välisessä riita-asiassa. Uruguayssa on vielä vireillä kaksi riita-asiaa Uruguayn
hallitusta vastaan ja Argentiinassa yksi riita-asia sellutehdasta käyttävää
yhtiötä vastaan.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Heinäkuun alussa Suomen eduskunta päätti jättää voimaan periaatepäätökset
koskien kahden uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamista Suomessa. Päätös oli
myönteinen Teollisuuden Voima Oy:n neljännelle ydinvoimalaitosyksikölle
("OL4"). UPM:n osakkuusyhtiön Pohjolan Voima Oy:n kautta UPM:llä on noin 30 %
epäsuora omistus OL4-projektista.

UPM solmi 8.7.2010 Minnesotan osavaltion luonnonvarainministeriön kanssa
rasitesopimuksen yhtiön 76 000 hehtaarin metsäalueelle Pohjois-Minnesotassa.
UPM sai tehdystä sopimuksesta 44 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja kirjaa 42
miljoonan dollarin myyntivoiton ennen veroja yhtiön kolmannen neljänneksen
tulokseen.

Tehdyn sopimuksen mukaan metsät säilyvät UPM:n omistuksessa ja niiden
talouskäyttö jatkuu entisellään.

Riskitekijät

Odotettavissa olevat päätökset ehdotettuun EU:n energiapakettiin ovat lisänneet
epävarmuutta siitä, miten ehdotetut periaatteet ja toimenpiteet tulevat
vaikuttamaan Euroopassa puuta jalostavan teollisuuden käyttämän puukuidun
hintaan ja saatavuuteen. Samalla globaali kilpailu kuidusta on jo aiheuttanut
häiriöitä kuidun saatavuuteen, minkä seurauksena hintakehitys on ollut hyvin
epävakaata.

Näkymät vuoden 2010 toiselle vuosipuoliskolle
Vertailu ensimmäiseen vuosipuoliskoon

Talouden elpymisen odotetaan jatkuvan Euroopassa ja Aasiassa, kun taas
Yhdysvalloissa merkit viittaavat hitaampaan elpymiseen. Kulutustavaroiden
kysynnän kasvu jatkuu erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Euroopassa
painetun median mainonnan elpymisen odotetaan lisäävän graafisten papereiden
kysyntää. Investoinnit ovat vilkastuneet myös rakennusalalla. Tällä
ennakoidaan olevan positiivista vaikutusta rakennusmateriaalien, kuten
sahatavaran ja vanerin kysyntään.

Sähköntuotannon volyymin arvioidaan olevan suurempi kuin ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana. Tämänhetkisten termiinikauppojen ja Nordpoolin
termiinihintojen perusteella sähkön keskihinnan ennakoidaan laskevan jonkin
verran.

Sellun hinnan odotetaan keskimäärin nousevan, joskin havu- ja lehtipuusellun
markkinahinnoille ennakoidaan maltillista korjausta loppuvuoden aikana.
Toimitusmäärien arvioidaan hieman kasvavan.

Puun hankintahinta nousee selvästi. Sekä tukki- että kuitupuun hinnat ovat
nousseet vuoden alusta. Sahatavaratoimitusten oletetaan kasvavan, mutta
hintojen ei odoteta nousevan oleellisesti.

Paperin hinnat sovituissa toimituksissa nousevat toisella vuosipuoliskolla. UPM
on nostanut hintoja käytännössä kaikissa uusissa sopimuksissa. Nykyisen hyvän
tilauskannan perusteella paperitoimitusten ennustetaan kasvavan.

Tarralaminaattien kysynnän kasvun uskotaan jatkuvan päämarkkinoilla, vaikkakin
maltillisemmin. Hintojen odotetaan nousevan, mutta voimakkaat
kustannuspaineet asettavat haasteita nykyisille myyntikatteille.

Vanerin toimitusmäärien arvioidaan jonkin verran kasvavan.
Liiketoimintaympäristön ja myyntihintojen ennakoidaan hieman elpyvän.

Konsernin euromääräisten keskimyyntihintojen odotetaan nousevan. Volyymit
kehittyvät myönteisesti kaikissa liiketoiminnoissa. Muuttuvien kustannusten
ennustetaan kasvavan tuntuvasti. Kuidun hinnan lisäksi monien muiden
raaka-aineiden kustannusten odotetaan nousevan. Liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan ensimmäiseen vuosipuoliskoon
verrattuna.


LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KATSAUKSET

Energia
                                                      Q2/      Q1/      Q4/      Q3/      Q2/      Q1/ Q1-Q2/ Q1-Q2/
                                                   2010   2010   2009   2009   2009   2009   2010   2009

Liikevaihto, milj. euroa             116     174     128      108     100     136      290     236
EBITDA, milj. euroa 1)                39       79        57        35       41        57      118       98
% liikevaihdosta                       33,6    45,4    44,5     32,4    41,0     41,9     40,7   41,5
Osuus osakkuus- ja                     6          4        -8       -24        -4          -4        10        -8
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,      -1         -2        -2         -1        -1          -2         -3        -3
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                 44       81        47        10       36         51     125       87
% liikevaihdosta                        37,9    46,6    36,7       9,3    36,0     37,5    43,1    36,9
Kertaluonteiset erät, milj.              -           -         -1       -17         -            -           -           -
euroa 2)
Liikevoitto ilman                            44       81       48        27        36        51     125        87
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                         37,9    46,6   37,5     25,0    36,0     37,5     43,1    36,9
Toimitukset, sähkö,1 000       2 303  2 411 2 277  2 103  1 999  2 486  4 714  4 485
MWh
                                                     Q1-Q4/
                                                       2009

Liikevaihto, milj. euroa                472
EBITDA, milj. euroa 1)                 190
% liikevaihdosta                          40,3
Osuus osakkuus- ja                     -40
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,         -6
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                 144
% liikevaihdosta                          30,5
Kertaluonteiset erät, milj.            -18
euroa 2)
Liikevoitto ilman                           162
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                          34,3
Toimitukset, sähkö, 1 000      8 865
MWh

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 kertaluonteiset erät liittyvät osakkuusyhtiö Pohjolan Voiman
kahden voimalaitoksen arvonalennuksiin.

Q2/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 44 (36) miljoonaa euroa, 8 miljoonaa
euroa edellisvuotta suurempi. Liikevaihto kasvoi 16 % 116 (100) miljoonaan
euroon, josta 35 (24) miljoonaa euroa oli myyntiä konsernin ulkopuolelle.
Ensimmäisen neljänneksen sähkön myynti oli 2,3 (2,0) TWh.

Kannattavuus parani viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna sähkön
korkeamman myyntimäärän ja keskimääräisen myyntihinnan ansiosta. Keskimääräinen
sähkön myyntihinta nousi 3 % ja oli 42,8 (41,7) euroa/MWh. Vesivoiman tuotanto
oli 27 % suurempi kuin viime vuonna.

Tammi-kesäkuu 2010 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2009

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 125 (87) miljoonaa euroa, 38
miljoonaa euroa viimevuotista suurempi. Liikevaihto kasvoi 23 % 290 (236)
miljoonaan euroon, josta 129 (73) miljoonaa euroa oli myyntiä konsernin
ulkopuolelle. Sähkön myynti oli 4,7 (4,5) TWh.

Kannattavuus parani viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna sähkön
korkeamman keskimääräisen myyntihinnan ja myyntimäärän ansiosta. Keskimääräinen
sähkön myyntihinta nousi 20 % ja oli 52,4 (43,6) euroa/MWh. Vesivoiman tuotanto
oli 2 % pienempi kuin viime vuonna.

Markkinat

Sähkön keskimääräinen spot-hinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä oli 52,1 (36,1)
euroa/MWh vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, 44 % korkeampi kuin viime vuoden
vastaavana ajanjaksona heikon vesitilanteen ja lisääntyneen kulutuksen
seurauksena.

Öljyn ja hiilen markkinahinnat olivat korkeammat viime vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna. Hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta oli 15,3 euroa
tonnilta 30. kesäkuuta eli 11 % korkeampi kuin samaan aikaan vuotta aiemmin
(13,8 euroa/t). Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Pohjoismaiden vesivarannot
olivat 24 % alle pitkän aikavälin keskiarvon.

Loppuvuoden termiinisopimusten hinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä oli 30.
kesäkuuta 48,2 (40,3) euroa/MWh, 20 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavana
ajankohtana.


Sellu
                                                 Q2/      Q1/      Q4/      Q3/      Q2/      Q1/ Q1-Q2/ Q1-Q2/
                                              2010   2010   2009   2009   2009   2009   2010   2009

Liikevaihto, milj. euroa       455      341      226     156     132     139     796      271
EBITDA, milj. euroa 1)        199      120        53          8      -24      -55     319       -79
% liikevaihdosta                  43,7     35,2     23,5      5,1   -18,2   -39,6   40,1    -29,2
Biologisten hyödykkeiden       -           -            -1         -           -          -          -            -
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja                 -           -             7         4      -16       -47        -        -63
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa 3)
Poistot ja arvonalentumiset, -37     -36         -24     -21      -20       -20     -73      -40
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa           163       83          35       -9       -60    -122     246   -182
% liikevaihdosta                    35,8    24,3      15,5    -5,8    -45,5   -87,8    30,9  -67,2
Kertaluonteiset erät, milj.          1        -1             -          -           -       -29         -       -29
euroa 2)
Liikevoitto ilman                      162       84          35       -9       -60      -93     246   -153
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                     35,6    24,6      15,5    -5,8    -45,5    -66,9  30,9   -56,5
Toimitukset, sellu, 1 000 t     768     700       550    446      391      372 1 468     763

                                                        Q1-Q4/
                                                          2009

Liikevaihto, milj. euroa                    653
EBITDA, milj. euroa 1)                     -18
% liikevaihdosta                               -2,8
Biologisten hyödykkeiden                 -1
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja                        -52
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa 3)
Poistot ja arvonalentumiset,          -85
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                   -156
% liikevaihdosta                            -23,9
Kertaluonteiset erät, milj.               -29
euroa 2)
Liikevoitto ilman                             -127
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                            -19,4
Toimitukset, sellu, 1 000 t          1 759

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 kertaluonteiset erät 29 miljoonaa euroa liittyvät osakkuusyhtiö
Metsä-Botnian Kaskisten sellutehtaan sulkemiseen.
3) Tammi-kesäkuun 2009 osavuosikatsauksen taseessa 30.6.2009 UPM on ryhmitellyt
luovutettavan 30 % osuuden Botnian kirjanpitoarvosta myytävänä oleviksi
varoiksi. Tämän seurauksena UPM ei heinäkuusta 2009 lähtien ole sisällyttänyt
luovutettavan Botnian toiminnon osuutta osuuteen osakkuusyhtiön tuloksesta.

Q2/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Joulukuusta 2009 lähtien Fray Bentosin sellutehdas sekä eukalyptuksen viljelyyn
erikoistunut Forestal Oriental -yhtiö Uruguayssa on sisällytetty
Sellu-liiketoiminta-alueeseen, eikä Metsä-Botnia enää ole UPM:n osakkuusyhtiö.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 162 miljoonaa euroa (tappio 60
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 455 (132) miljoonaan euroon ja toimitukset
768 000 (391 000) tonniin.

Kannattavuus parani viimevuotisesta sellun keskimääräisten myyntihintojen ja
myyntimäärien kasvun ansiosta.

Tammi-kesäkuu 2010 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2009

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 246 miljoonaa euroa (tappio 153
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 796 (271) miljoonaan euroon ja toimitukset
1 468 000 (763 000) tonniin.

Kannattavuus parani huomattavasti viimevuotisesta sellun keskimääräisten
myyntihintojen ja myyntimäärien merkittävän kasvun ansiosta. Puukustannukset
laskivat.

Markkinat

Vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla sellun markkinahinnat
nousivat tuntuvasti kireän markkinatasapainon takia. Markkinasellun
maailmanlaajuinen tarjonta väheni tilapäisesti Chilen maanjäristyksen ja muiden
satunnaisten tarjonnan rajoitteiden seurauksena. Vuoden 2010 alkupuoliskon
loppuun mennessä suurin osa Chilen kapasiteetista oli jälleen käytössä.
Sellun globaalit toimitukset kasvoivat viimevuotisesta.

Keskimääräinen havupuusellun (NBSK) markkinahinta euroina oli 678 (446)
euroa/tonni, 52 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Jakson
lopussa havupuusellun markkinahinta oli 794 euroa/tonni.

Keskimääräinen lehtipuusellun (BHKP) markkinahinta euroina nousi lähes 57 %
vuoden takaisesta ja oli 614 (390) euroa/tonni. Jakson lopussa lehtipuusellun
markkinahinta oli 747 euroa/tonni.


Metsä ja sahat
                                                    Q2/     Q1/      Q4/      Q3/      Q2/      Q1/ Q1-Q2/ Q1-Q2/
                                                2010   2010   2009   2009   2009   2009   2010   2009

Liikevaihto, milj. euroa          393     339      348     295     309     385      732     694
EBITDA, milj. euroa 1)             26          3        30       24      -15      -15         29      -30
% liikevaihdosta                      6,6       0,9       8,6      8,1     -4,9     -3,9        4,0     -4,3
Biologisten hyödykkeiden      31        19        10      -13       10       11          50       21
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja                  1          1          1         -1         1         1             2         2
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,    -6        -4       -11        -4      -14       -5          -10     -19
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa               52       19        21         6      -18     -18           71     -36
% liikevaihdosta                      13,2      5,6       6,0      2,0    -5,8    -4,7          9,7     -5,2
Kertaluonteiset erät, milj.           -           -        -14         1        -8     -10             -       -18
euroa 2)
Liikevoitto ilman                         52        19        35         5     -10       -8            71     -18
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                      13,2      5,6      10,1     1,7    -3,2    -2,1           9,7    -2,6
Toimitukset, sahatavara,        504     371       413    355    366    363         875    729
1000 m3
                                                      Q1-Q4/
                                                        2009

Liikevaihto, milj. euroa              1 337
EBITDA, milj. euroa 1)                    24
% liikevaihdosta                             1,8
Biologisten hyödykkeiden             18
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja                        2
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,       -34
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                    -9
% liikevaihdosta                           -0,7
Kertaluonteiset erät, milj.            -31
euroa 2)
Liikevoitto ilman                             22
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                            1,6
Toimitukset, sahatavara,        1 497
1000 m3

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät 14 miljoonaa euroa,
johon sisältyy arvonalennuksia 5 miljoonaa euroa, liittyvät Suomen
Sahaliiketoimintojen rakennejärjestelyihin. Vuoden 2009 toisen neljänneksen
kertaluonteisiin eriin sisältyy 8 miljoonan euron arvonalennus puunhankinnassa.
Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen kertaluonteiset erät, 10 miljoonaa euroa,
liittyvät Miramichin metsä- ja sahatoimintojen omaisuuden myynnistä
aiheutuneisiin tappioihin.

Q2/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 52 miljoonaa euroa (tappio 10
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 27 % 393 (309) miljoonaan euroon.
Sahatavaran toimitusmäärät kasvoivat 38 % 504 000 (366 000) kuutiometriin.

Biologisten hyödykkeiden käypä arvo hakkuilla vähennettynä nousi 31 (10)
miljoonaa euroa. Biologisten hyödykkeiden (kasvava puusto) käyvän arvon lisäys
oli 60 (14) miljoonaa euroa. Puuraaka-ainekustannukset konsernin omista
metsistä hakatun puun osalta olivat 29 (4) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2010 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2009

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 71 miljoonaa euroa (tappio 18
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 5 % 732 (694) miljoonaan euroon.
Sahatavaran toimitusmäärät kasvoivat 20 % 875 000 (729 000) kuutiometriin.

Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta jaksosta pääosin sahatavaran
korkeamman keskihinnan ja toimitusmäärien vuoksi.

Biologisten hyödykkeiden käypä arvo hakkuilla vähennettynä lisääntyi 50 (21)
miljoonaa euroa. Biologisten hyödykkeiden (kasvava puusto) käyvän arvon lisäys
oli 93 (35) miljoonaa euroa. Puuraaka-ainekustannukset konsernin omista
metsistä hakatun puun osalta olivat 43 (14) miljoonaa euroa.

Markkinat

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla puuostot Suomen puumarkkinoilla kasvoivat
merkittävästi verrattuna viime vuoden vastaavan ajanjakson erittäin alhaiseen
tasoon. Puuostot olivat kuitenkin edelleen 14 % pitkän aikavälin keskiarvoa
pienemmät.

Puun markkinahinnat nousivat vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon loppua kohti ja
olivat pitkän aikavälin keskihintoja korkeammat. Erityisesti mänty- ja
kuusitukkien hinnat nousivat viime vuoden vastaavasta jaksosta.

Havupuutavaran kysynnän ja tarjonnan tasapaino Euroopassa on edelleen haastava,
joskin tilanne on parantunut hieman viimevuotisesta.


Paperi
                                                            Q2/      Q1/      Q4/     Q3/      Q2/      Q1/ Q1-Q2/ Q1-Q2/
                                                        2010   2010   2009   2009   2009   2009   2010   2009

Liikevaihto, milj. euroa              1 540  1 401  1 558  1 454  1 388  1 367  2 941  2 755
EBITDA, milj. euroa 1)                    72        75     221      274     247     187      147     434
% liikevaihdosta                              4,7      5,4    14,2      18,8    17,8   13,7       5,0     15,8
Osuus osakkuus- ja                         -           -           1           -          -1       -1           -          -2
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,      -130     -136   -140      -142    -147  -149     -266    -296
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                    -57       -69      74        126        85     60     -126     145
% liikevaihdosta                             -3,7      -4,9     4,7         8,7       6,1    4,4      -4,3      5,3
Kertaluonteiset erät, milj.                  4         -8       -8           -6       -10      23        -4        13
euroa 2)
Liikevoitto ilman                              -61       -61      82        132        95      37    -122     132
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                             -4,0      -4,4     5,3         9,1       6,8     2,7     -4,1       4,8
Toimitukset, sanoma- ja           1 446   1 364 1 576   1 464   1 323 1 304 2 810   2 627
aikakauslehtipaperit, 1 000 t

Toimitukset, hieno- ja                   994      937     945       872      813    724 1 931   1 537
erikoispaperit, 1 000 t
Paperin toimitukset yhteensä, 2 440  2 301   2 521   2 336   2 136 2 028 4 741  4 164
1 000 t
                                                                Q1-Q4/
                                                                  2009

Liikevaihto, milj. euroa                        5 767
EBITDA, milj. euroa 1)                           929
% liikevaihdosta                                    16,1
Osuus osakkuus- ja                                 -1
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,               -578
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                            345
% liikevaihdosta                                       6,0
Kertaluonteiset erät, milj.                         -1
euroa 2)
Liikevoitto ilman                                     346
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                                      6,0
Toimitukset, sanoma- ja                   5 667
aikakauslehtipaperit, 1 000 t
Toimitukset, hieno- ja                        3 354
erikoispaperit, 1 000 t
Paperin toimitukset yhteensä,         9 021
1 000 t

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 toisen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät
arvonalennusten palautuksia 3 miljoonaa euroa. Muut vuoden ensimmäisen ja
toisen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät lähinnä
rakennejärjestelyihin liittyviä henkilöstökuluja. Vuoden 2009 neljännen ja
kolmannen neljänneksen kertaluonteiset erät 8 ja 6 miljoonaa euroa liittyvät
rakennejärjestelyistä aiheutuneisiin kuluihin. Vuoden 2009 toisen neljänneksen
kertaluonteisiin eriin sisältyy 9 miljoonaa euroa Nordlandin paperitehtaan
henkilöstövähennyksiin liittyviä kuluja, 4 miljoonaa euroa arvonalennusten
palautuksia sekä 5 miljoonaa euroa muita rakennejärjestelykuluja. Vuoden 2009
ensimmäisen neljänneksen kertaluonteisiin eriin sisältyy 31 miljoonaa euroa
tuottoa Miramichin entisen paperitehtaan omaisuuden myyntiin liittyen sekä 8
miljoonaa euroa rakennejärjestelykuluja.

Q2/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 61 miljoonaa euroa (voitto 95
miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 1 540 (1 388) miljoonaa euroa. Paperin
toimitukset nousivat 14 % 2 440 000 (2 136 000) tonniin. Sanoma- ja
aikakauslehtipaperien toimitukset kasvoivat 9 % ja hieno- ja erikoispaperien
toimitukset 22 % viime vuodesta. Toimitusmäärät kasvoivat kaikilla
päämarkkina-alueilla, ja kasvu oli nopeinta Euroopan ulkopuolella.

Paperiliiketoiminnan liiketulos oli tappiollinen, sillä kuitukustannukset
kasvoivat merkittävästi viimevuotisesta ja paperin hinta laski.
Paperitoimitusten keskihinta euroiksi muunnettuna oli 3 % alempi kuin
vertailuajanjaksolla. Vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna paperin
keskihinta kuitenkin nousi noin 4 % painottuen hieno- ja erikoispapereihin.

Paperin toimitusten kasvu paransi liikevoittoa.

Tammi-kesäkuu 2010 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2009

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 122 miljoonaa euroa (voitto 132
miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 2 941 (2 755) miljoonaa euroa. Paperin
toimitukset nousivat 14 % 4 741 000 (4 164 000) tonniin. Sanoma- ja
aikakauslehtipaperien toimitukset kasvoivat 7 % ja hieno- ja erikoispaperien
toimitukset 26 % edellisestä vuodesta. Toimitukset kasvoivat kaikilla
päämarkkinoilla, ja kasvu oli nopeinta Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Paperiliiketoiminnan liiketulos oli tappiollinen, sillä kuitukustannukset
kasvoivat merkittävästi viimevuotisesta ja paperin hinta laski.
Paperitoimitusten keskihinta euroiksi muunnettuna oli 7 % alempi kuin
vertailuajanjaksolla.

Paperin toimitusten kasvu paransi liikevoittoa.

Markkinat

Tammi-kesäkuussa sanoma- ja aikakauslehtipaperien kysyntä Euroopassa oli 4 %
korkeampi kuin vuotta aiemmin, ja hienopaperien kysyntä kasvoi 8 %.
Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperien kysyntä kasvoi 8 % viimevuotisesta.
Aasiassa hienopaperien kysyntä kasvoi.

Euroopassa aikakauslehtipaperin hinnat laskivat vuoden alussa ja olivat
keskimäärin 10 % alemmat kuin vertailujaksolla. Myös sanomalehtipaperin hinnat
laskivat vuoden alussa ja olivat keskimäärin 17 % alemmat kuin vuotta aiemmin.
Hienopaperin hinnat nousivat vuoden alkupuoliskolla, mutta olivat edelleen 1 %
alemmat kuin vuotta aiemmin.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperien keskihinnat Yhdysvaltain dollareina
olivat 13 % alemmat viimevuotiseen verrattuna. Aasiassa hienopaperin
markkinahinnat nousivat vuoden alkupuoliskolla ja olivat keskimäärin
huomattavasti korkeammat kuin vuotta aiemmin.


Tarrat
                                                             Q2/     Q1/      Q4/      Q3/      Q2/      Q1/ Q1-Q2/ Q1-Q2/
                                                         2010   2010   2009   2009   2009   2009   2010   2009

Liikevaihto, milj. euroa                   280     260     252     242      226     223      540     449
EBITDA, milj. euroa 1)                      34       31        25       29        18          6        65       24
% liikevaihdosta                             12,1    11,9       9,9    12,0       8,0      2,7     12,0      5,3
Poistot ja arvonalentumiset,          -10        -7         -8        -9       -11        -9       -17      -20
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                      24        24        16       18          4        -3        48          1
% liikevaihdosta                               8,6       9,2       6,3      7,4       1,8    -1,3       8,9       0,2
Kertaluonteiset erät, milj.                  -            1         -1        -2         -5        -           1          -5
euroa 2)
Liikevoitto ilman                                24        23        17       20           9       -3        47          6
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                               8,6       8,8       6,7      8,3        4,0    -1,3      8,7       1,3

                                                             Q1-Q4/
                                                               2009

Liikevaihto, milj. euroa                        943
EBITDA, milj. euroa 1)                           78
% liikevaihdosta                                    8,3
Poistot ja arvonalentumiset,               -37
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                           35
% liikevaihdosta                                    3,7
Kertaluonteiset erät, milj.                      -8
euroa 2)
Liikevoitto ilman                                     43
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                                    4,6

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä,
2) Vuoden 2010 kertaluonteiset erät liittyvät arvonalennusten palautuksiin.
Vuoden 2009 neljännen ja kolmannen neljänneksen kertaluonteiset erät liittyvät
rakennejärjestelyistä aiheutuneisiin kuluihin. Vuoden 2009 toisen neljänneksen
kertaluonteiset erät sisältävät 2 miljoonaa euroa arvonalennuksia ja 3
miljoonaa euroa muita rakennemuutoskuluja.

Q2/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 24 (9) miljoonaa euroa. Liikevaihto
kasvoi 24 % 280 (226) miljoonaan euroon.

Kannattavuus parani selvästi viimevuotisesta pääasiassa myyntimäärien kasvun
ansiosta. Tarralaminaattien toimitusmäärät kasvoivat viimevuotisista kaikilla
alueilla, eniten Aasiassa ja Itä-Euroopassa.

Raaka-ainekustannukset kasvoivat selvästi vuoden 2010 toisella neljänneksellä
ensimmäisestä neljänneksestä, mutta myyntihinnat nousivat vastaavasti.

Tammi-kesäkuu 2010 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2009

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 47 (6) miljoonaa euroa. Liikevaihto
kasvoi 20 % 540 (449) miljoonaan euroon.

Kannattavuus parani selvästi viimevuotisesta pääasiassa myyntimäärien kasvun
ansiosta. Tarralaminaattien toimitusmäärät kasvoivat viimevuotisista kaikilla
alueilla. Raaka-ainekustannukset olivat edelleen hieman alemmat viime vuoden
korkeaan tasoon nähden.

Markkinat

Tarralaminaattien kysyntä kasvoi huomattavasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla
verrattuna viime vuoden vastaavan jakson alhaiseen tasoon. Kysyntä kasvoi
voimakkaimmin Aasian-Tyynenmeren alueella, Itä-Euroopassa ja Latinalaisessa
Amerikassa, joissa kysynnän arvioidaan ylittäneen taantumaa edeltäneet tasot.
Kypsillä markkinoilla Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntä elpyi,
mutta ei taantumaa edeltäneille tasoille.


Vaneri
                                                              Q2/     Q1/      Q4/      Q3/      Q2/      Q1/ Q1-Q2/ Q1-Q2/
                                                          2010   2010   2009   2009   2009   2009   2010   2009

Liikevaihto, milj. euroa                      97        76       81        73        77        75     173     152
EBITDA, milj. euroa 1)                         2         -2         3         -5         -5       -23          0      -28
% liikevaihdosta                                2,1      -2,6      3,7      -6,8     -6,5    -30,7      0,0   -18,4
Poistot ja arvonalentumiset,             -5         -5      -12        -5         -5          -5      -10      -10
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                        -1          -7     -33      -10       -10        -29       -8       -39
% liikevaihdosta                               -1,0       -9,2  -40,7  -13,7   -13,0     -38,7    -4,6    -25,7
Kertaluonteiset erät, milj.                   2            -      -30         -           -           -1          2         -1
euroa 2)
Liikevoitto ilman                                  -3          -7       -3      -10       -10        -28      -10      -38
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                               -3,1      -9,2    -3,7   -13,7   -13,0     -37,3     -5,8   -25,0
Toimitukset, vaneri, 1 000 m3       182      140    150     143      141       133     322     274


                                                              Q1-Q4/
                                                                2009

Liikevaihto, milj. euroa                         306
EBITDA, milj. euroa 1)                          -30
% liikevaihdosta                                    -9,8
Poistot ja arvonalentumiset,               -27
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                          -82
% liikevaihdosta                                -26,8
Kertaluonteiset erät, milj.                    -31
euroa 2)
Liikevoitto ilman                                    -51
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                                -16,7
Toimitukset, vaneri, 1 000 m3          567

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 toisen neljänneksen kertaluonteiset tuotot liittyvät pääosin
omaisuuden myyntiin Suomessa. Vuoden 2009 neljännen neljänneksen
kertaluonteiset erät sisältävät 6 miljoonaa euroa arvonalennuksia ja 24
miljoonaa euroa muita rakennejärjestelyistä aiheutuneita kuluja.

Q2/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 3 miljoonaa euroa (tappio 10
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 26 % 97 (77) miljoonaan euroon, kun
vaneritoimitukset kasvoivat 29 % 182 000 (141 000) kuutiometriin.

Vaneriliiketoiminnan tappio pieneni viimevuotisesta lähinnä toimitusmäärien
kasvun ansiosta. Vanerin keskimääräinen myyntihinta oli hieman viimevuotista
alempi lähinnä tuotevalikoiman muutosten vuoksi.

Tammi-kesäkuu 2010 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2009

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 10 miljoonaa euroa (tappio 38
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 14 % 173 (152) miljoonaan euroon, kun
vaneritoimitukset kasvoivat 18 % 322 000 (274 000) kuutiometriin.

Vaneriliiketoiminnan tappio pieneni viime vuotisesta lähinnä suurempien
toimitusmäärien ja pienempien raaka-ainekustannusten ansiosta. Vanerin
keskimääräinen myyntihinta oli hieman viimevuotista alempi lähinnä
kuusituotteiden osuuden nousun takia.

Markkinat

Vanerin kysyntä Euroopassa kasvoi tammi-kesäkuussa viimevuotisesta. Markkinat
vilkastuivat toisella neljänneksellä vaisun talvikauden jälkeen. Kuusivanerin
tarjonta Eurooppaan oli tilapäisesti rajoittunutta Chilen maanjäristyksen
takia. Rakentaminen pysyi alhaisella tasolla.

Yleisesti ottaen vanerin markkinahinnat pysyivät matalina vuoden ensimmäisellä
puoliskolla, mutta hintakehitys kääntyi toisella neljänneksellä positiiviseksi.


Muu toiminta
                                                      Q2/      Q1/      Q4/      Q3/      Q2/      Q1/ Q1-Q2/ Q1-Q2/
                                                   2010   2010   2009   2009   2009   2009   2010   2009

Liikevaihto, milj. euroa               51        40       35        21        21       34        91       55
EBITDA, milj. euroa 1)              -19       -18      -27      -31       -24      -29       -37     -53
Osuus osakkuus- ja                    1          -2          -           -          -2        -2         -1       -4
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,     -3          -3        -3         -3         -3        -3         -6       -6
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa              -22        -24      -34      -45       -29      -34       -46    -63
Kertaluonteiset erät, milj.          -3          -1         -6      -11           -           -         -4        -
euroa 2)
Liikevoitto ilman                        -19        -23      -28      -34       -29      -34       -42    -63
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
                                                          Q1-Q4/
                                                            2009

Liikevaihto, milj. euroa                     111
EBITDA, milj. euroa 1)                    -111
Osuus osakkuus- ja                           -4
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,           -12
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                    -142
Kertaluonteiset erät, milj.                -17
euroa 2)
Liikevoitto ilman                              -125
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kertaluonteiset erät liittyvät rakennejärjestelyihin. Vuoden
2009 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät 2 miljoonaa euroa
arvonalennuksia ja 4 miljoonaa euroa muita lopetettuihin toimintoihin liittyviä
kuluja. Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen kertaluonteiset erät 11 miljoonaa
euroa liittyvät pääosin lopetettujen teollisuuslaitosten kiinteistöihin
Suomessa.

Muu toiminta sisältää konsernin kehitysyksiköt (RFID-tunnisteet,
puumuovikomposiittiyksikkö UPM ProFi ja biopolttoaineet), logistiikkapalvelut
ja konsernihallinnon.

Q2/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 19 miljoonaa euroa (tappio 29
miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 51 (21) miljoonaa euroa.

Kehitysyksikköjen liiketappio oli pienempi kuin vuotta aiemmin.

Tammi-kesäkuu 2010 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2009

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 42 miljoonaa euroa (tappio 63
miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 91 (55) miljoonaa euroa.

Kehitysyksikköjen liiketappio oli pienempi kuin vuotta aiemmin.

Helsinki, elokuun 3. päivänä 2010

UPM-Kymmene Oyj

Hallitus

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Konsernin tuloslaskelma

Milj.                                                  Q2/      Q2/ Q1-Q2/ Q1-Q2/ Q1-Q4/
euroa                                           2010   2009   2010   2009   2009

Liikevaihto                                 2 216   1 841  4 255  3 698  7 719
Liiketoiminnan muut tuotot          17           7       26        24        47
Liiketoiminnan kulut               -1 877 -1 627 -3 647 -3 361 -6 774
Biologisten hyödykkeiden            31        10        50        21        17
käyvän arvon muutos ja
hakkuut
Osuus osakkuus- ja                       8        -22       11       -75       -95
yhteisyritysten tuloksista
Poistot ja arvonalentumiset     -192     -201    -385    -394     -779
Liikevoitto/tappio                          203           8     310       -87      135

Voitot myytävissä olevista               1           -          1           -           -1
osakkeista, netto
Kurssierot ja käypien arvojen        4           3         5          -6          -9
muutokset
Korko- ja muut rahoituskulut,     -27       -37     -53        -95         62
netto
Voitto/tappio ennen veroja         181       -26     263      -188       187
 
Tuloverot                                        -12         18      -24         22        -18
Kauden voitto/tappio                   169          -8     239      -166      169

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille                 169          -8     239      -166      169
Määräysvallattomille                        -             -          -             -            -
omistajille
                                                        169           -8     239      -166      169

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta
voitosta/tappiosta laskettu
osakekohtainen tulos

Laimentamaton osake-            0,33       -0,02  0,46       -0,32   0,33
kohtainen tulos, euroa
Laimennusvaikutuksella          0,33       -0,02  0,46       -0,32   0,33
oikaistu osakekohtainen
tulos, euroa

Konsernin laaja tuloslaskelma

Milj.                                                           Q2/      Q2/ Q1-Q2/ Q1-Q2/Q1-Q4/
euroa                                                     2010   2009   2010   2009   2009

Kauden voitto/tappio                             169        -8      239    -166     169

Kauden muut laajan tuloksen
erät, veroilla vähennettynä

Muuntoerot                                              282       37      499       66      165
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn           -35     -12       -88      -20       -56
nettosijoituksen suojaus
Rahavirran suojaukset                          -56         9       -79        -9         -4
Myytävissä olevat                                        -           -           5         -         21
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun             3       -12          2        -8        30
laajan tuloksen eristä
Kauden muut laajan tuloksen             194        22     339       29      156
erät, veroilla vähennettynä
Kauden laaja tulos yhteensä               363       14      578    -137     325

Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille                            363       14      578    -137     325
Määräysvallattomille                                   -           -            -          -           -
omistajille
                                                                   363        14      578    -137     325

Lyhennetty konsernin tase

Milj. euroa                                        30.06.2010    30.06.2009    31.12.2009

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo                                                    1 034                  933              1 017
Muut aineettomat                                         448                 394                  423
käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset                                                  6 230               5 439             6 192
käyttöomaisuushyödykkeet
Biologiset hyödykkeet                              1 355               1 152             1 293
Osuudet osakkuus- ja                                 568                  829                553
yhteisyrityksissä
Laskennalliset verosaamiset                    358                  247                 287
Muut pitkäaikaiset varat                               987                  622                 816
                                                                   10 980                9 616           10 581

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                                      1 285                1 062             1 112
Myyntisaamiset ja muut                           1 702                1 422             1 474
saamiset
Rahavarat                                                      263                    192                438
                                                                      3 250                 2 676            3 024
Myytävänä oleviksi                                            -                      327                     -
luokitellut varat
Varat yhteensä                                        14 230               12 619           13 605

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma                                               890                    890                 890
Arvonmuutos- ja muut                                   319                  -132                  -23
rahastot
Sijoitetun vapaan oman                             1 145                1 145              1 145
pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat                                    4 579                3 860              4 574
                                                                        6 933                5 763              6 586
Määräysvallattomien                                        16                      14                    16
omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä                             6 949                5 777               6 602

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat                               596                    592                  608
Korolliset velat                                             4 218                 4 003               4 164
Muut pitkäaikaiset velat                                 637                    591                   660
                                                                        5 451                 5 186               5 432
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset                                  384                    514                   365
velat
Ostovelat ja muut velat                               1 446                 1 142               1 206
                                                                        1 830                 1 656               1 571
Velat yhteensä                                             7 281                  6 842               7 003
Oma pääoma ja velat yhteensä              14 230               12 619             13 605


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. euroa                                                     Osake-       Muuntoerot       Arvonmuutos 
                                                                      pääoma                                       ja muut 
                                                                                                                            rahastot

Oma pääoma 1.1.2009                                    890                   -295                    130
Kauden voitto/tappio                                              -                           -                         -
Muuntoerot                                                               -                        66                        -
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn                          -                        -20                       -
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                                         -                           -                       -9
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                                     -                           -                        -
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun                           -                         -5                       -
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                                  -                        41                      -9
Osakeperusteisten maksujen                              -                           -                        1
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                      -                           -                         -
Muut erät                                                                   -                           -                         -
Liiketoimet omistajien                                           -                            -                        1
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.06.2009                                890                     -254                   122

Oma pääoma 1.1.2010                                     890                     -164                   141
Kauden voitto/tappio                                                -                            -                        -
Muuntoerot                                                                 -                       499                       -
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn                             -                        -88                       -
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                                           -                            -                    -79
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                                      -                            -                        5
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun                           -                            -                         -
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                                  -                         411                   -74
Osakeperusteisten maksujen                              -                              -                       5
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                       -                              -                        -
Muut erät                                                                    -                              -                        -
Liiketoimet omistajien                                            -                              -                        5
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.06.2010                                 890                        247                     72


Milj. euroa                                                        Sijoitetun      Kertyneet      Yhteensä
                                                                             vapaan           voitto-
                                                                              oman             varat
                                                                           pääoman
                                                                             rahasto

Oma pääoma 1.1.2009                                     1 145            4 236              6 106
Kauden voitto/tappio                                                  -               -166                 -166
Muuntoerot                                                                   -                     -                     66
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn                               -                     -                    -20
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                                             -                      -                     -9
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                                        -                      -                       -
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun                             -                      -3                    -8
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                                    -                  -169                -137
Osakeperusteisten maksujen                                -                        -                       1
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                         -                   -208               -208
Muut erät                                                                      -                         1                     1
Liiketoimet omistajien                                               -                   -207               -206
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.06.2009                                 1 145                3 860             5 763

Oma pääoma 1.1.2010                                      1 145                4 574             6 586
Kauden voitto/tappio                                                   -                     239                239
Muuntoerot                                                                    -                         -                  499
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn                                -                         -                   -88
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                                              -                          -                  -79
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                                         -                           -                     5
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun                               -                          2                     2
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                                      -                      241                578
Osakeperusteisten maksujen                                  -                           -                     5
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                           -                    -234                -234
Muut erät                                                                        -                         -2                    -2
Liiketoimet omistajien                                                 -                    -236                -231
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.06.2010                                   1 145                 4 579             6 933


Milj. euroa                                                          Määräys                 Oma 
                                                                              vallatto-              pääoma
                                                                                mien                yhteensä 
                                                                           omistajien
                                                                              osuus

Oma pääoma 1.1.2009                                           14                    6 120
Kauden voitto/tappio                                                   -                       -166
Muuntoerot                                                                    -                          66
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn                                -                        -20
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                                               -                          -9
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                                          -                            -
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun                                -                          -8
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                                        -                      -137
Osakeperusteisten maksujen                                    -                            1
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                            -                       -208
Muut erät                                                                         -                             1
Liiketoimet omistajien                                                 -                        -206
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.06.2009                                        14                      5 777

Oma pääoma 1.1.2010                                             16                      6 602
Kauden voitto/tappio                                                     -                          239
Muuntoerot                                                                      -                          499
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn                                 -                           -88
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                                                -                           -79
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                                            -                              5
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun                                 -                              2
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                                        -                          578
Osakeperusteisten maksujen                                    -                               5
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                             -                         -234
Muut erät                                                                          -                              -2
Liiketoimet omistajien                                                   -                         -231
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 30.06.2010                                          16                      6 949

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

Milj.                                                 Q1-Q2/  Q1-Q2/   Q1-Q4/
euroa                                               2010      2009      2009

Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio                       239       -166        169
Oikaisut                                             371        493        772
Käyttöpääoman muutos               -242        355        532
Liiketoiminnasta kertyneet            368         682     1 473
rahavirrat
Nettorahoituskulut                            -49         -85       -183
Maksetut verot                                      -8         -17         -31
Liiketoiminnan                                  311        580     1 259
nettorahavirrat

Investointien rahavirrat
Yritysostot ja                                          -3            -        -586
osakehankinnat
Käyttöomaisuusinvestoinnit             -97      -143       -236
Omaisuuden myynnit ja muut           14          20        608
investointien rahavirrat
Investointien                                         -86      -123      -214
nettorahavirrat

Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen ja                 -183      -387     -732
muiden rahoituserien muutos
Maksetut osingot                                -234      -208     -208
Rahoituksen nettorahavirrat             -417      -595     -940

Rahavarojen muutos                         -192      -138      105

Rahavarat tilikauden alussa              438       330      330
Rahavarojen muuntoero                       17            -           3
Rahavarojen muutos                         -192      -138      105
Rahavarat tilikauden lopussa           263        192      438

Tiedot vuosineljänneksittäin

Milj. euroa                                          Q2/      Q1/      Q4/      Q3/      Q2/     Q1/
                                                         2010   2010   2009   2009   2009   2009

Liikevaihto                                     2 216  2 039  2 108  1 913  1 841  1 857
Liiketoiminnan muut tuotot              17          9        18         5          7        17
Liiketoiminnan kulut                   -1 877 -1 770 -1 810 -1 603 -1 627 -1 734
Biologisten hyödykkeiden                31        19          9       -13       10       11
käyvän arvon muutos ja
hakkuut
Osuus osakkuus- ja                           8           3          1       -21      -22      -53
yhteisyritysten tuloksista
Poistot ja arvonalentumiset          -192    -193    -200    -185    -201    -193
Liikevoitto/tappio                               203     107     126        96          8      -95
Voitot myytävissä olevista                    1          -           -         -1           -          -
sijoituksista, netto
Kurssierot ja käypien arvojen              4         1           -         -3          3        -9
muutokset
Korko- ja muut rahoituskulut,            -27    -26      185      -28       -37      -58
netto
Voitto/tappio ennen veroja                181     82       311       64       -26    -162
Tuloverot                                               -12    -12        -16      -24        18         4
Kauden voitto/tappio                          169     70       295       40         -8    -158
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille                        169     70       295       40         -8    -158
Määräysvallattomille                                -        -             -          -            -          -
omistajille
                                                                169     70       295       40         -8    -158
Laimentamaton osakekohtainen    0,33  0,13      0,57    0,08   -0,02   -0,30
tulos, euroa
Laimennettu osakekohtainen          0,33  0,13      0,57     0,08   -0,02   -0,30
tulos, euroa
Tulos per osake ilman                       0,29  0,15      0,21     0,14    0,03   -0,27
kertaluonteisia eriä, euroa
Keskimääräinen osakemäärä, 519970 519970 519958 519954 519954 519954
laimentamaton (1 000)
Keskimääräinen osakemäärä, 521333 520018 518876 521036 519954 519954
laimennettu (1 000)
Kertaluonteisia eriä                                  4        -9       -60        -35      -23     -17
liikevoitossa/tappiossa
Liikevoitto/tappio ilman                        199     116     186       131        31     -78
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta                                      9,0      5,7      8,8         6,8       1,7    -4,2
Kertaluonteiset erät ennen                       4        -9     155        -35       -23     -17
veroja
Voitto/tappio ennen veroja                    177       91     156         99         -3   -145
ilman kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta                                       8,0     4,5       7,4         5,2      -0,2   -7,8
Oman pääoman tuotto ilman                 8,9     4,6       7,4         5,0       0,8    neg.
kertaluonteisia eriä, %
Sijoitetun pääoman tuotto                      7,3      4,3       7,2        4,9       1,3     neg.
ilman kertaluonteisia eriä, %

EBITDA                                                      353     288     362       334      238    128
% liikevaihdosta                                      15,9    14,1   17,2      17,5     12,9     6,9

Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksista
Energia                                                           6          4       -8         -24        -4       -4
Sellu                                                                 -           -        7             4      -16     -47
Metsä ja sahat                                               1          1        1           -1          1        1
Paperi                                                              -           -         1             -         -1      -1
Muu toiminta                                                  1          -2        -              -         -2      -2
Yhteensä                                                        8           3        1          -21      -22    -53


Milj. euroa                                         Q1-Q2/  Q1-Q2/  Q1-Q4/
                                                              2010     2009     2009

Liikevaihto                                          4 255    3 698    7 719
Liiketoiminnan muut tuotot                   26         24          47
Liiketoiminnan kulut                        -3 647  -3 361   -6 774
Biologisten hyödykkeiden                     50         21          17
käyvän arvon muutos ja
hakkuut
Osuus osakkuus- ja                              11        -75         -95
yhteisyritysten tuloksista
Poistot ja arvonalentumiset              -385      -394      -779
Liikevoitto/tappio                                   310        -87       135
Voitot myytävissä olevista                        1            -           -1
sijoituksista, netto
Kurssierot ja käypien arvojen                  5          -6          -9
muutokset
Korko- ja muut rahoituskulut,               -53        -95        62
netto
Voitto/tappio ennen veroja                    263      -188      187
Tuloverot                                                   -24          22       -18
Kauden voitto/tappio                              239      -166      169
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille                            239      -166      169
Määräysvallattomille                                   -             -            -
omistajille
                                                                    239      -166      169
Laimentamaton osakekohtainen        0,46     -0,32     0,33
tulos, euroa
Laimennettu osakekohtainen              0,46     -0,32     0,33
tulos, euroa
Tulos per osake ilman                           0,44     -0,24     0,11
kertaluonteisia eriä, euroa
Keskimääräinen osakemäärä,      519970 519954 519955
laimentamaton (1 000)
Keskimääräinen osakemäärä,      520676 519954 519955
laimennettu (1 000)
Kertaluonteisia eriä                                     -5        -40     -135
liikevoitossa/tappiossa
Liikevoitto/tappio ilman                            315        -47      270
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta                                         7,4        -1,3       3,5
Kertaluonteiset erät ennen                        -5         -40        80
veroja
Voitto/tappio ennen veroja                      268       -148      107
ilman kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta                                         6,3        -4,0       1,4
Oman pääoman tuotto ilman                   6,7       neg.      1,0
kertaluonteisia eriä, %
Sijoitetun pääoman tuotto                         5,7       neg.      2,5
ilman kertaluonteisia eriä,%
EBITDA                                                        641        366  1 062
% liikevaihdosta                                       15,1          9,9    13,8

Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksista
Energia                                                          10            -8      -40
Sellu                                                                 -           -63      -52
Metsä ja sahat                                               2              2          2
Paperi                                                              -              -2        -1
Muu toiminta                                                 -1             -4        -4
Yhteensä                                                      11           -75      -95

Toimitukset
                                                   Q2/      Q1/      Q4/     Q3/      Q2/      Q1/  Q1-Q2/
                                                2010   2010   2009   2009   2009   2009   2010

Sähkö, 1 000 MWh             2 303  2 411  2 277  2 103  1 999  2 486   4 714
Sellu, 1 000 t                           768     700     550      446     391     372   1 468
Sahatavara, 1 000 m3           504     371     413      355     366     363      875
Sanoma- ja                           1 446 1 364  1 576  1 464  1 323  1 304   2 810
aikakauslehtipaperit,
1 000t
Hieno- ja erikoispaperit,        994     937     945     872     813     724    1 931
1 000 t
Paperi yhteensä, 1 000 t     2 440 2 301  2 521 2 336  2 136  2 028    4 741
Vaneri, 1 000 m3                     182     140     150    143      141     133       322

                                                            Q1-Q2/   Q1-Q4/
                                                              2009       2009

Sähkö, 1 000 MWh                           4 485      8 865
Sellu, 1 000 t                                         763      1 759
Sahatavara, 1 000 m3                        729      1 497
Sanoma- ja                                        2 627      5 667
aikakauslehtipaperit, 1 000 t
Hieno- ja erikoispaperit,                 1 537      3 354
1000 t
Paperi yhteensä, 1 000 t                 4 164      9 021
Vaneri, 1 000 m3                                 274          567

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Milj. euroa                                           Q2/      Q1/      Q4/      Q3/
                                                          2010   2010   2009   2009

Liikevaihto
Energia                                              116     174      128     108
Sellu                                                   455     341      226     156
Metsä ja sahat                                  393     339      348     295
Paperi                                              1 540 1 401   1 558  1 454
Tarrat                                                  280     260      252     242
Vaneri                                                   97       76         81       73
Muu toiminta                                       51       40         35       21
Sisäinen liikevaihto                       -716    -592     -520    -436
Liikevaihto, yhteensä                   2 216  2 039  2 108  1 913

EBITDA
Energia                                                39        79        57        35
Sellu                                                   199      120       53          8
Metsä ja sahat                                    26          3        30        24
Paperi                                                   72        75      221     274
Tarrat                                                    34        31        25        29
Vaneri                                                     2         -2          3          -5
Muu toiminta                                      -19       -18      -27        -31
EBITDA, yhteensä                            353      288     362       334

Liikevoitto/tappio
Energia                                                44         81       47         10
Sellu                                                   163         83      35          -9
Metsä ja sahat                                    52         19      21           6
Paperi                                                 -57        -69      74       126
Tarrat                                                   24          24      16         18
Vaneri                                                   -1          -7      -33        -10
Muu toiminta                                     -22        -24      -34        -45
Liikevoitto/tappio, yhteensä           203       107     126         96
% liikevaihdosta                                9,2        5,2      6,0         5,0

Kertaluonteiset erät
liikevoitossa
Energia                                                   -             -        -1         -17
Sellu                                                       1           -1          -             -
Metsä ja sahat                                       -             -      -14           1
Paperi                                                     4           -8        -8          -6
Tarrat                                                       -             1       -1           -2
Vaneri                                                     2             -       -30           -
Muu toiminta                                        -3           -1         -6        -11
Kertaluonteiset erät                             4           -9       -60       -35
liikevoitossa, yhteensä

Liikevoitto/tappio ilman
kertaluonteisia eriä
Energia                                                44           81        48         27
Sellu                                                   162           84        35         -9
Metsä ja sahat                                    52           19        35          5
Paperi                                                 -61          -61        82      132
Tarrat                                                    24           23        17        20
Vaneri                                                    -3            -7         -3       -10
Muu toiminta                                      -19          -23       -28      -34
Liikevoitto/tappio ilman                   199         116      186     131
kertaluonteisia eriä,
yhteensä
% liikevaihdosta                                 9,0         5,7        8,8      6,8

Milj. euroa                                   Q2/      Q1/      Q4/      Q3/
                                                  2010   2010   2009   2009
Ulkoinen liikevaihto  
Energia                                        35        94        38       24
Sellu                                           106        86        34         9
Metsä ja sahat                          193      154     171     145
Paperi                                     1 499   1 353  1 500  1 409
Tarrat                                          280      259     252      243
Vaneri                                           93         73       77        69
Muu toiminta                               10         20       36        14
Ulkoinen liikevaihto,            2 216    2 039  2 108  1 913
yhteensä

Sisäinen liikevaihto
Energia                                         81         80       90        84
Sellu                                            349      255     192      147
Metsä ja sahat                           200      185     177      150
Paperi                                            41        48       58        45
Tarrat                                               -            1         -          -1
Vaneri                                             4            3        4           4
Muu toiminta                               41          20      -1           7
Sisäinen liikevaihto,                716       592    520       436
yhteensä

Milj. euroa                                    Q2/      Q1/ Q1-Q2/ Q1-Q2/
                                                   2009   2009   2010   2009
Liikevaihto
Energia                                       100     136     290      236
Sellu                                            132     139     796      271
Metsä ja sahat                           309     385     732      694
Paperi                                      1 388  1 367  2 941   2 755
Tarrat                                           226     223     540      449
Vaneri                                            77       75      173      152
Muu toiminta                                21       34         91       55
Sisäinen liikevaihto                -412    -502   -1 308   -914
Liikevaihto, yhteensä            1 841 1 857     4 255  3 698

EBITDA
Energia                                         41        57        118      98
Sellu                                             -24      -55        319     -79
Metsä ja sahat                           -15      -15           29     -30
Paperi                                         247     187        147     434
Tarrat                                            18          6          65       24
Vaneri                                            -5      -23            -        -28
Muu toiminta                              -24      -29         -37      -53
EBITDA, yhteensä                    238     128       641      366

Liikevoitto/tappio
Energia                                         36       51       125        87
Sellu                                             -60   -122       246    -182
Metsä ja sahat                            -18     -18         71       -36
Paperi                                            85       60     -126      145
Tarrat                                                4       -3         48           1
Vaneri                                           -10      -29         -8       -39
Muu toiminta                                -29     -34       -46       -63
Liikevoitto/tappio, yhteensä          8     -95      310       -87
% liikevaihdosta                          0,4    -5,1       7,3      -2,4

Kertaluonteiset erät
liikevoitossa
Energia                                             -           -           -          -
Sellu                                                  -       -29          -       -29
Metsä ja sahat                               -8      -10          -       -18
Paperi                                           -10        23        -4        13
Tarrat                                              -5           -           1        -5
Vaneri                                               -          -1          2       -1
Muu toiminta                                   -            -         -4          -
Kertaluonteiset erät                    -23       -17        -5      -40
liikevoitossa, yhteensä

Liikevoitto/tappio ilman
kertaluonteisia eriä
Energia                                           36         51     125      87
Sellu                                               -60       -93      246   -153
Metsä ja sahat                              -10         -8        71     -18
Paperi                                              95        37     -122    132
Tarrat                                                 9          -3        47       6
Vaneri                                             -10        -28      -10    -38
Muu toiminta                                  -29       -34       -42    -63
Liikevoitto/tappio ilman                 31       -78      315    -47
kertaluonteisia eriä,
yhteensä
% liikevaihdosta                            1,7       -4,2      7,4     -1,3

Milj. euroa                                   Q2/      Q1/ Q1-Q2/ Q1-Q2/
                                                  2009   2009   2010   2009
Ulkoinen liikevaihto
Energia                                         24       49     129        73
Sellu                                              10        10     192       20
Metsä ja sahat                           150     152     347     302
Paperi                                      1 355  1 327  2 852  2 682
Tarrat                                           225     222      539     447
Vaneri                                             73       72      166     145
Muu toiminta                                   4        25        30       29
Ulkoinen liikevaihto,               1 841  1 857  4 255  3 698
yhteensä

Sisäinen liikevaihto
Energia                                           76       87     161      163
Sellu                                              122    129      604     251
Metsä ja sahat                             159    233      385     392
Paperi                                              33      40        89        73
Tarrat                                                 1         1          1           2
Vaneri                                                4         3          7           7
Muu toiminta                                  17         9        61         26
Sisäinen liikevaihto,                   412     502  1 308      914
yhteensä

Milj. euroa                                         Q1-Q4/
                                                              2009

Liikevaihto
Energia                                                 472
Sellu                                                      653
Metsä ja sahat                                  1 337
Paperi                                                 5 767
Tarrat                                                     943
Vaneri                                                    306
Muu toiminta                                        111
Sisäinen liikevaihto                        -1 870
Liikevaihto, yhteensä                      7 719

EBITDA
Energia                                                 190
Sellu                                                       -18
Metsä ja sahat                                       24
Paperi                                                   929
Tarrat                                                       78
Vaneri                                                     -30
Muu toiminta                                       -111
EBITDA, yhteensä                            1 062

Liikevoitto/tappio
Energia                                                 144
Sellu                                                     -156
Metsä ja sahat                                        -9
Paperi                                                   345
Tarrat                                                       35
Vaneri                                                     -82
Muu toiminta                                       -142
Liikevoitto/tappio, yhteensä               135
% liikevaihdosta                                   1,7

Kertaluonteiset erät
liikevoitossa
Energia                                                  -18
Sellu                                                       -29
Metsä ja sahat                                      -31
Paperi                                                       -1
Tarrat                                                        -8
Vaneri                                                     -31
Muu toiminta                                          -17
Kertaluonteiset erät                           -135
liikevoitossa, yhteensä

Liikevoitto/tappio ilman
kertaluonteisia eriä
Energia                                                 162
Sellu                                                     -127
Metsä ja sahat                                       22
Paperi                                                   346
Tarrat                                                       43
Vaneri                                                     -51
Muu toiminta                                       -125
Liikevoitto/tappio ilman                      270
kertaluonteisia eriä,
yhteensä
% liikevaihdosta                                   3,5

Milj. euroa                                          Q1-Q4/
                                                              2009
Ulkoinen liikevaihto
Energia                                                 135
Sellu                                                        63
Metsä ja sahat                                    618
Paperi                                                5 591
Tarrat                                                    942
Vaneri                                                   291
Muu toiminta                                         79
Ulkoinen liikevaihto,                       7 719
yhteensä

Sisäinen liikevaihto
Energia                                                337
Sellu                                                     590
Metsä ja sahat                                   719
Paperi                                                  176
Tarrat                                                        1
Vaneri                                                    15
Muu toiminta                                        32
Sisäinen liikevaihto,                      1 870
yhteensä

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

Milj. euroa                                          Q1-Q2/   Q1-Q2/   Q1-Q4/
                                                                2010      2009      2009

Kirjanpitoarvo kauden alussa          6 192     5 688     5 688
Investoinnit                                                60         109        181
Yrityshankinnat                                           -               -      1 013
Vähennykset                                              -6          -11         -20
Poistot                                                    -358        -358       -696
Arvonalentumiset                                      -              -7          -14
Arvonalentumisten palautus                  3               4             5
Muuntoero ja muut muutokset           339            14           35
Kirjanpitoarvo kauden                      6 230       5 439     6 192
lopussa

Vastuusitoumukset

Milj. euroa                                   30.06.2010      30.06.2009       31.12.2009

Omasta velasta
Kiinnitykset ja pantit 1)                       1 067                    765                 1 043

Osakkuus- ja yhteisyritysten
puolesta
Lainatakaukset                                           8                          9                        8

Muiden puolesta
Muut takaukset                                            -                           1                        1

Muut omat vastuut
Leasingvastuut seuraavien 12             23                          20                    24
kuukauden aikana
Leasingvastuut sitä                                83                          58                    60
seuraavien 12 kuukauden
aikana
Muut vastuut                                             89                          65                    69

1) Kiinnitykset ja pantit liittyvät pääosin Uruguayn toimintoihin ja
suomalaisille eläkevakuutusyhtiöille annettuihin lakisääteisiin vakuuksiin.

Investointisitoumukset

Milj. euroa                                       Käyttöön-    Kokonais-   Mennessä    Q1-Q2/      Jälkeen
                                                              otto         kustannus   31.12.2009      2010     30.06.2010

Kierrätys- ja                                    01/2011            19                   -                    1                18
lajittelulaitos, Shotton
Vaneriliiketoiminnan                    12/2011            18                   -                    1                 17
kehittäminen
TMP-laitoksen energiansäästö, 01/2011           16                   -                    1                 15
Steyrermühl
Voimalaitoksen uusinta,              01/2011           12                   -                    2                 10
Schongau
Kuorimon uusinta,                        10/2010           25                 15                   1                  9
Pietarsaari

Johdannaissopimusten nimellisarvot

Milj. euroa                                  30.06.2010      30.06.2009      31.12.2009

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset                          4 044                  4 049                3 791
Optiosopimukset, ostetut                         4                       20                      20
Optiosopimukset, asetetut                       4                       25                      20
Vaihtosopimukset                                 754                     522                    514

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset                          2 692                  2 206                 3 259
Vaihtosopimukset                              2 590                  2 996                 2 701

Muut johdannaiset
Termiinisopimukset                             136                      164                      25
Optiosopimukset, ostetut                      41                         78                      73
Optiosopimukset, asetetut                    41                         78                     73
Vaihtosopimukset                                     2                            6                       4

Liiketoimet lähipiirin (osakkuus- ja yhteisyritykset) kanssa

Milj. euroa                                           Q1-Q2/  Q1-Q2/   Q1-Q4/
                                                                2010      2009      2009

Myynnit osakkuusyhtiöille                      77            54        114
Ostot osakkuusyhtiöiltä                       170          229        560
Pitkäaikaiset saamiset kauden             4               2             2
lopussa
Myyntisaamiset ja muut                         13            22           23
saamiset kauden lopussa
Ostovelat ja muut velat                           31            28           32
kauden lopussa

Tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) on laadittu standardin IAS 34
Osavuosikatsaukset ja konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyjen
laatimisperiaatteiden mukaan. Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun
keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko
tilikaudella.

Konserni on ottanut käyttöön seuraavan standardin:

IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös -standardin muutoksen mukaan
määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneiden liiketoimien vaikutukset on
kirjattava omaan pääomaan, ellei määräysvalta muutu, eikä näistä liiketoimista
enää synny liikearvoa tai voittoja ja tappioita. Standardissa ohjeistetaan myös
kirjanpitokäsittelyä tilanteessa, jossa määräysvalta menetetään. Mahdollinen
jäljelle jäävä omistusosuus arvostetaan käypään arvoon, ja tästä syntyvä voitto
tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Standardin muutoksen käyttöönotto on
muuttanut aiemman vähemmistön osuuden nimikkeen määräysvallattomien omistajien
osuudeksi. Lisäksi käyttöönotto on muuttanut konsernin oman pääoman
muutoslaskelman esitystapaa.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, %:
(Voitto ennen veroja - tuloverot) / Oma pääoma (keskiarvo) x 100

Sijoitetun pääoman tuotto, %:
(Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) /
(Oma pääoma + korolliset velat (keskiarvo)) x 100

Tulos/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto /
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

Keskeisiä euron kursseja kauden lopussa

                          30.06.2010        31.03.2010         31.12.2009         30.09.2009

USD                         1,2271                1,3479                 1,4406                 1,4643
CAD                          1,2890               1,3687                 1,5128                 1,5709
JPY                           108,79                125,93                133,16                  131,07
GBP                          0,8175               0,8898                 0,8881                 0,9093
SEK                          9,5259               9,7135                10,2520              10,2320                          30.06.2009         31.03.2009

USD                         1,4134                 1,3308
CAD                         1,6275                 1,6685
JPY                           135,51                131,17
GBP                         0,8521                 0,9308
SEK                       10,8125               10,9400

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita,
ovat tulevaisuut?ta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi
odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja
kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa",
"odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot
perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset
poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä
ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen
ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset,
tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja
tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai
kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden
immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen
koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten
esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden
maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat
hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia;
ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten
päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason
muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2009
vuosikertomuksen sivuilta 87-88.


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi