UPM-Kymmene Oyj - UPM:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.03.2010

UPM-Kymmene Oyj Osavuosikatsaus 28.4.2010 klo.9:40

UPM:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.03.2010

Tulos osaketta kohti ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,13 (-0,30) euroa ja
ilman kertaluonteisia eriä 0,15 (-0,27) euroa. Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä oli 116 (tappio 78) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 209
(274)
miljoonaa euroa. Kaikkien liiketoimialojen toimitusmäärät kehittyivät
myönteisesti - liikevaihto kasvoi 10 %.


Tunnuslukuja
                                                           Q1/         Q1/    Q1-Q4/
                                                        2010      2009      2009

Liikevaihto, milj. euroa              2 039     1 857      7 719
EBITDA, milj. euroa 1)                  288        128      1 062
% liikevaihdosta                           14,1          6,9        13,8
Liikevoitto/tappio, milj.                  107         -95         135
euroa
ilman kertaluonteisia eriä,           116         -78         270
milj. euroa
% liikevaihdosta                              5,7        -4,2          3,5
Voitto/tappio ennen veroja,             82       -162        187
milj. euroa
ilman kertaluonteisia eriä,              91       -145        107
milj. euroa
Kauden voitto/tappio, milj.               70       -158        169
euroa
Tulos per osake, euroa                 0,13     -0,30       0,33
ilman kertaluonteisia eriä,            0,15     -0,27       0,11
euroa
Laimennettu osakekohtainen      0,13     -0,30       0,33
tulos, euroa
Oman pääoman tuotto, %               4,2       neg.         2,8
ilman kertaluonteisia eriä, %          4,6       neg.         1,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %          4,0       neg.         3,2
ilman kertaluonteisia eriä, %          4,3       neg.         2,5
Liiketoiminnan rahavirta                0,40       0,53       2,42
osaketta kohti, euroa
Oma pääoma per osake             12,62    11,05     12,67
kauden lopussa, euroa
Velkaantumisaste kauden                54         72           56
lopussa, %
Korolliset nettovelat kauden        3 569    4 139     3 730
lopussa, milj. euroa
Sijoitettu pääoma kauden          10 953 10 501   11 066
lopussa, milj. euroa
Investoinnit, milj. euroa                       30         67        913
Investoinnit ilman                                 30         58        229
yritysostoja ja
osakehankintoja, milj. euroa
Henkilöstö kauden lopussa        22840  24039   23213

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksista ja kertaluonteisia eriä.


Tulos

Q1/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 2 039 miljoonaa euroa, 10
% enemmän kuin vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 1 857 miljoonaa
euroa. Liikevaihdon kasvu oli seurausta suuremmista toimitusmääristä kaikissa
UPM:n liiketoiminta-alueissa.

Liikevoitto oli 107 miljoonaa euroa, 5,2 % liikevaihdosta (tappio 95 miljoonaa
euroa, -5,1 % liikevaihdosta). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 116
(tappio 78) miljoonaa euroa, 5,7 (-4,2) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää
kertaluonteisia kuluja nettona yhteensä 9 (17) miljoonaa euroa.
Kertaluonteiset erät koostuvat pääasiassa Paperi-liiketoiminta-alueen
rakennejärjestelyihin liittyvistä henkilöstökuluista.

Kannattavuus parani huomattavasti viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Tärkeimmät kannattavuuden paranemisen syyt olivat UPM:n liiketoimintojen
toimitusmäärien kasvu sekä pienemmät puun ja energian kustannukset. Joulukuussa
2009 ostetut Uruguayn toiminnot vaikuttivat liikevoittoon positiivisesti.

Suomessa 4. - 19. maaliskuuta olleen ahtaajien lakon takia yhtiö menetti
tuotantoa paperi-, sellu-, saha- ja vaneriliiketoiminnoissaan. Lakon
aiheuttamaksi tappioksi arvioidaan yhteensä noin 20 miljoonaa euroa jakautuen
ensimmäiselle ja toiselle vuosineljännekselle.

Puukustannukset kasvoivat vuoden 2009 jälkipuoliskolta mutta laskivat noin 40
miljoonaa euroa viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
Energiakustannukset olivat noin 30 miljoonaa euroa viime vuotista alemmat.
Lisäksi vertailujaksolla puu- ja selluvarastoihin kohdistui 53 miljoonan euron
alaskirjaukset.

Myyntihintojen euromääräisten muutosten yhteisvaikutus vähensi liikevoittoa
noin 100 miljoonalla eurolla. Paperien keskihinta euroina laski noin 10 % viime
vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tarralaminaattien keskihinta euroina laski
hieman viime vuotisesta, ja vanerin hinnat laskivat hieman. Sahatavaran
myyntihinnat nousivat noin 14%. Ulkoisen sähkönmyynnin hinta oli huomattavasti
korkeampi, mikä paransi liikevoittoa.

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon kasvu hakkuilla vähennettynä oli 19
miljoonaa euroa verrattuna vertailuajanjakson 11 miljoonan euron kasvuun.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 3 (-53) miljoonaa euroa.

Voitto ennen veroja oli 82 miljoonaa euroa (tappio 162 miljoonaa euroa) ja
ilman kertaluonteisia eriä 91 miljoonaa euroa (tappio 145 miljoonaa euroa).
Korkokulut ja muut rahoituskulut olivat nettona 26 (58) miljoonaa euroa.
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset olivat 1 miljoona euroa (tappio 9
miljoonaa euroa).

Tuloverot olivat 12 miljoonaa euroa (4 miljoonaa euroa positiiviset).
Kertaluonteisten erien vaikutus veroihin oli 3 miljoonaa euroa positiivinen (3
miljoonaa euroa negatiivinen).

Ensimmäisen vuosineljänneksen voitto oli 70 miljoonaa euroa (tappio 158
miljoonaa euroa) ja tulos osaketta kohti 0,13 (-0,30) euroa. Ilman
kertaluonteisia eriä tulos osaketta kohti oli 0,15 (-0,27) euroa.
Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli 0,40 (0,53) euroa.


Rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja ja rahoitusta oli 209 (274)
miljoonaa euroa. Käyttöpääoma lisääntyi 18 (väheni 216) miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa velkaantumisaste oli 54 (72) %. Korolliset nettovelat
olivat kauden lopussa 3 569 (4 139) miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa UPM:n kassavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat
yhteensä 2,2 miljardia euroa.


Henkilöstö

Ensimmäisen neljänneksen 2010 aikana UPM:n palveluksessa oli keskimäärin 22 889
(24 199) henkilöä. Vuoden alussa henkilöstön määrä oli 23 213 ja ensimmäisen
neljänneksen lopussa 22 840.


Investoinnit

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen investoinnit olivat 30 miljoonaa euroa,
1,5 % liikevaihdosta (67 miljoonaa euroa, 3,6 % liikevaihdosta).

Suurin käynnissä oleva projekti on kuorimon uusinta Pietarsaaren tehtaalla.
Kokonaisinvestoinniksi arvioidaan 25 miljoonaa euroa.


Osakkeet

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana UPM:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX
Helsingin pörssissä oli 2 118 (1 503) miljoonaa euroa. Osakkeen korkein
noteeraus oli 10,03 euroa maaliskuussa ja alin 7,37 euroa helmikuussa.

UPM:n osaketalletustodistuksilla (American Depositary Share, ADS) käydään
kauppaa Yhdysvaltain over-the-counter-markkinoilla (OTC).

Maaliskuun 22. päivänä 2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti
hallituksen hankkimaan enintään 51 000 000 omaa osaketta. Valtuutus on voimassa
18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja/tai yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: (i) Valtuutuksen nojalla hallitus voi
antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
enintään yhteensä 25 miljoonaa kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka
voidaan saada erityisten oikeuksien nojalla. (ii) Uudet osakkeet ja osakkeisiin
oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan merkintä etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla. Valtuutus on voimassa 22.3.2013 saakka.

Valtuutuksia ei ole käytetty tähän päivään mennessä.

Yhtiöllä on neljä optiosarjaa, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään
yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön osaketta. 2005H-optioilla voidaan merkitä
3 000 000 osaketta ja 2007A-, 2007B- ja 2007C-optioilla voidaan merkitä
yhteensä 15 000 000 osaketta. 2007C-optioita ei ole vielä jaettu.

Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia
osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien
liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Kaupparekisteriin merkitty osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2010 oli 519 970 088.
Antivaltuutuksen ja optio-oikeuksien myötä osakkeiden lukumäärä voi nousta
enimmillään 562 970 088:aan.

Kauden lopussa yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita.


Osinko

Varsinainen yhtiökokous 22.3.2010 hyväksyi hallituksen ehdotuksen 0,45 euron
osingosta osaketta kohti vuodelta 2009. Osingon määrä, 234 miljoonaa euroa,
joka hyväksyttiin maksettavaksi 7.4.2010, sisältyi maaliskuun lopussa
korottomiin lyhytaikaisiin velkoihin.


Yhtiön hallitus

Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin yhdeksän jäsentä.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen KONE Oyj:n pääjohtaja
Matti Alahuhta; Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen puheenjohtaja Berndt Brunow;
Famigro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Karl Grotenfelt; amerikkalaisen
sijoitusyhtiö Lane Holdings, Inc:n hallituksen puheenjohtaja Wendy E. Lane;
UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen; Finnair Oyj:n hallituksen jäsen Ursula
Ranin; ABB:n Prosessiautomaatioryhmän johtaja Veli-Matti Reinikkala ja Sampo
Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos. Uudeksi hallituksen jäseneksi
valittiin Aegon N.V.:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Robert J. Routs.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajaksi Berndt Brunowin.

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan (Audit Committee),
jonka puheenjohtajana on Karl Grotenfelt ja jäseninä Wendy E. Lane ja
Veli-Matti Reinikkala. Henkilöstövaliokuntaan (Human Resources Committee)
valittiin Berndt Brunow puheenjohtajaksi sekä Ursula Ranin ja Robert J. Routs
jäseniksi. Hallitus on valinnut myös nimitys- ja hallinnointivaliokunnan
(Nomination and Corporate Governance Committee), jonka puheenjohtajana on Björn
Wahlroos ja jäseninä Matti Alahuhta ja Karl Grotenfelt.


Riita-asiat

UPM on osakkaana rakenteilla olevassa uudessa ydinvoimalaitosyksikössä,
Olkiluoto 3:ssa, osakkuusyhtiönsä Pohjolan Voima Oy:n kautta. Pohjolan Voima Oy
on Teollisuuden Voima Oy:n ("TVO") enemmistöosakas 58,28 %:n omistusosuudella.
UPM:n epäsuora osuus Olkiluoto 3:n kapasiteetista on noin 29 %. Alkuperäinen
sovittu yksikön käynnistysaika oli kesä 2009, mutta rakentaminen on
viivästynyt. Viimeisin arvioitu käynnistysaika on kesäkuun 2012 jälkeen. TVO on
pyytänyt laitostoimittajalta, AREVA-Siemens-konsortiolta, uutta analyysia
arvioidusta käynnistysajankohdasta.

TVO on ilmoittanut, että AREVA-Siemensin joulukuussa 2008 toimittama
välimiesmenettelyn rahamääräinen vaatimus liittyen Olkiluoto 3:n viivästymiseen
ja siihen liittyviin kuluihin on 1,0 miljardia euroa. Vastaavasti TVO toimitti
huhtikuussa 2009 vastavaatimuksen kuluista ja tappioista, joita TVO kärsii
viivästymisestä ja muista virheistä toimittajan takia. TVO:n vastavaatimuksen
arvo oli noin 1,4 miljardia euroa.


Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

YK:n kansainvälinen tuomioistuin julkaisi 20.4.2010 päätöksensä Uruguayn
hallitusta vastaan nostetussa Fray Bentosin sellutehtaaseen liittyvässä
riita-asiassa. Päätös vähentää Fray Bentosin tehtaaseen liittyvää poliittista
riskiä.


Riskitekijät

Odotettavissa olevat päätökset ehdotettuun EU:n energiapakettiin ovat lisänneet
epävarmuutta siitä, miten ehdotetut periaatteet ja toimenpiteet tulevat
vaikuttamaan Euroopassa puuta jalostavan teollisuuden käyttämän puukuidun
hintaan ja saatavuuteen. Samalla globaali kilpailu kuidusta on jo aiheuttanut
häiriöitä kuidun saatavuuteen, minkä seurauksena hintakehitys on ollut hyvin
epävakaata.


Näkymät vuodelle 2010

Asteittaisen elpymisen odotetaan jatkuvan UPM:n päämarkkinoilla ja
kulutustuotteiden
kysynnän ennustetaan kasvavan. Painetussa mediassa mainonnan elpyminen on
hidasta, mikä hidastaa graafisten papereiden kysynnän kasvua. Investoinneissa
rakentaminen mukaan lukien on näkynyt elpymisen merkkejä, ja
rakennusmateriaalien kuten sahatavaran ja vanerin kysynnän odotetaan jonkin
verran kasvavan. Kasvun odotetaan jatkuvan Aasiassa, erityisesti Kiinassa.
Chilen kuitu- ja vaneritoimitusten häiriöt vaikuttavat markkinoihin edelleen
toisen vuosineljänneksen aikana.

Joidenkin UPM:n sahojen, vaneritehtaiden sekä Euroopassa sijaitsevien
paperitehtaiden kapasiteetin käyntiasteet ovat edelleen ajoittain alhaisia.
Tarvittavien tuotannonrajoitusten toteuttamiseksi yhtiö jatkaa joustavaa
toimintatapaa mainituissa toiminnoissa.

Loppuvuoden aikana sähkön tuotantomäärän arvioidaan pysyvän viime vuoden
tasolla olettaen, että vesivoiman tuotanto pysyy keskimääräistä alemmalla
tasolla Suomessa. Tämänhetkisten termiinikauppojen ja Nordpoolin
termiinihintojen perusteella sähkön keskihinnan arvioidaan olevan viime vuoden
tasoa.

Kemiallisen sellun vertailukelpoisten toimitusten odotetaan kasvavan viime
vuodesta. Tällä hetkellä sekä havu- että lehtipuusellun hinnat ovat
viimevuotista huomattavasti korkeammat.

Paperin kysynnän Euroopassa ennustetaan elpyvän viime vuodesta ja UPM:n paperin
toimitusten vuonna 2010 odotetaan kasvavan. Hieno- ja erikoispaperien
toimitusten odotetaan kasvavan eniten. Toisen vuosineljänneksen kaikkien
paperitoimitusten euromääräisen keskihinnan odotetaan nousevan hieman
verrattuna tämän vuoden ensimmäiseen neljännekseen. UPM:n tavoitteena on nostaa
hintoja kaikissa uusissa myyntisopimuksissa.

Tarralaminaattien kysynnän arvioidaan kasvavan viime vuodesta kaikilla
päämarkkinoilla. Raaka-ainekustannukset, erityisesti paperin ja öljypohjaisten
raaka-aineiden kustannukset, ovat kasvaneet. Tämä heikentää myyntikatteita.

Vuoden 2010 liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) arvioidaan paranevan
selvästi
viime vuodesta. Muuttuvien kustannusten odotetaan kasvavan noin 2 % viime
vuoteen
verrattuna.


LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KATSAUKSET

Energia
                                                               Q1/      Q4/     Q3/      Q2/      Q1/ Q1-Q4/
                                                           2010   2009   2009   2009   2009   2009

Liikevaihto, milj. euroa                    174      128     108      100     136     472
EBITDA, milj. euroa 1)                       79        57       35         41       57      190
% liikevaihdosta                              45,4     44,5    32,4     41,0    41,9     40,3
Osuus osakkuus- ja                            4          -8      -24         -4        -4       -40
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,             -2          -2         -1        -1         -2        -6
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                        81         47        10       36        51     144
% liikevaihdosta                              46,6      36,7       9,3    36,0     37,5    30,5
Kertaluonteiset erät, milj.                    -           -1        -17        -            -       -18
euroa 2)
Liikevoitto ilman                                  81          48        27       36        51     162
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                               46,6      37,5     25,0    36,0    37,5    34,3
Toimitukset, sähkö, 1 000MWh  2 411    2 277   2 103 1 999  2 486  8 865

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 kertaluonteiset erät liittyvät osakkuusyhtiö Pohjolan Voiman
kahden voimalaitoksen arvonalennuksiin.


Q1/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Energia-liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 81 (51)
miljoonaa euroa, 30 miljoonaa euroa viime vuotta suurempi. Liikevaihto kasvoi
28 % 174 (136) miljoonaan euroon, josta 94 (49) miljoonaa euroa oli myyntiä
konsernin ulkopuolelle. Ensimmäisen neljänneksen sähkön myynti oli 2,4 (2,5)
TWh.

Kannattavuus parani viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna korkeamman
keskimääräisen sähkön myyntihinnan ja tilapäisesti korkeamman ulkoisen myynnin
osuuden ansiosta, koska yhtiön Suomen paperitehtailla käytettiin vähemmän
sähköä maaliskuisen ahtaajalakon aikana.

Keskimääräinen sähkön myyntihinta nousi 36 % ja oli 61,3 (45,2) euroa/MWh.
Vesivoiman tuotanto oli 29 % pienempi kuin viime vuonna, mutta
lauhdevoimantuotannon kasvu kompensoi osittain tämän vaikutusta.


Markkinat

Sähkön keskimääräinen spot-hinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä oli 59,5 (38,2)
euroa/MWh ensimmäisen neljänneksen aikana, 56 % korkeampi kuin viime vuoden
vastaavana ajanjaksona kylmän ja kuivan talven seurauksena.

Öljyn ja hiilen hinnat olivat korkeammat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna. Hiilidioksidin päästökauppahinnat nousivat.

Loppuvuoden sähkön termiinisopimusten hinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä oli
31. maaliskuuta 42,3 (33,4) euroa/MWh, 26 % korkeampi kuin viime vuoden
vastaavana ajankohtana.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Pohjoismaiden vesivarannot olivat pienemmät
kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin samana vuodenaikana.


Sellu
                                                        Q1/      Q4/      Q3/      Q2/      Q1/ Q1-Q4/
                                                     2010   2009   2009   2009   2009   2009

Liikevaihto, milj. euroa               341     226     156     132      139     653
EBITDA, milj. euroa 1)                120       53          8      -24      -55      -18
% liikevaihdosta                         35,2    23,5       5,1  -18,2   -39,6     -2,8
Biologisten hyödykkeiden              -         -1           -         -            -         -1
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja                        -          7           4     -16       -47     -52
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa 3)
Poistot ja arvonalentumiset,       -36      -24       -21     -20      -20     -85
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                    83       35         -9     -60    -122   -156
% liikevaihdosta                           24,3   15,5      -5,8 -45,5    -87,8  -23,9
Kertaluonteiset erät, milj.               -1         -            -         -        -29     -29
euroa 2)
Liikevoitto ilman                               84      35          -9     -60      -93   -127
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                            24,6  15,5       -5,8 -45,5    -66,9 -19,4
Toimitukset, sellu, 1 000 t            700   550       446   391      372 1 759

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 kertaluonteiset erät 29 miljoonaa euroa liittyvät osakkuusyhtiö
Metsä-Botnian Kaskisten sellutehtaan sulkemiseen.
3) Tammi-kesäkuun 2009 osavuosikatsauksen taseessa 30.6.2009 UPM on ryhmitellyt
luovutettavan 30 % osuuden Botnian kirjanpitoarvosta myytävänä oleviksi
varoiksi. Tämän seurauksena UPM ei heinäkuusta 2009 lähtien ole sisällyttänyt
luovutettavan Botnian toiminnon osuutta osuuteen osakkuusyhtiön tuloksesta.


Q1/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Fray Bentosin sellutehdas ja eukalyptuksen viljelyyn erikoistunut Forestal
Oriental -yhtiö Uruguayssa on sisällytetty Sellu-liiketoiminta-alueeseen
joulukuusta 2009 alkaen.

Sellu-liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 84
miljoonaa euroa (tappio 93 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 145 % 341 (139)
miljoonaan euroon ja toimitukset 88 % 700 000 (372 000) tonniin.

Kannattavuus parani merkittävästi viime vuodesta. Tärkeimmät syyt
kannattavuuden paranemiseen olivat huomattavasti korkeampi sellun hinta ja
suurempi myyntivolyymi kuin viime vuonna. Puukustannukset laskivat.

Vertailuajanjaksoon sisältyy puuvarastojen 28 miljoonan euron alaskirjaus ja
selluvaraston 10 miljoonan euron alaskirjaus.


Markkinat

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä kemiallisen sellun hinnat nousivat
tuntuvasti kireän markkinatasapainon takia. Chilen maanjäristys on vähentänyt
tilapäisesti kemiallisen markkinasellun maailmanlaajuista tarjontaa, kun taas
vahva markkinakysyntä on jatkunut Kiinan vetämänä.

Keskimääräinen havupuusellun (NBSK) markkinahinta euroina oli 613 (455)
euroa/tonni, lähes 35 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.
Ensimmäisen neljänneksen lopussa havupuusellun markkinahinta oli 666
euroa/tonni. Keskimääräinen lehtipuusellun (BHKP) markkinahinta euroina nousi
lähes 33 % vuoden takaisesta ja oli 543 (409) euroa/tonni. Ensimmäisen
neljänneksen lopussa lehtipuusellun markkinahinta oli 591 euroa/tonni.


Metsä ja sahat
                                                             Q1/      Q4/      Q3/     Q2/      Q1/ Q1-Q4/
                                                         2010   2009   2009   2009   2009   2009

Liikevaihto, milj. euroa                  339      348     295      309     385  1 337
EBITDA, milj. euroa 1)                       3        30        24       -15      -15       24
% liikevaihdosta                              0,9       8,6       8,1      -4,9     -3,9      1,8
Biologisten hyödykkeiden              19        10       -13        10        11       18
käyvän arvon muutos ja
hakkuut, milj. euroa
Osuus osakkuus- ja                          1          1          -1         1           1         2
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,           -4       -11         -4      -14         -5      -34
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                      19        21          6      -18       -18       -9
% liikevaihdosta                               5,6       6,0       2,0     -5,8     -4,7     -0,7
Kertaluonteiset erät, milj.                  -        -14          1         -8      -10      -31
euroa 2)
Liikevoitto ilman                                19        35          5       -10       -8        22
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                               5,6     10,1      1,7     -3,2     -2,1      1,6
Toimitukset, sahatavara,1000m3 371    413     355     366     363  1 497

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät 14 miljoonaa euroa,
johon sisältyy arvonalennuksia 5 miljoonaa euroa, liittyvät Suomen
Sahaliiketoimintojen rakennejärjestelyihin. Vuoden 2009 toisen neljänneksen
kertaluonteisiin eriin sisältyy 8 miljoonan euron arvonalennus puunhankinnassa.
Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen kertaluonteiset erät, 10 miljoonaa euroa,
liittyvät Miramichin metsä- ja sahatoimintojen omaisuuden myynnistä
aiheutuneisiin tappioihin.


Q1/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Metsä ja sahat -liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
19 (tappio 8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 12 % 339 (385) miljoonaan
euroon. Sahatavaran toimitusmäärät kasvoivat 2 % 371 000 (363 000)
kuutiometriin.

Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta jaksosta pääosin 14 % korkeamman
sahatavaran keskihinnan vuoksi. Puukustannukset laskivat.

Biologisten hyödykkeiden käypä arvo hakkuilla vähennettynä nousi 19 (11)
miljoonaa euroa. Biologisten hyödykkeiden (kasvava puusto) käyvän arvon lisäys
oli 33 (21) miljoonaa euroa. Puuraaka-ainekustannukset konsernin omista
metsistä hakatun puun osalta olivat 14 (10) miljoonaa euroa.


Markkinat

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä Suomen puumarkkinoiden tilanne pysyi
vaimeana; ostovolyymit olivat noin puolet pitkän aikavälin keskiarvosta.
Puuostot Suomen puumarkkinoilla kasvoivat kuitenkin lähes 59 % verrattuna viime
vuoden vastaavan ajanjakson erittäin alhaiseen tasoon.

Puun markkinahinnat laskivat keskimäärin noin 2 % viime vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna, mutta nousivat hieman vuoden 2009 viimeisestä
neljänneksestä.

Mänty- ja kuusitukkien hinnat nousivat vuotta aiemmasta pääasiassa siksi, että
puun tarjonta heikkeni. Koivutukin markkinahinta laski.

Sekä mänty- että kuusisahatavaran kysyntä parani hieman vuoden 2010
ensimmäisellä neljänneksellä Euroopassa viime vuoteen verrattuna, vaikka
rakentaminen oli edelleen hyvin vaimeaa.


Paperi
                                                         Q1/     Q4/      Q3/       Q2/     Q1/  Q1-Q4/
                                                     2010   2009   2009   2009   2009   2009

Liikevaihto, milj. euroa           1 401  1 558  1 454  1 388  1 367  5 767
EBITDA, milj. euroa 1)                 75      221     274     247      187     929
% liikevaihdosta                           5,4    14,2     18,8   17,8     13,7    16,1
Osuus osakkuus- ja                       -           1          -        -1         -1         -1
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,   -136    -140     -142   -147    -149    -578
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                 -69       74       126      85        60     345
% liikevaihdosta                          -4,9      4,7        8,7     6,1       4,4      6,0
Kertaluonteiset erät, milj.              -8        -8         -6     -10        23        -1
euroa 2)
Liikevoitto ilman                            -61      82      132       95        37    346
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                           -4,4     5,3       9,1      6,8       2,7     6,0
Toimitukset, sanoma- ja         1 364 1 576  1 464 1 323  1 304 5 667
aikakauslehtipaperit, 1 000t

Toimitukset, hieno- ja                  937    945     872    813     724  3354
erikoispaperit, 1 000 t
Paperin toimitukset yhteensä, 2301  2521  2336  2136  2028  9021
1 000 t

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2010 kertaluonteiset erät sisältävät lähinnä rakennejärjestelyihin
liittyviä henkilöstökuluja. Vuoden 2009 neljännen ja kolmannen neljänneksen
kertaluonteiset erät 8 ja 6 miljoonaa euroa liittyvät rakennejärjestelyistä
aiheutuneisiin kuluihin. Vuoden 2009 toisen neljänneksen kertaluonteisiin eriin
sisältyy 9 miljoonaa euroa Nordlandin paperitehtaan henkilöstövähennyksiin
liittyviä kuluja, 4 miljoonaa euroa arvonalennusten palautuksia sekä 5
miljoonaa euroa muita rakennejärjestelykuluja. Vuoden 2009 ensimmäisen
neljänneksen kertaluonteisiin eriin sisältyy 31 miljoonaa euroa tuottoa
Miramichin entisen paperitehtaan omaisuuden myyntiin liittyen sekä 8 miljoonaa
euroa rakennejärjestelykuluja.


Q1/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Paperi-liiketoiminta-alueen liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 61
miljoonaa euroa (voitto 37 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 1 401 (1 367)
miljoonaa euroa. Paperin toimitukset nousivat 13 % 2 301 000 (2 028 000)
tonniin. Sanoma- ja aikakauslehtipaperien toimitukset kasvoivat 5 % ja hieno-
ja erikoispaperien toimitukset 29 % viime vuodesta. Toimitusten kasvu oli
voimakkainta Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Paperi-liiketoiminta-alueen liiketulos oli tappiollinen, koska paperin
keskihinta laski huomattavasti viime vuoden vastaavasta jaksosta ja kuidun
hinta nousi. Suuremmat paperin toimitukset vaikuttivat liiketulokseen
positiivisesti, joskin toimitusmäärät kärsivät ahtaajien lakosta Suomessa.
Paperitoimitusten keskihinta euroiksi muunnettuna oli 10 % alempi kuin
vertailuajanjaksolla. Vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna hinnat
laskivat kaikissa sanoma- ja aikakauslehtipapereissa mutta nousivat hieno- ja
erikoispapereissa.


Markkinat

Sanoma- ja aikakauslehtipaperien kysyntä Euroopassa oli 3 % korkeampi kuin
vuotta aiemmin, ja hienopaperien kysyntä kasvoi 4 %. Pohjois-Amerikassa
aikakauslehtipaperien kysyntä kasvoi 10 % viimevuotisesta. Aasiassa
hienopaperien kysyntä kasvoi.

Euroopassa aikakauslehtipaperien hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä
noin 4 % edellisestä neljänneksestä ja noin 10 % vuoden 2009 ensimmäisestä
neljänneksestä. Sanomalehtipaperin hinnat laskivat noin 14 % verrattuna sekä
edelliseen neljännekseen että vastaavaan jaksoon viime vuonna. Hienopaperin
hinnat olivat suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2009 viimeisellä
neljänneksellä mutta noin 5 % alemmat kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperien keskihinnat Yhdysvaltain dollareina
olivat 2 % alemmat edelliseen neljännekseen verrattuna ja 17 % alemmat viime
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Aasiassa hienopaperin markkinahinnat
nousivat sekä vuodentakaisesta että edellisestä neljänneksestä.


Tarrat
                                                            Q1/      Q4/      Q3/      Q2/      Q1/ Q1-Q4/
                                                         2010   2009   2009   2009   2009   2009

Liikevaihto, milj. euroa                   260     252     242      226     223     943
EBITDA, milj. euroa 1)                      31       25        29        18          6       78
% liikevaihdosta                             11,9      9,9     12,0       8,0      2,7      8,3
Poistot ja arvonalentumiset,            -7        -8         -9        -11       -9      -37
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                       24       16        18          4        -3       35
% liikevaihdosta                                9,2      6,3       7,4       1,8    -1,3      3,7
Kertaluonteiset erät, milj.                    1        -1         -2         -5        -         -8
euroa 2)
Liikevoitto ilman                                  23       17        20          9      -3        43
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                                 8,8     6,7       8,3       4,0    -1,3       4,6

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä,
2) Vuoden 2010 kertaluonteiset erät liittyvät arvonalennusten palautuksiin.
Vuoden 2009 neljännen ja kolmannen neljänneksen kertaluonteiset erät liittyvät
rakennejärjestelyistä aiheutuneisiin kuluihin. Vuoden 2009 toisen neljänneksen
kertaluonteiset erät sisältävät 2 miljoonaa euroa arvonalennuksia ja
3 miljoonaa euroa muita rakennemuutoskuluja.


Q1/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Tarrat-liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 23
miljoonaa euroa (tappio 3 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 17 % 260 (223)
miljoonaan euroon.

Kannattavuus parani lähinnä raaka-ainekustannusten laskun ja myyntivolyymien
kasvun ansiosta. Tarralaminaattien toimitusmäärät kasvoivat kaikilla alueilla.
Volyymikasvu oli voimakkainta Aasian ja Itä-Euroopan kasvumarkkinoilla.

Tarralaminaattien keskihinta paikallisina valuuttoina laski marginaalisesti
viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Hinnat paikallisina valuuttoina nousivat
vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ja olivat keskimäärin korkeammat kuin
vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä.


Markkinat

Tarralaminaattien kysyntä kasvoi huomattavasti ensimmäisellä neljänneksellä
verrattuna viime vuoden vastaavan jakson alhaiseen tasoon. Kysynnän kasvu oli
voimakkainta Aasian-Tyynenmeren alueella, Itä-Euroopassa ja Latinalaisessa
Amerikassa, joissa kysynnän arvioidaan ylittäneen taantumaa edeltäneet tasot.
Kypsillä markkinoilla Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntä elpyi
muttei vielä taantumaa edeltäneille tasoille.


Vaneri
                                                           Q1/      Q4/      Q3/      Q2/      Q1/ Q1-Q4/
                                                        2010   2009   2009   2009   2009   2009

Liikevaihto, milj. euroa                    76        81       73       77        75      306
EBITDA, milj. euroa 1)                     -2           3        -5        -5       -23       -30
% liikevaihdosta                            -2,6        3,7    -6,8     -6,5    -30,7     -9,8
Poistot ja arvonalentumiset,          -5        -12       -5         -5         -5       -27
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa                     -7         -33    -10       -10      -29       -82
% liikevaihdosta                           -9,2      -40,7 -13,7    -13,0  -38,7    -26,8
Kertaluonteiset erät, milj.                -          -30         -           -        -1        -31
euroa 2)
Liikevoitto ilman                              -7           -3      -10       -10     -28       -51
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa
% liikevaihdosta                           -9,2       -3,7    -13,7   -13,0  -37,3   -16,7
Toimitukset, vaneri, 1 000m3    140       150      143      141    133     567

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät
6 miljoonaa euroa arvonalennuksia ja 24 miljoonaa euroa muita
rakennejärjestelyistä aiheutuneita kuluja.


Q1/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Vaneri-liiketoiminta-alueen liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 7
miljoonaa euroa (tappio 28 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 76 (75) miljoonaa
euroa. Vaneritoimitukset kasvoivat 5 % 140 000 kuutiometriin.

Vaneri-liiketoiminta-alueen liiketappio pieneni viimevuotisesta
raaka-ainekustannusten laskun ansiosta. Vanerin myyntihinnat olivat alemmat
kuin viime vuonna. Toimitusmäärät kärsivät ahtaajien lakosta Suomessa.
Vertailuajanjaksoon sisältyy myös puuvarastojen 15 miljoonan euron alaskirjaus.


Markkinat

Euroopassa vanerin kysyntä kasvoi hieman vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna. Rakentaminen pysyi hyvin vaimeana ja sitä lisäksi vaikeutti
Euroopan kylmä talvi. Kuljetusalan ja muun vaneria käyttävän teollisuuden
lopputuotteiden kysynnässä nähtiin vain heikkoja signaaleja paremmasta. Vanerin
markkinahinnat olivat alemmat kuin samalla neljänneksellä vuotta aiemmin mutta
nousivat hieman vuoden 2009 viimeisestä neljänneksestä.


Muu toiminta
                                                      Q1/       Q4/     Q3/      Q2/      Q1/ Q1-Q4/
                                                   2010   2009   2009   2009   2009   2009

Liikevaihto, milj. euroa               40        35        21       21       34      111
EBITDA, milj. euroa 1)              -18       -27       -31     -24      -29     -111
Osuus osakkuus- ja                   -2          -            -         -2        -2          -4
yhteisyritysten tuloksista,
milj. euroa
Poistot ja arvonalentumiset,      -3        -3          -3        -3        -3       -12
milj. euroa
Liikevoitto, milj. euroa               -24      -34       -45      -29      -34     -142
Kertaluonteiset erät, milj.           -1        -6        -11         -          -         -17
euroa 2)
Liikevoitto ilman                         -23      -28       -34      -29      -34     -125
kertaluonteisia eriä, milj.
euroa

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2009 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät 2
miljoonaa euroa arvonalennuksia ja 4 miljoonaa euroa muita lopetettuihin
toimintoihin liittyviä kuluja. Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen
kertaluonteiset erät 11 miljoonaa euroa liittyvät pääosin lopetettujen
teollisuuslaitosten kiinteistöihin Suomessa.

Muu toiminta sisältää konsernin kehitysyksiköt (RFID-tunnisteet,
puumuovikomposiittiyksikkö UPM ProFi ja biopolttoaineet), logistiikkapalvelut
ja konsernihallinnon.


Q1/2010 vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna

Muun toiminnan liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 23 miljoonaa euroa
(tappio 34 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 40 (34) miljoonaa euroa.
Kehitysyksikköjen liiketappio oli pienempi kuin vuotta aiemmin.


Helsinki, huhtikuun 28. päivänä 2010

UPM-Kymmene Oyj
Hallitus

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Konsernin tuloslaskelma


Milj. euroa                                             Q1/         Q1/    Q1-Q4/
                                                            2010      2009      2009

Liikevaihto                                        2 039     1 857     7 719
Liiketoiminnan muut tuotot                   9          17           47
Liiketoiminnan kulut                     -1 770    -1 734    -6 774
Biologisten hyödykkeiden                  19           11           17
käyvän arvon muutos ja
hakkuut
Osuus osakkuus- ja                              3          -53         -95
yhteisyritysten tuloksista
Poistot ja arvonalentumiset            -193       -193       -779
Liikevoitto/tappio 107 -95 135

Voitot myytävissä olevista                    -               -             -1
osakkeista, netto
Kurssierot ja käypien arvojen            1              -9            -9
muutokset
Korko- ja muut rahoituskulut,         -26           -58            62
netto
Voitto/tappio ennen veroja               82         -162          187

Tuloverot                                           -12               4            -18
Kauden voitto/tappio                        70         -158           169

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille                     70          -158           169
Määräysvallattomille                          -                 -                -
omistajille
                                                            70          -158           169

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta
voitosta/tappiosta laskettu
osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen 0,13      -0,30          0,33
tulos, euroa
Laimennusvaikutuksella                0,13      -0,30          0,33
oikaistu osakekohtainen
tulos, euroa


Konsernin laaja tuloslaskelma

Milj. euroa                                                         Q1/         Q1/    Q1-Q4/
                                                                        2010      2009      2009

Kauden voitto/tappio                                       70       -158         169

Kauden muut laajan tuloksen
erät, veroilla vähennettynä

Muuntoerot                                                     217          29          165
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn                 -53           -8            -56
nettosijoituksen suojaus
Rahavirran suojaukset                                -23         -18              -4
Myytävissä olevat                                              5             -              21
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun                  -1            4              30
laajan tuloksen eristä
Kauden muut laajan tuloksen                   145            7           156
erät, veroilla vähennettynä
Kauden laaja tulos yhteensä                     215      -151          325

Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille                                 215       -151          325
Määräysvallattomille                                        -               -               -
omistajille
                                                                        215       -151           325

Lyhennetty konsernin tase

Milj. euroa                                          31.03.2010      31.03.2009      31.12.2009

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo                                                      1 025                     934                1 017
Muut aineettomat                                          452                     409                   423
käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset                                                   6 166                  5 584                6 192
käyttöomaisuushyödykkeet
Biologiset hyödykkeet                               1 324                  1 144                1 293
Osuudet osakkuus- ja                                  555                  1 219                   553
yhteisyrityksissä
Laskennalliset verosaamiset                     314                     260                    287
Muut pitkäaikaiset varat                                865                    726                     816
                                                                     10 701              10 276                10 581

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                                        1 204                 1 198                  1 112
Myyntisaamiset ja muut                             1 557                 1 447                  1 474
saamiset
Rahavarat                                                        365                    197                     438
                                                                       3 126                 2 842                  3 024
Varat yhteensä                                          13 827               13 118               13 605

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma                                               890                     890                     890
Arvonmuutos- ja muut                                  125                    -151                      -23
rahastot
Sijoitetun vapaan oman                           1 145                  1 145                  1 145
pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat                                  4 403                  3 864                  4 574
                                                                      6 563                  5 748                  6 586
Määräysvallattomien                                      16                        14                        16
omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä                           6 579                  5 762                  6 602

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat                             589                      612                     608
Korolliset velat                                           4 005                   4 189                 4 164
Muut pitkäaikaiset velat                               661                      605                     660
                                                                      5 255                   5 406                 5 432
Lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset korolliset                                 369                      550                    365
velat
Ostovelat ja muut velat                              1 624                   1 400                1 206
                                                                       1 993                   1 950                1 571
Velat yhteensä                                            7 248                   7 356                7 003
Oma pääoma ja velat yhteensä            13 827                 13 118             13 605


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. euroa                                                    Osakepääoma     Muuntoerot      Arvonmuutos
                                                                                                                                      ja muut 
                                                                                                                                      rahastot
Oma pääoma 1.1.2009                                        890                    -295                   130
Kauden voitto/tappio                                                  -                            -                        -
Muuntoerot                                                                   -                        29                        -
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn                              -                         -8                         -
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                                             -                          -                      -18
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                                        -                          -                          -
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun                             -                        10                         -
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                                    -                        31                      -18
Osakeperusteisten maksujen                                -                           -                          1
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                         -                           -                           -
Muut erät                                                                      -                           -                           -
Liiketoimet omistajien                                              -                           -                           1
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 31.03.2009                                   890                    -264                     113

Oma pääoma 1.1.2010                                        890                    -164                     141
Kauden voitto/tappio                                                  -                            -                          -
Muuntoerot                                                                  -                        217                         -
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn                              -                         -53                         -
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                                            -                            -                       -23
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                                       -                             -                          5
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun                            -                             -                           -
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                                   -                        164                       -18
Osakeperusteisten maksujen                               -                             -                           2
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                        -                             -                           -
Muut erät                                                                     -                             -                           -
Liiketoimet omistajien                                             -                             -                           2
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 31.03.2010                                 890                             -                      125


Milj. euroa                                                           Sijoitetun                Kertyneet      Yhteensä
                                                                          vapaan oman           voittovarat
                                                                      pääoman rahasto

Oma pääoma 1.1.2009                                       1 145                       4 236             6 106
Kauden voitto/tappio                                                    -                          -158               -158
Muuntoerot                                                                     -                               -                    29
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn                                 -                               -                    -8
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                                               -                                -                  -18
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                                           -                               -                      -
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun                                 -                             -6                    4
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                                         -                        -164               -151
Osakeperusteisten maksujen                                     -                              -                      1
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                              -                        -208               -208
Muut erät                                                                           -                              -                      -
Liiketoimet omistajien                                                    -                       -208                -207
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 31.03.2009                                     1 145                    3 864              5 748

Oma pääoma 1.1.2010                                          1 145                    4 574              6 586
Kauden voitto/tappio                                                       -                           70                    70
Muuntoerot                                                                        -                             -                   217
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn                                    -                             -                    -53
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                                                  -                             -                    -23
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                                             -                             -                        5
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun                                   -                           -1                      -1
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                                           -                          69                  215
Osakeperusteisten maksujen                                       -                             -                       2
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                                -                        -234               -234
Muut erät                                                                             -                             -6                   -6
Liiketoimet omistajien                                                     -                         -240              -238
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 31.03.2010                                       1 145                      4 403            6 563


Milj. euroa                                                          Määräys-             Oma pääoma 
                                                                          vallattomien               yhteensä
                                                                           omistajien
                                                                               osuus
Oma pääoma 1.1.2009                                        14                            6 120
Kauden voitto/tappio                                                -                               -158
Muuntoerot                                                                 -                                  29
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn                             -                                   -8
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                                            -                                -18
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                                       -                                     -
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun                             -                                    4
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                                    -                               -151
Osakeperusteisten maksujen                                -                                     1
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                         -                               -208
Muut erät                                                                      -                                     -
Liiketoimet omistajien                                               -                               -207
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 31.03.2009                                      14                            5 762

Oma pääoma 1.1.2010                                           16                            6 602
Kauden voitto/tappio                                                   -                                  70
Muuntoerot                                                                    -                                217
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn                                -                                -53
nettosijoituksen suojaus,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset,                                              -                                 -23
veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat                                                         -                                    5
sijoitukset
Osuus osakkuusyritysten muun                              -                                   -1
laajan tuloksen eristä
Kauden laaja tulos                                                      -                                215
Osakeperusteisten maksujen                                  -                                     2
kustannus, veroilla
vähennettynä
Maksettu osinko                                                           -                               -234
Muut erät                                                                        -                                   -6
Liiketoimet omistajien                                                -                               -238
kanssa, yhteensä
Oma pääoma 31.03.2010                                       16                            6 579


Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

Milj.euroa                                                Q1/          Q1/    Q1-Q4 /
                                                              2010       2009       2009
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio                             70         -158         169
Oikaisut                                                 180          289         772
Käyttöpääoman muutos                     -18           216        532
Liiketoiminnasta kertyneet                232           347     1 473
rahavirrat
Nettorahoituskulut                                -13            -59       -183
Maksetut verot                                        -10            -14         -31
Liiketoiminnan                                      209           274     1 259
nettorahavirrat

Investointien rahavirrat
Yritysostot ja                                               -                  -      -586
osakehankinnat
Käyttöomaisuusinvestoinnit                -49             -78      -236
Omaisuuden myynnit ja muut                 9              14       608
investointien rahavirrat
Investointien                                            -40             -64     -214
nettorahavirrat

Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen ja                   -250           -342     -732
muiden rahoituserien muutos
Maksetut osingot                                         -                 -      -208
Rahoituksen nettorahavirrat               -250          -342      -940

Rahavarojen muutos                             -81          -132        105

Rahavarat tilikauden alussa                438            330       330
Rahavarojen muuntoero                           8               -1            3
Rahavarojen muutos                              -81          -132        105
Rahavarat tilikauden lopussa              365           197        438


Tiedot vuosineljänneksittäin

Milj. euroa                                              Q1/        Q4/        Q3/       Q2/        Q1/   Q1-Q4/
                                                             2010     2009     2009     2009     2009     2009

Liikevaihto                                         2 039    2 108    1 913    1 841    1 857    7 719
Liiketoiminnan muut tuotot                    9          18           5             7         17          47
Liiketoiminnan kulut                       -1 770   -1 810  -1 603   -1 627   -1 734  -6 774
Biologisten hyödykkeiden                    19            9         -13         10          11         17
käyvän arvon muutos ja
hakkuut
Osuus osakkuus- ja                                3            1         -21        -22        -53        -95
yhteisyritysten tuloksista
Poistot ja arvonalentumiset              -193      -200      -185      -201      -193     -779
Liikevoitto/tappio                                   107       126         96            8         -95      135
Voitot myytävissä olevista                       -              -           -1             -            -          -1
sijoituksista, netto
Kurssierot ja käypien arvojen                1              -           -3           3            -9        -9
muutokset
Korko- ja muut rahoituskulut,             -26        185         -28       -37         -58        62
netto
Voitto/tappio ennen veroja                   82         311          64       -26       -162      187
Tuloverot                                                -12          -16         -24        18             4      -18
Kauden voitto/tappio                             70         295          40         -8       -158      169
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille                           70        295           40         -8       -158      169
Määräysvallattomille                                -              -               -           -             -           -
omistajille
                                                                  70        295           40          -8      -158      169
Laimentamaton osakekohtainen    0,13      0,57        0,08     -0,02     -0,30     0,33
tulos, euroa
Laimennettu osakekohtainen          0,13      0,57        0,08     -0,02     -0,30     0,33
tulos, euroa
Tulos per osake ilman                      0,15      0,21        0,14       0,03     -0,27     0,11
kertaluonteisia eriä, euroa
Keskimääräinen osakemäärä, 519970 519958 519954 519954 519954 519955
laimentamaton (1 000)
Keskimääräinen osakemäärä, 520018 518876 521036 519954 519954 519955
laimennettu (1 000)
Kertaluonteisia eriä                               -9         -60         -35         -23         -17     -135
liikevoitossa/tappiossa
Liikevoitto/tappio ilman                      116        186       131           31         -78      270
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta                                   5,7          8,8        6,8          1,7        -4,2       3,5
Kertaluonteiset erät ennen                  -9         155        -35         -23          -17       80
veroja
Voitto/tappio ennen veroja                   91        156         99            -3        -145     107
ilman kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta                                   4,5          7,4        5,2         -0,2         -7,8     1,4
Oman pääoman tuotto ilman            4,6          7,4         5,0          0,8         neg.    1,0
kertaluonteisia eriä, %
Sijoitetun pääoman tuotto                  4,3          7,2        4,9           1,3         neg.    2,5
ilman kertaluonteisia eriä, %
EBITDA                                                  288        362       334          238         128 1 062
% liikevaihdosta                                 14,1       17,2      17,5         12,9           6,9   13,8

Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksista
Energia                                                      4           -8         -24             -4             -4    -40
Sellu                                                            -            7             4           -16           -47   -52
Metsä ja sahat                                          1            1           -1               1               1      2
Paperi                                                         -             1             -              -1             -1     -1
Muu toiminta                                            -2             -             -              -2             -2     -4
Yhteensä                                                   3             1         -21           -22           -53   -95


Toimitukset                                    Q1/      Q4/      Q3/      Q2/      Q1/ Q1-Q4/
                                                      2010   2009   2009   2009   2009   2009
Sähkö, 1 000 MWh                   2 411  2 277  2 103  1 999  2 486  8 865
Sellu, 1 000 t                                 700     550     446      391     372  1 759
Sahatavara, 1 000 m3                 371     413     355      366     363  1 497
Sanoma- ja                                 1 364  1 576 1 464   1 323 1 304  5 667
aikakauslehtipaperit, 1 000t
Hieno- ja erikoispaperit,              937      945    872      813    724 3 354
1000 t
Paperi yhteensä, 1 000 t           2 301   2 521 2 336 2 136 2 028 9 021
Vaneri, 1 000 m3                           140      150   143      141    133     567


Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Milj. euroa                                      Q1/      Q4/      Q3/      Q2/
                                                     2010   2009   2009   2009
Liikevaihto
Energia                                         174     128     108      100
Sellu                                              341     226     156      132
Metsä ja sahat                             339     348     295      309
Paperi                                        1 401  1 558  1 454   1 388
Tarrat                                             260     252     242      226
Vaneri                                               76       81       73        77
Muu toiminta                                   40       35       21        21
Sisäinen liikevaihto                   -592    -520   -436     -412
Liikevaihto, yhteensä              2 039  2 108 1 913    1 841

EBITDA
Energia                                            79       57       35         41
Sellu                                               120      53          8        -24
Metsä ja sahat                                  3      30        24        -15
Paperi                                              75     221     274       247
Tarrat                                               31       25        29         18
Vaneri                                               -2         3         -5          -5
Muu toiminta                                 -18      -27      -31        -24
EBITDA, yhteensä                       288     362     334       238

Liikevoitto/tappio
Energia                                            81       47       10         36
Sellu                                                 83       35        -9        -60
Metsä ja sahat                               19        21         6        -18
Paperi                                             -69       74     126         85
Tarrat                                               24       16        18           4
Vaneri                                               -7       -33      -10       -10
Muu toiminta                                 -24       -34      -45       -29
Liikevoitto/tappio yhteensä        107      126       96          8
% liikevaihdosta                           5,2        6,0      5,0       0,4

Kertaluonteiset erät
liikevoitossa
Energia                                             -            -1      -17          -
Sellu                                                -1             -           -           -
Metsä ja sahat                                -           -14        1          -8
Paperi                                             -8             -8       -6       -10
Tarrat                                               1              -1       -2         -5
Vaneri                                               -            -30         -           -
Muu toiminta                                  -1             -6      -11         -
Kertaluonteiset erät                     -9            -60      -35     -23
liikevoitossa, yhteensä

Liikevoitto/tappio ilman
kertaluonteisia eriä
Energia                                          81           48          27       36
Sellu                                               84           35           -9      -60
Metsä ja sahat                             19            35            5      -10
Paperi                                           -61           82        132       95
Tarrat                                             23           17           20         9
Vaneri                                             -7            -3          -10     -10
Muu toiminta                               -23          -28          -34     -29
Liikevoitto/tappio ilman            116         186         131      31
kertaluonteisia eriä,
yhteensä
% liikevaihdosta                         5,7           8,8          6,8      1,7

Milj. euroa                                           Q1/      Q4/      Q3/      Q2/
                                                          2010   2009   2009   2009
Ulkoinen liikevaihto
Energia                                                94        38        24       24
Sellu                                                     86        34          9       10
Metsä ja sahat                                 154      171     145     150
Paperi                                            1 353   1 500  1 409  1 355
Tarrat                                                 259      252      243     225
Vaneri                                                  73         77        69       73
Muu toiminta                                      20         36        14         4
Ulkoinen liikevaihto,yhteensä   2 039   2 108   1 913 1 841

Sisäinen liikevaihto
Energia                                               80         90        84        76
Sellu                                                  255      192      147      122
Metsä ja sahat                                 185      177      150      159
Paperi                                                  48        58         45        33
Tarrat                                                     1           -           -1          1
Vaneri                                                    3          4            4           4
Muu toiminta                                      20         -1            7         17
Sisäinen liikevaihto, yhteensä     592      520        436      412

Milj. euroa                                          Q1/    Q1-Q4/
                                                         2009      2009
Liikevaihto
Energia                                             136        472
Sellu                                                  139        653
Metsä ja sahat                                 385     1 337
Paperi                                            1 367     5 767
Tarrat                                                 223        943
Vaneri                                                  75        306
Muu toiminta                                      34        111
Sisäinen liikevaihto                       -502   -1 870
Liikevaihto, yhteensä                  1 857     7 719

EBITDA
Energia                                               57        190
Sellu                                                  -55          -18
Metsä ja sahat                                -15            24
Paperi                                              187         929
Tarrat                                                    6           78
Vaneri                                               -23          -30
Muu toiminta                                   -29        -111
EBITDA, yhteensä                         128      1 062

Liikevoitto/tappio
Energia                                              51        144
Sellu                                               -122       -156
Metsä ja sahat                                -18            -9
Paperi                                                60        345
Tarrat                                                  -3          35
Vaneri                                               -29         -82
Muu toiminta                                   -34       -142
Liikevoitto/tappio yhteensä          -95         135
% liikevaihdosta                           -5,1           1,7

Kertaluonteiset erät
liikevoitossa
Energia                                                -          -18
Sellu                                                 -29         -29
Metsä ja sahat                                -10         -31
Paperi                                                23           -1
Tarrat                                                   -             -8
Vaneri                                                -1          -31
Muu toiminta                                      -           -17
Kertaluonteiset erät                      -17        -135
liikevoitossa, yhteensä

Liikevoitto/tappio ilman
kertaluonteisia eriä
Energia                                             51          162
Sellu                                                -93         -127
Metsä ja sahat                                 -8             22
Paperi                                               37          346
Tarrat                                                 -3             43
Vaneri                                              -28           -51
Muu toiminta                                  -34         -125
Liikevoitto/tappio ilman                -78          270
kertaluonteisia eriä,
yhteensä
% liikevaihdosta                           -4,2           3,5


Milj. euroa                                             Q1/    Q1-Q4/
                                                            2009      2009
Ulkoinen liikevaihto
Energia                                                  49        135
Sellu                                                       10          63
Metsä ja sahat                                   152        618
Paperi                                              1 327     5 591
Tarrat                                                   222        942
Vaneri                                                    72        291
Muu toiminta                                        25          79
Ulkoinen liikevaihto, yhteensä    1 857    7 719

Sisäinen liikevaihto
Energia                                                 87         337
Sellu                                                   129         590
Metsä ja sahat                                  233         719
Paperi                                                   40         176
Tarrat                                                      1              1
Vaneri                                                     3            15
Muu toiminta                                         9            32
Sisäinen liikevaihto, yhteensä      502      1 870


Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

Milj. euroa                                                  Q1/         Q1/    Q1-Q4/
                                                                  2010      2009      2009
Kirjanpitoarvo kauden alussa           6 192      5 688     5 688
Investoinnit                                                 25            65        181
Yrityshankinnat                                            -               -       1 013
Vähennykset                                              -3            -11         -20
Poistot                                                    -178          -178       -696
Arvonalentumiset                                       -                 -          -14
Arvonalentumisten palautus                   1                 -             5
Muuntoero ja muut muutokset            129             20          35
Kirjanpitoarvo kauden lopussa       6 166        5 584     6 192


Vastuusitoumukset

Milj. euroa                             31.03.2010       31.03.2009       31.12.2009

Omasta velasta
Kiinnitykset ja pantit 1)                 1 056                    760                  1 043

Osakkuus- ja yhteisyritysten
puolesta
Lainatakaukset                                      8                        9                          8

Muiden puolesta
Muut takaukset                                       1                        2                         1

Muut omat vastuut
Leasingvastuut seuraavien 12         26                      20                      24
kuukauden aikana
Leasingvastuut sitä                            84                      51                      60
seuraavien 12 kuukauden aikana
Muut vastuut                                         68                      68                      69

1) Kiinnitykset ja pantit liittyvät pääosin Uruguayn toimintoihin ja
suomalaisille eläkevakuutusyhtiöille annettuihin lakisääteisiin vakuuksiin.


Investointisitoumukset

Milj. euroa                                     Käyttöön-    Kokonais-    Mennessä        Q1/          Jälkeen
                                                            otto          kustannus   31.12.2009     2010        31.03.2010

Kierrätys- ja                                   01/2011           19                     -                   -                   19
lajittelulaitos, Shotton
Vaneriliiketoiminnan                   12/2011           18                      -                   -                  18
kehittäminen
TMP-laitoksen energiansäästö,01/2011           16                     -                   -                  16
Steyrermühl
Jäteveden puhdistamo,              07/2011           19                     -                   6                 13
Blandin
Voimalaitoksen uusinta,            01/2011           12                     -                    1                 11
Schongau


Johdannaissopimusten nimellisarvot

Milj. euroa                                          31.03.2010      31.03.2009       31.12.2009

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset                                  3 654                 3 824                 3 791
Optiosopimukset, ostetut                               19                         -                       20
Optiosopimukset, asetetut                             27                        -                        20
Vaihtosopimukset                                         527                     505                    514

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset                                  2 110                  2 718                3 259
Vaihtosopimukset                                      2 511                  2 809                2 701

Muut johdannaiset
Termiinisopimukset                                      119                     161                     25
Optiosopimukset, ostetut                               41                        78                     73
Optiosopimukset, asetetut                             41                        78                     73
Vaihtosopimukset                                              3                           8                       4


Liiketoimet lähipiirin (osakkuus- ja yhteisyritykset) kanssa

Milj.euroa                                                 Q1/         Q1/    Q1-Q4/
                                                               2010      2009      2009

Myynnit osakkuusyhtiöille                      34           27        114
Ostot osakkuusyhtiöiltä                          63        103        560
Pitkäaikaiset saamiset kauden             2             2             2
lopussa
Myyntisaamiset ja muut                        11            22          23
saamiset kauden lopussa
Ostovelat ja muut velat                          31            30          32
kauden lopussa


Tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) on laadittu standardin IAS 34
Osavuosikatsaukset ja konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyjen
laatimisperiaatteiden mukaan. Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun
keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko
tilikaudella.

Konserni on ottanut käyttöön seuraavan standardin:

IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös -standardin muutoksen mukaan
määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneiden liiketoimien vaikutukset on
kirjattava omaan pääomaan, ellei määräysvalta muutu, eikä näistä liiketoimista
enää synny liikearvoa tai voittoja ja tappioita. Standardissa ohjeistetaan myös
kirjanpitokäsittelyä tilanteessa, jossa määräysvalta menetetään. Mahdollinen
jäljelle jäävä omistusosuus arvostetaan käypään arvoon, ja tästä syntyvä voitto
tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Standardin muutoksen käyttöönotto on
muuttanut aiemman vähemmistön osuuden nimikkeen määräysvallattomien omistajien
osuudeksi. Lisäksi käyttöönotto on muuttanut konsernin oman pääoman
muutoslaskelman esitystapaa.


Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, %:

(Voitto ennen veroja - tuloverot) / oma pääoma (keskiarvo) x 100


Sijoitetun pääoman tuotto, %:

(Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) /
(Oma pääoma + korolliset velat (keskiarvo)) x 100


Tulos/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto /
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita


Keskeisiä euron kursseja kauden lopussa

                               31.03.2010             31.12.2009           30.09.2009           30.06.2009

USD                              1,3479                      1,4406                   1,4643                  1,4134
CAD                               1,3687                     1,5128                    1,5709                 1,6275
JPY                                125,93                      133,16                   131,07                  135,51
GBP                               0,8898                      0,8881                   0,9093                  0,8521
SEK                               9,7135                     10,2520                10,2320               10,8125

                               31.03.2009

USD                              1,3308
CAD                              1,6685
JPY                                131,17
GBP                              0,9308
SEK                            10,9400

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita,
ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi
odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja
kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa",
"odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot
perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset
poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä
ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen
ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset,
tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja
tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrate?gian tai
kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden
immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen
koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten
esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden
maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat
hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia;
ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten
päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason
muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2009
vuosikertomuksen sivuilta 87-88.

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm-kymmene.fi