Toimitusjohtaja Jussi Pesosen katsaus UPM:n yhtiökokouksessa

(UPM, Helsinki, 22.3.2006) - Yhtiökokouksessa pitämässään katsauksessa UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen käsitteli yhtiön lähiajan näkymiä sekä liiketoimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutusta UPM:n toimintaan pitkällä aikavälillä.

"Painopapereiden kysyntä on kehittynyt alkuvuonna hyvin lukuun ottamatta päällystettyjä aikakauslehtipapereita. Vuodenvaihteen sopimusneuvotteluissa paperin hintoja saatiin jonkin verran korotettua. Sanomalehtipaperin hinnankorotukset ovat onnistuneet hyvin, sen sijaan päällystetyissä lajeissa korotukset ovat olleet selvä pettymys. Päällystämättömän hienopaperin hinnat ovat hieman nousseet. Varsinkin jalosteiden mutta myös puutuotteiden vuosi on alkanut myönteisesti", arvioi Pesonen.

"Arvioimme konsernin kannattavuuden paranevan tänä vuonna verrattuna viime vuoteen. Neljän epätyydyttävän vuoden jälkeen lähtötasomme on kuitenkin heikko. Aikaisemmin tehdyillä tulosparannustoimenpiteillä emme ole saaneet tuloskäännettä aikaan. Olemme ainoastaan pystyneet kattamaan voimakkaasti kohonneita kustannuksia. Äskettäin ilmoittamamme ohjelma kannattavuuden parantamiseksi tulee kuitenkin näkymään yhtiön tuloksessa 2007."

"Olemme viestineet eri sidosryhmillemme muuttuvasta toimintaympäristöstä syksystä 2004 alkaen. Viime vuoden aikana kerroimme Suomen tehtaiden huolestuttavasta kannattavuuskehityksestä monessa yhteydessä, muun muassa yhtiökokouksessa. UPM:n ilmoittaman kannattavuusohjelman tavoitteena on taata yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky uudessa liiketoimintaympäristössä. UPM pystyy kehittämään toimintaansa ja luomaan ympärilleen kestävää hyvinvointia vain, jos sen liiketoiminta on kestävällä taloudellisella pohjalla", sanoi Pesonen.

Toimitusjohtaja Pesosen yhtiökokousesitys kokonaisuudessaan on UPM:n internet-sivuilla www.upm-kymmene.fi > Sijoittajasuhteet.