Rauman yhteispuhdistamon syyskuisen häiriön aiheutti puhdistamon korkea lämpötila ja mikrobien hapenpuute

(Rauma 17.11.2011 klo 13.00) - Rauman jätevesien yhteispuhdistamolla syyskuun puolivälissä havaittua prosessihäiriötä selvittänyt ulkopuolinen asiantuntijatyöryhmä on saanut työnsä päätökseen. Häiriön syyksi on selvinnyt puhdistamon korkea lämpötila ja puhdistamon toimintaa ylläpitävien mikrobien hapenpuute. Teollisuuden tai Rauman kaupungin yksittäisillä päästöillä ei ollut oleellista merkitystä häiriön syntyyn.

Lounais-Suomen Vesi- ja ympäristötutkimuskeskus tarkkaili merialueen tilaa. Satamalahdesta, Järviluodon pohjoispuolelta ja aallonmurtajan sisäpuolelta otettiin näytteet häiriön alkuvaiheessa syyskuun puolivälissä sekä kuukautta myöhemmin lokakuussa.

Selvityksen mukaan puhdistamon häiriötilasta ei mitä todennäköisimmin aiheutunut merkittäviä pitkäaikaisvaikutuksia merialueelle, sillä jo lokakuussa ravinnepitoisuudet olivat palautuneet pääosin tavanomaiselle tasolle. Puhdistamon kolmen kuukauden luparajat ylittyivät typen ja fosforin osalta syys- ja lokakuussa. Typen luparaja tulee todennäköisesti ylittymään myös vielä marraskuussa.

Prosessihäiriön johdosta yhteispuhdistamon laitteiden ennakkohuoltosuunnitelmat on tarkennettu ja ilmastusaltaan riittävä ilmastusteho on varmistettu. Puhdistamon ohjaussuureet tarkennetaan ja ravinneannosteluun kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota. Lämpötilan hallitsemiseksi tullaan tekemään erillinen toimenpidesuunnitelma. Myös henkilöstön koulutusta lisätään.

Prosessihäiriön syntyä selvittäneen asiantuntijatyöryhmän mukaan jätevesien yhteispuhdistamo on edelleen Rauman merialueen tilan kannalta erilliskäsittelyä parempi ratkaisu.

Syyskuussa häiriön seurauksena puhdistamon toimintakyky aleni huomattavasti ja päästöt mereen olivat normaalia korkeammat. Puhdistamon elpymistä varmistettiin muun muassa rajoittamalla UPM:n paperitehtaan ja Botnian sellutehtaan tuotantoa. Yhteispuhdistamon toiminta palautui normaaliksi lokakuun alussa.

Lisätietoja antavat

Tehtaanjohtaja Kari Pasanen, UPM Rauma, puh. 040 512 0664
Tehtaanjohtaja Timo Merikallio, Botnia Rauma, puh. 050 598 9342
Teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo, Rauman kaupunki, puh. 044 534 4620
Asiantuntijaryhmän jäsen, ympäristöpäällikkö Harri Jussila, UPM Energia ja sellu -liiketoiminta, puh. 0400 253 619

Taustaa toimituksille

Rauman metsäteollisuuden ja kaupungin yhteisessä biologisessa jätevedenpuhdistamossa puhdistetaan Botnian sellutehtaan ja UPM:n paperitehtaan jätevedet sekä Rauman kaupungin yhdyskuntajätevedet.

Jätevedet puhdistetaan ensin mekaanisesti ja toisessa vaiheessa biologisesti bakteerien avulla. Biologinen puhdistamo on ajanmukainen aktiivilietelaitos, jonka prosessi käyttää hyväkseen pieneliöiden, mm. bakteerien, kykyä hajottaa orgaanista ainesta. Puhdistuksen jälkeen vedet ohjataan puhdistettuina mereen.