Q1 2008: Ajoissa käynnistetyt säästötoimet tukivat UPM:n kannattavuutta, Kuitukustannukset vaikuttivat tulokseen

(UPM, Helsinki, 24.4.2008 klo 12.00) – Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2008:
- Tulos osaketta kohti ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,20 euroa (0,25 euroa ensimmäisellä neljänneksellä 2007), ilman kertaluonteisia eriä 0,19 (0,25)
- Liikevoitto oli 193 (221 miljoonaa), ilman kertaluonteisia eriä 188 (221 miljoonaa)
- Kuitukustannukset ja valuuttakurssit vaikuttivat tulokseen

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2008 ensimmäistä neljännestä:

"UPM:n oikea-aikaiset ja edelleen jatkuvat säästötoimet antoivat hyvän vastuksen jyrkästi kohonneiden puukustannusten ja vahvistuneen euron tuomille koville haasteille. Myönteistä on, että useimpien paperilajien, erityisesti aikakauslehtipaperin, ja vanerin kysyntä jatkui hyvänä. Paperien toimitusmäärät olivat lähes viimevuotisella tasolla huolimatta merkittävistä kapasiteetin sulkemisista."

"Aikakauslehtipapereiden markkinatasapaino parani ja saatoimme korottaa hintoja Euroopassa ja vientimarkkinoilla. Valitettavasti teollisuuden ilmoittamat standardisanomalehtipaperin kapasiteetin sulkemiset ovat toteutuneet hitaasti ja markkinahinnat laskivat viime vuoteen verrattuna. UPM:n ennakoivat toimenpiteet sulkea määräaikaisesti sanomalehtipaperikapasiteettia olivat oikeita ja välttämättömiä tässä tilanteessa."

"UPM:n aikakauslehti-, sanomalehti- ja hienopapereiden tilauskanta on tällä hetkellä sesonkiluonteisesti hyvä. Eräiden liiketoimintojen heikon kannattavuuden parantamiseksi olemme päättäneet määräaikaisista, 1-3 kuukauden pituisista tuotantolinjojen sulkemisista Keski-Euroopan hienopaperitehtailla."

"Tarratoimialan kannattavuus oli pettymys. Tarraliiketoiminta reagoi nopeimmin heikentyneeseen taloustilanteeseen. UPM on jo käynnistänyt toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi ja korottanut hintoja vastapainoksi kohonneille kustannuksille. Odotan tilanteen kohenevan selvästi, kun meneillään oleva investointiohjelma on saatu päätökseen."

"Puutuotteissa vaneri jatkoi vahvana, kun taas sahatavaran kannattavuus heikkeni selvästi markkinatilanteesta johtuen."

"Puukuitukustannusten ennustetaan vuonna 2008 olevan korkeammat kuin aiemmin ennakoitiin. Yhtiön kokonaiskustannusten nousun oletetaan kuitenkin edelleen olevan noin 2 %. Tähän sisältyy säästöt käynnissä olevasta kannattavuusohjelmasta", Pesonen sanoo.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

***

Tiedotustilaisuus ja puhelinneuvottelu

Osavuosikatsausta koskeva tiedotustilaisuus järjestetään tänään 24.4.2008 klo 14.00 UPM:n pääkonttorissa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 2. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.com. Nauhoitus on saatavilla yhtiön internetsivuilla kolmen kuukauden ajan.

UPM:n järjestämään puhelinneuvotteluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)1452 555 566 tänään klo 17.00. Neuvottelun nimi on ”UPM-Kymmene, Interim Review Q1 2008 ” ja tunnus on 42144989. Yhdysvalloissa ja Kanadassa puhelinneuvottelun ilmaisnumero on +1 866 966 9439, Iso-Britanniassa 0800 6940 257.

Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 1.5.2008 asti numerossa +44 (0)1452 550 000, tunnus 42144989#.

Nauhoitetun keskustelun ilmaisnumero on Yhdysvalloissa ja Kanadassa +1 866 247 4222, Iso-Britanniassa 0800 953 1533. Tunnus 42144989#.

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä on yhtiön vuoden 2007 vuosikertomuksen sivuilla 68-69.