Osavuosikatsaus Q2/2014: UPM:llä vahva toinen neljännes, kasvuhankkeet etenivät hyvin

UPM-Kymmene Oyj          Osavuosikatsaus                5.8.2014 klo 09.35

Q2 2014 verrattuna Q2 2013

• Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,26 (0,20) euroa ja raportoitu 0,25 (0,22) euroa
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 186 (138) miljoonaan euroon eli 7,6 (5,5) %:iin liikevaihdosta tuloksellisen kannattavuusohjelman ansiosta
• EBITDA oli 298 (258) miljoonaa euroa eli 12,2 (10,2) % liikevaihdosta
• Lappeenrannan uusiutuvan dieselin jalostamolla käynnistettiin testaus- ja käyttöönottoprosessi; UPM Fray Bentosin sellutehdas sai luvan tuotannon kasvattamiseen
• 94 % tavoitelluista 200 miljoonan euron vuotuisista säästöistä saavutettiin vuoden 2014 toisella neljänneksellä

Q1–Q2 2014 verrattuna Q1–Q2 2013

• Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,53 (0,38) euroa ja raportoitu 0,61 (0,31) euroa
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 382 (282) miljoonaan euroon eli 7,8 (5,6) %:iin liikevaihdosta tuloksellisen kannattavuusohjelman ansiosta
• EBITDA oli 611 (542) miljoonaa euroa eli 12,4 (10,9) % liikevaihdosta
• Kasvuhankkeet etenivät UPM Biorefining-, UPM Paper Asia- ja UPM Raflatac -liiketoiminta-alueilla
• Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 479 (187) miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 2 925 miljoonaan euroon

 

Tunnuslukuja Q2/2014 Q2/2013 Q1/2014 Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 Q1-Q4/2013
Liikevaihto, milj. euroa 2 441 2 520 2 481 4 922 4 994 10 054
EBITDA, milj. euroa 1) 298 258 313 611 542 1 155
   % liikevaihdosta 12,2 10,2 12,6 12,4 10,9 11,5
Liikevoitto/tappio, milj. euroa 176 146 191 367 227 548
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 186 138 196 382 282 683
   % liikevaihdosta 7,6 5,5 7,9 7,8 5,6 6,8
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 159 128 237 396 194 475
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 169 120 176 345 249 610
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 129 114 193 322 161 335
Tulos per osake, euroa 0,25 0,22 0,36 0,61 0,31 0,63
   ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,26 0,20 0,27 0,53 0,38 0,91
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,40 0,16 0,50 0,90 0,35 1,39
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 13,76 13,93 14,12 13,76 13,93 14,08
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 40 48 37 40 48 41
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 2 925 3 524 2 777 2 925 3 524 3 040

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
   

 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

"UPM:n tulos vuoden 2014 alkupuoliskolla oli huomattavasti viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa parempi. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto parani vuoteen 2013 verrattuna 35 %. Vuosi sitten käynnistetty kannattavuusohjelma on edennyt suunniteltua nopeammin, ja sen vaikutus näkyi tuloksessa. Kannattavuuden parantumisen ansiosta rahavirta oli vahva ja tase vahvistui edelleen, mikä tukee myös kykyämme maksaa hyvää osinkoa. Lisäksi olen tyytyväinen, että kaikki kasvuhankkeemme etenivät vuosineljänneksen aikana hyvin.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 186 (138) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli edelleen vahva, 215 (84) miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 2 925 (3 524) miljoonaan euroon.

UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka), UPM Paper Asia ja UPM Plywood onnistuivat parantamaan kannattavuuttaan. Parannukset olivat suurelta osin seurausta alemmista muuttuvista ja kiinteistä kustannuksista. Lisäksi toimitusmäärät kasvoivat UPM Paper Asia- ja UPM Plywood-liiketoiminta-alueilla ja myös hinnat nousivat UPM Plywoodissa.

UPM Energyn kannattavuus säilyi vakaana alemmista markkinahinnoista huolimatta onnistuneiden suojausten ja vesivoimakapasiteetin optimaalisen käytön ansiosta.

UPM Biorefining ja UPM Raflatac eivät saavuttaneet täyttä potentiaaliaan tällä vuosineljänneksellä. Selluliiketoiminnassa, josta suurin osa UPM Biorefining-liiketoiminta-alueen tuloksesta koostuu, kannattavuutta heikensivät huoltoseisokit, Kaukaan sellutehtaan käynnistymisen viivästyminen sekä lehtipuusellun alemmat hinnat. Tilapäiset toiminnalliset syyt heikensivät UPM Raflatacin tulosta.

UPM:n strategiset kasvuhankkeet etenivät suunnitellusti. 
 

Biopolttoaineet avaavat uusia näköaloja yhtiön kasvulle. Lappeenrannan biojalostamo, lajissaan maailman ensimmäinen, alkaa pian tuottaa puhdasta, teknisesti edistyksellistä uusiutuvaa dieseliä. Rakennustyöt on nyt saatu päätökseen ja testaus- ja käyttöönottoprosessi on käynnistetty. Uusiutuvan dieselin myyntisopimus NEOT:n (North European Oil Trade) kanssa allekirjoitettiin kesäkuussa, ja jalostamon kaupallisen tuotannon odotetaan alkavan syksyn aikana. 

Selluliiketoiminnassa etenimme hyvin kohti tavoitettamme nostaa tuotantokapasiteettia 10 %:lla. Pietarsaaren uudistettu kuitulinja aloitti toimintansa, ja Kymin tehtaan laajennuksen rakennustyöt etenivät aikataulussa. Uruguayssa tuotantoluvan hakuprosessi saatiin päätökseen ja UPM Fray Bentosille myönnettiin kesäkuussa lupa lisätä tuotantoa 100 000 tonnilla. Tehtaan vuosituotanto nousee siten 1,3 miljoonaan tonniin.

Myös kehittyvien markkinoiden kasvuinvestoinnit edistyivät suunnitellusti. UPM Changshun tehtaalla Kiinassa investointi puuvapaisiin erikoispapereihin ja tarramateriaaleihin sekä UPM Raflatacin tarralaminaattien tuotannon laajennus samalla tehdasalueella ovat käynnistyneet hyvin. UPM Raflatacin filmipohjaisten tarralaminaattien tuotannon laajentamisen valmistelut jatkuivat Nowa Wiesin tehtaalla Puolassa.

Näillä hankkeilla yhtiö tähtää kasvuun ja 200 miljoonan euron lisäykseen EBITDAssa kahden seuraavan vuoden aikana", Pesonen sanoo.   

Näkymät vuodelle 2014

Euroopan talouskasvun odotetaan säilyvän alhaisena vuonna 2014 mutta parantuvan kuitenkin viime vuoden tasosta. Yhdysvalloissa talouskasvun odotetaan jatkuvan edelleen maltillisena. Kehittyvien markkinoiden talouskasvun odotetaan sen sijaan jatkuvan vahvana.

Taloudellisen toimintaympäristön arvioidaan tukevan maailmanlaajuisten sellu- ja tarramateriaalimarkkinoiden sekä paperin kysyntää Aasiassa. Euroopan taloustilanteen hienoinen parantuminen voi lieventää jo kaksi vuotta jatkunutta kysynnän heikkenemistä Euroopan graafisten paperien markkinoilla ja edistää puutuotteiden kysyntää Euroopassa. Suomen vesivarannot ovat hieman pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella, ja sähkön termiinihinta Suomessa vuoden 2014 jälkipuoliskolle on toteutuneita vuoden 2013 jälkipuoliskon markkinahintoja alempi.

UPM:n liiketoiminnan näkymät ovat yleisesti ottaen vakaat.

Samankaltainen tai hieman parempi tulos UPM Paper ENA-, UPM Paper Asia-, UPM Raflatac-, UPM Plywood- ja UPM Energy -liiketoiminta-alueilla luo perustan UPM:n kannattavuuskehitykselle vuoden 2014 jälkipuoliskolla verrattuna vuoden 2013 jälkipuoliskoon.

Alentuneet sellun hinnat heikentävät UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen kannattavuutta vuoden 2014 jälkipuoliskolla vuoden 2013 jälkipuoliskoon verrattuna. Uusiutuvan dieselin kaupallisen tuotannon odotetaan käynnistyvän Lappeenrannan jalostamolla syksyllä 2014. Sen vaikutus UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen tulokseen vuoden 2014 jälkipuoliskolla arvioidaan olevan vähäinen.  

Puhelinkonferenssi ja lehdistötilaisuus

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä julkaisupäivänä 5. elokuuta 2014 klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen myös samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä lehdistötilaisuudessa klo 14.30. Lehdistötilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, Helsinki.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä. Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla 12 kuukauden ajan osoitteessa www.upm.fi.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM - UPM Q2 - Interim Report January - June 2014
Puhelinnumero: 09 81 710 461
 


**
Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2013 vuosikertomuksen sivuilta 73–74.

 
UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet


UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal


UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi