Metsänarviointia laserkeilauksella

Joensuun yliopiston metsätieteellisessä tiedekunnassa on alkanut TEKESin rahoittama tutkimushanke ”Laserkeilauksen käyttö metsävarojen tarkassa inventoinnissa”. Hankkeen yritysosapuolia ovat UPM ja Arbonaut Oy sekä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Hankkeessa tuotetaan ensimmäinen suomalainen laserkeilaukseen perustuva metsäninventointijärjestelmä. Järjestelmä tuottaa metsävaratietoa käytännön metsäsuunnitteluun.
Laserkeilaus on uudentyyppinen kaukokartoitusmenetelmä, joka tuottaa kolmiulotteista tietoa kasvillisuuden ja maaston rakenteesta. Aineistosta voidaan suoraan määrittää esimerkiksi metsikön puiden pituus. Laserkeilaus tehdään yleensä lentokoneesta. Joensuun yliopiston tutkimusryhmän tutkimukset ovat osoittaneet, että laserkeilauksella saadaan tarkkaa tietoa puustotunnuksista, varsinkin puuston määrästä. Tarkkuudeltaan tieto on huomattavasti parempaa kuin perinteisen kuvioittaisen arvioinnin tuottama puustotieto. Lisäksi tietoa saadaan halvemmalla kuin perinteisessä maastomittausarvioinnissa. Uudet inventointimenetelmät eivät kokonaan poista maastomittausten tarvetta, mutta perinteinen kuvioittainen arviointi tulee kokemaan radikaalin muodonmuutoksen.

Nyt aloitetun yhteistyöhankkeen eräs keskeisimmistä haasteista on tuottaa keinot puustotunnusten määrittämiseksi puulajeittain. Puulajitulkinnassa tullaan kokeilemaan mm. digitaalisia ilmakuvia laserkeilauksen tukena. UPM Metsän metsätalouden tietojärjestelmien kehittämisessä varaudutaan laserkeilauksen käyttöönottoon.

Lisätietoja:
Metsäarvioinnin professori Matti Maltamo, puh 013 251 3615
Metsätalousjohtaja Jyrki Kangas, puh. 0204 16 3863