Luonnonhoidon laatu hyvällä tasolla

Metsäkeskukset ja Tapio ovat arvioineet uudistusalojen luonnonhoidon laatua UPM:n vuonna 2007 tekemissä hakkuissa. Perinteiseen tapaan tehdyn arvioinnin tuloksia voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvinä, sillä luonnonhoidon suosituksia oli noudatettu yli 90-prosenttisesti. Vaikeat korjuuolot lisäsivät kuitenkin työn laatuun liittyviä haasteita, ja arviointi osoitti myös selkeitä kehittämiskohteita.

Eniten parannettavaa on maanmuokkauksen vesiensuojelussa ja säästöpuuryhmien laadussa ja sijoittelussa. Määrällisesti säästöpuustoa on jätetty riittävästi. Talvella ja pimeällä tuottaa monesti vaikeuksia havaita tärkeitä elinympäristöjä; varsinkin pienet luonnontilaiset tai luonnontilaisten kaltaiset purot ja norot ovat ongelmallisia. Kiinteiden muinaismuistokohteiden havaitseminen edellyttää laadukasta paikkatietoaineistoa.

Toimeksiannostamme arvioitiin ensimmäisen kerran myös kasvatusmetsien energiapuun korjuun ja siihen liittyvän luonnonhoidon laatua. Kasvatusmetsien energiapuun korjuussa oli onnistuttu melko hyvin. "Säästöpuiden" jättäminen nousi tässäkin työlajissa parantamiskohteeksi, sillä säästettäviä lehtipuita oli poistettu tarpeettomasti.

Hyvä ammattitaito ja oikea kalusto merkitsevät paljon luonnonhoidon laadun ylläpidossa. UPM onkin mukana kehittämässä luonnonhoidon koulutusta. Vaadimme yrittäjiltämme, että heidän henkilöstönsä osaa luonnonhoidon vaatimukset, niin ainespuun kuin energiapuun korjuussa, maanmuokkauksessa ja muissakin metsissä tehtävissä töissä.

Lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta, puh. 0400 752 212