Kysynnän elpyminen ja hyvä kustannusten hallinta paransivat UPM:n liikevoittoa - Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia

(UPM, Helsinki, 28.4.2010 klo 09.40) - Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2010:

- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 116 (tappio 78) miljoonaa euroa
- Liiketoiminnan rahavirta oli 209 (274) miljoonaa euroa
- Toimitusmäärät kehittyivät myönteisesti kaikissa liiketoiminnoissa – liikevaihto kasvoi 10 %

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2010 ensimmäistä neljännestä:

"Kasvaneet toimitusmäärät ja alemmat raaka-ainekustannukset paransivat UPM:n liikevoittoa selvästi viime vuoden vastaavasta jaksosta. Toimitukset lisääntyivät kaikissa liiketoiminnoissa. Uruguayn liiketoimintojen luvut sisältyvät nyt ensimmäistä kertaa koko vuosineljänneksen tulokseen ja niiden vaikutus on myönteinen.

Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Voimme olla erityisen tyytyväisiä siihen, että kiinteät kustannukset pysyivät ennallaan, vaikka toimitusmäärät kasvoivat selvästi. Kannattavuutemme on kuitenkin edelleen epätyydyttävä, ja jatkuvaan parantamiseen pyritään jokapäiväisessä työssä.

Paperiliiketoiminnan toimitusmäärät kasvoivat etenkin Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Merkittävästi alemmat paperin keskihinnat sekä viime vuodesta kohonneet kuitukustannukset olivat syynä Paperiliiketoiminnan tappiolliseen tulokseen. Onnistuimme kuitenkin nostamaan hieno- ja erikoispaperien hintoja hyvän kysynnän ansiosta.

Energia- ja Selluliiketoimintojen tulokset paranivat, ja pystyimme käyttämään hyväksi otollisen markkinatilanteen. Myös Tarraliiketoiminnan viime kesänä alkanut myönteinen kehitys jatkui.

Maaliskuinen ahtaajien lakko vaikutti kielteisesti kaikkiin liiketoimintoihin. Lakon suorien kustannusten arvioidaan nousevan noin 20 miljoonaan euroon, mikä jakaantuu vuoden ensimmäiselle ja toiselle neljännekselle. Lakosta aiheutui myös merkittäviä epäsuoria kustannuksia ja tilauksia menetettiin.

Kuitumarkkinoiden epävakaus antaa aihetta huoleen. Alkuvuonna Suomen puumarkkinat toimivat jähmeästi. Mikäli tilanne jatkuu, se vaikuttaa ensimmäiseksi Saha- ja Vaneriliiketoimintoihin.

Printtimainonta elpyy hitaasti. Investointien vilkastuminen ei näy vielä täysmääräisesti yhtiön liiketoiminnoissa. Paperin kysynnän ennustetaan kuitenkin elpyvän Euroopassa viime vuodesta ja UPM:n paperin toimitusten odotetaan kasvavan vuonna 2010. Vastaava kehitys on meneillään myös muissa liiketoiminnoissa.

Olemme nähdäksemme ohittaneet liiketoimintojemme kysyntä- ja hintasyklien pohjan. Arvioimme vuoden 2010 liikevoiton paranevan selvästi viime vuodesta. Muuttuvien kustannusten arvioidaan kuitenkin kohoavan noin 2 prosenttia viime vuodesta", sanoo Pesonen.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com

***
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee UPM:n tammi-maaliskuun 2010 osavuosikatsauksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä tänään 28. huhtikuuta klo 13.00. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Suomenkielinen lehdistötilaisuus pidetään tänään toimitusjohtaja Jussi Pesosen johdolla klo 14.15 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon tai seuraamalla tilaisuutta suorana internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.fi. Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. On suositeltavaa soittaa 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua aikataulun mukaisen aloituksen varmistamiseksi.

Puhelinnumero: 09-2313 9202
Puhelinkonferenssin nimi: UPM-Kymmene Corporation Interim Report January-March 2010
Tunnus: 863677

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.