Kulotuksella edistetään monimuotoisuutta

(UPM, Valkeakoski, 13.10.2008) - Tuli aiheuttaa metsään luontaisia häiriöitä, ja tulen käyttö on ollut aina osa myös ihmisen ja metsän suhdetta. Suurin merkitys tulella oli kaskikulttuurin aikaan. Kun puulle syntyi arvo, tunnistettiin kulotuksen maata parantava vaikutus metsän uudistamisessa. Tänään tulen käytössä korostuu sen luonnonhoidollinen merkitys. Uudistettavia kohteita tai vaikkapa säästöpuuryhmiä poltettaessa luodaan mahdollisuus sellaisten lajien esiintymiseen, jotka ovat sopeutuneet elämään luontaisten metsäpalojen luomissa olosuhteissa.

UPM edistää paloympäristöihin sopeutuneen lajiston elinoloja osana monimuotoisuusohjelmaansa. UPM:n paloympäristöhankkeessa toteutetaan eri tyyppisiä kulotuksia ja seurataan niiden kustannuksia ja vaikutuksia metsälajistoon. Menetelmiä ovat mm. uudistettujen alojen kulotukset, säästöpuuryhmien poltot, harjurinteiden kulotus sekä suojeltujen metsäalueiden poltot. Kohteiden lajistoseurannoissa on havaittu runsaasti paloympäristöjen lajistoa, joka on aiemmin harvinaistunut metsäpalojen vähyyden vuoksi. Kulotuksen keinoin talousmetsäkohteille on luotu nopeastikin olosuhteet, joissa monet uhanalaisetkin lajit menestyvät.

Kulotukset ajoittuvat touko-kesäkuuhun, ja niitä tehdään UPM:n omissa metsissä. Yhtiö omistaa Suomessa 920 000 hehtaaria metsää.