Korkeat puu- ja kuitukustannukset vaikuttivat UPM:n tulokseen, Aikakauslehtipapereiden näkymät paranemassa

Vuoden 2007 tilinpäätös:
- Tulos osaketta kohti oli 0,16 euroa (0,65 euroa vuonna 2006), ilman kertaluonteisia eriä 1,00 (0,80) euroa.
- Liikevoitto koko vuodelta oli 483 (536) miljoonaa euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 835 (725) miljoonaa euroa
- Liikevoitto neljännellä vuosineljänneksellä oli 142 (247) miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia eriä 194 (252) miljoonaa euroa
- Vuoden tulokseen vaikuttivat ennakoitua merkittävästi korkeammat puu- ja kuitukustannukset
- Vuoden 2006 kannattavuusohjelman seurauksena UPM on vähentänyt yli 1,1 miljoonaa tonnia paperikapasiteettia sekä henkilöstöä 3 200 henkilöllä

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2007 tilinpäätöstä:

"Vuoden 2007 tulokseen vaikutti odottamattoman jyrkkä puu- ja kuitukustannusten nousu, erityisesti Suomessa. Olemme kuitenkin pystyneet vuositasolla alentamaan muita muuttuvia kustannuksia ja parantamaan liiketoimintojemme tehokkuutta. Vaikka en voi olla tyytyväinen kaikkien toimialojen tuloskehitykseen, sanomalehtipaperissa ja puutuotteissa, erityisesti vanerissa, viime vuosi oli hyvä."

"Vuonna 2006 aloitetun kannattavuusohjelman seurauksena olemme vähentäneet yli 1,1 miljoonaa tonnia paperikapasiteettia eli lähes 10 % yhtiön tuotantokapasiteetista. Henkilöstön määrä on vähentynyt 3 200 henkilöllä. Tuottavuutemme ja kilpailukykymme ovat parantuneet kaikilla toimialoilla. Olemme edenneet suunnitelmiemme mukaisesti ja parantaneet liiketoimintaedellytyksiä erityisesti aikakauslehtipapereissa."

"Puu- ja kuituraaka-aineen saatavuus ja hinta sekä paperin hintojen kehittyminen ovat ratkaisevia yhtiön kannattavuuskehitykselle kuluvana vuonna. Vahvan euron tuoma haaste eurooppalaiselle paperiteollisuudelle jatkuu."

"UPM:n painopapereiden tilauskanta on tällä hetkellä hyvä. Aikakauslehtipapereissa olemme sopineet hinnankorotuksista kaikilla markkinoilla ja lyhentäneet sopimusten voimassaoloaikoja Euroopassa. Sanomalehtipaperissa kuluvan vuoden sopimusneuvottelut Euroopassa jatkuvat."

"Vaikka puuraaka-aineen jyrkin hintojen nousu näyttäisi tasaantuneen, vuoden 2008 puukustannusten arvioidaan olevan korkeammat kuin vuonna 2007. Yhtiön koko vuoden kustannusten arvioidaan nousevan noin 2 %."

"Konsernin toiminnallisen kannattavuuden ennakoidaan vuonna 2008 olevan suunnilleen sama kuin vuonna 2007. Vuoden ensimmäisen neljänneksen arvioidaan kuitenkin olevan alle viime vuoden vastaavan jakson. Konserni jatkaa uusien kannattavuutta parantavien keinojen etsimistä," Pesonen toteaa.


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

***

Tiedotustilaisuus ja conference call

Vuoden 2007 tilinpäätöstä koskeva tiedotustilaisuus järjestetään tänään 5.2.2008 klo 14.00 UPM:n pääkonttorissa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 2. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.com. Nauhoitus on saatavilla yhtiön internetsivuilla kolmen kuukauden ajan.

UPM:n järjestämään conference call -puhelinneuvotteluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)1452 555 566 tänään klo 17.00. Neuvottelun nimi on ”UPM-Kymmene Financial review 2007 ” ja tunnus on 31003111. Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 12.2.2008 asti numerossa +44 (0)1452 550 000, tunnus 31003111#.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa puhelinneuvottelun ilmaisnumero on +1 866 966 9439. Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella ilmaisnumerossa +1 866 9669439, tunnus 31003111#.

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä on yhtiön vuoden 2006 vuosikertomuksen sivuilla 15–17.