Kaukaan sellutehtaan päästöt normalisoituneet

UPM-Kymmenen Kaukaan sellutehtaan päästöt ja jätevedenpuhdistamon toiminta ovat normalisoituneet. Tavoitteena on, ettei heinäkuun lupaehtoa, 75 t/d, ylitetä alkukuukauden korkeista päästömääristä huolimatta. Tarvittaessa tehdas rajoittaa edelleen tuotantoaan.

Tehtaan edustan veden laatu on jo parantunut jätevesikuormituksen normalisoiduttua. Vesistössä ei oleteta olevan havaittavia haittoja enää heinäkuun lopulla eikä pysyviä haittoja odoteta jäävän.

Tavanomaista pitemmän kunnossapitoseisokin jälkeinen käynnistys kesä-heinäkuun vaihteessa oli vaikea ja aiheutti vakavia ongelmia jätevedenpuhdistamolla. Saimaaseen pääsi ensiksi veden samentumisen aiheuttanutta suopaa ja myöhemmin kemiallista hapenkulutusta aiheuttavaa neutraloitua mustalipeää (COD), joka kulutti tehtaan edustan vedestä hapen ja johti kalakuolemiin. Häiriötilanteen ollessa pahimmillaan sellutehtaan tuotanto keskeytettiin. Tämän jälkeen tuotantoa on rajoitettu siten että, tehtaalta tuleva jätevesikuormitus on saatu normaalitasolle.

Seisokit aiheuttavat tehdasta käynnistettäessä monesti poikkeuspäästöjä, mutta äärimmäisen harvoin tässä laajuudessa kuin nyt. Nyt häiriötapahtumia oli poikkeuksellisen paljon tehtaan eri osastoilla ja lopuksi ongelmat kasautuivat haihduttamolle, josta mustalipeää sisältäviä lauhteita jouduttiin ajamaan puhdistamolle ja neutraloituna edelleen Saimaaseen.

Häiriötapahtumien runsaus vaikeutti kokonaistilanteen hahmottamista ja tilanteen vakavuuteen havahduttiin liian myöhään. Käynnistyksen viivästyminen ja siirtyminen viikonloppuun vaikeutti tilannetta edelleen, sillä mittaustiedon saanti ja laitoskokonaisuuden valvonta ja ohjaus poikkesivat arkipäivän tilanteesta.

Tehtaalla on ryhdytty moniin korjaaviin toimenpiteisiin tarkentamalla ohjeistusta. Lisäksi varotoimenpiteitä on kehitetty asentamalla erilaisia mittaus- ja hälytyslaitteita.

UPM-Kymmene korvaa päästöjen aiheuttamat haitat. Korvausvelvoitteita selvitetään parhaillaan viranomaisten kanssa. Käynnistysvaikeuksien aiheuttamat tuotannonmenetykset ja lisäkustannukset ovat arvoltaan yli 2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antaa:
Tuotantoyksikön johtaja Risto Löppönen, puh. 0204 15 4679, 040 54 57 327

UPM-Kymmene
Viestintä
14.7.2003