Sellutoimittajia koskevat vaatimukset

UPM on määritellyt sellutoimittajilleen ympäristösuorituskykyä, metsänhoitoa, puunhankintaa, EU-ympäristömerkkejä ja ympäristösuorituskyvyn raportointia koskevat erityisvaatimukset: 

     • UPM edellyttää, että sen sellutoimittajat pyrkivät minimoimaan toimintansa ympäristökuormituksen käyttämällä parhaita saatavilla olevia tekniikoita ja kehittämään ympäristösuorituskykyään jatkuvasti.

     • UPM edellyttää, että sen sellutoimittajat harjoittavat kestävää metsänhoitoa ja ylläpitävät luotettavia metsäsertifiointijärjestelmiä.

     • UPM:lle toimitettavan sellun raaka-aineen on oltava peräisin laillisesti hankituista/hoidetuista  lähteistä.

     • UPM edellyttää, että kaikki EU-ympäristömerkittyjä tuotteita valmistaville UPM:n tehtaille tulevat sellutoimitukset täyttävät EU-ympäristömerkin vaatimukset.

     • UPM edellyttää, että sellutoimittajat raportoivat ympäristösuorituskyvystään vuosittain UPM:n määrittämällä tavalla. 

Valintaperusteet

UPM:n hankintatoiminto valitsee sellutoimittajat yhdessä Paperiliiketoimintaryhmän kanssa. Taloudellisten, juridisten, eettisten ja operatiivisten tekijöiden lisäksi valinnassa painottuvat ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät tekijät UPM:n toimittajia koskevan toimintaohjeen (Supplier Code) ja sellutoimittajia koskevien vaatimusten mukaisesti.

Tärkeimmät toimittajavaatimukset sisällytetään myös toimittajien kanssa solmittuihin sopimuksiin. Toimittajat sitoutuvat sopimuksen allekirjoitushetkellä noudattamaan UPM:n sellutoimittajia koskevia vaatimuksia ja edistämään niiden noudattamista omissa toimitusketjuissaan.
 
UPM:n hankinta valvoo ja auditoi sellutoimittajia yhteistyössä paperitehtaiden kanssa. Säännöllisiä toimittaja-auditointeja on tehty 2000-luvun alusta lähtien. 

UPM:n selluhankintatoiminnot on sertifioitu osana UPM:n maailmanlaajuista FSC- ja PEFC-seurantajärjestelmää.

 Toimittajien arviointi

UPM arvioi toimittajaan  ja kerää tietoa yhtiön määrittelemistä tunnusluvuista systemaattisesti. Toimittajien tulee ilmoittaa UPM:lle käytetyn puuraaka-aineen alkuperä ja sertifioidun puun määrä sekä tuotantolaitostensa ympäristökuormitus.

UPM seuraa myös toimittajiensa sosiaalisen vastuun mittareita, kuten tapaturmataajuutta ja puuviljelmämaiden hallintaoikeuksia. Tiedot tallennetaan vuonna 2003 käyttöön otettuun ympäristötietokantaan.

UPM käyttää omien tehtaidensa ja toimittajiensa arvioinnissa EU:n komission määrittelemään parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (BAT) perustuvia ohjeellisia päästötasoja.

Sellutoimittajat raportoivat toiminnastaan ja tarvittavista tunnusluvuistaan vuosittain. Joitakin tietoja, kuten sertifioidun puun käyttöä, seurataan kuukausittain. UPM:n selluhankinta tekee lisäksi tarkastuksia, jotka liittyvät riskien arvioinnissa tunnistettuihin ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ongelmakohtiin. Myös kaikki uudet merkittävät toimittajat auditoidaan.