​​​​​​Kemikaalit

UPM edellyttää, että sen kaikki toimittajat noudattavat tarkoin Euroopan yhteisön kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaa REACH-asetusta sekä luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa CLP-asetusta.

Etukäteisarviointi ennen hankintapäätöstä

UPM arvioi kaikki kemikaalit ennen hankintapäätöksen tekemistä. Tätä varten UPM:n tehtaan hankintaosastolle ja kemikaalien hankinnasta vastaavalle yhteyshenkilölle täytyy toimittaa seuraavat asiakirjat:

1. Uusin käyttöturvallisuustiedote UPM:n toimintayksiköiden käyttämillä kielillä. Käyttöturvallisuustiedote tulee olla CLP-asetuksen mukainen.

2. Toimittajan vakuutus,  ettei kyseinen kemikaali tai raaka-aine sisällä UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelossa (UPM RSL) mainittuja kiellettyjä aineita ja/tai tieto arvioitavan tuotteen mahdollisesti sisältämistä UPM RSL –luetteloon kuuluvista rajoitetuista aineista.

3. Ympäristömerkkitiedot (tarvittaessa).

4. Valmistajan vakuutus että arvioitava tuote täyttää Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (US Food and Drug Administration, FDA) CFR 21, part 176 tai muu soveltuva luku vaatimukset  ja/tai Saksan riskienarviointilaitoksen (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) suosituksen XXXVI (tarvittaessa).

5. Todistus leluturvallisuusvaatimusten mukaisuudesta tarvittaessa.

6. Todistus EU:n biosidiasetuksen 528/2012 (EU BPR) mukaisuudesta tarvittaessa.


 

Käyttöturvallisuustiedote (MSDS)

Käyttöturvallisuustiedotteessa täytyy olla kaikki kemikaalilainsäädännön edellyttämät tiedot REACH-asetusta koskevien ECHA-ohjeiden mukaisesti. Jos käyttöturvallisuustiedotteeseen tehdään myöhemmin muutoksia, erillinen päivitetty asiakirja täytyy lähettää PDF-muodossa osoitteeseen msds@upm.com sekä hankinnan yhteyshenkilölle.

Saateviestissä täytyy olla myös tiedot siitä, mille UPM:n sellu- ja paperitehtaalle Euroopassa tai UPM:n saha- ja vaneriyksikölle Suomessa kemikaalia on toimitettu.

​​
 

UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (UPM RSL)

 

UPM haluaa varmistaa, että kemikaalien toimittajat noudattavat UPM:n vaativia kestävän kehityksen standardeja, ja on tätä varten julkaissut rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelon (UPM RSL), joka sisältyy liitteenä UPM: hankintasopimukseen. UPM olettaa, että kaikille paperi-, sellu- ja vaneritehtaille kemikaaleja ja /tai raaka-aineita  toimittavat yritykset  noudattavat luetteloa. UPM RSL on jaettu kahteen osaan: 1) Kielletyt aineet, joita ei saa tarkoituksella sisällyttää UPM:lle toimitettaviin kemikaaleihin tai raaka-aineisiin ja 2) Rajoitetut aineet. Kemikaalin tai raaka-aineen mahdollisesti sisältämästä rajoitetusta aineesta tulee ilmoittaa yhteyshenkilöllenne UPM hankintaorganisaatiossa.


 

EU-ympäristömerkkiä koskevat vaatimukset

EU-ympäristömerkki asettaa UPM:n graafisen paperin sekä kopio- ja sanomalehtipaperin tuotantoprosesseille lisävaatimuksia, jotka koskevat

• luonnonvarojen käyttöä
• kemikaaleja
• energiankulutusta
• päästöjä ilmaan ja vesistöihin
•  jätehuoltoa
• kuituja

Toimittajan, joka toimittaa prosessikemikaaleja ympäristömerkittyä kopio- tai sanoma- tai graafista paperia valmistaville UPM:n paperitehtaalle tai UPM:n sellutehtaille, täytyy toimittaa uusimman päivitetyn käyttöturvallisuustiedotteen lisäksi EU-ympäristömerkin kopio- tai graafista paperia koskevien arviointiperusteiden vakuutukset toimivaltaiselle elimelle / Kirsi Auranmaa (kirsi.auranmaa(at)ecolabel.fi) sekä UPM:n ympäristö ja vastuullisuus yksikölle / Miia Härkönen (productstewardship(at)upm.com).

Paperia ja sellua koskevat vaatimukset (julkaistu englanniksi):

EU Ecolabel Copying and graphic paper (2011/333/EU)

EU Ecolabel Newsprint paper (2012/448/EU)

Declaration 1 – Cleaning agents, Dispersing agents and Foam inhibitors/Defoamers

Declaration 1 – Chemical products

Declaration 2 – Coating chemicals

Declaration 2 – Cleaning agents, Dispersing agents and Foam inhibitors/ Defoamers

Declaration 3 – Retention agents and other polymer containing chemicals (e.g. water repellents and chemicals for water treatment)

Declaration 3 – Retention agents and other polymer containing chemicals

Declaration 4 – Surfactants in de-inking chemicals

Declaration 4 – Surfactants in de-inking chemicals

Declaration 5 – Biocides

Declaration 5 – Biocides or biostatic agents

Declaration 6 – Dyes

Declaration 6 – Dyes


Lisäksi sellua koskevat Pehmopaperikeriteerin vaatimukset.

 

Pohjoismaista ympäristömerkkiä (Joutsenmerkkiä) koskevat vaatimukset

Joutsenmerkki sisältää ympäristövaatimuksia, jotka koskevat puuraaka-aineen alkuperää, päästöjä ilmaan ja vesistöihin, energiankulutusta sekä sellun ja paperin valmistuksessa käytettäviä kemikaaleja. Tuotteita arvioidaan niiden koko elinkaaren ajalta raaka-aineiden hankinnasta aina loppusijoitukseen asti.

Perusmoduuli sisältää yleisiä vaatimuksia, jotka koskevat metsänhoitoa, päästöjä, energiankulutusta ja jätteenkäsittelyä sellun- sekä paperintuotannossa.

Metsänhoitovaatimukset koskevat metsänhoitotoiminnoista saatuja raaka-aineita.

Kemikaalimoduuli sisältää yleisiä vaatimuksia, jotka koskevat kemikaalien käyttöä sellun- ja paperinvalmistuksessa. (Kemikaalitoimittajien täytyy varmistaa, että heidän tuotteensa täyttävät kemikaalimoduulin kriteerit.)

UPM:n Jämsänkosken, Kaipolan, Kaukaan, Kymin, Nordlandin, Plattlingin ja Rauman tehtaille sekä Fray Bentosin, Kaukaan, Kymin ja Pietarsaaren sellutehtaille prosessikemikaaleja toimittavien toimittajien on täytettävä Pohjoismaisen ympäristömerkin (Joutsenmerkin) kemikaaleja koskevat kriteerit. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimittajien täytyy lisätä vaaditut tiedot Pohjoismaisen ympäristömerkin yhteyteen kehitettyyn MSA -tietokantaan (My Swan Account). MSA-tietokanta sisältää tiedot Joutsenmerkin saaneiden sellu-, paperi- ja painopaperiyhtiöiden käyttämistä kemikaaleista.