Eilisen jäte on tämän päivän raaka-aine

Olemme kehittäneet innovatiivisia tapoja vähentää jätettä ja jäämiä ja uudelleenkäyttää niitä älykkäissä uusissa tuotteissa – meille eilisen jäte on huomisen arvokasta raaka-ainetta.

​Kiertotalous tavoitteena

Resurssitehokkuus on keskeinen osa UPM:n Biofore-strategiaa. Pyrimme käyttämään arvokasta ja uusiutuvaa metsäbiomassaa niin vastuullisesti ja tehokkaasti kuin mahdollista. Kiertotalous on uusi taloudellinen malli, jossa materiaalit ja arvot kiertävät ja lisäarvoa tuotetaan palveluilla ja älykkäillä toiminnoilla.

Metsäteollisuudessa kiertotalous saattaa kuulostaa vain uudelta nimeltä toimintamallille, jota olemme kehittäneet jo vuosia. Laajemmassa mittakaavassa kiertotalousmalli luo meille kuitenkin uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhdistäessään ympäristöä ja taloutta koskevat tavoitteet.

Jätteen vähentäminen ja uudelleenkäyttö inspiraation lähteenä 

Kiinteän jätteen määrän vähentäminen ja uudelleenkäytön lisääminen ovat tärkeitä tavoitteita kaikilla tehtaillamme.

Yhtiö käyttää lähes kaiken tuotantoprosessissa syntyvän orgaanisen jätteen, kuten kuoret ja hakkuutähteet sekä siistauksen ja vesien puhdistamisen kuitupitoiset kiintoaineet, tehtaiden energiantuotantoon. Nykyään noin 90 prosenttia UPM:n tuotantojätteestä käytetään uudestaan tai kierrätetään.

UPM on maailman suurin graafisia papereita keräyspaperista valmistava paperiyhtiö. Vuonna 2015 tuotantoon käytettiin 2,8 miljoonaa tonnia keräyspaperia. 

UPM:n paperintuotannossa käytetystä kuidusta kolmasosa on keräyskuitua.

UPM:n tehtailla syntyvä jäte:

JätejaeLähde​Käyttö tai hävitys
Tuhka
 • Voimalaitokset
 • Valtaosa tuhkasta käytetään
  maanrakennuksessa, lannoitteena tai sementti- ja tiiliteollisuudessa
 • Vain pieni osa tuhkasta päätyy kaatopaikalle
​Orgaaninen prosessijäte, kuten kuori ja kuitujäämät sekä kuituliete
 • Puun ja keräyspaperin käsittely, jätevesien puhdistaminen
 • Käytetään pääasiassa tehtaiden voimalaitosten
  polttoaineena
 • Kuitujäämät, joita ei polteta, käytetään uudelleen
  esimerkiksi kompostoinnissa, maanparannuksessa ja maanrakennustöissä
​Muut prosessijätteet, kuten
päällystyspastajäte ja viherlipeäsakka
 • Paperin päällystäminen, sellun valmistus
 • Suuri osa käytetään uudelleen esimerkiksi rakennusteollisuudessa
  ja maanparannuksessa
 • Loput sijoitetaan pääasiassa kaatopaikalle
Muu kiinteä jäte
 • Keräyspaperin käsittely, tarratuotanto, saapuvien
  materiaalien pakkausmateriaalit
  (pääasiassa metalli-, pahvi- tai muovijätettä)
 • Lajitellaan ja käytetään uudelleen, jos mahdollista, esim. UPM ProFi
 • Uusiokäyttöön soveltumattomat jätteet viedään kaatopaikalle tai kunnalliseen jätteenpolttolaitokseen
Vaaralliset jätteet
 • Huoltotyöt (pääasiassa öljy tai öljyn saastuttamat välineet)
 • Toimitetaan valtuutettuun vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen
 • Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen dokumentoidaan
UPMBIOFORE.COM
Syyskuu 23 2016

Hankalille puujakeille kehitetään tehokkaampia seulonta- ja kuivausmenetelmiä

UPM:n tehtaiden sivuvirtana syntyvät erilaiset puujakeet hyödynnetään tehokkaasti omissa voimalaitoksissa energiaksi polttamalla. Puujakeiden kierrätys energiantuotantoon on haastavaa vain, kun jae on kosteaa tai sen seassa on epäpuhtautena esimerkiksi metallia tai kiveä. UPM kehittää nyt aktiivisesti haastavien puujakeiden hyötykäyttöä Kaatopaikkajätteen nollatason saavuttamiseksi. UPM lopettaa kaiken jätteen viemisen kaatopaikalle Suomessa muutaman vuoden sisällä ja globaalisti vuoteen 2030 mennessä.

​Jätteenkäsittelyn tavoitteena on tehokas uudelleenkäyttö

Kaikki UPM:n tehtaat pyrkivät vähentämään kiinteän jätteen määrää ja parantamaan jätteen käsittelyä lajittelemalla jätteet jo niiden syntypaikassa.

Suuri osa prosessijätteestä käytetään hyödyksi joko raaka-aineena tai energiantuotannossa. Kaatopaikoille sijoitettavan kiinteän jätteen määrä on vähentynyt huomattavasti viime vuosina tuotantoprosessien tehokkuuden parantuessa ja jätteiden uudelleenkäyttömahdollisuuksien lisääntyessä. UPM kehittää jatkuvasti uusia uudelleenkäyttömahdollisuuksia.

Sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäytön kehittäminen on tärkeässä osassa kaikkien UPM:n tuotantolaitosten jätehuollossa. Sivutuotteet ja jätteet voivat olla arvokkaita raaka-aineita tai energianlähteitä.

Kaikkea jätettä ei kuitenkaan voida käyttää uudelleen. Jos uudelleenkäyttömahdollisuutta ei ole, kiinteä jäte on hävitettävä käyttämällä esimerkiksi tehtaiden omia tai ulkoisten palveluntarjoajien kaatopaikkoja. Kiinteän jätteen sijoittamiseen käytettävät kaatopaikat aiheuttavat jätehuollon suurimmat ympäristövaikutukset. Kaikkien UPM:n omistamien (sekä suljettujen että käytössä olevien) kaatopaikkojen ympäristövaikutuksia tarkkaillaan säädösten ja viranomaisten myöntämien lupien edellyttämällä tavalla.

Bioenergian tuotannossa syntyvä tuhka muodostaa suurimman osan UPM:n tuottamasta kiinteästä jätteestä. Huomattava osa tuhkasta käytetään uudelleen esimerkiksi täyteaineena tienrakennuksessa tai maanrakennusaineena. Vuonna 2016 92 prosenttia tuhkasta käytettiin uudelleen.

Vaneritehtaat ja sahat hyödyntävät raaka-aineet tehokkaasti. Puun sivutuotteet, kuten kuori, sahanpuru ja hake, käytetään hyödyksi sellun, lastulevyn, pahvin ja energian tuotannossa. Kaatopaikkajätettä syntyy erittäin vähän.

UPM:n sellu- ja paperitehtaissa syntyvän kaatopaikoille sijoitettavan kiinteän jätteen määrä on vähentynyt huomattavasti viime vuosina tuotantoprosessien tehokkuuden parantuessa ja jätteiden uudelleenkäyttömahdollisuuksien lisääntyessä. Suuri osa tuotantojätteestä käytetään hyödyksi joko raaka-aineena tai energiantuotannossa.

upmbiofore.fi
Syyskuu 7 2016

Tuhka on metsäteollisuudessa merkittävä jätejae, jolle löytyy monia hyötykäyttökohteita

UPM tavoittelee kaatopaikkajätteen nollatasoa globaalisti vuoteen 2030 mennessä ja Suomessa jo muutaman vuoden sisällä. Yhtään jätettä ei tämän jälkeen viedä kaatopaikalle tai polteta ilman energian talteenottoa. Tuhka on yksi suurimmista jätejakeista – sille löytyy kuitenkin jo kohtuullisen hyvin hyötykäyttökohteita.

UPMBIOFORE.fi
Toukokuu 31 2016

UPM tavoittelee kaatopaikkajätteen nollatasoa globaalisti vuoteen 2030 mennessä

Sekä yritykset että yksittäiset kuluttajat etsivät nyt vaihtoehtoja kaatopaikoille – uusia käyttötapoja olemassa oleville raaka-aineille ja tapoja kierrättää olemassa olevat tuotteet tehokkaasti. Maailmantalouden suurimmat megatrendit, resurssitehokkuus ja kiertotalous, konkretisoituvat UPM:n vuodelle 2030 asettamissa kestävän kehityksen tavoitteissa.

'