Logistiikan optimointi

Logistiikan optimoinnin avulla voimme vähentää kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä.

Vastuullisen logistiikan suunnittelu ja optimointi

Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljettaminen kuormittaa ympäristöä. Järkevät reittivalinnat, raide- ja vesiliikenteen suosiminen ja vähäpäästöisten polttoaineiden käyttö vähentävät kuljetusten ympäristövaikutuksia. 

Tehtaisiimme saapuu vuosittain miljoonia tonneja raaka-aineita, lisäaineita ja tehtaiden toimintaan liittyviä toimituksia. Myös lopputuotteiden toimittaminen asiakkaille aiheuttaa paljon liikennettä. Lisäksi kiinteä jäte on kuljetettava kierrätys- ja jätteidenkäsittelylaitoksiin. UPM toimittaa vuosittain noin 1,2 miljoonaa tuote- ja raaka-ainekuormaa (noin 25 tonnia / kuorma) eri puolille maailmaa, mikä tarkoittaa yhtä kuormaa 25 sekunnin välein. 

UPM käyttää tie-, raide- tai vesikuljetuksia etäisyyden, liikenneyhteyksien ja toimitusajan mukaan vaihdellen. Kaikista UPM:n toimituksista 68 prosenttia kuljetetaan raide- tai maanteitse ja 32 prosenttia meritse (2015).

Sopimuskumppanit hoitavat valtaosan UPM:n kuljetuksista, ja niiden on noudatettava UPM:n lastinkäsittelykirjaa (Cargo Handling Manual), joka sisältää ohjeet rahdin käsittelystä, varastoinnista, kuljetuksesta sekä työterveydestä ja turvallisuudesta.

Logistiikka tuo työtä maaseudulle

Puunhankinnalla, kuljetuksilla ja logistiikalla on merkittäviä sosioekonomisia vaikutuksia UPM:n tehtaita ympäröivillä maaseutualueilla.

UPM työllistää sopimuskumppaneidensa kautta yhteensä 5 916 metsäkoneen kuljettajaa, 4 839 kuorma-auton kuljettaja ja 791 rautatietyöläistä (2015). Yhtiö tekee yhteistyötä 1 155 logistiikkayrittäjän ja -yrityksen kanssa, minkä lisäksi se ostaa puuta paikallisilta metsänomistajilta. Maailmanlaajuisessa mittakaavassa UPM tukee merkittävästi maaseudun elinkeinoja Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Uruguayssa.

UPMBIOFORE.FI
Huhtikuu 26 2016

Meriliikenteeseen kustannustehokkuutta satamajärjestelyillä ja vahvoilla kumppanuuksilla

UPM on uudistanut meriliikenteen rakenteita ja kumppanuussuhteita kustannustehokkuuden ylläpitämiseksi. Logistiikan tehostaminen vaikuttaa suoraan suomalaisen tuotannon kilpailukykyyn ja kysyntään. Suomen viennin ja tuonnin volyymitason merkittävä lasku sekä vuoden 2015 alussa voimaan astunut rikkidirektiivi ovat tehneet viime vuosista meriliikenteen osalta taloudellisesti haastavia. Hyvällä yhteistyöllä, avoimuudella ja tehdyillä rakenteellisilla muutoksilla tilanteesta on selvitty erittäin kilpailukykyisesti.

UPMBIOFORE.fi
Helmikuu 19 2016

Suurista kuormista tehokkuutta ja ympäristöetuja

UPM on yhtenä ensimmäisistä yrityksistä mukana pilotoimassa nk. superrekkojen käyttöä. Ensimmäinen puutavarakuljetuksia koskeva lupa myönnettiin UPM:n sopimuskuljetusyritykselle Orpe Kuljetus Oy:lle. Rekka ajaa raakapuuta UPM:n tehtaille ja Itä-Suomen kuljetusterminaaleihin sekä pois tehtailta ja terminaaleista.

'