Periaatteena vastuullisuus

UPM on edelläkävijä, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Globaaleihin haasteisiin ei ole helppo vastata, mutta uskomme vahvasti, että onnistumme siinä. Biofore-strategia ohjaa toimintaamme.

Vastaamme globaaleihin haasteisiin

Maailma muuttuu nopeasti, ja tulevaisuus tuo tullessaan sekä ennennäkemättömiä haasteita että mahdollisuuksia. Luonnonvaroihin kohdistuva kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti väestönkasvun, kaupungistumisen ja keskiluokan laajenemisen myötä. Ilmastonmuutos on suuri haaste maailmalle. Tulevina vuosina se vaikuttaa todennäköisesti yhä enemmän yritysten toimintaan sekä suoraan että sääntelyn kautta. Säädökset ja läpinäkyvyyttä koskevat vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti.

Biofore-strategiamme perustuu uusiutuvan puubiomassan monipuoliseen käyttöön innovatiivisella, resurssitehokkaalla ja vastuullisella tavalla. Strategian avulla voimme vastata suuriin globaaleihin haasteisiin, kuten raaka-aineiden niukkuuteen, ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja puhtaan veden saatavuuteen sekä tarttua uusiin mahdollisuuksiin.

Globaaleihin haasteisiin vastaaminen tarkoittaa paljon muutakin kuin ympäristöstä huolehtimista. Uskomme, että vastuullisuus ja holistinen lähestymistapa ympäristökysymyksiin muodostavat yhdessä tien vastuulliseen liiketoimintaan ja tuotekehitykseen. Päämääränämme on kestävän kehityksen mukainen toiminta, joka tuo meille kilpailuetua ja tulevaa kasvua eri liiketoiminnoissa.

Johdamme bio- ja metsätalouden yhdistymistä ja toteutamme  Biofore-visiotamme. Se vaatii meiltä vastuullisuutta niin sidosryhmiä kuin ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöäkin kohtaan. Haluamme kehittää hyvää liiketoimintaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen

UPM kantaa huolta globaalin ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen, äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyminen ja merenpinnan nousu ovat esimerkkejä globaalin ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Tavoitteenamme on pienentää toiminnan ja tuotteiden ympäristöjalanjälkeä koko arvoketjun aikana – aina raaka-aineiden hankinnasta ja tuotteiden valmistuksesta, jakelusta ja käytöstä niiden kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön asti.

Important Image

Enemmän vähemmällä

UPM pyrkii materiaalitehokkuuteen tekemällä enemmän vähemmällä kaikissa toiminnoissaan. Raaka-aineiden kestävä ja tehokas käyttö parantaa kustannustehokkuutta ja tuo hyötyjä energiankulutuksen ja tuotannon saralla.

Se tarkoittaa, että kulutamme vähemmän resursseja ja tuotamme vähemmän jätettä. Lisäksi tuotteidemme taloudellinen ja ekologinen arvo on suurempi. Resurssitehokkuus onkin ollut liiketoimintojemme kulmakivi jo vuosia: 

UPM:n panostus resurssitehokkuuteen on tuottanut innovaatioita, joiden avulla uusiutumattomat materiaalit voidaan korvata uusiutuvilla, kierrätettävillä ja ympäristöä vähemmän kuormittavilla vaihtoehdoilla.  

UPM BioVerno, UPM ProFi ja UPM Formi ovat hyviä esimerkkejä tulevaisuuteen katsovista resurssitehokkaista innovaatioista. Vastaavia edistysaskelia on otettu myös tuotantoteknologiassa ja logistiikassa.  ​

Vastuullisuustyön painopistealueet

UPM on asettanut selkeät tavoitteet yritysvastuun keskeisten osa-alueiden ja mittareiden rinnalle. Ne muodostavat kehyksen yhtiön vastuullisuustoiminnalle.

Resurssitehokkuus kulmakivenä

Biofore-strategian lähtökohtana ovat resurssitehokkuus ja uusiutuvuus

Hallintajärjestelmät

Hallintajärjestelmät ovat työkaluja, joiden avulla voimme hallita ja parantaa suorituskykyämme ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa sekä laadussa

​Keskeisten vastuullisuuskysymysten tunnistaminen ja hallinta

Strategiamme muodostaa perustan UPM:n sidosryhmävuoropuhelulle, jonka tavoitteena on tunnistaa keskeiset vastuullisuuskysymykset. Keskeiset painopistealueet ja toimenpiteet vaihtelevat alueittain ja sidosryhmien tarpeiden mukaan. 

Taloudellinen menestys, vakaus, tulevaisuudennäkymät ja kasvu ovat tärkeitä useimmille sidosryhmille. Lisäksi UPM:n ympäristösuorituskyky ja sosiaalinen vastuu ovat erittäin tärkeitä UPM:n toimintakyvylle ja sen liiketoimintojen pitkäaikaiselle menestykselle. 

UPM pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin ja ottamaan huomioon sidosryhmien näkökulmat tarjoamalla tasapainoisen kuvan liiketoimintansa taloudellisista sekä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ulottuvuuksista.

UPM:n olennaisuusarviointi painottaa UPM:n ja sen sidosryhmien kannalta tärkeimpiä seikkoja. Arvioinnin pohjana käytetään eri sidosryhmille tehtyjen kyselyjen vastauksia ja yhtiön riskikartoitusta, jonka perusteella eri seikkojen ja toimintojen merkitystä ja potentiaalisia vaikutuksia UPM:n toimintoihin arvioidaan.

Määritelmän mukaan olennaisuusarviointi käsittelee kysymyksiä, joilla on suora tai epäsuora vaikutus organisaation kykyyn luoda, säilyttää tai hankkia taloudellista, ekologista tai sosiaalista arvoa organisaatiolle, sen sidosryhmille ja yhteiskunnalle.

Vastuullisuustoimintansa ohjaamiseksi UPM on määritellyt olennaisuusarvioinnin pohjalta painopistealueet sekä asettanut tavoitteet ja mittarit, joilla seurataan periaatteiden toteutumista. Ne kattavat kaikki kolme vastuullisuuden osa-aluetta: talouden, yhteiskunnan ja ympäristön.

Olennaisuusarviointi muodostaa hyvän perustan järjestelmälliselle työllemme vastuullisuuskysymysten parissa.

UPM pyrkii jatkuvasti parantamaan suorituskykyään ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa sekä laadussa käyttämällä hallintajärjestelmiä. 

upmbiofore.fi
elokuu 16 2016

Kunnianhimoisilla vastuullisuustavoitteilla kohti vuotta 2030

UPM päivitti vuoden vaihteessa vastuullisuustoimintansa painopistealueet, tavoitteet ja mittarit, jotka ulottuvat nyt vuoteen 2030 saakka.

UPMBIOFORE.FI
Toukokuu 31 2016

UPM tavoittelee kaatopaikkajätteen nollatasoa globaalisti vuoteen 2030 mennessä

Sekä yritykset että yksittäiset kuluttajat etsivät nyt vaihtoehtoja kaatopaikoille – uusia käyttötapoja olemassa oleville raaka-aineille ja tapoja kierrättää olemassa olevat tuotteet tehokkaasti. Maailmantalouden suurimmat megatrendit, resurssitehokkuus ja kiertotalous, konkretisoituvat UPM:n vuodelle 2030 asettamissa kestävän kehityksen tavoitteissa.


'