Biofore-strategia ohjaa toimintaamme

UPM:n vastuullisuustyön painopistealueet, tavoitteet ja mittarit kattavat vastuullisuuden kaikki kolme osa-aluetta: talouden, sosiaalisen ja ympäristön.

​Vastuullisuuden painopistealueet ja tavoitteet ohjaavat liiketoimintaa

Vastuullisuustoimintansa ohjaamiseksi UPM on laatinut vastuullisuuden painopistealueet olennaisuusarvioinnin pohjalta sekä asettanut tavoitteet ja mittarit.

Sekä vastuullisuuden painopistealueet, tavoitteet että mittarit päivitettiin vuonna 2015. Osa tavoitteista on jatkuvia ja osa ulotettiin vuoteen 2030. Ympäristötavoitteissa lähtökohtana pidettiin vuotta 2008, jotta vertailtavuus aiempiin tavoitteisiin säilyisi.

Olennaisuusarvion lisäksi vuonna 2015 julkistetut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainability Development Goals, SDG) ohjasivat UPM:n pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteiden päivitystä.

​UPM:n vastuullisuustavoitteet 2030:

UPM:N PAINOPISTEALUEET​2030 TAVOITE​2030 SEURANTA / 2015 SAAVUTETTU

​TALOUDELLINEN

TULOS - Omistaja-arvon kasvattaminen
 • Liikevoittomarginaali > 10 %.
 • Oman pääoman tuotto ylittää vähintään 5 prosenttiyksiköllä 10 vuoden riskittömän sijoituksen tuoton.
 • Velkaantumisaste alle 90 %.
 • ​Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,5 % liikevaihdosta. 
 • Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,1 %.
 • Velkaantumisaste vuoden 2015 lopussa oli 26 %.
HALLINNOINTI - Selkeät vastuut ja ohjeiden noudattaminen
 • ​100 % henkilöstöstä suorittanut UPM:n toimintaohjekoulutuksen (jatkuva tavoite).
 • Yli 90 % henkilöstöstä on suorittanut aiemman UPM:n toimintaohjekoulutuksen.
VASTUULLINEN HANKINTA - Lisäarvon luominen vastuullisilla toimintatavoilla
 • Yli 80 % UPM:n hankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille (jatkuva).
 • Vuoteen 2030 mennessä 100 % UPM:n raaka-ainehankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille.1)
 • Jatkuva toimittajien auditointi perustuen systemaattiseen riskien arviointiin.
 • ​79 % hankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille (+12 prosenttiyksikköä).
 • 92 % raaka-ainehankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille.
 • Vuodesta 2013 riskien arviointiin ja -hallintaan perustuvien toimittaja-auditointien määrä on kaksinkertaistunut ja niiden maantieteellinen kattavuus on entistä laajempi.

​SOSIAALINEN

MONIMUOTOINEN JA SALLIVA TYÖYMPÄRISTÖ -
Monimuotoisen ja sallivan yrityskulttuurin ja paikallisen työympäristön kehittäminen liiketoiminnan menestyksen varmistamiseksi
 • Kaikkia UPM:n työntekijöitä kohdellaan yksilöinä sukupuoleen, ikään, rotuun, kansallisuuteen jne. katsomatta. Monimuotoisuusindeksin tulos 100 % henkilöstön sitoutumista mittaavassa kyselyssä vuoteen 2030 mennessä.
 • Monimuotoisuushanke käyntiin vuonna 2016.
 • ​Monimuotoisuusindeksin tulos 77 %.
 • Monimuotoisuushanke aloitetaan vuonna 2016.
JATKUVA OPPIMINEN JA KEHITTÄMINEN -
Liiketoiminnan menestyksen edistäminen yltämällä huippusuorituksiin sekä tulevaisuuden työmarkkinakelpoisuuden varmistaminen jatkuvalla ammatillisella kehittymisellä
 • ​Tavoitteiden asetanta ja kehityssuunnitelma kaikilla työntekijöillä vuoteen 2030 mennessä.
 • Työntekijöillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Oppimista ja kehittymistä kuvaavan indeksin tulos yli 80 % henkilöstön sitoutumista mittaavassa kyselyssä vuoteen 2030 mennessä.
 • 86 % pysyvästä henkilöstöstä oli kehityskeskustelujen piirissä.
 • Oppimista ja kehittymistä kuvaavan indeksin tulos oli 61 % henkilöstön sitoutumista mittaavassa kyselyssä.
VASTUULLINEN JOHTAMINEN - Arvopohjaisen ja inspiroivan johtajuus sekä johdonmukaisuus ja luotettavuus. Työympäristön jatkuva kehittäminen.
 • ​Henkilöstön sitoutumista kuvaavan indeksin tulos maailman parhaassa neljänneksessä vuoteen 2030 mennessä.
 • ​Henkilöstön sitoutumista kuvaava indeksi nousi ja oli 66 %. Tämä on 10 % alle maailman parhaan neljänneksen.
​TYÖOLOSUHTEET - Turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä henkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen
 • ​Ei kuolemaan johtaneita tai vakavia tapaturmia.
 • Jatkuva parantaminen turvallisuudessa: Tapaturmataajuus (LTAF) alle 1 & TRIF-luku alle 2 saavutettu pysyvästi mukaan lukien urakoitsijat.
 • Sertifioitu työterveys ja -turvallisuusjärjestelmä käytössä kaikissa toiminnoissa vuoteen 2030 mennessä.
 • Henkilökohtainen terveyssuunnitelma -ohjelma käynnissä kaikissa yksiköissä vuoteen 2030 mennessä.
 • Poissaolojen määrä alle 2 % työajasta kaikissa yksiköissä vuoteen 2030 mennessä.
 • Yksi urakoitsijan kuolemaan johtanut tapaturma.
 • Oman henkilöstön tapaturmataajuus oli 3,9 ja urakoitsijoilla 5,5. TRIF-luku oli 10,6 omilla työntekijöillä. TRIF-seuranta urakoitsijoilla arvioidaan vuonna 2016.
 • Kaikilla tuotantolaitoksilla on työterveys ja -turvallisuusjärjestelmä käytössä. 45 %:ssa tuotantolaitoksista tämä järjestelmä oli sertifioitu.
 • Ohjelma aloitettu useimmissa yksiköissä ja tuotantolaitoksissa.
 • Poissaolojen määrä oli 3,7 % työajasta vuonna 2015.
PAIKALLINEN SITOUTUMIEN - Paikallisen sitoutumisen varmistaminen
 • Strategisten kestävän kehityksen aloitteiden jatkuva kehittäminen johtavien kansalaisjärjestöjen kanssa.
 • Sidosryhmäyhteistyötä koskevien parhaiden käytäntöjen jakaminen (jatkuva).
 • UPM:n sponsorointi- ja lahjoitusohjelma aloitetaan 2016.
 • Yhteistyö BirdLifen ja Vida Silvestren kanssa jatkui.
 • Parhaiden käytäntöjen jakaminen varmistettu esimerkiksi eri paikkakuntien vakiintuneiden sidosryhmäfoorumeiden kautta.
 • Hanke käynnistyy vuonna 2016.

​YMPÄRISTÖ2)

TUOTTEET - Koko elinkaaren ottaminen huomioon
 • Sertifioidut ympäristöjohtamisjärjestelmät kaikissa
  toiminnoissa (jatkuva).
 • Ympäristötuoteselosteet kaikille tuotteille (jatkuva) .3)
 • Kaikilla soveltuvilla tuotteilla on ympäristömerkki vuonna 2030.
 • Kaikilla tuotantolaitoksilla on sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä uutta biojalostamoa lukuun ottamatta.
 • Ympäristötuoteseloste saatavilla relevanteille tuotteille.
 • Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus oli 77 % (76 %).
JÄTTEET - Materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden
edistäminen
 • Ei kaatopaikkajätettä tai jätteenpolttoa ilman energian talteenottoa vuoteen 2030 mennessä.
 • ​Yli 90 % UPM:n prosessijätteestä on kierrätetty tai
  uudelleenkäytetty.
​ILMASTO - Ilmastoratkaisujen kehittäminen ja toimia
kohti hiilineutraalisuutta
 • Energiantuotannon ja ostosähkön (Scope 1 ja 2) fossiilisia hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 % vuoteen 2030 mennessä.
 • Kasvihuonekaasupäästöihin liittyvän liiketoiminnan hyötyjen maksimointi (jatkuva).
 • Happamoittavien savukaasupäästöjen (NOx/SO2) määrää vähennetään 20 % vuoteen 2030 mennessä.4)
 • Polttoainejakauman ja energiatehokkuuden parannustoimenpiteet eivät ole kompensoineet vuoden 2011 Myllykoskikaupan ja ostosähkön kohonneiden päästöjen vaikutusta.
 • UPM myi 2015 noin 0,5 milj. CO2-tonnia vastaavan määrän päästövähennyksiä. Ilman näitä myyntejä UPM:n raportoidut päästöt (Scope 1 ja 2) olisivat olleet yli 7 % pienemmät.
 • 20 % vähenemä keskim. UPM:n tuotetta kohti vuodesta  2008.
​VESI - Vastuullista vedenkäyttöä
 • Kemiallista hapenkulutusta (COD) vähennetään 40 % vuoteen 2030 mennessä. 4)
 • Jäteveden määrää vähennetään 30 % vuoteen 2030 mennessä. 4)
 • 100% jäteveden puhdistuksessa käytetyistä ravinteista kierrätettyjä vuoteen 2030 mennessä.
 • Vuodesta 2008 vähennys tuotetonnia kohti on ollut 29 %.
 • 11 %:n vähenemä vuoteen 2008 verrattuna.
 • Hanke aloitetaan vuonna 2016.
​METSÄ - Kestävää maankäyttöä ja metsiä täynnä elämää
 • Puun alkuperän seurantajärjestelmän kattavuus 100 % (jatkuva).
 • Kaikki kuitu sertifioitua vuoteen 2030 mennessä.
 • Kattavuus on 100%.
 • Sertifioidun kuidun osuus nousi ja oli 84%.

1) Kattaa kaiken UPM:n raaka-ainehankinnan mukaan lukien puu ja puupohjainen biomassa ja pois lukien energia;
2) Ympäristötavoitteet: 2008 tasosta;
3) Sisältää paperin, sahatavaran, vanerin, sellun ja tarrat;
4) Numeeriset sellun ja paperin tuotantoa koskevat tavoitteet

UPM story

UPM:n visio, tarkoitus ja arvot

Vastuullisuusraportointi

'