​Arvonluonti

UPM edistää vastuullisia toimintatapoja koko arvoketjussa ja pyrkii aktiivisesti löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaiden, toimittajien ja kumppaneiden kanssa. Yhteiskunnallisen arvon tuottaminen sekä yrityksenä että tuotteiden kautta on olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa.

 

 

​Perehtymistä yhteiskunnallisiin vaikutuksiimme 


Toiminnallamme ja tuotteillamme on vaikutuksia yhteiskuntaan. Jotta voimme kehittää toimintaamme ja vastata ympäröivän yhteiskunnan vaatimuksiin, meidän on tunnettava nämä vaikutukset. Pyrimme ymmärtämään entistä paremmin tuottamaamme lisäarvoa ja kertomaan siitä. Vuoden 2016 vuosikertomuksessamme julkaisimme UPM:n materiaalitaseen (sivut 71–72), jossa kerroimme tuottamastamme taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöön liittyvästä lisäarvosta koko toimitusketjumme osalta.

Materiaalitaseessa on esitetty hyviä esimerkkejä tavoista, joilla UPM luo suoraa ja epäsuoraa arvoa. Koska emme tunne näiden vaikutusten rahallista arvoa, käynnistimme pilottitutkimuksen, jossa analysoitiin tarkemmin yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutustemme taloudellista vaikutusta. Vaikutuksia arvioitiin kvalitatiivisilla ja kvantitatiivisilla mittareilla mahdollisuuksien mukaan ja olennaisilta osin. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti viiteen, luonnonvaroihin ja sosiaaliseen pääomaan liittyvään aiheeseen, jotka ovat toteuttamamme olennaisuusarvioinnin mukaan sidosryhmiemme kannalta olennaisia (Vuoden 2016 vuosikertomuksen sivu 14).

Tutkimuksessa käsitellyt aiheet:

  • ilmastonmuutos
  • jäteveden puhdistus
  • jätteet
  • kansalaisten hyvinvointi
  • työntekijöiden hyvinvointi

Vaikutuksia voi arvioida eri metodologioiden avulla. Maailman kestävän kehityksen yritysneuvoston WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) Natural Capital Protocol ja Social Capital Protocol nähtiin UPM:lle parhaiten soveltuviksi tavoiksi kuvata ja arvioida toimintamme vaikutuksia.

Vaikutusten arviointi on jatkuva prosessi, jolla pyrimme entistä paremmin ymmärtämään toimintamme yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tutkimus antaa hyviä esimerkkejä, mutta ennen kaikkea se tarjoaa meille välineet ja metodologian, joiden avulla voimme kehittää toimintamme vaikutusten arviointia.

upmbiofore
Maaliskuu 2 2017

UPM on eniten arvonlisäystä ja BKT:ta tuottava yritys Suomessa

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) selvityksen mukaan UPM on eniten arvonlisäystä tuottava yhtiö Suomessa, kun mukaan lasketaan yhtiön luoma suora arvonlisäys sekä hankintojen kautta syntyvät välilliset kerrannaisvaikutukset.

lehdistötiedote
syys 30 2015

UPM:n ja SYKE:n tutkimus ekosysteemipalveluista laajentaa käsitystä puupohjaisten tuotteiden ympäristövaikutuksista

UPM ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat kehittäneet menetelmää, jolla voidaan arvioida puuntuotannon rinnalla metsästä saatavia muita hyötyjä eli ekosysteemipalveluja osana puupohjaisten tuotteiden ympäristövaikutuksia. Pilottitutkimuksessa tarkasteltiin sellutonnin valmistukseen tarvittavan puumäärän kasvatuksen vaikutuksia ympäristöön. Tutkimuksen kohteiksi valittiin metsien hiilinieluvaikutus, vesiensuojelu ja luontaisen metsälajiston ylläpito. Selvityksen mukaan metsä, josta sellupuu hankitaan, tuottaa puuraaka-aineen lisäksi monipuolisia hyötyjä.

'