Metsien kestävällä käytöllä on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistäjänä

UPM on sitoutunut kestäviin metsänhoito- ja puunhankintakäytäntöihin, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. UPM:n tavoitteena on luoda pitkäjänteisesti kannattavaa liiketoimintaa toimimalla eettisesti ja vastuullisesti talouteen, ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa.

Metsien turvaaminen tuleville sukupolville

Metsät ovat eräs maapallon arvokkaimmista voimavaroista. Ne tarjoavat ihmisille ja eläimille suojaa, ravintoa ja energiaa. Metsät ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta, kierrättävät vettä ja sitovat ilmakehän hiiltä.

Metsien kestävä hoito ja käyttö on yksi keinoista, joilla voidaan ehkäistä Maapallon vakavia ympäristöongelmia. Maailmanlaajuinen metsien hupeneminen kiihdyttää kasvi- ja eläinlajien sukupuuttoa ja lisää selvästi ilmaston lämpenemistä. Kestävällä metsänhoidolla on päinvastainen merkitys.

Puuraaka-aineen alkuperä on osa vastuullista toimintaa

Puubiomassa on UPM:n kaikkien liiketoimintojen perusta. UPM:n puunhankinta on läheisessä yhteydessä puuta perusraaka-aineenaan käyttäviin liiketoimintoihin. UPM varmistaa puun optimaalisen hyödyntämisen hankkimalla kaikenlaisia puutavaralajeja. Puu on peräisin pääasiassa UPM:n omistamista metsistä, UPM:n hoitamista metsistä ja yksityisistä metsistä, joihin UPM on ostanut hakkuuoikeudet.

UPM valvoo käyttämänsä puuraaka-aineen alkuperää ja toimitusketjua sertifiointien avulla. Yhtiö edellyttää toimittajiltaan vastuullista toimintaa, joka noudattaa UPM:n Toimintaohjetta (Code of Conduct) sekä muita käytäntöjä ja sääntöjä.

UPM ei hanki puuta suojelluilta alueilta, joilla viranomaiset ovat kieltäneet hakkuut, tai miltään muulta alueelta, joilla on tehty viranomaisten ohjeiden vastaisia hakkuita.

UPM asettaa käyttämälleen puuraaka-aineelle seuraavat vaatimukset:

 • Puuta ei ole hankittu suojelualueilta, joilla viranomaiset ovat kieltäneet hakkuut.
 • Puuta ei ole hakattu tai toimitettu viranomaisten ohjeiden vastaisesti.
 • Puu ei ole geneettisesti muunneltua.
 • Puu ei kuulu CITES-sääntelyn alaisiin lajeihin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
 • Puu ei ole trooppista lehtipuuta.
 • Puuta ei ole hankittu trooppisista sademetsistä.
 • Puuta ei ole hankittu puuviljelmiltä, jotka on perustettu koskemattomien luonnonmetsien paikalle vuoden 1994 jälkeen.

UPM edellyttää myös seuraavaa:

 • Energiapuuta ei ole hankittu suoalueilta, joiden ensimmäinen ojitus on tehty vuoden 2007 jälkeen.
 • Trooppisia sademetsiä ei raivata.
 • Puun tuotannosta ja myynnistä saatuja varoja ei käytetä suoraan aseellisten konfliktien rahoittamiseen.

Painopistealueet ja tavoitteet

Metsänhoitoa ja puunhankintaa koskevat säännöt

Toimittajavaatimukset

​Käytännöt ja sitoutuminen

UPM:n tavoitteena on luoda Toimintaohjeen ja vastuullisuuskäytäntöjen mukaisesti pitkäjänteisesti kannattavaa liiketoimintaa eettisellä ja vastuullisella tavalla ja ottaa samalla huomioon taloudelliset, inhimilliset, sosiaaliset sekä ympäristötekijät.

UPM on sitoutunut kestäviin metsänhoito- ja hakkuukäytäntöihin, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. UPM on sitoutunut myös FSC®, -, PEFC™- ja SFI-metsäsertifiointeihin. UPM noudattaa toiminnassaan kunkin maan lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

Sosiaalinen toimintalupa on yksi kestävän metsänhoidon avaintekijöistä. UPM käy jatkuvaa vuoropuhelua paikallisten sidosryhmien kanssa ja ottaa niiden tarpeet ja oikeudet huomioon metsäsertifiointien ja omien käytäntöjensä mukaisesti. UPM:llä ei ole toimintaa alkuperäiskansojen alueilla, mutta se on testannut FPIC-periaatetta (FSC; Free, Prior and Informed Consent) osana sosiaalisen vastuun tutkimuksiaan. 

Kestävän metsänhoidon strategiset painopisteet

UPM:n toimialaan kuuluu sekä talousmetsiä että puuviljelmiä. UPM:n metsänhoidon strategiset painopisteet ja kulmakivet ovat seuraavat:

​ ​UPM:n metsänhoidon strategiset painopisteet:
​Puu - Vastuullisen puunhankinnan varmistaminen
 • ​UPM tuntee puun alkuperän.
 • UPM käyttää kehittyneitä metsänhoitomenetelmiä.
 • UPM ei käytä trooppisista sademetsistä hankittua puuta.
 • UPM ei korvaa luonnonmetsiä puuviljelmillä.
​Ilmasto - Hiilinielujen ylläpitäminen
 • ​UPM huolehtii siitä, että metsät uudistuvat hakkuiden jälkeen.
 • UPM ylläpitää metsien hiilinieluja.
​Vesi - Vesien suojelu
 • ​UPM suojelee vesistöjä kaikissa toiminnoissaan.
 • UPM ei perusta puuviljelmiä alueille, joilla on pulaa vedestä
Luonnon monimuotoisuus - Monimuotoisuuden lisääminen
 • ​UPM:n metsänhoitokäytännöt tukevat monimuotoisuutta.
 • UPM suojelee monimuotoisuuskeskuksia.
Ihmiset - Sidosryhmien kunnioittaminen ja osallistaminen
 • UPM noudattaa tiukkoja työ- ja turvallisuusstandardeja.
 • UPM kuuntelee sidosryhmiä ja käy läpinäkyvää vuoropuhelua.
 • UPM kunnioittaa paikallisten yhteisöjen oikeuksia.

 

'