Yhteistyössä metsien hyväksi

Metsien kestävän käytön ja hoidon ohjenuoraksi sopii hyvin sanonta "ajattele globaalisti, toimi paikallisesti". Metsäalalla menestymiseen vaaditaan laaja-alaista yhteistyötä ja avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. UPM on mukana useissa metsäalan hankkeissa, foorumeissa ja tutkimus- ja kehitysprojekteissa ympäri maailmaa.

​UPM metsäalan kansainvälisenä ja paikallisena toimijana 

Paikallisyhteisöt ja kylät ovat monin paikoin kasvaneet UPM:n tuotantolaitosten ympärille, joten paikallistason sidosryhmäyhteistyöllä on vuosikymmenien perinteet. Metsätoiminnassa UPM:n tärkeimmät sidosryhmät ovat metsänomistajat, henkilöstö, sijoittajat, toimittajat, paikallisyhteisöt, kansalaisjärjestöt, tutkimuslaitokset, hallinto, päättäjät ja media.

UPM on paikallistasolla merkittävä metsänomistaja ja puun ostaja. Olemme ottaneet sidosryhmien kuulemisen kiinteäksi osaksi metsänhoitokäytäntöjämme. Arvioimme hakkuiden vaikutuksia etukäteen ja etenkin silloin, kun suunniteltu hakkuualue on lähellä asutusta tai muutoin herkällä alueella. Myös PEFC- ja FSC-metsäsertifioinnit vaativat sidosryhmien kuulemista ja avointa vuoropuhelua.

Suurin osa UPM:n käyttämästä puusta on peräisin yksityisistä metsistä. UPM tarjoaa paikallisille metsänomistajille monipuolisia metsäpalveluita.

Paikalliset ympäristöjärjestöt tekevät käytännön luonnonsuojelutyötä ruohonjuuritasolla. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on luoda uusi paikallinen työskentelykulttuuri yhteisten ympäristöarvojen pohjalta.

Suomen jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta kävellä luonnossa ja poimia marjoja ja sieniä ilman maanomistajan lupaa. Ympäristön vahingoittaminen ja muiden häiritseminen on kuitenkin kiellettyä. Usein sanotaan, että suomalaiset metsät ovat avoinna joka päivä! 

Kansainväliset sidosryhmäfoorumit

The Forests Dialogue

UPM osallistuu kansalaisyhteiskuntavetoiseen The Forests Dialogue (TFD) -keskustelufoorumiin, jossa pyritään rakentamaan yhteistyötä eri sidosryhmien välille ja ratkaisemaan maailman metsiä uhkaavia ongelmia. TFD:n tavoitteena on vähentää sidosryhmien välisiä erimielisyyksiä metsäresurssien käytöstä ja suojelemisesta. TFD:n perustajatahot ovat Maailmanpankki, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), World Resources Institute ja WWF.

WWF:n Uuden sukupolven puuviljelmät -hanke

UPM osallistuu WWF:n uuden sukupolven puuviljelmien kehittämiseen (New Generation Plantations platform). Hankkeella pyritään jakamaan tietoa puuviljelmien parhaista käytännöistä kokemuksen, opintomatkojen, työpajojen ja konferenssien kautta. Vaikka puuviljelmät voivat olla kiistanalaisia, WWF:n hanke viittaa siihen, että hyvin hoidetut viljelmät oikeissa paikoissa voivat vähentää luonnonmetsien hakkuita, olla sopusoinnussa luonnon kanssa sekä parantaa paikallisyhteisöjen hyvinvointia.

YK:n Yritykset ja biodiversiteetti -aloite

UPM on allekirjoittanut YK:n Yritykset ja biodiversiteetti -aloitteen ja toimii aktiivisena jäsenenä Biodiversity in Good Company -yhdistyksessä. UPM:n monimuotoisuusohjelma ja kehityshankkeet on esitelty YK:n biodiversiteettisopimuksen alaisissa konferensseissa.

The Forests Dialogue (TFD)

TFD on keskustelufoorumi, jossa pyritään rakentamaan yhteisymmärrystä ja yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken ja edistämään siten kestävää metsänhoitoa ja metsien suojelua ympäri maailmaa.

TFD:n aiheita: intensiivisesti hoidetut puuviljelmät

Intensiivisesti hoidettujen puuviljelmien perustaminen ja hoito herättävät usein ristiriitaisia tunteita. TFD on tunnistanut toiminnan kriittisiä tekijöitä ja suorittanut aiheesta sidosryhmäkyselyitä.

Biodiversity in Good Company

UPM on mukana Biodiversity in Good Company -hankkeessa, joka tuo yhteen eri alojen yrityksiä ja pyrkii edistämään luonnon monimuotoisuuden suojelua ja vastuullista hyödyntämistä.

Metsätuotteilla suuri rooli ilmastovaikutuksien hillitsemisessä

Skandinaavinen malli ja kestävät metsänhoitokäytännöt tarjoavat merkittävästi mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

​Kansalaisjärjestöt

UPM tekee aktiivista yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa: yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi WWF International, WWF Suomi, kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN, BirdLife Suomi, Aves Uruguay, Vida Silvestre, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Sääksisäätiö.

upmbiofore.fi
heinäkuu 12 2016

Roihu 2016 -partioleirillä nuoret ideoivat UPM:n materiaaleista uusia tuotteita

Roihu 2016 -partioleiri on vuoden suurin nuorisotapahtuma Suomessa. Tapahtuma kokoaa yhteen yli 17 000 leiriläistä Hämeenlinnaan Evon metsiin 20.–28. heinäkuuta. Heistä noin 3000 saapuu ulkomailta. UPM:n ja Suomen Partiolaisten viime vuonna alkanut yhteistyö näkyy leirillä monella tavalla.


upm.fi
heinäkuu 4 2016

Suomen Partiolaisten ja UPM:n MobiMetsä-mobiilipeli on uusi tapa nähdä metsä

Juuri julkaistussa MobiMetsä-pelissä pelaajat tutustuvat puuraaka-aineen vastuulliseen käyttöön sekä yrityksen pyörittämiseen uudella tavalla. Suomen Partiolaisten ja UPM:n tuottaman mobiilipelin on toteuttanut kokenut suomalainen opetus- ja hyötypeliyritys NordicEdu. MobiMetsä-peli liittyy vahvasti partiolaisten heinäkuun Roihu 2016 -suurleiriin.

'