Velvollisuus osallistua

Koska olemme globaali yhtiö, joka vaikuttaa ihmisiin, luontoon ja talouteen – sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti – meillä on velvollisuus olla aktiivisesti mukana eri järjestöissä ja hankkeissa paikallisesti ja globaalisti.

​Sidosryhmä vuoropuhelua jäsenyyksien kautta

Pyrimme aktiivisesti ylläpitämään ja kehittämään hyviä suhteita eri sidosryhmiin. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat henkilöstö, asiakkaat, sijoittajat, toimittajat, paikallisyhteisöt, kansalaisjärjestöt, media, viranomaiset ja lainsäätäjät.

Aktiivinen yhteistyö  teollisuus- ja liiketoimintajärjestöjen toiminnassa ja muissa verkostoissa ja hankkeissa on tärkeä tapa käydä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa kansallisella, EU:n  ja  globaalilla tasolla.

Teollisuusjärjestöt

UPM on jäsenenä lukuisissa kansallisissa teollisuusyhdistyksissä, jotka ovat vuorovaikutuksessa poliittisten päättäjien kanssa ilmastonmuutosta, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa koskevissa kysymyksissä.

Metsäteollisuus ry – MT ry

UPM on Metsäteollisuus ry:n jäsen. MT ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö, joka edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti. Metsäteollisuus ry:n tavoitteena on parantaa alan kustannuskilpailukykyä ja vahvistaa toimialan menestymisen edellytyksiä. UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen toimii MT ry:n puheenjohtajana.

Confederation of European Paper Industries - CEPI

UPM kuuluu Confederation of European Paper Industries -järjestöön (CEPI), joka on Brysselistä käsin toimiva Euroopan unionin alueen selluloosa- ja paperiteollisuuden etujärjestö. Järjestön toiminta kattaa metsiin liittyvät kysymykset, energia- ja ympäristölainsäädännön sekä kilpailukykyyn liittyvät yleiset asiat. UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen valittiin marraskuussa 2011 CEPI:n puheenjohtajaksi kaudelle 2012–2014.

Kansalliset teollisuusjärjestöt

UPM kuuluu useisiin kansallisiin metsäteollisuusjärjestöihin, joita ovat muun muassa  Verband Deutscher Papierfabriken (VDP), COPACEL Ranskassa, UK Paper Federation (CPI), Austropapier, Euro-Graph ja American Forest & Paper Association (AF&PA). UPM on myös kiinalaisen China Paper Association (CPA) -järjestön ja Uruguaylaisen SPF:n jäsen.

Kestävän kehityksen järjestöt  

 UPM on maailmanlaajuisesti aktiivinen yhteistyössä eri kestävän kehityksen-  ja ympäristöjärjestöjen ja -aloitteiden kautta.  Yhteistyöllä pyritään ylläpitämään jatkuvaa toimintojen tasaista laatua, tuotteiden ympäristö- ja vastuu kysymyksissä  ja sitä kautta turvaaminen edellytykset kestävälle toiminnalle.

Baltic Sea Action Group - BSAG

Globaalina vastuullisena yhtiönä UPM kuuluu Baltic Sea Action Groupiin. Baltic Sea Action Group (BSAG, virallisesti The Foundation for Living Baltic Sea) on Suomessa toimiva riippumaton voittoa tavoittelematon säätiö, joka on perustettu vuonna 2008. BSAG:n tekee työtä Itämeren ekologisen tilan elvyttämiseksi.

Maaliskuussa 2016 teimme jo kolmannen Itämeri-sitoumuksen BSAG:lle. Sitoudumme käyttämään ainoastaan kierrätysravinteita kaikissa jätevesien käsittelylaitoksissamme vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on päästä tilanteeseen jossa kierrätysravinteita saataisiin paikallisista lähteistä, jolloin myös paikallinen ympäristökuormitus pienenee.

Lisää tietoa UPM-Kymmenen sitoumuksesta löytyy BSAG:n sitoumuspankista (EN): http://www.bsag.fi/Pages/CommitmentBank.aspx

Lue myös:
Elintärkeä vesi – huolehditaan siitä yhdessä
Kierrätettävillä ravinteilla kohti puhtaampaa Itämerta

UPM Biopolttoaineet - Below50 Coalition

Marraskuussa 2016 UPM Biopolttoaineet liittyi below50-yhteisöön, jossa globaalit yritykset edistävät kestäviä polttoaineita ja lisäävät niiden kehitystä ja käyttöä. Vähäpäästöisten kestävien polttoaineiden avulla voidaan saavuttaa merkittäviä hiilidioksidipäästövähenemiä.

Below50-yhteisöön voivat liittyä kaikki yritykset, jotka tuottavat, käyttävät tai investoivat polttoaineisiin, joiden hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 50 prosenttia alhaisemmat kuin perinteisillä fossiilisilla polttoaineilla. Yritysten tulee julkisesti sitoutua kampanjaan, osoittaa väitteensä toteen ja kertoa edistyksestään tavoitteen saavuttamisessa.

Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 15.11.2016.

Biodiversity in Good Company

Liiketoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta koskeva Biodiversity in Good Company  -hanke syntyi vuonna 2008 Saksan isännöimän YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikonferenssin 9. istunnon (CBD) yhteydessä. UPM on yksi Biodiversity in Good Companyn perustajajäsenistä. Hankkeen tavoitteena on lisätä elinkeinoelämän sitoutumista luonnon monimuotoisuuden suojeluun. Vuoden 2014 lopulla järjestössä oli 24 jäsenyhtiötä.

BirdLife

UPM toimii yhteistyössä BirdLifen kanssa osana maailmanlaajuista monimuotoisuusohjelmaansa. UPM toimii paikallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kanssa. BirdLife n on maailmanlaajuinen organisaatio, joka kokoaa yhteen laajan ympäristöjärjestöjen ja –asiantuntijoiden verkoston. UPM:llä on kymmeniä paikallisia hankkeita BirdLifen kanssa erityisesti alueilla, joilla UPM toimii maanomistajana tai joilta se hankkii puuta.

CEO Water Mandate

UPM on kuulunut CEO Water Mandate -ohjelmaan vuodesta 2009 lähtien. CEO Water Mandate pyrkii rakentamaan sitoutuneista yhtiöistä kansainvälisen liikkeen, jossa on mukana niin johtajia kuin tulokkaitakin, jotka haluavat ratkaista maailman vesikriisin. Hanke on avoin teollisuusaloille ja yhtiöille, jotka kuuluvat UN Global Compact -hankkeeseen.   

Cleantech Finland

UPM kuuluu Cleantech Finlandiin , jonka verkostoon kuuluu lähes 100 ympäristöliiketoimintaan panostavaa suomalaista yritystä. Cleantech Finland yhdistää johtavat cleantech-asiantuntijat ja kanavoi suomalaisen osaamisen vastaamaan globaalia kysyntää.

European Water Stewardship - EWS

European Water Stewardship (EWS) on liiketoimintaan ja maatalouteen integroitava järjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida ja todentaa vastuullisen vedenkäytön käytäntöjä sekä tiedottaa niistä sidosryhmille Se tukee yksityisiä aloitteita, tarjoaa kannustimia vastuulliseen vedenkäyttöön, auttaa yhtiöitä kertomaan vedenkäyttötapojensa paranemisesta operatiivisella tasolla ja tukee nykyisiä juridisia prosesseja Euroopan unionissa.

FIBS

UPM kuuluu Corporate Responsibility Network FIBS -verkostoon, joka on johtava voittoa tavoittelematon yritysten vastuullisuusverkosto Suomessa. Se on perustettu vuonna 2000.
FIBS pyrkii edistämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää liiketoimintaa Suomessa tukemalla jäsentensä yritysvastuustrategiaa ja hankkeita. FIBS on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: CSR Europe, CSR 360 Global Partner Network ja Global Reporting Initiative GRI. Lisäksi FIBS toimii GRI:n Data Partnerina Suomessa.

UPM Biofuels on yksi esimerkkitapauksista FIBS:n julkaisemassa Sustainable Finland 2014 -vuosikirjassa. Lue lisää UPM:n biopolttoainekonseptista, joka perustuu ruoan arvoketjun ulkopuolella oleviin raaka-aineisiin.

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto -  IUCN

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto eli IUCN on maailman suurin ympäristöjärjestö, jolla on jäseniä yli 160 maassa. Mukana on sekä julkisen vallan edustajia että kansalaisjärjestöjä. UPM allekirjoitti kumppanuussopimuksen IUCN:n kanssa kesällä 2012. UPM:n ja IUCN:n kumppanuuden tavoitteena oli arvioida UPM:n monimuotoisuusohjelman sisältöä ja toteuttamista ja kehittää sitä arviointitulosten pohjalta. Vuonna 2013 yhteistyö jatkui projektissa, jonka tavoitteena oli kehittää metsänhoitoa integroimalla monimuotoisuus UPM:n liiketoimintaan ja asiakkaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

The Forests Dialogue - TFD

Vuonna 2000 perustettu The Forests Dialogue (TFD) -ryhmä on maailmanpankin, WBCSD:n, World Resources Instituten ja WWF:n yhteistyön ja sen puitteissa käydyn vuoropuhelun synnyttämä verkosto. Verkoston tarkoituksena on edistää kestävää maa-alueiden ja luonnonvarojen käyttöä ja metsien suojelua sekä parantaa elinmahdollisuuksia auttamalla ihmisiä kohtaamaan ja tutkimaan haastavia kysymyksiä, löytämään yhteistoimintaan perustuvia ratkaisuja ja rakentamaan positiivisia muutoksia rakentavien keskusteluprosessien kautta.

Vida Silvestre

Vida Silvestre on sopinut UPM: n puunviljelyyn erikoistuneen yhtiön Forestal Orientalin kanssa kolmivuotisesta ympäristönsuojeluyhteistyöstä. Yhteistyön tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä pitkällä aikavälillä. UPM ja Vida Silvestre haluavat parantaa luonnon monimuotoisuutta edelleen myös etsimällä uusia julkisia ja yksityisiä sidosryhmäkumppaneita.

​WWF 

UPM on yksi WWF:n pitkäaikaisista yhteistyökumppaneista, ja viime aikoina yhteistyötä on syvennetty entisestään. UPM ja WWF tekevät monipuolista yhteistyötä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. UPM on mukana useissa WWF hankkeissa ja yhteistyöprojekteissa, mm. Check Your Paper -työkalu, Uuden sukupolven puuviljelmät -hanke  (New Generation Plantations Platform), sekä Rivers for Life -projekti, jossa WWF ja UPM Raflatac suojelevat Oderin jokilaaksoa Puolassa.

The China Sustainable Paper Alliance (CSPA)

Maailman luonnonsäätiö WWF ja Kiinan metsäteollisuusyhdistys (China National Forestry Industry Federation) perustivat syyskuussa 2015 China Sustainable Paper -allianssin. (CSPA). UPM on ensimmäisten kymmenen mukaan kutsutun yritysjäsenen joukossa. Mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet hankkimaan raaka-aineita ja valmistamaan paperia ja sellua kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja käyttämään toiminnassaan vain kestävästi tuotettuja raaka-aineita.
Lue lisää upmbiofore.fi.

WBCSD WASH

UPM allekirjoitti WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) WASH-sitoumuksen joulukuussa 2014. Allekirjoituksella sitoudumme varmistamaan, että UPM on turvallinen ja terveellinen työpaikka, jossa vesi-, saniteetti- ja hygienia-asiat ovat kunnossa niiden tilojen osalta, joita yhtiö itse hallinnoi. Haluamme myös lisätä koko henkilöstön tietoisuutta ja ymmärrystä puhtaan veden ja hygienian merkityksestä.

WASH-ohjelma on jaksotettu kolmelle vuodelle. Kaikkien UPM:n tuotantolaitosten tilanne on jo kartoitettu ja tulokset vahvistavat, että UPM täyttää kattavasti WASH-sitoumuksen edellyttämät vaatimukset. Parannuskohteitakin löytyi ja niitä hoidetaan paikkakuntakohtaisesti kuntoon. Lisäksi tulemme päivittämään tietyiltä osin globaaleja turvallisuusstandardeja ja ohjeistuksia.

Vuoden 2016 aikana arvioimme WASH-asioita myyntiverkostossamme ja terminaaleissamme ja vuonna 2017 projekti jatkuu metsän ja puunhankinnan organisaatioissa.

Raportoimme säännöllisesti ohjelman etenemistä sekä omalle henkilöstölle että WBCSD:lle.

Lue lisää sitoumuksesta WBCSD:n sivuilta: linkki (englanninkielinen)

YK:n Global Compact -aloite

UPM on vuodesta 2003 lähtien kuulunut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen allekirjoittajiin. Global Compact on yritysten ja muiden sidosryhmien kansainvälinen yhteenliittymä, joka on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja vastuullisia liiketoimintatapoja. Global Compact -aloitteen ydinarvot on kiteytetty kymmeneen periaatteeseen, jotka kattavat ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ympäristökysymykset ja korruption estämisen ja ehkäisemisen.

YK:n Global Compact LEAD

UPM kutsuttiin YK:n Global Compact LEAD -foorumin jäseneksi 1.1.2016 alkaen. UPM on ensimmäinen LEADiin kutsuttu metsäteollisuusyhtiö ja samalla myös foorumin ensimmäinen suomalaisjäsen.

LEAD on YK:n Global Compact -aloitteen alaisuudessa toimiva foorumi, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen integroimista yritysten liiketoimintastrategioihin. LEADin jäseneksi on kutsuttu 50 vastuullisinta yritystä eri maista ja teollisuudenaloilta. Global Compact -aloitteessa on mukana noin 8 000 yritysjäsentä.

YK:n Global Compact -aloitteen pohjoismainen verkosto

UPM kuuluu verkostoon, joka tukee ja edistää YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen toteuttamista jakamalla tietoa pohjoismaisissa jäsenyhtiöissään.

YK:n julkilausuma liike-elämän ja monimuotoisuuden yhdistämisestä

UPM allekirjoitti YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikonferenssin 9. istunnon (COP 9) yhteydessä vuonna 2008 julkistetun julkilausuman, jonka tavoitteena on yhdistää liike-elämä ja monimuotoisuus. Osapuolikonferenssi on YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) johtoelin.

 Standardointijärjestöt

UPM on mukana kehittämässä ja uudistamassa metsäsertifiointistandardeja,kuulumalla useisiin standardointijärjestöihin.

Forest Stewardship Council® - FSC®

FSC® eli Forest Stewardship Council (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on itsenäinen, voittoa tavoittelematon järjestö, joka suojaa metsää tuleville sukupolville. FSC on avoin, jäsenjärjestö, joka asettaa standardit, joiden alle metsät ja yritykset on sertifioitu.Viimeisin hanke metsäsertifiointien parissa on ollut suomalaisen FSC-kriteeristön kehittäminen, mikä edesauttoi myös UPM:n omien kotimaisten metsäalueiden sertifiointia. UPM on myös FSC Internationalin jäsen. 

Programme for the Endorsement of Forest Certification - PEFC ™ 

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on sertifioitu – ja niistä kaksi kolmasosaa, eli noin 245 miljoonaa hehtaaria PEFC:n vaatimusten mukaisesti. PEFC-sertifioituja metsiä löytyy kymmenistä eri maista. 

Suomen standardoimisliitto - SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS huolehtii siitä, että Suomeen luodaan standardikokoelma, joka vastaa maan tarpeita ja sisältää kansainvälisten ja eurooppalaisten sopimusten edellyttämät kansalliset standardit.

Suomen ISO/TC 207 Environmental Management -työryhmä

UPM kuuluu Suomen ISO-työryhmään ja osallistuu aktiivisesti ISO:n tuotekohtaisten jalanjälkimallien standardisoimistyöhön ja varsinkin siihen liittyviin hiilidioksidi- ja vesikysymyksiin. ISO on esimerkiksi käyttänyt UPM:n vesijalanjälkitutkimuksen tuloksia omassa työssään.

Vesijalanjälkistandardi ISO 14046:2014

Vesijalanjälkistandardi ISO 14046 julkaistiin vuoden 2014 lopulla. Työ vesijalanjäljen parissa jatkuu vuonna 2015 entistä yksityiskohtaisemmalla tasolla.

European Committee for Standardization - CEN

CEN, Eurooppalainen standardointikomitea, on yhdistys, joka kokoaa yhteen kansallisten standardointielinten 33 Euroopan maissa. CEN on yksi kolmesta Euroopan standardointijärjestöjen (yhdessä CENELEC ja ETSI), jotka on virallisesti tunnustettu Euroopan unionin ja Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) olevan vastuussa kehittää ja määritellään vapaaehtoisia eurooppalaisia standardeja.

Kemesta ry

Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Väriteollisuusyhdistys ry perustivat vuonna 2013 yhteisen standardisointiorganisaation Kemesta ry:n. Sen työkenttään kuuluu toimialojen tuotteisiin ja teknologioihin liittyvä standardisointi. Mukana ovat uudet toimialoja yhdistävät alueet, kuten biopohjaisten tuotteiden, biopolttoaineiden sekä biomassojen kestävyyteen liittyvä standardisointi.

Roundtable on Sustainable Biomaterials

Joulukuussa 2016 UPM liittyi jäseneksi kestäviä biomateriaaleja edistävään RSB-yhteisöön (Roundtable on Sustainable Biomaterials). RSB on kansainvälinen standardointi- ja sertifiointijärjestelmä biomateriaaleille ja biopolttoaineille. Se on myös itsenäinen, monia eri sidosryhmiä yhdistävä yhteisö, joka tekee töitä biomateriaalien kestävyyden edistämiseksi.

RSB:tä pidetään yhtenä vahvimmista kestävyysjärjestelmistä, joka todentaa biomateriaalien eettisyyden, kestävyyden ja niiden hankintatoimien luotettavuuden. Se on myös yksi Euroopan Unionin hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla biopolttoaineet voivat osoittaa noudattavansa EU:n uusiutuvan energian direktiivin niille asettamia kestävyysvaatimuksia.

Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 7.12.2016.

'