​Toimitusjohtaja Jussi Pesosen katsaus


Osakkeenomistajille luotava arvo on 
strategiamme ytimessä

Vuosi 2016 osoitti, että yhtiössä tehdyt muutokset tuottavat tuloksia ja valmistavat tietä tulevaisuuteen. Perusta menestykselle luotiin itse asiassa jo kymmenkunta vuotta sitten, kun paperimarkkinoiden pysyvä muutos käynnisti UPM:n uudistumisen. Ollaksemme kilpailukykyisiä meidän piti löytää uusia painopisteitä ja tapoja toimia. 

Vuonna 2008 muodostimme sellusta ja energiasta markkinavetoiset liiketoiminnot, ja vuonna 2009 esittelimme UPM:n tulevaisuuteen suuntautuvana Biofore-yhtiönä ja aloimme myös panostaa enemmän innovaatioihin. 

Vuonna 2013 uudistimme liiketoimintarakenteemme ketteräksi ja markkinalähtöiseksi. Lisäksi terävöitimme pääoman käyttöstrategiaamme edelleen. Malli on auttanut meitä saavuttamaan huipputuloksia eri liiketoiminnoissa, varmistamaan vahvan rahavirran, toimialalla johtavan taseen ja hyvät tuotot kohdennetuista kasvuinvestoinneistamme.

Näiden vaiheiden kautta olemme saavuttaneet tavoitteemme uudenlaisesta UPM:stä. Tämän päivän UPM on suuntautunut tuloskasvuun. Se on kykenevä ja taloudellisesti vahva. Nyt meillä on tilaisuus etsiä uusia mahdollisuuksia ja tähdätä entistä korkeammalle. 

Vuosi 2016 ennakoi tulevaa kasvua


Vertailukelpoinen liikevoittomme nousi 25 % ja liiketoiminnan rahavirta oli ennätysvahva 1 686 miljoonaa euroa. Nettovelkamme laski 46 %, eli 969 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja ylsi teollisuudenalan parhaalle tasolle. 

Kasvoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa monilla markkinoilla. 
Kasvuinvestoinnit vaikuttavat jo merkittävällä tavalla tulokseen. Ensimmäisen aallon selluinvestoinnit onnistuivat erinomaisesti ja Lappeenrannan biojalostamolla oli vahva vuosi. UPM Changshun erikoispaperikoneen käynnistys eteni odotetusti. UPM Otepään vaneritehtaan ja Kaukaan sellutehtaan laajennukset käynnistyivät hyvin vuoden lopulla. 

Käynnissä oleva toinen investointiaalto mahdollistaa tulevan kasvun. 
UPM Kymin sellutehtaan toinen laajennus ja UPM Raflatacin tehdasinvestointi Puolassa ovat hyvässä vauhdissa. Neuvottelut Uruguayn hallituksen kanssa maan pitkän aikavälin teollisesta kehityksestä ovat edenneet hyvässä hengessä ja jatkuvat edelleen. Tutkimme myös uusia mahdollisuuksia biopolttoaineissa ja biokemikaaleissa. 

Samaan aikaan jatkuvan parantamisen ohjelmamme tuottivat 
tulosta ja saivat aikaan merkittäviä säästöjä kiinteissä ja muuttuvissa kustannuksissa. UPM:n graafisissa papereissa rakennemuutokset jatkuivat yhtiössä ja kapasiteettia sopeutettiin kannattavaan kysyntään. Tämä näkyi erityisesti UPM Paper ENAn vakaassa tuloskehityksessä. 

Kaiken tämän saavuttaminen on edellyttänyt paljon työtä, ja 
haluan kiittää kaikkia liikekumppaneita, henkilöstöä ja sidosryhmiä sitoutumisesta, jonka ansiosta UPM menestyi viime vuoden haastavassa ja kilpaillussa toimintaympäristössä.

UPM Kiina, investoinnit
UPM, ihmiset
UPM Biopolttoaineet, Lappeenranta

Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa

Uskomme, että asiakkaat, sijoittajat ja muut sidosryhmämme arvostavat vastuullista toimintaa, jolla hallitaan riskejä ja luodaan liiketoimintamahdollisuuksia, ja sitä kautta kasvatetaan yhtiön arvoa. 

Toimintaohjeemme uudistaminen ja uudelleenlanseeraus oli vuoden tärkeimpiä konsernilaajuisia hankkeita. Toimintaohje vastaa nyt paremmin nykyistä liiketoimintaympäristöämme. Jopa 97 % UPM:läisistä suoritti uuteen toimintaohjeeseen liittyvän koulutuksen. 

UPM on asettanut vuodelle 2030 kaikkiaan 34 vastuullisuustavoitetta ja 25 tavoitteessa saimme aikaan hyvää kehitystä. Toimittajavastuukysymykset olivat erityisen huomion kohteena vuonna 2016. 

Yhtiö sai useita ulkopuolisia tunnustuksia vastuullisesta toiminnasta. UPM valittiin muun muassa Dow Jonesin eurooppalaisen kestävän kehityksen indeksiin, ja osallistuimme Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact LEAD -foorumiin. LEAD:in jäseneksi kutsutaan 50 vastuullisuuden edelläkävijäyritystä eri maista ja teollisuudenaloilta.Responsibility logos

Omistaja-arvo ytimessä

Osakkeenomistajille luotava arvo on strategiamme ytimessä ja uskomme, että se hyödyttää myös kaikkia muita sidosryhmiämme pitkällä aikavälillä. 

Yhtiön muutos ja jatkuvasti kehittynyt toimintamme, jota arvioimme niin talouden kuin vastuullisuudenkin mittareilla, heijastuivat osakekurssin kehitykseen myönteisesti. Osakekurssimme nousi 35 % vuoden aikana. 

UPM:n hallitus ehdottaa 0,95 euron osinkoa per osake, mikä on 27 % korkeampi kuin edellisvuonna. Ehdotus heijastaa hallituksen luottamusta UPM:n tulevaisuuteen.
Katse eteenpäin

UPM:llä on monipuolinen liiketoimintaportfolio, hyvä maantieteellinen kattavuus ja viisi kasvavaa liiketoiminta-aluetta. Metsäbiomassan monipuolinen käyttö, kilpailukykyinen toiminta sekä innovaatiot vievät UPM:n Biofore-strategiaa eteenpäin.

Investoimme hankkeisiin, jotka tarjoavat houkuttelevaa ja kestävää 
tuottoa. 
Jatkamme edelleen toimenpiteitä kustannusten hallitsemiseksi. 
Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet kuvaavat kasvanutta kunnianhimoamme liiketoiminnan tulosten suhteen. Tavoitteet ovat uskottavia ja kestäviä pitkällä aikavälillä yli liiketoiminnan suhdanteiden ja investointijaksojen. 
Katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen. Kilpailuasemamme ja markkinakysyntä mahdollistavat kasvuliiketoimintojemme kasvattamisen ja pitkän aikavälin tuloksen parantamisen edelleen.

Jussi Pesonen

Toimitusjohtaja

Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus

Aiming Higher with Biofore - Vuosi 2016 oli ennätyksellisen vahva tulosvuosi ja osoittaa, että yhtiössä tehdyt muutokset tuottavat tuloksia. Kasvuhankkeet vaikuttivat tulokseen merkittävästi, ja toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi tuottivat tulosta.

UPM Story

UPM story kertoo UPM:n muutosprosessista, kuinka varmistamme kasvun ja kestävän arvonluonnin tulevaisuudessa.
Vastuullisuus

Vastuullisuus

Meille vastuullisuus tarkoittaa sekä arvojen suojelemista että arvon luomista – luonnon suojelemista samalla, kun tuomme tarjolle kestäviä tuotteita ja ratkaisuja. Ne yhdessä luovat taloudellista arvoa ja muuta hyötyä kaikille sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle.

 
Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com