​Toimitusjohtaja Jussi Pesosen katsaus

Tulosparannus ja uudistuminen
jatkuivat vuonna 2015

UPM:n tavoitteena on luoda monipuolista lisäarvoa metsäbiomassalle kustannustehokkaalla toiminnalla, valikoiduilla kasvuhankkeilla, innovaatioilla ja liiketoimintaportfoliolla, joka kartuttaa yhtiön kokonaisarvoa.

 

 

Vuonna 2015 onnistuimme tämän strategian toteutuksessa erittäin hyvin. Kaikki liiketoiminta-alueet terävöittivät toimintaansa, kannattavuuden parannusohjelma ylitti tavoitteensa ja kasvuhankkeet alkoivat tuottaa tulosta. Vahva rahavirta ajoi yhtiön nettovelan ennätyksellisen alas. Kaiken kaikkiaan yhtiön uudistuminen jatkui vauhdilla ja liiketoimintamallimme osoitti kykynsä tehdä tulosta.

Veimme lyhyen aikavälin kannattavuusohjelman onnistuneesti läpi. Tavoitteena olleet kustannussäästöt ylitettiin vuoden loppuun mennessä 10 %:lla ja vuotuinen säästövaikutus on 165 miljoonaa euroa.

Tärkeimmät kasvuhankkeet saatiin vuoden aikana päätökseen, ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että ne parantavat jo rahavirtaamme.

Kehittynyttä uusiutuvaa dieseliä tuottava biojalostamo käynnistyi Lappeenrannassa tammikuussa. Liiketoiminta paransi tahtiaan vuoden mittaan ja pääsi nollatulokseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. UPM Kymin sellutehtaan laajennus oli menestys ja saavutimmekin sellun tuotantoennätyksen vuoden lopussa. UPM Raflatacin investoinnit Puolassa, Malesiassa ja Kiinassa näkyivät jo tuloksessamme vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Myös UPM Changshun erikoispaperikoneen käynnistys sujui hyvin joulukuussa.

Odotamme positiivisia tulosvaikutuksia näistä kasvuhankkeista vuonna 2016 ja siitä eteenpäin.

UPM Kiina, investoinnit
UPM, ihmiset
UPM Biopolttoaineet, Lappeenranta

Hyvä tulosvire

Koko vuosi 2015 sujui hyvässä tulosvireessä. Hyvä tulos on pitkälti omien toimenpiteidemme ansiota. Kuudesta liiketoiminta-alueesta UPM Biorefining, UPM Plywood ja UPM Energy ylittivät pitkän aikavälin tulostavoitteensa, ja UPM Raflatac kehittyi hyvin päästen lähelle tavoitetasoaan. Sekä UPM Paper ENA että UPM Paper Asia pystyivät omilla toimillaan vaimentamaan haastavan markkinaympäristön paineita.

Liikevoittomme kasvoi 37 % edellisvuoteen verrattuna onnistuneiden kannattavuustoimenpiteiden ansiosta. Oman pääoman tuotto ilman kertaeriä oli 12,1 % ja rahavirta osaketta kohti 2,22 euroa.

Olen erityisen tyytyväinen nettovelkamme kehitykseen. Tasaisen vahvan rahavirran ansiosta yhtiömme tase oli vuoden lopussa vahvempi kuin koskaan aiemmin yhtiön historiassa. Vuoden kuluessa pystyimme alentamaan nettovelkaamme 301 miljoonalla eurolla.

UPM:n hallitus on esittänyt osingon korotusta 0,75 euroon per osake, joka on 34 % liiketoiminnan rahavirrasta per osake. Osinkoehdotus on osoitus luottamuksesta UPM:n kykyyn parantaa tulosta ja rahavirtaa.

Kokonaisuutena katsoen yhtiön tulos on kehittynyt suunnitellusti, ja haluankin kiittää UPM:läisiä erinomaisesta vuodesta 2015.

UPM huipputuloksetHuipputulokset luovat perustan strategian toteutukselle.

Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa

Uskomme, että asiakkaat, sijoittajat ja muut sidosryhmämme arvostavat vastuullista toimintaa, jolla hallitaan riskejä ja luodaan liiketoimintamahdollisuuksia ja sitä kautta lisätään yhtiön arvoa.

Vuoden aikana kiinnitimme erityistä huomiota UPM:n Toimintaohjeen (Code of Conduct) toteutumiseen eri liiketoiminnoissa. Toimintaohjetta myös päivitettiin vastaamaan paremmin nykyistä toimintaympäristöä.

Toimintamme läpinäkyvyyden lisäämiseksi käytämme kestävän kehityksen raportointiohjeistoa (Global Reporting Initiative, GRI). Myös tämä vuosikertomus tuo esille taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä lisäarvoa, jota liiketoimintamme luovat sekä yhtiön sisällä että koko arvoketjussa.

Johdonmukainen työ vastuullisuuskysymyksissä sai ulkopuolista tunnustusta myös vuonna 2015. Jo neljäntenä peräkkäisenä vuotena yhtiö oli mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseissä. Indeksiin valitaan yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävyyden eri mittareilla arvioituna. Yhdistyneet Kansakunnat kutsui UPM:n mukaan Global Compact LEAD -foorumiin. LEADin jäseneksi on kutsuttu 50 vastuullisuuden edelläkävijäyritystä eri maista ja teollisuudenaloilta. UPM on ensimmäinen LEADiin kutsuttu metsäteollisuusyhtiö ja samalla myös foorumin ensimmäinen suomalaisjäsen.

Responsibility logos 

 

Näkymät


UPM:llä on monipuolinen liiketoimintaportfolio ja viisi kasvavaa liiketoiminta-aluetta. UPM:n kannattavuus parani vuonna 2015, ja kehityksen uskotaan jatkuvan myös tänä vuonna. Yhtiön kasvuhankkeet ja jatkuvat toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi luovat perustan tuloskehitykselle.

Siitä huolimatta, että vuosi on alkanut jossakin määrin epävarmassa toimintaympäristössä, katsomme luottavaisesti vuoteen 2016. Taseemme on vuoden alussa ennätyksellisen vahva. Investointimme ovat vähenemässä samaan aikaan, kun tuotot ja rahavirta kasvuhankkeista ovat pääsemässä vauhtiin. Huolehdimme kustannuskilpailukyvystämme ja pyrimme huippusuorituksiin liiketoiminnoissamme. Metsäbiomassan monipuolinen käyttö ja kilpailukykyinen toiminta sekä edelläkävijäasenne vievät UPM:n Biofore-strategiaa eteenpäin myös tänä vuonna.

Liiketoimintojemme hyvän tuloksen, vahvan rahavirran sekä toimialamme johtavan taseen ansiosta olemme ainutlaatuisessa asemassa: voimme samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa osinkoa, toteuttaa valittuja kasvuhankkeita sekä toimia, kun strategisia mahdollisuuksia ilmenee.

Jussi Pesonen
Toimitusjohtaja

Vuosikertomus 2015

Vuosikertomus

Grow with Biofore – Vuonna 2015 onnistuimme strategian toteutuksessa erittäin hyvin. Kaikki liiketoiminta-alueet terävöittivät toimintaansa, kannattavuuden parannusohjelma ylitti tavoitteensa ja kasvuhankkeet alkoivat tuottaa tulosta.

UPM Story

UPM story kertoo UPM:n muutosprosessista, kuinka varmistamme kasvun ja kestävän arvonluonnin tulevaisuudessa.
Vastuullisuus

Vastuullisuus

Meille vastuullisuus tarkoittaa sekä arvojen suojelemista että arvon luomista – luonnon suojelemista samalla, kun tuomme tarjolle kestäviä tuotteita ja ratkaisuja. Ne yhdessä luovat taloudellista arvoa ja muuta hyötyä kaikille sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle.

 
Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com
'