​Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 Tilinpäätöstiedote 2016: 
 Ennätysvuosi UPM:lle – hyvä tulos viimeisellä neljänneksellä


Q4 2016 lyhyesti  

 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 15 % 283 (247) miljoonaan euroon.
 • Mittavat kunnossapitotyöt johtivat väliaikaisesti korkeampiin kiinteisiin kustannuksiin ja toiminnallisen tehokkuuden laskuun.
 • Kasvuhankkeet vaikuttivat tulokseen merkittävästi.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 405 (390) miljoonaa euroa.
 • Otepään vaneritehtaan ja UPM Kaukaan sellutehtaan laajennukset käynnistyivät.
 • Lokakuussa UPM ilmoitti uudesta tarralaminaatti-investoinnista Puolassa tavoitteena vastata kysynnän kasvuun Euroopassa.
 • Marraskuussa UPM ilmoitti suunnitelmistaan sulkea 305 000 tonnia SC-paperikapasiteettia Saksassa ja Itävallassa.

2016 lyhyesti  

 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 25 % 1 143 (916) miljoonaan euroon.
 • Kasvuhankkeet vaikuttivat tulokseen merkittävästi, ja toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi tuottivat tulosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta nousi ennätykselliseen 1 686 (1 185) miljoonaan euroon.
 • Nettovelka laski ennätyksellisen alhaiseen 1 131 (2 100) miljoonaan euroon.
 • UPM sulki toukokuussa Madison Paper Industries -paperitehtaan Yhdysvalloissa ja myi heinäkuussa Schwedtin sanomalehtipaperitehtaan Saksassa.
 • Heinäkuussa UPM ilmoitti UPM Kymin sellutehtaan kapasiteetin lisäyksestä 870 000 tonniin.
 • Hallitus ehdottaa 0,95 (0,75) euron osinkoa osaketta kohti, mikä on 30 % liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti.
Tunnuslukuja Q4/2016 Q4/2015 Q3/2016 Q1-Q4/2016 Q1-Q4/2015
Liikevaihto, milj. euroa 2 476 2 574 2 445 9 812 10 138
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 349 363 423 1 560 1 350
  % liikevaihdosta 14,1 14,1 17,3 15,9 13,3
Liikevoitto, milj. euroa 232 220 364 1 135 1 142
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 283 247 314 1 143 916
  % liikevaihdosta 11,4 9,6 12,8 11,6 9,0
Voitto ennen veroja, milj. euroa 231 214 336 1 080 1 075
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 282 241 288 1 089 849
Kauden voitto, milj. euroa 187 193 268 880 916
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 220 215 234 879 734
Tulos per osake (EPS), euroa 0,35 0,36 0,50 1,65 1,72
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,41 0,41 0,44 1,65 1,38
Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,3 9,7 13,8 10,9 11,9
  Vertailukelpoinen ROE, % 10,9 10,8 12,1 10,9 9,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 9,4 8,2 13,4 10,5 10,3
  Vertailukelpoinen ROCE, % 11,4 9,2 11,5 10,6 8,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 405 390 506 1 686 1 185
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,76 0,73 0,95 3,16 2,22
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 15,43 14,89 14,75 15,43 14,89
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 10 657 11 010 10 463 10 657 11 010
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 1 131 2 100 1 479 1 131 2 100
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 14 26 19 14 26
Henkilöstö kauden lopussa 19 310 19 578 19 559 19 310 19 578

 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q4:n ja koko vuoden 2016 tulosta

Ennätysvuosi UPM:lle – hyvä tulos viimeisellä neljänneksellä

“Vuosi 2016 oli taloudellisesti ennätyksellinen ja osoittaa, että yhtiössä tehdyt muutokset tuottavat tuloksia ja valmistavat tietä tulevaisuuteen. Tämän päivän UPM on suuntautunut tuloskasvuun.
Se on kykenevä ja taloudellisesti vahva. Meillä on nyt hyvä tilaisuus etsiä uusia mahdollisuuksia ja pyrkiä vielä parempaan.

Vuoden aikana saavutimme paljon. Kasvoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa monilla kasvumarkkinoilla. Omat toimenpiteemme kustannustehokkuuden parantamiseksi onnistuivat
myös hyvin. Vertailukelpoinen liikevoittomme nousi 25 prosenttia ja liiketoiminnan rahavirta oli ennätysvahva 1 686 miljoonaa euroa. Nettovelkamme laski 969 miljoonaa euroa viime vuodesta ja ylsi teollisuudenalan johtavaan 0,73-kertaiseen EBITDAaan. Kaikki tämä näkyi myönteisenä osakekurssikehityksenä vuoden aikana.

Tuloksemme säilyi hyvänä myös viimeisellä neljänneksellä ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 283 miljoonaan euroon. Mittavat kunnossapitotyöt erityisesti UPM Biorefining -liiketoiminta-
alueella vaikuttivat odotetusti neljänneksen tulokseen väliaikaisesti korkeampina kiinteinä kustannuksina ja alempana toiminnallisena tehokkuutena vertailuajanjaksoihin verrattuna.

Kasvuhankkeet etenivät hyvin syksyn aikana. Kaikki ensimmäisen aallon kasvuinvestoinnit vaikuttavat jo myönteisesti tulokseen. Lisämahdollisuuksia tulosparannukseen on erityisesti
UPM Changshun erikoispaperikoneella ja Lappeenrannan biojalostamolla, joissa tuotannon optimointi jatkuu.

Myös muut kasvuhankkeet etenevät. Otepään vaneritehtaan ja UPM Kaukaan sellutehtaan laajennukset käynnistyivät onnistuneesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. UPM Kymin sellutehtaan laajennuksen ja UPM Raflatacin Puolan tehtaan investoinnin rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa. Keskustelumme Uruguayn hallituksen kanssa maan pitkän aikavälin teollisen kehityksen edellytyksistä ovat edenneet myönteisessä hengessä. Monia tärkeitä kysymyksiä on kuitenkin vielä ratkaisematta.

Katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen. Kilpailuasemamme ja markkinakysyntä mahdollistavat kasvuliiketoimintojemme kasvattamisen ja pitkän aikavälin tulosten parantamisen edelleen.
Tänään olemme päättäneet uusista, pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista, jotka kuvaavat uutta tavoitetasoamme.

UPM:n hallitus on tänään ehdottanut, että vuoden 2016 osinko nostetaan 0,95 (0,75) euroon per osake, mikä on 30 % liiketoiminnan rahavirrasta per osake."

Näkymät vuodelle 2017

UPM:n kannattavuus parani merkittävästi vuonna 2016 ja sen odotetaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2017.

Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa ja kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueella. Kohdennettujen kasvuhankkeiden
myönteinen vaikutus UPM:n tulokseen jatkuu asteittain.

Viime vuosien deflatorisen toimintaympäristön jälkeen kustannusinflaation odotetaan kääntyvän lievään nousuun vuonna 2017. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten
laskemiseksi, millä lievitetään inflaation vaikutuksia.

Vuoden 2017 alussa sellun hinnat ovat alemmat ja vesivoimatilanne heikompi kuin vuoden 2016 alussa.

 

Raportit ja esitykset

Täältä löydät UPM:n taloudelliset raportit ja esitykset, kuten myös tietyt webcast esitykset

Osaketyökalut

Interaktiivisella analyysityökalulla voit verrata osakekurssikehitystä

UPM story

Katso miten ja mihin suuntaan UPM on kehittymässä
Sijoittajasuhteet: +358 (0)204 15 0033, ir@upm.com
'