​Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 UPM:n tilinpäätöstiedote 2017: 
 Erinomainen päätös ennätyksellisen vahvalle vuodelle 2017

   
Q4 2017 lyhyesti  

• Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 29 % 366 (Q4 2016: 283) miljoonaan euroon.
• Myyntihintojen nousu ja toimitusmäärien kasvu vauhdittivat tuloskasvua ja ylittivät korkeampien tuotantokustannusten ja epäsuotuisien valuuttakurssien vaikutuksen.
• Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 407 (405) miljoonaa euroa.
• Nettovelka laski 174 (1 131) miljoonaan euroon.
• UPM ja Uruguayn hallitus allekirjoittivat sopimuksen kilpailukykyisten paikallisten toimintaedellytysten luomiseksi mahdolliselle uudelle sellutehtaalle.
• UPM ilmoitti seuraavasta vaiheesta uuden kestävän biokemikaaliliiketoiminnan kehittämisessä.
• UPM ilmoitti uudesta kohdennetusta kasvuinvestoinnista UPM Chudovon vaneritehtaalla Venäjällä.
• UPM sulki graafisten papereiden kapasiteettia Yhdysvalloissa ja ilmoitti suunnitelmista optimoida
toimintoja Saksassa.
• UPM Kymin sellutehtaan laajennus ja UPM Raflatacin laajennus Puolassa saatiin valmiiksi.     

2017 lyhyesti  

• Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 13 % 1 292 (2016: 1 143) miljoonaan euroon.
• Vahva tuloskehitys jatkui huolimatta kustannusympäristössä tapahtuneesta käänteestä.
• Suuremmat toimitusmäärät vaikuttivat vertailukelpoisen liikevoiton nousuun.
• Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 1 558 (1 686) miljoonaa euroa.
• Hallitus ehdottaa 1,15 (0,95) euron osinkoa osaketta kohti, mikä on 39 % liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti.
• UPM aloitti kohdennetut kasvuinvestoinnit Kaukaan sellutehtaalla ja Tampereen tarralaminaattitehtaalla.
• UPM myi UPM Paper ENAn vesivoimalaitokset Saksassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa.
• Vuonna 2017 UPM sulki yhteensä 433 000 tonnia graafisten papereiden kapasiteettia tavoitteena
60 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.    

Tunnuslukuja Q4/2017 Q4/2016 Q3/2017 Q1-Q4/2017 Q1-Q4/2016
Liikevaihto, milj. euroa 2 571 2 476 2 493 10 010 9 812
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 451 349 425 1 631 1 560
  % liikevaihdosta 17,5 14,1 17,1 16,3 15,9
Liikevoitto, milj. euroa 299 232 379 1 259 1 135
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 366 283 351 1 292 1 143
  % liikevaihdosta 14,2 11,4 14,1 12,9 11,6
Voitto ennen veroja, milj. euroa 273 231 357 1 186 1 080
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 340 282 328 1 218 1 089
Kauden voitto, milj. euroa 244 187 286 974 880
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 297 220 267 1 004 879
Tulos per osake (EPS), euroa 0,46 0,35 0,54 1,82 1,65
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,56 0,41 0,50 1,88 1,65
Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,5 9,3 13,9 11,5 10,9
  Vertailukelpoinen ROE, % 14,0 10,9 13,0 11,9 10,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 13,2 9,4 14,8 12,5 10,5
  Vertailukelpoinen ROCE, % 15,9 11,4 13,6 12,8 10,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 407 405 486 1 558 1 686
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,76 0,76 0,91 2,92 3,16
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 16,24 15,43 15,61 16,24 15,43
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 9 777 10 657 10 098 9 777 10 657
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 174 1 131 623 174 1 131
Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) 0,11 0,73 0,41 0,11 0,73
Henkilöstö kauden lopussa 19 111 19 310 19 335 19 111 19 310

 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q4:n ja koko vuoden 2017 tulosta

”2017 oli UPM:lle ennätysvuosi, ja sen viimeinen neljännes oli 19. perättäinen, jolloin tulos nousi. Suotuisat markkinat, hyvin ajoitetut kasvuinvestoinnit ja kustannusten nousua lievittäneet toimenpiteet vaikuttivat tulokseen myönteisesti. UPM:n liiketoimintamalli, tulokseen tähtäävä kulttuuri ja investointien tehokkuus tuottivat jälleen erinomaista tulosta. 

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 13 % vuonna 2017. Liiketoiminnan rahavirta oli tasaisen vahva, ja nettovelkamme laski vuoden aikana 957 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa ennätyksellisen alhainen 174 miljoonaa euroa.

Vuosi päättyi erinomaiseen neljännekseen. Onnistuimme korottamaan hintoja ja kasvattamaan hyvin toimitusmääriä, mitkä ylittivät tällä neljänneksellä korkeampien tuotantokustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutukset. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi viimeisellä neljänneksellä 29 % 366 miljoonaan euroon. 

UPM Biorefining hyötyi tällä neljänneksellä korkeammista sellun hinnoista ja hyvästä toimitusmäärien kasvusta. Kaukaan, Pietarsaaren ja Fray Bentosin sellutehtaat ja Lappeenrannan biojalostamo tekivät kaikki vuosituotantoennätyksensä. UPM Raflatac, UPM Specialty Papers ja UPM Plywood onnistuivat kompensoimaan korkeampia tuotantokustannuksia lisäämällä toimitusmääriä ja korottamalla myyntihintoja. UPM Energyn vesivoimatuotanto palautui normaalin tason yläpuolelle. Myös UPM Paper ENAn tulos oli vuoden lopussa vahva kohonneista kuitukustannuksista huolimatta.

Vuonna 2013 käyttöönotetun liiketoimintamallin jälkeen liiketoimintamme tulos on selvästi parantunut, kasvuinvestointiemme tuotot ovat olleet houkuttelevia ja meillä on teollisuudenalan selvästi paras tase. Tänään olemme ylpeitä kuudesta vahvasta liiketoiminta-alueestamme, jotka luovat meille lukuisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. 

Keskitymme pitämään huolta tuloksestamme myös tulevaisuudessa. Sitä tukevat jatkuvan parantamisen kulttuuri ja innovaatiot. Kasvatamme lisäksi liiketoimintojamme houkuttelevilla kohdennetuilla kasvuinvestoinneilla. Tänään julkaisimme UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueen viimeisimmän uutisen kasvusuunnitelmista.

Lisäksi olemme nyt hyvissä asemissa tekemään merkittäviä uudistushankkeita. Olen tyytyväinen, että olemme päässeet merkittävään sopimukseen Uruguayn hallituksen kanssa paikallisista toimintaedellytyksistä mahdolliselle uudelle sellutehdasinvestoinnille. Infrastruktuurihankkeet ja tehtaan esisuunnittelu etenevät. Mahdollinen tehdas merkitsisi UPM:n selluliiketoiminnalle harppausta liiketoiminnan koossa ja tuotoissa. 

Toinen merkittävä uudistumisen mahdollisuus on kasvavissa biomolekyyliliiketoiminnoissa, eli biopolttoaineissa ja biokemikaaleissa. Neljännellä vuosineljänneksellä aloitimme esisuunnitteluvaiheen, jonka päämääränä on teollisen mittakaavan biokemikaalijalostamo Saksassa. Biokemikaaliliiketoiminnan kehittäminen voi tarjota UPM:lle merkittäviä kasvumahdollisuuksia vuosikymmeniksi eteenpäin.

Tavoitteemme on tuloskasvu, ja säilytämme korkean vaatimustason kasvuinvestointien tuotoille. 

UPM on paremmassa asemassa kuin koskaan. Tulevina vuosina voimme ohjata enemmän pääomaa yhtiön kasvuun ja uudistumiseen, ja samanaikaisesti kasvattaa osakkeenomistajien tuottoja ja säilyttää liikkumatilan vahvassa taseessamme. UPM:n hallitus on tänään ehdottanut vuoden 2017 osingoksi 1,15 (0,95) euroa per osake, joka on 39 % liiketoiminnan rahavirrasta per osake ja viime vuotta 21 % korkeampi.

Kaiken kaikkiaan UPM on hyvissä asemissa vuoteen 2018 ja siitä eteenpäin. UPM:n liiketoiminnot tänään ja tulevaisuudessa tarjoavat kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan globaaliin kulutuskysyntään. Biotalous tarjoaa meille rajattomat mahdollisuudet kasvaa ja luoda arvoa.”

Näkymät vuodelle 2017

UPM saavutti ennätystuloksen vuonna 2017. Perusteet UPM:n liiketoiminnoille vuonna 2018 jatkuvat myönteisinä.

Terveen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuonna 2018, kun taas kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Paper ENAssa maltillisena. Myyntihintojen odotetaan nousevan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa verrattuna vuoteen 2017.

Tuotantopanosten kustannusten odotetaan jatkavan nousua vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kulujen vähentämiseksi lieventääkseen tämän vaikutusta. Vuosi 2018 alkaa epäsuotuisammilla valuuttakursseilla kuin 2017.

Pohjois-Euroopan poikkeuksellisen lämmin ja sateinen sää vuoden 2017 lopulla ja vuoden 2018 alussa on väliaikaisesti rajoittanut puunkorjuuta, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti 2018 ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

 

Raportit ja esitykset

Täältä löydät UPM:n taloudelliset raportit ja esitykset, kuten myös tietyt webcast esitykset

Osaketyökalut

Interaktiivisella analyysityökalulla voit verrata osakekurssikehitystä

UPM story

Katso miten ja mihin suuntaan UPM on kehittymässä
Sijoittajasuhteet: +358 (0)204 15 0033, ir@upm.com