​Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

Osavuosikatsaus Q3 2016:
Tulosparannus jatkui vuoden 2016 toiselle puoliskolle – erinomainen,
kausiluonteisesti vahva Q3


Q3 2016 lyhyesti  

 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 31 % 314 (240) miljoonaan euroon.
 • Kasvuhankkeet vaikuttivat tulokseen merkittävästi ja lisäsivät toimitusmääriä UPM Biorefining-, UPM Raflatac- ja UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueilla.
 • UPM Paper ENAn tulos oli kausiluonteisesti vahva korkean toiminnallisen tehokkuuden ja poikkeuksellisen alhaisten kiinteiden kustannusten ansiosta.
 • Toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi jatkuivat suunnitellusti.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli ennätyksellisen vahva, 506 (363) miljoonaa euroa.

Q1-Q3 2016 lyhyesti  

 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 28 % 859 (669) miljoonaan euroon.
 • Liiketoiminnan rahavirta nousi 1 281 (795) miljoonaan euroon.
 • Nettovelka laski 1 479 (2 465) miljoonaan euroon ja velkaantumisaste 19 %:iin (31 %).
 • UPM myi heinäkuussa Schwedtin sanomalehtipaperitehtaan Saksassa.
 • UPM ilmoitti heinäkuussa UPM Kymin sellutehtaan kapasiteetin lisäyksestä 870 000 tonniin.
 • Lokakuussa UPM ilmoitti investoivansa tarralaminaattituotantoon Puolassa voidakseen vastata kysynnän kasvuun Euroopassa.
Tunnuslukuja Q3/2016 Q3/2015 Q2/2016 Q1-Q3/2016 Q1-Q3/2015 Q1-Q4/2015
Liikevaihto, milj. euroa 2 445 2 530 2 445 7 336 7 564 10 138
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 423 345 385 1 210 987 1 350
  % liikevaihdosta 17,3 13,6 15,8 16,5 13,0 13,3
Liikevoitto, milj. euroa 364 513 262 903 922 1 142
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 314 240 264 859 669 916
  % liikevaihdosta 12,8 9,5 10,8 11,7 8,8 9,0
Voitto ennen veroja, milj. euroa 336 498 250 848 861 1 075
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 288 225 252 807 608 849
Kauden voitto, milj. euroa 268 408 198 693 723 916
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 234 189 200 659 519 734
Tulos per osake (EPS), euroa 0,50 0,77 0,37 1,30 1,36 1,72
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,44 0,35 0,37 1,23 0,97 1,38
Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,8 21,0 10,1 11,7 12,5 11,9
  Vertailukelpoinen ROE, % 12,1 9,7 10,2 11,1 9,0 9,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 13,4 18,4 9,9 11,0 10,9 10,3
  Vertailukelpoinen ROCE, % 11,5 8,6 10,0 10,5 7,9 8,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 506 363 434 1 281 795 1 185
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,95 0,68 0,81 2,40 1,49 2,22
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 14,75 14,89 14,36 14,75 14,89 14,89
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 10 463 11 148 10 403 10 463 11 148 11 010
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 1 479 2 465 1 876 1 479 2 465 2 100
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 19 31 24 19 31 26
Henkilöstö kauden lopussa 19 559 19 874 20 711 19 559 19 874 19 578

 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q3:n tulosta

Tulosparannus jatkui vuoden 2016 toiselle puoliskolle – erinomainen,
kausiluonteisesti vahva Q3 

"UPM:n tulos kolmannella neljänneksellä oli erinomainen ja osoitti liiketoimintamallimme vahvuuden. Kasvuhankkeemme ja toimenpiteemme kustannustehokkuuden parantamiseksi tuottivat edelleen tulosta. UPM Paper ENA onnistui erityisen hyvin tällä kausiluonteisesti vahvalla neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 31 prosenttia ja liiketoiminnan rahavirta nousi ennätyksellisen vahvaan 506 miljoonaan euroon. Lisäksi nettovelkamme oli 986 miljoonaa euroa alempi kuin vuotta aiemmin.

UPM Paper ENAn tulos osoittaa, että arvoa voidaan luoda myös haastavassa liiketoimintaympäristössä. Onnistunut kaupallinen strategia, tiukkana jatkunut kulujenhallinta ja tuotantolaitosten optimaalinen käyttö tuovat tuloksia. Tämä näkyi erityisesti kausiluontoisesti vahvalla kolmannella neljänneksellä, kun toiminnallinen tehokkuus oli korkea ja kiinteät kustannukset erittäin alhaalla.

Jatkossa odotamme graafisten papereiden kysynnän rakenteellisen laskun jatkuvan Euroopassa saman suuntaisena kuin viime vuosina. Siksi olemme käynnistäneet graafisia papereita Euroopassa tuottavien tehtaidemme kilpailukykytarkastelun. Rakennejärjestelyjä koskevista mahdollisista suunnitelmista ilmoitetaan lähiaikoina.

Kasvuhankkeemme saivat vauhtia ja vaikuttivat merkittävästi tulosparannukseen. Sellu- ja tarrainvestointien lisäksi Lappeenrannan biojalostamo ja UPM Changshun erikoispaperikone Kiinassa vaikuttivat positiivisesti tulokseen. Olemme nyt saavuttaneet 80 prosenttia 200 miljoonan euron EBITDA-tavoitteestamme, jonka asetimme näille ensimmäisen aallon kasvuhankkeille.

Toisen aallon kohdennetut kasvuhankkeemme etenevät hyvin. Virossa sijaitsevan Otepään vaneritehtaan ja UPM Kaukaan sellutehtaan laajennukset käynnistyvät neljännellä vuosineljänneksellä. UPM Kymin sellutehtaan toisen vaiheen laajennus etenee suunnitellusti. Lokakuussa ilmoitimme 35 miljoonan euron investoinnista UPM Raflatacin Puolan tehtaalle. Investoinnilla vastataan Euroopan kasvavaan tarramateriaalien kysyntään. Uruguayssa jatkamme neuvotteluja vaihtoehdoista pitkän aikavälin kehitykselle.

Kaiken kaikkiaan meillä on hyvä syy olla tyytyväinen neljännekseemme. Vahva rahavirtamme mahdollistaa sekä kohdennetut kasvuinvestoinnit että houkuttelevan voitonjaon osakkeenomistajille. Vahva tase mahdollistaa liiketoiminnan muutoksen kiihdyttämisen, kun aika ja tilaisuus ovat otolliset. UPM pyrkii säilyttämään vahvan taseen kaikissa vaihtoehdoissa."

Näkymät vuodelle 2016

UPM:n näkymät vuodelle 2016 säilyvät ennallaan. Kannattavuuden odotetaan paranevan sekä koko vuoden 2016 osalta että vuoden 2016 jälkipuoliskolla verrattuna viime vuoteen. Vuoden 2016 viimeisen neljänneksen tuloksen odotetaan olevan kolmatta vuosineljännestä alempi kausiluonteisten tekijöiden sekä UPM Biorefining- ja UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueiden selkeästi mittavampien kunnossapitotöiden johdosta.

UPM:n kasvuhankkeiden odotetaan vaikuttavan myönteisesti yhtiön tulokseen vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. UPM jatkaa toimenpiteitään muuttuvien ja kiinteiden kustannusten vähentämiseksi vuonna 2016. Valuuttakurssien odotetaan vaikuttavan myönteisesti vanhojen valuuttasuojausten umpeuduttua. 

 

Raportit ja esitykset

Täältä löydät UPM:n taloudelliset raportit ja esitykset, kuten myös tietyt webcast esitykset

Osaketyökalut

Interaktiivisella analyysityökalulla voit verrata osakekurssikehitystä

UPM story

Katso miten ja mihin suuntaan UPM on kehittymässä
Sijoittajasuhteet: +358 (0)204 15 0033, ir@upm.com
'