​Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 UPM:n osavuosikatsaus Q3 2017: 
 Erinomainen neljännes, uudistuminen etenee


Q3 2017 lyhyesti  

• Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 12 % 351 (Q3 2016: 314) miljoonaan euroon.
• Toimitukset kasvoivat hyvin ja toiminnallinen tehokkuus oli vahvaa ilman merkittäviä kunnossapitotöitä.
• Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 486 (506) miljoonaa euroa.
• Nettovelka laski 623 (1 479) miljoonaan euroon.
• UPM ilmoitti uudesta kohdennetusta kasvuinvestoinnista Chudovon vaneritehtaalla Venäjällä.
• UPM ilmoitti seuraavasta vaiheesta uuden ja kestävän biokemikaaliliiketoiminnan kehittämisessä.

Q1-Q3 2017 lyhyesti  

• Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 8 % 926 (Q1–Q3 2016: 859) miljoonaan euroon.
• Hyvä tuloskehitys jatkui nousevasta kustannusinflaatiosta huolimatta.
• Kasvuhankkeet vaikuttivat vertailukelpoisen liikevoiton nousuun.
• Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 1 151 (1 281) miljoonaa euroa.
• UPM ilmoitti kohdennetuista kasvuinvestoinneista Kaukaan sellutehtaalla ja Tampereen tarralaminaattitehtaalla.
• UPM ilmoitti Saksassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien vesivoimalaitosten myynnistä.

 

Tunnuslukuja Q3/2017 Q3/2016 Q2/2017 Q1-Q3/2017 Q1-Q3/2016 Q1-Q4/2016
Liikevaihto, milj. euroa 2 493 2 445 2 464 7 439 7 336 9 812
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 425 423 349 1 180 1 210 1 560
  % liikevaihdosta 17,1 17,3 14,2 15,9 16,5 15,9
Liikevoitto, milj. euroa 379 364 269 960 903 1 135
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 351 314 270 926 859 1 143
  % liikevaihdosta 14,1 12,8 11,0 12,4 11,7 11,6
Voitto ennen veroja, milj. euroa 357 336 258 914 848 1 080
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 328 288 258 878 807 1 089
Kauden voitto, milj. euroa 286 268 205 730 693 880
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 267 234 205 707 659 879
Tulos per osake (EPS), euroa 0,54 0,50 0,38 1,37 1,30 1,65
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,50 0,44 0,39 1,32 1,23 1,65
Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,9 13,8 10,2 11,7 11,7 10,9
  Vertailukelpoinen ROE, % 13,0 12,1 10,2 11,4 11,1 10,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 14,8 13,4 10,8 12,2 11,0 10,5
  Vertailukelpoinen ROCE, % 13,6 11,5 10,8 11,7 10,5 10,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 486 506 269 1 151 1 281 1 686
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,91 0,95 0,50 2,16 2,40 3,16
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 15,61 14,75 15,14 15,61 14,75 15,43
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 10 098 10 463 9 965 10 098 10 463 10 657
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 623 1 479 1 046 623 1 479 1 131
Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) 0,41 0,94 0,68 0,41 0,94 0,73
Henkilöstö kauden lopussa 19 335 19 559 20 096 19 335 19 559 19 310

 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q3:n tulosta

”Kolmas neljännes oli jälleen erinomainen UPM:lle. Markkinat olivat suotuisat ja saavutimme toimitusmäärissä hyvän kasvun. Onnistuimme myös pitämään kustannusinflaation kurissa myyntihintojen korotuksilla ja kustannustehokkuustoimenpiteillä. Toiminnallinen tehokkuus oli vahva tällä neljänneksellä, eikä merkittäviä kunnossapitotöitä ollut.

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 12 prosenttia 351 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 486 miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 623 miljoonaan euroon, mikä on 0,4 kertaa EBITDA.

UPM Biorefining hyötyi korkeammista sellun hinnoista ja hyvästä toimitusten kasvusta. UPM Raflatac, UPM Specialty Papers ja UPM Plywood pystyivät pitkälti pitämään kustannusinflaation kurissa lisäämällä toimitusmääriä ja nostamalla myyntihintoja. UPM Energyn vesivoimatuotanto
palautui normaalille tasolle.

UPM Paper ENAn neljännes oli vuoden paras, vaikka kuitukustannukset nousivat merkittävästi. Tämä tulos on jatkuvan ja johdonmukaisen kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi tehdyn työn sekä kurinalaisen kaupallisen strategian ansiota. Jotta voimme menestyä myös
ensi vuonna, meidän tulee tehdä oikea-aikaisia kapasiteetin hallintaan ja kustannussäästöihin liittyviä toimenpiteitä.

Vahvan tuloksen lisäksi olemme tyytyväisiä uudistumisemme hyvään edistymiseen, mukaan lukien tulevaisuuden kasvua tukevat aloitteemme.

Tänä aamuna ilmoitimme uudesta kasvuhankkeesta hyvin kannattavaan vaneriliiketoimintaamme. UPM Chudovon vaneritehtaan laajennus Venäjällä mahdollistaa kasvun houkuttelevissa vanerisegmenteissä erittäin kilpailukykyisesti. Käynnissä olevat sellu- ja tarraliiketoiminnan
kasvuhankkeet etenevät hyvin ja vahvistavat asemaamme kasvumarkkinoilla vuonna 2018. UPM Kymin sellutehtaan laajennettu tuotanto käynnistyy jo kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

UPM:n tavoitteena on kasvaa uusissa biomolekyyliliiketoiminnoissa. Olen tyytyväinen, että Lappeenrannan biojalostamo on nyt yltänyt suunnitellun kapasiteetin mukaiseen uusiutuvan dieselin ja naftan tuotantoon ja tekee hyvää taloudellista tulosta. Biojalostamo oli ensimmäinen
merkittävä investointi uusiin, innovatiivisiin puupohjaisiin tuotteisiin. Tänään ilmoitimme edistyksestä uuden, kestävän biokemikaaliliiketoiminnan kehittämisessä. Yli viiden vuoden tutkimus- ja pilotointityön jälkeen olemme nyt aloittaneet esisuunnitteluvaiheen, jonka päämääränä on teollisen mittakaavan biokemikaalituotanto Saksassa.

Mitä tulee pitkän aikavälin selluliiketoiminnan kasvumahdollisuuksiin, keskustelut jatkuvat Uruguayn hallituksen kanssa infrastruktuurin kehittämisestä ja muista paikallisista edellytyksistä mahdollista sellutehdasinvestointia ajatellen.

Huolimatta vuosineljännesten kausiluonteisista vaihteluista, olemme jo vuosien ajan johdonmukaisesti parantaneet kannattavuuttamme ja taloudellista asemaamme. Tämä vuosineljännes oli 18. peräkkäinen neljännes, jonka aikana tuloksemme parani. Tulosparannuksen ohella olemme edenneet hyvin myös liiketoiminnan uudistamisessa, ja tämä kehitystyö jatkuu.”

Näkymät vuodelle 2017

UPM:n kannattavuus parani merkittävästi vuonna 2016 ja sen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2017. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016.

Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa ja kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueella. Kohdennettujen kasvuhankkeiden myönteinen vaikutus UPM:n tulokseen jatkuu.

Viime vuosien deflatorisen toimintaympäristön jälkeen kustannusinflaation odotetaan kääntyvän lievään nousuun vuonna 2017. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten laskemiseksi, millä lievitetään inflaation vaikutuksia.

Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä kunnossapitotöitä odotetaan olevan enemmän kuin vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä UPM Biorefining- ja UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueilla..    

 

Raportit ja esitykset

Täältä löydät UPM:n taloudelliset raportit ja esitykset, kuten myös tietyt webcast esitykset

Osaketyökalut

Interaktiivisella analyysityökalulla voit verrata osakekurssikehitystä

UPM story

Katso miten ja mihin suuntaan UPM on kehittymässä
Sijoittajasuhteet: +358 (0)204 15 0033, ir@upm.com
'