Sisäinen valvonta


Sisäinen valvonta on osa UPM:n johtamisjärjestelmää, ja se tukee konsernistrategian suunnitelmallista ja tuloksellista toteuttamista. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta, luotettavaa ja säännöstenmukaista ja että yhtiön taloudellinen raportointi on täsmällistä ja luotettavaa ja vastaa yhtiön operatiivista tulosta. Yhtiön hallituksen vastuulla on varmistaa, että yhtiö on määritellyt sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja seurata valvonnan toimivuutta. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuuden seurannassa.


UPM:n arvot ja toimintaohje sekä konsernin politiikat ja menettelytapaohjeet muodostavat sisäisen valvonnan perustan ja määrittävät sen luonteen UPM:ssä. Sisäinen valvonta on osa yrityskulttuuria ja kattaa konsernin kaikki tasot ja prosessit. Yhtiön johtamisjärjestelmä mahdollistaa tehokkaan seurannan konsernin eri osissa. Ensisijainen ja laajamittaisin sisäinen valvonta toteutetaan operatiivisissa liiketoiminnoissa, joissa sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa ja osa päivittäisiä rutiineja.

Olennainen osa sisäistä valvontaympäristöä on UPM:n tietoteknologiasovellusten ja infrastruktuurin valvonta. Erityisten sisäisten kontrollien tavoitteena on taata UPM:n tietoteknologiaratkaisujen luotettavuus ja tehtävien eriyttäminen IT-ympäristössä.

UPM:n sisäisen valvontajärjestelmän pääpiirteet​

 

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta​

Yhtiön taloushallinto johtaa keskitetysti taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvää sisäistä valvontaa vuosittaisen aikataulun sekä määritettyjen roolien ja vastuiden avulla. Kunkin yksikön tai funktion päällikön on järjestettävä oman yksikkönsä tai organisaationsa sisäinen valvonta. Yhtiön taloushallinto vastaa liiketoiminta-, funktio- ja yksikkötason kontrolliprosessien valvonnasta. Sisäisen valvonnan tehokkuus varmistetaan myös käytettäessä ulkopuolisia palveluntoimittajia. Sisäisten kontrollien kehittymisastetta arvioidaan joka toinen vuosi ja arvioinnin tulokset raportoidaan tarkastusvaliokunnalle.

Yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvää sisäistä valvontaa on kuvattu kattavammin selvityksissä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

'