Riskienhallinta

UPM:ssä riskienhallinnalla tarkoitetaan systemaattisia ja ennakoivia toimia, joilla analysoidaan ja hallitaan liiketoimintoihin liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Riskejä myös vältetään huolellisella suunnittelulla ja tulevaisuuden projektien ja liiketoimintaympäristön arvioinnilla. Yhtiön riskienhallinnan tavoitteet ja toimintaperiaatteet on määritelty hallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa.


Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan UPM:n hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa. Hallitus on vahvistanut myös konserniyhtiöiden ja liiketoimintayksiköiden rahoituspolitiikan. Konsernirahoitus vastaa keskitetysti rahoituksen hankinnasta, likviditeetin hallinnasta, rahoittajasuhteista ja myös rahoitusriskien hallinnasta yhdessä riskienhallintatoiminnon kanssa.

Vastuut riskienhallinnassa

Riskienhallinta on erottamaton osa UPM:n johtamisjärjestelmää samalla tavoin kuin riskinotto on osa normaalia liiketoimintaa. Toteuttaessaan strategioitaan UPM ja sen liiketoiminta-alueet, toiminnot ja tuotantoyksiköt ovat alttiina lukuisille riskeille ja mahdollisuuksille. Jokainen liiketoiminta-alue, toiminto ja tuotantoyksikkö vastaa omaan toimintaansa liittyvien riskien tunnistamisesta, mittaamisesta ja hallinnasta ja raportoi riskeistä, riskienhallintatoimenpiteistä ja toimenpiteiden tuloksista johtoryhmälleen ja riskienhallintatoiminnolle.

UPM:n riskienhallintatoiminto on vastuussa

  • riskienhallintapolitiikan ja riskirajojen viestinnästä ja toimeenpanosta
  • konsernin riskienhallinnan menettelytapojen ja ohjeiden kehittämisestä
  • riskienhallinnan toiminnan mittaamisesta ja valvomisesta
  • liiketoiminta-alueilta, toiminnoista ja tuotantoyksiköistä koottujen riskeille altistumisen ja riskienhallintatoimenpiteiden tulosten yhteenvedosta ja raportoinnista

Talous- ja rahoitusjohtajan johtama riskienhallintakomitea on vastuussa riskitoleranssien ja riskiprofiilin suosittamisesta toimitusjohtajalle ja johtajistolle. Johtajisto on vastuussa riskienhallinnan prioriteettien ja toleranssin määrittelystä ja liiketoiminnan ja riskienhallinnan strategioiden ja politiikkojen yhteensovittamisesta.

Tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja valvoo, että riskienhallintatoimenpiteet ovat riskienhallintapolitiikan mukaiset ja että riskiarviointeja käytetään sisäisen tarkastuksen toimintojen kohdentamiseen. Hallitus valvoo yhtiön strategiaan ja toimintoihin liittyvien riskien arviointia ja hallintaa.

Riskitekijät

Riskit luokitellaan UPM:ssä strategisiin ja operatiivisiin riskeihin, rahoitusriskeihin sekä vahinkoriskeihin. Merkittävimmät riskit, jotka saattavat heijastua olennaisesti UPM:n liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen, on esitelty hallituksen toimintakertomuksessa vuosikertomuksen 2015 sivuilla 84–86. Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä kuvataan yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain.​ Rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta kerrotaan konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa vuosikertomuksen 2015 sivuilla 100–102.

Taloudelliseen raportointiin liittyvä riskienhallinta

Yhtiön taloudelliseen raportointiin liittyvä riskienhallinta perustuu myös yhtiön hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan ja sen asettamiin riskienhallinnan periaatteisiin, rooleihin ja vastuisiin, ja siinä määriteltyihin riskienhallintaprosesseihin. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvästä riskienhallinnasta kerrotaan yhtiön vuosittain julkaisemissa selvityksissä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

'