Hallinnointi

UPM-Kymmene Oyj (UPM tai yhtiö) on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Emoyhtiö UPM ja sen tytäryhtiöt muodostavat UPM-konsernin, jolla on noin 19 300 työntekijää 43 maassa. Konsernin liiketoiminnot on jaettu kuuteen liiketoiminta-alueeseen ja niitä tukeviin konsernitoimintoihin. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

 

UPM:n hallinnointirakenne

UPM:n hallinnointimalli on yksiportainen ja koostuu yhtiökokouksen lisäksi hallituksesta ja toimitusjohtajasta alla olevassa kuvassa esitetyn mukaisesti. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustavat konsernin johtajisto, liiketoiminta-alueiden hallitukset ja strategiaryhmä.

UPM-Kymmene Oyj:n hallinnointirakenne

Johtajisto koostuu liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen johtajista, ja se avustaa toimitusjohtajaa konsernitason toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen hyväksymisessä ja toimeenpanossa.

Liiketoiminta-alueiden hallituksiin kuuluvat hallitusten puheenjohtajana toimivan toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, muut konsernitoimintojen johtajat ja kyseessä olevan liiketoiminta-alueen johtaja. Liiketoiminta-alueiden hallitukset avustavat toimitusjohtajaa liiketoiminta-aluetason päätöksenteossa asioissa, jotka liittyvät kunkin liiketoiminta-alueen strategiaan, budjettiin, tulokseen, operatiivisiin investointeihin, kaupallisiin strategioihin, liiketoiminnan kehityssuunnitelmiin, liiketoiminta- ja strategisiin riskeihin, strategisiin ja organisatorisiin muutoksiin sekä henkilöstöasioihin. 

Strategiaryhmää johtaa toimitusjohtaja, ja sen muut jäsenet ovat talous- ja rahoitusjohtaja sekä strategia-, teknologia- ja lakiasiainjohtajat. Ryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin strategioiden, strategisten projektien, investointien, yritysjärjestelyjen ja muiden strategisten kehityshankkeiden valmistelussa hallituksen päätettäväksi.

Kullakin liiketoiminta-alueella ja konsernitoiminnolla on johtoryhmä, jonka tehtävänä on avustaa kyseisen liiketoiminta-alueen tai toiminnon johtajaa strategioiden, budjettien, liiketoiminnan kehityssuunnitelmien ja kyseisen liiketoiminta-alueen tai toiminnon toimintamallin ja organisaation valmistelussa ja toteuttamisessa. Suurimmat liiketoiminta-alueet on jaettu edelleen strategisiin liiketoimintayksiköihin, joilla niilläkin on oma johtoryhmänsä.

UPM Story

Strategia käytännössä

Liiketoiminta-alueet

Hallinnointiperiaatteet

UPM:n päätöksentekoa, hallintoa ja toimintaa ohjaavat UPM:n arvot ja UPM:n Toimintaohje (UPM Code of Conduct). UPM:n arvot ja UPM:n Toimintaohje muodostavat perustan yhtiön kaikille toiminnoille ja määrittävät poikkeuksetta kaikkien UPM:n työntekijöiden, hallituksen jäsenten ja ylimpien johtajien tavan toimia. Lakien noudattaminen ja vastuullinen ja eettinen toiminta ovat kaikkien UPM:n liiketoimintojen perusta.

Yhtiö noudattaa muun muassa Suomen osakeyhtiölakia ja muita Suomessa julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia lakeja ja säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä, hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksiä, yhtiön politiikoita ja ohjeita sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, Finanssivalvonnan sekä Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita.

UPM noudattaa myös kaikkia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

'