Hallinnointi

UPM-Kymmene Oyj (UPM tai yhtiö) on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Emoyhtiö UPM ja sen tytäryhtiöt muodostavat UPM-konsernin, jolla on noin 19 600 työntekijää 45 maassa. Konsernin liiketoiminnot on jaettu kuuteen eri liiketoiminta-alueeseen ja niitä tukeviin konsernitoimintoihin. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

 

UPM:n hallinnointirakenne

UPM:n hallinnointimalli on yksiportainen ja koostuu yhtiökokouksen lisäksi hallituksesta ja toimitusjohtajasta alla olevassa kuvassa esitetyn mukaisesti. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustavat konsernin johtajisto, liiketoiminta-alueiden hallitukset ja strategiaryhmä.

UPM-Kymmene Oyj:n hallinnointirakenne

 

Johtajisto koostuu liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen johtajista, ja se on vastuussa konsernitason toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen hyväksymisestä ja toimeenpanosta.

Liiketoiminta-alueiden hallituksiin kuuluvat hallitusten puheenjohtajana toimivan toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, konsernitoimintojen johtajat ja kyseessä olevan liiketoiminta-alueen johtaja. Liiketoiminta-alueiden hallitukset ovat vastuussa liiketoiminta-aluetason päätöksenteosta asioissa, jotka liittyvät kunkin liiketoiminta-alueen strategiaan, budjettiin, tulokseen, operatiivisiin investointeihin, kaupallisiin strategioihin, liiketoiminnan kehityssuunnitelmiin, liiketoiminta- ja strategisiin riskeihin, strategisiin ja organisatorisiin muutoksiin sekä henkilöstöasioihin. 

Strategiaryhmää johtaa toimitusjohtaja, ja sen muut jäsenet ovat talous- ja rahoitusjohtaja sekä strategia-, teknologia- ja lakiasiainjohtajat. Ryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin strategioiden, strategisten projektien, investointien, yritysjärjestelyjen ja muiden strategisten kehityshankkeiden valmistelussa hallituksen päätettäväksi.

Kullakin liiketoiminta-alueella ja konsernitoiminnolla on johtoryhmä, jonka tehtävänä on avustaa kyseisen liiketoiminta-alueen tai toiminnon johtajaa strategioiden, budjettien, liiketoiminnan kehityssuunnitelmien ja kyseisen liiketoiminta-alueen tai toiminnon toimintamallin ja organisaation valmistelussa ja toteuttamisessa. Suurimmat liiketoiminta-alueet on jaettu edelleen strategisiin liiketoimintayksiköihin, joilla niilläkin on oma johtoryhmänsä.

UPM Story

Strategia käytännössä

Liiketoiminta-alueet

Hallinnointiperiaatteet

UPM:n päätöksentekoa ja hallintoa ohjaavat UPM:n arvot ja toimintaohje (Code of Conduct). Päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan muun muassa Suomen osakeyhtiölakia ja muita Suomessa julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia lakeja ja säännöksiä, UPM:n yhtiöjärjestystä, UPM:n hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä NASDAQ Helsingin sääntöjä ja ohjeita.

UPM noudattaa myös kaikkia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

'