Hallituksen monimuotoisuus

Yhtiössä pidetään monimuotoisuutta yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamisen, vastuullisen liiketoiminnan ja kestävän kehityksen olennaisena osana. Myös hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa monimuotoisuutta harkitaan monesta eri näkökulmasta ja ehdokkaiden valinta perustuu monimuotoisuusperiaatteisiin, jotka on määritelty yhtiön hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksissä. Lopullinen päätös ehdotukseksi yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoa koskien perustuu aina ehdokkaiden pätevyyteen ja osaamiseen, jonka kukin ehdokas tuo hallitukseen. Hallituksen jäseneksi valittavalla on myös oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle valmistelee hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta, joka koostuu kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan valmistelutyön tavoitteena on ennen kaikkea varmistaa, että hallitus muodostaa toimivan kokonaisuuden. Tämän edellytys on puolestaan se, että hallitus on riittävän monimuotoinen ja koostuu riittävän monesta jäsenestä, että jäsenillä on toisiaan täydentävä kokemus ja monipuolinen osaaminen, ja sitä kautta pätevyys hallituksen tehtävien tehokkaaseen hoitamiseen.

Valmistellessaan ehdotusta valiokunta arvioi hallituksen kokoa ja kokoonpanoa ja hallituksen jäseniltä vaadittavia ominaisuuksia yhtiön nykyisten ja kehittyvien tarpeiden näkökulmasta. Arvioidessaan hallituksen kokoonpanoa valiokunta muun muassa harkitsee, onko hallitus ammatti- ja koulutustaustaltaan sekä sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan riittävän monimuotoinen ja edustaako se sopivassa suhteessa päätöksentekokykyä, taitoja ja kokemusta pystyäkseen vastaamaan yhtiön liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin. Valiokunnan nimitysprosessia on kuvattu laajemmin valiokunnan toiminnasta kertovassa osiossa.

UPM:n hallitukseen kuuluu tällä hetkellä 10 jäsentä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto, ja kaksi heistä on väitellyt tohtoriksi. Tutkinnot ovat viideltä eri alalta pääpainon ollessa talous- ja laskentatoimen tutkinnoissa. Kaikilla hallituksen jäsenillä on kansainvälistä työkokemusta eri tyyppisistä tehtävistä ja he ovat toimineet tai toimivat sekä listattujen että listaamattomien yhtiöiden johto- ja hallitustehtävissä. Hallitus on myös kulttuuritaustaltaan monimuotoinen: jäsenet tulevat neljästä eri maasta ja puhuvat äidinkielenään viitta eri kieltä. Naisten osuus hallituksen jäsenistä on 30 %. Ikänsä puolesta hallituksen jäsenet jakautuvat tasaisesti 40 – 65 ikävuoden välille. Hallituksen jäsenten toimikauden pituus jakautuu niin ikään tasaisesti: puolet hallituksen jäsenistä on kuulunut UPM:n hallitukseen yli viisi vuotta ja puolet alle.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot, keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustoimet löytyvät hallituksen kokoonpano –osiosta.

'