Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut liittyvät toimitusjohtajan ja suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimpien johtajien palkitsemiseen ja yhtiön kannustejärjestelmien ja vuosittain alkavien ohjelmien arviointiin, suunnitteluun ja valmisteluun. Valiokunnan toimintaa näiden tehtävien ja vastuiden hoitamiseksi on kuvattu alla.

Valiokunnan toiminta

Yhtiön johdon palkitseminen koostuu peruspalkasta ja eduista, lyhyen aikavälin kannustepalkkioista sekä pitkän aikavälin kannustepalkkioista, jotka perustuvat yhtiön tulosperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään ja viivästettyyn osakepohjaiseen kannustepalkkiojärjestelmään.

Palkitsemisvaliokunta seuraa säännöllisesti palkitsemiin liittyviä markkinatrendejä ja arvioi johdon
palkitsemisen osatekijöitä vuosittain vertaamalla niitä vallitseviin käytäntöihin muissa saman alan tai kokoluokan yhtiöissä ja vastaavissa tehtävissä. Arvion perusteella valiokunta tekee hallitukselle suosituksia toimitusjohtajan ja muiden ylempien johtajien palkkojen ja etuuksien hyväksymiseksi.

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin kannusteohjelmiin liittyen palkitsemisvaliokunta käsittelee
ohjelmia vuosittain ja suosittelee hallitukselle  lyhyen aikavälin kannusteohjelman rakennetta, mittareita ja tavoitteita ja pitkän aikavälin kannustejärjestelmän alaisten, vuosittain alkavien ohjelmien ansaintaehtoja ja tavoitteita. Valiokunta arvioi vuosittain myös toimitusjohtajalle ja muille ylemmille johtajille asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja heidän toimintaansa kokonaisuudessaan ja suosittelee hallituksen hyväksyttäväksi mahdollisesti maksettavia kannustepalkkioita.

Lisäksi valiokunta arvioi vuosittain ylemmän johdon osakeomistussuosituksen saavuttamista
ja noudattamista sekä toimitusjohtajan ja muiden ylempien johtajien seuraajasuunnitelmia
ja raportoi niistä hallitukselle. Valiokuntaa informoidaan myös vuosittain syksyllä järjestettävän henkilöstökyselyn tuloksista.

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen mukaiset tehtävät ja vastuut on esitelty alla. 

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut

​Johdon palkitseminen​​Arvioida toimitusjohtajan ja muiden ylimpien johtajien palkitsemisen kannalta olennaisia yhtiön tavoitteita

Arvioida toimitusjohtajan ja muiden ylimpien johtajien toimintaa asetettujen tavoitteiden valossa

Suositella hallitukselle toimitusjohtajan ja muiden ylimpien johtajien palkitsemista

Arvioida lyhyen aikavälin kannustetavoitteita ja suositella hallitukselle toimitusjohtajalle ja muille ylimmille johtajille maksettavia lyhyen aikavälin kannustepalkkioita

Suositella hallitukselle toimitusjohtajalle ja muille ylimmille johtajille maksettavia osakepohjaisia pitkän aikavälin kannustepalkkioita

Suositella hallitukselle toimitusjohtajan ja muiden ylimpien johtajien palvelusopimusten ehtoja, erojärjestelyjä ja sitouttamissuunnitelmia
​Kannustejärjestelmät​Suositella hallitukselle yhtiön palkitsemisohjelmia, mukaan lukien kannustejärjestelmät, osakeperusteiset ohjelmat ja eläkejärjestelyt

Valvoa osakepalkkio-, kannustepalkkio- ja muiden hallituksen hyväksymien ohjelmien hallintoa
​Seuraajasuunnittelu​​​Arvioida johtotason tehtäviin liittyviä seuraajasuunnittelumenetelmiä ja kehitysstrategioita

Arvioida toimitusjohtajan ja muiden ylimpien johtajien seuraajasuunnitelmia
Vaatimustenmukaisuus​Valvoa palkitsemisen säännöstenmukaisuutta

Arvioida yhtiön osakeomistussuosituksia ja niiden noudattamista
Muut tehtävätSuorittaa hallituksen valiokunnalle aika ajoin siirtämät tehtävät

 

'