Hallituksen valiokunnat

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Lisäksi valiokunnat avustavat hallitusta sen seuranta- ja valvontatehtävissä. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokuntien valmistelun ja päätösehdotusten pohjalta.


Tehostaakseen vastuulleen kuuluvien asioiden valmistelua hallitus on asettanut keskuudestaan kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan sekä nimitys- ja hallinnointivaliokunnan. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja niiden puheenjohtajat vuosittain. Yhtiön toimitusjohtajaa, joka on myös hallituksen jäsen, ei voi nimittää valiokuntien jäseneksi. Valiokunnassa on aina vähintään kolme jäsentä.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 29 maaliskuuta 2017 hallituksen valiokuntiin valitut hallituksen jäsenet käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Valiokuntien kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista, joten valiokunnat täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin valiokunnille asettamat riippumattomuusvaatimukset. Valiokuntien jäseniä valittaessa on myös otettu huomioon heitä koskevat pätevyysvaatimukset.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi myös valiokuntien kokousten lukumäärä sekä valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2016.

Valiokuntien jäsenet 2017 ja osallistuminen valiokuntien kokouksiin 2016

ValiokuntaJäsenet​​Osallistuminen / kokousten määrä​Osallistumis-%
Tarkastusvaliokunta ​ ​ ​​Piia-Noora Kauppi (pj.)7/7​100
​Wendy E. Lane7/7​100
​Kim Wahl​7/7​100
​Palkitsemisvaliokunta ​ ​ ​​Veli-Matti Reinikkala (pj.)4/4​100
​Henrik Ehrnrooth 4/4​100
​Suzanne Thoma​4/4100
​Nimitys- ja hallinnointivaliokunta ​ ​ ​​Björn Wahlroos (pj.)​4/4​100
Berndt Brunow 4/4​100
​Ari Puheloinen​4/4​100

Valiokuntien työjärjestykset

Hallitus on vahvistanut valiokuntien kirjalliset työjärjestykset, joista käyvät ilmi kunkin valiokunnan tarkoitus, kokoonpano, toiminta ja tehtävät sekä valiokuntien jäsenten pätevyysvaatimukset. Työjärjestyksiä muutettiin vuonna 2016.

​Valiokuntien toiminta

Hallituksen valiokunnat kokoontuvat ennen tiettyjä hallituksen kokouksia valmistellakseen asioita hallituksen päätettäväksi. Valiokuntien kokouksia seuraavassa hallituksen kokouksessa valiokuntien puheenjohtajat raportoivat valiokuntien käsittelemistä asioista ja tekemistä toimenpiteistä hallitukselle. Valiokuntien kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan tiedoksi hallituksen jäsenille.

Valiokunnat arvioivat työjärjestyksiensä asianmukaisuutta säännöllisin väliajoin ja ehdottavat tarpeellisina pitämiään muutoksia hallituksen hyväksyttäväksi.

Kunkin vuoden viimeisessä kokouksessaan valiokunnat tekevät itsearvioinnin ja arvioivat suoriutumistaan vastuullaan olevien asioiden hoitamisesta, työskentelytapojaan, valiokunnan kokoonpanoa ja valiokunnan kokousten tehokkuutta.

Näiden kaikille valiokunnille yhteisten tehtävien ja toimintatapojen lisäksi jokainen valiokunta on vastuussa työjärjestyksensä mukaisten tehtävien hoitamisesta. Lisätietoa kunkin valiokunnan tehtävistä ja vastuista on saatavilla kyseisen valiokunnan kohdalta alla.

'