Varsinainen yhtiökokous 2017

UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29. maaliskuuta 2017 Helsingissä. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ja kokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Johan Aalto. Yhtiökokouksessa oli paikalla tai edustettuna yhteensä 3 249 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 266 097 405 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset ja kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä. 

​Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. Osinkoa päätettiin maksaa 0,95 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2017 ja osingonmaksupäivä 12.4.2017. 

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen ja hallitukseen valittiin uudelleen kaikki aiemmat jäsenet eli Berndt Brunow, Henrik Ehrnrooth, Piia-Noora Kauppi, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ari Puheloinen, Veli-Matti Reinikkala, Suzanne Thoma, Kim Wahl ja Björn Wahlroos. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioita päätettiin korottaa ja hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 190 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 135 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 110 000 euron perusvuosipalkkio. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat valiokuntien vuosipalkkiot:

  • nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 10 000 euroa
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 35 000 euroa ja jäsenille 15 000 euroa ja
  • palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 10 000 euroa.

Vuosipalkkioita ei makseta yhtiön toimivaan johtoon kuuluvalle hallituksen jäsenelle. Perusvuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Valiokuntien vuosipalkkiot maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Merja Lindh. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.

 Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 50 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhteiselle arvo-osuustilille kirjattujen osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen

Yhtiökokous päätti, että oikeus yhtiön yhteiselle arvo-osuustilille kirjattuihin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty ja valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin kyseisen päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Osakkeet, joiden kirjaamista osakkeenomistajan arvo-osuustilille oli pyydetty ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkamista ja jotka on kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille 30.6.2017 mennessä, eivät kuitenkaan ole oikeuksien menettämisen kohteena. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Valtuutus päättää lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset tehdään ensisijaisesti yhtiön Biofore Share and Care -ohjelman puitteissa, jonka painopistealueet ovat lukeminen ja oppiminen, paikallinen sitoutuminen, vastuullinen veden käyttö ja bioinnovaatiot. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat ladattavissa pdf-muodossa alla olevista linkeistä.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen pöytäkirja​Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
​​Vuosikertomus 2016​UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
​​​Toimitusjohtaja Jussi Pesosen esitys yhtiökokoukselle

 

 Hallituksen ja valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle

 

'