UPM:n tulos parani edelleen. Liikevoitto kasvoi 20 %.

(UPM, Helsinki, 24.4.2007 klo 12:00) – Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007

Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,25 euroa (0,21 euroa ensimmäisellä neljänneksellä 2006).
Käyttökate (EBITDA) oli 418 miljoonaa euroa, 16,6 % liikevaihdosta (386 miljoonaa euroa, 15,7 %).
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 221 miljoonaa euroa (185 miljoonaa euroa).
Tarra- ja RFID-liiketoiminnoista muodostettiin uusi Tarratoimiala.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2007 ensimmäistä neljännestä:

"UPM:n vuosi on lähtenyt hyvin liikkeelle. Toiminnan tehostaminen tuotti tulosta ja liikevoittomme kasvoi selvästi ensimmäisellä neljänneksellä. Kiinteät kustannukset laskivat suunnitelmien mukaisesti."

"Paperien kysyntä kasvoi edelleen. Sanomalehtipaperin, päällystämättömän hienopaperin ja joidenkin erikoispapereiden hinnat nousivat. Aikakauslehtipapereiden hintakehitys on ollut selkeä pettymys. Paperitoimitusten keskihinta säilyi samalla tasolla kuin viime vuonna. Toimituksemme Euroopassa kasvoivat samassa linjassa markkinoiden kasvun kanssa."

"Liiketoimintaympäristö on kuitenkin haastava. Raaka-ainekustannusten nousu, erityisesti puun ja keräyskuidun hinta, heikentää kannattavuutta. Puun hinta Suomessa on nyt ennätyksellisen korkealla. Onnistuimme kuitenkin pitämään kustannusten nousun maltillisena, 1-2 prosentissa."

"Sahatavaran kysyntä kasvoi voimakkaasti. Ajoissa toteutettujen rakennemuutosten vuoksi UPM pystyi hyötymään markkinoiden kehityksestä hyvin, vaikka tukkien saatavuus oli haaste. Tarralaminaattimarkkinat kehittyivät edelleen myönteisesti ja hinnat pysyivät vakaina."

"Euroopassa painopaperin kysynnän ennustetaan kasvavan toisella neljänneksellä viime vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna, kun taas Pohjois-Amerikan kysynnän ennustetaan laskevan. Kysynnän voimakkaan kasvun odotetaan jatkuvan kehittyvillä markkinoilla. Arvioimme paperin toimitusten kasvavan alkaneella neljänneksellä viime vuodesta ja kaikkien paperitoimitusten keskihinnan olevan suunnilleen sama kuin vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä."

"Tarralaminaattien kysynnän ennustetaan kasvavan edelleen kaikilla markkinoilla ja hintojen odotetaan pysyvän vakaina. Puutuotteissa vanerin ja sahatavaran kysyntä jatkuu voimakkaana toisella neljänneksellä."

"Puukustannusten nousu ja mahdollinen puuraaka-aineen riittämätön tarjonta voivat heikentää kapasiteetin optimaalista käyttöä. Arvioimme yhtiön kustannusinflaation pysyvän 1-2 prosentin tasolla. Arvio sisältää odotetut, käynnissä olevan kannattavuusohjelman avulla saavutettavat kustannussäästöt", sanoi Pesonen.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

***
Tiedotustilaisuus ja conference call
Tammi-maaliskuun 2007 tulosta koskeva tiedotustilaisuus järjestetään tänään 24.4.2007 klo 14.00 UPM:n pääkonttorissa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 2. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.com. Nauhoitettu lähetys on sivuilla kuunneltavissa seuraavat kolme kuukautta.

Analyytikoille suunnattu conference call -puhelinneuvottelu on tänään 24.4.2007 klo 17.00. Numero on +44 (0)1452 542 300, neuvottelun nimi "UPM Q1 2007 Financial Results" ja tunnus 5880836. Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 1.5.2007 asti numerossa
+44 (0)1452 550 000, tunnus 5880836#.

***
Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot
perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen,
liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä yhtiön vuoden 2006 vuosikertomuksen sivuilta 15–17.