UPM sulkee Kajaanin paperi- ja Tervasaaren sellutehtaan vuoden loppuun mennessä, Toiminta jatkuu Kajaanin sahalla ja puunhankinnassa sekä Tervasaaren paperitehtaalla

(UPM, Helsinki, 6.11.2008 klo 8.30) – UPM sulkee Kajaanin paperitehtaan ja Tervasaaren sellutehtaan vuoden loppuun mennessä. Yhtiö kertoi ensimmäisen kerran suunnitelmistaan syyskuussa. Toiminnan jatkamiseksi ei löydetty yhteistoimintaneuvotteluissa liiketaloudellisia edellytyksiä. Taantuva taloustilanne on heikentänyt molempien tehtaiden tilannetta edelleen syksyn aikana.

Molemmilla tehtailla neuvotteluissa on käsitelty mahdollisuuksia eläkejärjestelyihin, uudelleensijoittumisiin yhtiön sisällä ja uudelleenkouluttautumiseen sekä keinoja lieventää irtisanomisten vaikutuksia paikkakunnilla. UPM aloittaa Työstä työhön -ohjelman sekä Kajaanissa että Valkeakoskella.

Kajaanissa mahdollisuudet kannattavaan toimintaan ovat pysyvästi heikentyneet puun ja energian hintakehityksen sekä pitkän aikavälin heikkojen kysyntänäkymien vuoksi. Kajaanin tehtaalla ei ole pitkän tähtäimen kilpailukykyä monista hyvin läpi viedyistä tehostamistoimista huolimatta. UPM:n saha ja puunhankinta jatkavat toimintaansa Kajaanissa.

Selluntuotannon kannattavuus Suomessa on laskenut ja keskeinen syy tilanteeseen on puukuidun korkea hinta. Tervasaari on UPM:n pienin ja vanhin sellutehdas Suomessa eikä sillä ole taloudellisia edellytyksiä toimia tässä kuitutilanteessa. UPM ohjaa kuitua suuremmille, uudemmille ja kilpailukykyisemmille sellutehtailleen. Tervasaaren paperitehtaan kolme konetta jatkavat toimintaansa ja sellu toimitetaan jatkossa niille kustannustehokkaammin toimivilta sellutehtailta kotimaassa.

Nyt tehtyjen päätösten toteuttaminen vähentää UPM:n henkilöstöä Suomessa noin 700 henkilöä. Kajaanissa henkilöstönvähennyksen arvioidaan olevan 535 henkilöä, joista noin 100 siirtyy eläkejärjestelyjen piiriin. Tervasaaressa vakinaiset työpaikat vähenevät 166:lla. Eläkejärjestelyjen piiriin siirtyvien henkilöiden määrä selviää vuodenvaihteeseen mennessä.

Päätösten johdosta UPM tekee vuoden 2008 lopussa noin 170 miljoonan euron alaskirjauksen käyttöomaisuuteen ja noin 30 miljoonan euron varauksen henkilöstömäärän vähennyksestä sekä muista sulkemiskustannuksista, joiden kassavaikutus kohdistuu pääosin vuodelle 2009.

Lehdistötilaisuudet:
Asiaa koskevat tiedotustilaisuudet järjestetään tänään 6.11.2008 klo 11.00 seuraavasti:

- Kajaanin tehtaan pääportin neuvotteluhuoneessa 5 (Poronsarvi), jossa ovat paikalla teknologiajohtaja Pauli Hänninen, tehtaanjohtaja Kari Pasanen, henkilöstöjohtaja Sakari Toivonen ja henkilöstöpäällikkö Tapio Laine.

- Valkeakoskella UPM:n Tervasaaren tehtaan PK8:n AV-tilassa, ilmoittautuminen tehtaan portilla. Tilaisuudessa ovat paikalla erikoispaperituotannosta vastaava johtaja Johan Karjaluoto, tehtaanjohtaja Juha Kääriäinen sekä hallintojohtaja Jari Mäkinen.

Lisätietoja antavat:
Kajaani: Teknologiajohtaja Pauli Hänninen, UPM, puh. 040 581 4720 (klo 12 jälkeen),
Tehtaanjohtaja Kari Pasanen, UPM, Kajaani, puh. 0204 14 2100 (klo 12 jälkeen)
Tervasaari: Tehtaanjohtaja Juha Kääriäinen, UPM, Tervasaari, puh. 0204 16 2300 (klo 12 jälkeen)
Henkilöstöjohtaja Sakari Toivonen, UPM, Pohjois-Eurooppa, puh. 040 512 2042 (klo 12 jälkeen) Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

UPM, Kajaani
UPM:n Kajaanin tehtaalla on kolme konelinjaa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 640 000 tonnia paperia. Tehtaalla valmistetaan päällystämätöntä aikakauslehtipaperia sekä sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperia. Kajaanin tehtaalla työskentelee 535 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1907. Alueella toimii myös UPM:n Kajaanin saha, UPM:n puunhankinta sekä UPM:n ja Kajaanin kaupungin yhteisesti omistama Kainuun Voima Oy:n voimalaitos.


UPM, Tervasaari
UPM Tervasaaren paperi- ja sellutehdas sijaitsee Valkeakoskella. Tehtaalla on kolme paperikonelinjaa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 370 000 tonnia. Tehtaalla valmistetaan tarra-, pakkaus- ja kirjekuoripapereita. Tervasaaren tehtaalla työskentelee 640 henkilöä, joista noin 110 sellu- ja energiaosastolla. Tehdas on perustettu vuonna 1872.