UPM jatkaa toimia kannattavuuden parantamiseksi - Yhtiö vähentää merkittävästi aikakauslehti- ja sanomalehtipaperikapasiteettia

(UPM, Helsinki, 17.12.2007 klo 14.00) – UPM on arvioinut yksiköidensä kilpailukykyä nykyisessä kustannustilanteessa ja liiketoimintaympäristössä. Yhtiö on tarkastelunsa perusteella päättänyt useista toimenpiteistä mukaan lukien tuotantokapasiteetin vähentäminen.

UPM on päättänyt:
- vähentää 450 000 tonnia aikakauslehtipaperikapasiteetistaan sulkemalla pysyvästi Miramichin tehtaan Kanadassa,
- vähentää 250 000 tonnia sanomalehtipaperikapasiteetistaan sulkemalla määräaikaisesti yhden paperikoneen Kajaanin tehtaalla 10 kuukaudeksi ja yhden paperikoneen Steyrermühlin tehtaalla Itävallassa kahdeksi kuukaudeksi,
- vähentää tarrapaperikapasiteettiaan sulkemalla määräaikaisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi yhden paperikoneen Jämsänkoskella ja yhden paperikoneen Tervasaaren tehtaalla Valkeakoskella,
- tehostaa tarralaminaattituotantoaan ja sulkea kolme vanhaa tarralaminaatin päällystyslinjaa Tampereella sekä yhden päällystyslinjan Melbournessa Australiassa, ja
- käynnistää yhteistoimintaneuvottelut puun jatkojalostustehtaan ja höyläämön mahdollisesta sulkemisesta Luumäellä.

Miramichiä ja Tamperetta lukuun ottamatta kaikki mainitut toimenpiteet edellyttävät vielä yhteistoimintaneuvotteluja henkilöstön kanssa eri maiden paikallisten käytäntöjen mukaan.

UPM:n päätökset perustuvat yhtiön näkemyksiin markkinoista ja yksiköidensä kustannuskilpailukyvystä. Kysynnän arvioidaan kasvavan ensi vuonna hitaammin kuin vuonna 2007. Merkittäviä hinnankorotuksia yhtiö arvioi ensi vuoden alussa toteutuvan pääasiassa aikakauslehtipapereissa. Samanaikaisesti koko teollisuuden puu-, keräyspaperi- ja energiakustannukset nousevat. UPM:n koko vuoden 2007 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan suurempi kuin vuoden 2006 liikevoitto. Kustannuskehitys on kuitenkin nähtävissä jo kuluvan neljänneksen aikana, josta tulee yhtiön heikoin neljännes tänä vuonna.

Toimenpiteistä aiheutuva vuosittainen kustannussäästö on arviolta 50-70 miljoonaa euroa, joka muodostuu pääosin puu-, keräyspaperi-, energia- ja henkilöstökustannuksista.

Miramichin tehtaan sulkemisen seurauksena UPM kirjaa vuoden 2007 viimeiselle neljännekselle liikevoittoon kuluja noin 105 miljoonaa euroa, josta valtaosa kohdistuu Aikakauslehtipaperit-toimialalle. Kassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan 80 miljoonaa euroa vuosina 2008-2009. Lisäksi Kanadan laskennallisten verosaatavien vähennyksestä kirjataan veroihin noin 15 miljoonan euron kulu.

Toimenpiteet aikakauslehtipapereissa

UPM sulkee pysyvästi Miramichin paperitehtaan Kanadassa. Tehdas on ollut määräaikaisesti suljettuna elokuusta 2007 lähtien.

“Seisokin aikana olemme tutkineet useita liiketoimintaratkaisuja Miramichin saamiseksi kannattavaksi. Nykyisessä toimintaympäristössä meillä ei valitettavasti ole jäljellä muita vaihtoehtoja kuin tehtaan sulkeminen", UPM:n aikakauslehtipapereiden toimialajohtaja Jyrki Ovaska sanoo.

Ennätyksellisen vahvan Kanadan dollarin johdosta tehdas ei ole pystynyt kääntämään Yhdysvaltoihin suuntautuvaan vientiä kannattavaksi. Kanadan dollari on vahvistunut 25 % tänä vuonna. Kohonneet raaka-aineiden, erityisesti puuraaka-aineen ja kemikaalien, kustannukset ovat mitätöineet saavutetut hinnankorotukset. Aikakauslehtipaperin kysyntä on ollut Pohjois-Amerikassa vakaata, mutta maailmanlaajuisesti lajissa on edelleen ylikapasiteettia.

UPM on sulkenut pysyvästi päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotantokapasiteetistaan 980 000 tonnia vuosina 2006-2007 vähentääkseen rakenteellista ylikapasiteettia ja parantaakseen liiketoiminnan kannattavuutta.

Paperitehtaan lisäksi UPM:llä on Miramichin läheisyydessä kaksi sahaa sekä puunhankintaorganisaatio, joka hallinnoi valtion metsää. Näiden toimintojen tulevaisuutta harkitaan.

UPM:n aikakauslehtipaperitehdas Blandinissa Yhdysvalloissa sekä muut tehtaat Euroopassa palvelevat UPM:n pohjoisamerikkalaisia asiakkaita jatkossa.

Toimenpiteet sanomalehtipapereissa

UPM vähentää vuonna 2008 standardisanomalehtipaperin tuotantokapasiteetistaan 250 000 tonnia sulkemalla määräaikaisesti yhden koneen (PK 4) Kajaanissa 10 kuukaudeksi ja yhden paperikoneen (PK 4) Steyrermühlissä Itävallassa kahdeksi kuukaudeksi vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Lisäksi Kajaanin tehtaan kilpailukykyä parannetaan uudelleenjärjestelyillä, joiden seurauksena tehtaan henkilöstömäärä tulee vähenemään.

"Lähes vuoden mittainen sulkeminen on poikkeuksellinen toimenpide. Näkemyksemme mukaan Euroopan sanomalehtipaperimarkkinan tilanne muuttuu ensi vuonna. Standardisanomalehtipaperin kysyntä ei kasva Euroopassa. Tuonnin lisääntyminen Pohjois-Amerikasta ja Aasian viennin väheneminen ovat syitä Euroopan markkinoiden epätasapainoon. Meidän on tästä syystä ryhdyttävä toimiin", sanoo UPM:n sanomalehtipaperien toimialajohtaja Hartmut Wurster.

Toimenpiteet tarrapapereissa

UPM sulkee määräaikaisesti kaksi tarrapaperikonetta enintään kolmeksi kuukaudeksi Jämsänkoskella (PK 4) ja Tervasaaren tehtaalla Valkeakoskella (PK 5). Tarrapaperimarkkinoilla on Euroopassa ylikapasiteettia ja vahvan euron ansiosta vienti ei nykyisellään kannata.

Toimenpiteet puutuotteissa

UPM aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Luumäen jatkojalostustehtaan ja höyläämön mahdollisesta sulkemisesta. Tehtaan taloudellinen tulos on ollut negatiivinen ja markkinanäkymät vuodelle 2008 pysyvät heikkoina. Höyläämön mahdollinen sulkeminen on osa UPM:n Sahaliiketoiminnan suunnitelmia keskittää höyläämötoimintansa.

Toimenpiteet tarramateriaaleissa

UPM tehostaa tarralaminaatin tuotantoa ja sulkee kolme vanhaa tuotantolinjaa Tampereella maaliskuun 2008 loppuun mennessä.

Lisäksi yhtiö sulkee yhden tarralaminaatin tuotantolinjan Melbournen tehtaalla Australiassa. Tehtaan erikoistuotteiden valmistus on siirretty toisille linjoille. Melbournen tehdas toimittaa paikallisesti ja muilla Aasian tehtailla valmistettuja tuotteita Australian markkinoille.

Vaikutukset henkilöstöön

UPM arvioi mainittujen toimenpiteiden vähentävän konsernin henkilöstöä noin 680 henkilöllä pääosin Miramichin tehtaan sulkemisen (540 henkilöä), Kajaanin tehtaan uudelleenjärjestelyjen (60 henkilöä) ja Luumäen tehtaan mahdollisen sulkemisen (50 henkilöä) vaikutuksesta. Tarralaminaattituotannon tehostaminen Tampereella ja Australian Melbournessa vähentää henkilöstöä noin 30 henkilöllä.


Kajaanissa, Jämsänkoskella ja Tervasaaressa aloitetaan henkilöstöneuvottelut mahdollisista lomautuksista. Kajaanin tehtaalla lomautettavien määrän arvioidaan olevan noin 110 henkilöä.
Tervasaaren tehtaalla Valkeakoskella lomautettujen määräksi arvioidaan noin 90 henkilöä ja Jämsänkosken tehtaalla noin 70 henkilöä.

Lehdistötilaisuudet ja konferenssipuhelu:

UPM järjestää seuraavat lehdistötilaisuudet:
- Fredericton, Kanada: Hotelli Crowne Plazassa klo 9.00 paikallista aikaa. Tilaisuudessa paikalla toimialajohtaja Jyrki Ovaska, UPM, Aikakauslehtipaperit
- Kajaani: UPM:n Kajaanin tehtaan kerholla klo 15.30. Tilaisuudessa paikalla toimialajohtaja Hartmut Wurster, UPM, Sanomalehtipaperit, tehtaanjohtaja Kari Pasanen, UPM, Kajaani, sekä henkilöstöjohtaja Sakari Toivonen, UPM, Pohjois-Eurooppa.

Analyytikoilla ja sijoittajilla on mahdollisuus osallistua 17. joulukuuta klo 16.00 järjestettävään englanninkieliseen konferenssipuheluun, jota johtaa toimitusjohtaja Jussi Pesonen:
Nimi: UPM briefing on December 17, 2007
Puhelinnumero: +44 1452 555 566

Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 23.12.2007 asti:
Puhelinnumero: +44 1452 55 00 00
Tunnus: 28668221#

Lisätietoja antavat:
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, puh. 0204 15 0011
Toimialajohtaja Jyrki Ovaska, Aikakauslehtipaperit, puh. 204 15 0564
Toimialajohtaja Hartmut Wurster, Sanomalehtipaperit, puh. +49 821 310 9243
Toimialajohtaja Matti Lievonen, Hieno- ja erikoispaperit, puh. 204 15 0113
Toimialajohtaja Heikki Pikkarainen, Tarramateriaalit (UPM Raflatac), puh. 0204 16 7800
Toimialajohtaja Matti Lindahl, Puutuotteet, puh. +49 821 3109374

Tiedoksi toimituksille:

UPM:n Miramichin tehdas valmisti päällystettyä aikakauslehtipaperia kahdella paperikoneella, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti oli 450 000 tonnia vuodessa. Paperitehdas ja hiomo työllistivät noin 650 henkilöä.

UPM:n Kajaanin tehdas valmistaa sanomalehtipapereita ja päällystämätöntä aikakauslehtipaperia. Tehtaalla on kolme konelinjaa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 640 000 tonnia. Tehtaalla työskentelee noin 600 henkilöä.

UPM:n Steyrermühlin paperitehdas Itävallassa valmistaa sanomalehtipaperia ja konekalanteroitua mekaanista paperia. Tehtaalla on kaksi konelinjaa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 490 000 tonnia. Tehdas työllistää noin 500 henkilöä.

UPM:n Tervasaaren paperitehdas sijaitsee Valkeakoskella. Tehtaalla on kolme konelinjaa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 350 000 tonnia. Tehtaalla valmistetaan tarra-, kirjekuori- ja pakkauspapereita. Tervasaaren tehtaalla työskentelee noin 700 henkilöä.

UPM:n Jämsänkosken paperitehtaalla on neljä konelinjaa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 870 000 tonnia. Tehtaalla valmistetaan päällystämätöntä aikakauslehtipaperia sekä tarra- ja pakkauspapereita. Jämsänkosken tehdas työllistää noin 750 henkilöä.

UPM:n Luumäen jatkojalostustehdas ja höyläämö valmistaa puukomponentteja pääasiassa ikkunoiden ja ovien valmistajille. Tehtaalla työskentelee noin 50 henkilöä.