UPM ja Metsäliitto aiesopimukseen Metsä-Botnian uudesta omistusrakenteesta, UPM hankkii omistukseensa Uruguayn toiminnot ja lisää osuuttaan PVO:sta

(UPM, Helsinki, 15.7.2009 klo 14.00) – UPM ja Metsäliitto Osuuskunta ovat tänään allekirjoittaneet aiesopimuksen selluyhtiö Oy Metsä-Botnia Ab:n (Botnia) omistusten uudelleenjärjestelystä. Tällä hetkellä UPM omistaa Botniasta 47 %, M-real 30 % ja Metsäliitto 23 %.

Suunnitellussa järjestelyssä UPM:lle siirtyisivät Metsäliiton ja Botnian osuudet Fray Bentosin sellutehtaasta ja eukalyptuksen viljelyyn erikoistuneesta Forestal Oriental -yhtiöstä Uruguayssa.

Järjestelyn toteuduttua Botnian toiminnot käsittäisivät sen nykyiset Suomen toiminnot, joista Metsäliitto saisi enemmistön. Metsäliitto omistaisi Botniasta noin 53 % ja M-real noin 30 %. UPM:n omistusosuus Botniasta laskisi noin 17 prosenttiin, mikä vastaa UPM:n käyttöosuutta Botnian kotimaan tehtailla tuotetusta sellusta. Botnia toimisi myös jatkossa UPM:n markkinasellun myyntikanavana.

Näiden järjestelyjen seurauksena UPM:n omistusta vastaava osuus Botnian Suomen tehtaiden kapasiteetista laskisi 1,1 miljoonasta tonnista 400 000 tonniin. Vastaavasti UPM:n osuus eukalyptussellusta kasvaisi noin 500 000 tonnilla ja UPM saisi Uruguayn istutusmetsät suoraan omistukseensa.

Lisäksi UPM ostaisi Botnialta 1,2 prosentin osuuden energiayhtiö Pohjolan Voima Oy:n (PVO) osakkeista.

UPM:n korollisen nettovelan arvioidaan kasvavan noin 400 miljoonalla eurolla, joka sisältää Uruguayn toimintojen velat. Velkaantumisasteen muutoksen arvioidaan olevan vähäinen. Transaktioiden kassavaikutus UPM:lle olisi noin 90 miljoonaa euroa negatiivinen. Järjestelyllä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus UPM:n vuoden 2010 tulokseen.

Aiesopimuksen mukaiset omistusjärjestelyt ovat linjassa UPM:n strategian kanssa, jonka mukaan yhtiön tavoitteena on kasvaa kustannuskilpailukykyisen sellun ja päästöttömän energian tuottajana. UPM muodosti viime vuonna kolmesta nykyaikaisesta sellutehtaastaan ja merkittävistä energialiiketoiminnoistaan markkinalähtöisesti johdetun liiketoimintaryhmän.

"Botnian omistajuuden selkeyttäminen antaa hyvät edellytykset UPM:n selluliiketoiminnan kehittämiselle edelleen. Uruguayn tehdas lisäisi UPM:n oman selluntuotannon kapasiteettia 3,18 miljoonaan tonniin ja vahvistaisi yhtiön asemaa luotettavana toimijana sellumarkkinoilla. Uruguayn tehdas tukisi myös yhtiön uusien markkinoiden kasvustrategiaa", sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Neuvottelut sopimuksen yksityiskohdista jatkuvat. Kaupan toteutuminen edellyttää tavanomaisen due diligence -tarkastelun lisäksi mm. Botnian rahoittajien kanssa käytävien neuvottelujen loppuunsaattamista ja kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Tavoitteena on saattaa suunniteltu järjestely päätökseen tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. UPM tiedottaa lopullisesta sopimuksesta sen solmimisen ajankohtana.

Lisätietoja antavat:
Energia ja sellu -liiketoimintaryhmän johtaja Tapio Korpeinen, UPM, klo 18.30–19.30, puh. 040 730 0090
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään:

UPM ja Metsäliitto-konserni järjestävät suomenkielisen lehdistötilaisuuden tänään 15.7. klo 15.30 Scandic Hotel Simonkentässä, osoitteessa Simonkatu 9, kokoustila Mansku. Järjestelyn esittelevät UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan.

UPM järjestää analyytikoille ja sijoittajille suunnatun englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 15.7. klo 17.00. Tilaisuutta johtaa toimitusjohtaja Jussi Pesonen. Puhelinkonferenssin esitysaineisto on saatavilla UPM:n internetsivuilla klo 16 alkaen: www.upm-kymmene.fi > Sijoittajat > Raportit ja esitykset.

Puheluun osallistujien tiedot rekisteröidään ennen kokouksen alkua, minkä vuoksi on suositeltavaa soittaa noin 10 minuuttia ennen ilmoitettua kokousaikaa.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Conference Call
Tunnus: 20219081
Ilmaisnumero Suomesta: 0800 919 350
Puhelu Suomen ulkopuolelta: +44 (0) 1452 551 506

Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 21.7.2009 asti:
Puhelinnumero: +44 (0) 1452 55 00 00
Tunnus: 20219081#

UPM:n tavoitteena on olla uuden metsäteollisuuden edelläkävijä. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. www.upm-kymmene.fi 

UPM:n selluliiketoiminta
UPM:llä on Suomessa kolme modernia sellutehdasta: Kaukas (kapasiteetti 740 000 tonnia), Kymi (540 000) ja Pietarsaari (800 000). Tehtaiden yhteenlaskettu vuosittainen selluntuotantokapasiteetti on 2,1 miljoonaa tonnia. Selluliiketoiminta työllistää noin 1 150 henkilöä, liikevaihto vuonna 2008 oli 944 miljoonaa euroa.
Lisäksi UPM omistaa 47 % osakkuusyhtiöstään Oy Metsä-Botnia Ab:stä. UPM:n osuus Botnian tehtaiden sellukapasiteetista on 1,5 miljoonaa tonnia. Konsernitasolla UPM on havupuusellun nettomyyjä ja lehtipuusellun netto-ostaja.

Fray Bentosin sellutehdas
UPM:n osakkuusyhtiön Botnian sellutehtaan rakennustyöt Uruguayssa alkoivat vuonna 2005. Tehtaan tuotanto käynnistyi marraskuussa 2007. Kokonaisinvestointi oli 1,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
Eukalyptussellua valmistavan tehtaan vuosikapasiteetti on 1,1 miljoonaa tonnia, jonka tuotantoon käytetään noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä eukalyptuspuuta. Tehdas työllistää noin 200 henkilöä. UPM:n osuus tehtaan kapasiteetista on noin puolet. UPM käyttää sellun pääosin Kiinan ja Keski-Euroopan paperitehtaillaan.
Fray Bentosin sellutehdas on yksi maailman uudenaikaisimmista sellutehtaista, jonka suunnittelu perustuu alan huipputeknologiaan. Tehtaan toiminnassa on otettu huomioon tiukimmat Euroopan unionin ja Uruguayn lainsäädännön asettamat ympäristönormit. Lisätietoja ja kuvia osoitteessa www.botnia.com

Forestal Oriental
Eukalyptuksen viljelyyn erikoistunut yritys omistaa Uruguayssa noin 180 000 hehtaaria maata, josta noin 60 % on viljeltyä istutusmetsää. Yhtiö työllistää noin 360 henkilöä ja noin 2 400 alihankkijaa.
Forestal Orientalilla on oma moderni taimitarha, joka tuottaa noin 15 miljoonaa eukalyptuksen tainta vuodessa. Forestal Orientalin kaikki istutusmetsät ovat FSC-sertifioituja.
Yritys sai alkunsa vuonna 1990, jolloin Shell ja UPM:n edeltäjäyritys Kymmene alkoivat tutkia eukalyptuksen viljelymahdollisuuksia Uruguayssa. Istutusmetsän viljely käynnistyi 1991 ja ensimmäiset hakkuut tehtiin vuonna 1997.
Lisätietoja ja kuvia osoitteessa www.forestaloriental.com.uy