UPM ja Lappeenrannan Energia Oy selvittävät mahdollisuuksia rakentaa biopolttoainetta hyödyntävä voimalaitos Kaukaan tehdasalueelle

(UPM, Helsinki, 7.6.2006) – UPM ja Lappeenrannan Energia Oy ovat aloittaneet neuvottelut, joiden tavoitteena on selvittää UPM:n Kaukaan tehdasalueelle yhteisyrityksenä rakennettavan voimalaitoksen kannattavuus ja toteuttamismahdollisuudet. Selvitys koskee voimalaitosta, jonka polttoaineteho on noin 400 MW. Neuvottelujen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet toteuttaa hanke yhteistyössä Pohjolan Voima Oy:n kanssa.

Toteutuessaan laitoksen pääpolttoaine on kuori ja metsäenergia eli oksat, latvukset ja kannot sekä turve. Lisäpolttoaineena käytettäisiin biolietettä. Laitoksen arvioidaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä Lappeenrannan alueella.

Suunnitelman mukaan uusi voimalaitos tuottaa prosessihöyryä ja sähköä UPM:n Kaukaan tehtaille sekä sähköä ja kaukolämpöä Lappeenrannan Energia Oy:lle.

Päätös laitoksen rakentamisesta tehdään erikseen, mikäli nyt aloitettava selvitys osoittaa, että edellytykset yhteislaitoksen rakentamiselle täyttyvät. Laitoksen kokonaisrakennuskustannuksiksi arvioidaan 180 miljoonaa euroa, ja se jakautuisi osapuolten kesken erikseen sovittavalla tavalla.

Hankkeen toteutuessa laitos voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan vuoden 2009 lopussa. Valmistuessaan laitos korvaisi Kaukaan tehtaan yli 40 vuotta toimineen kattilalaitoksen sekä pääosan Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n yli 30 vuotta vanhan Mertaniemen voimalaitoksen tuotannosta.


Lisätietoja antavat:
Energiajohtaja Anja Silvennoinen, UPM, puhelin 020 415 0733
Sellutehtaan johtaja Risto Löppönen, UPM, Kaukas, puhelin 020 415 4679
Toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen, Lappeenrannan Energia Oy, puhelin 040-5486360