UPM allekirjoitti sopimuksen Botnian omistusten uudelleenjärjestelystä

(UPM, Helsinki, 22.10.2009 klo 8.30) – UPM, Metsäliitto Osuuskunta, M-real Oyj ja Oy Metsä-Botnia Ab (Botnia) ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan UPM:lle siirtyvät Metsäliiton ja Botnian osuudet Fray Bentosin sellutehtaasta sekä eukalyptuksen viljelyyn erikoistuneesta Forestal Oriental -yhtiöstä Uruguayssa. Yhtiöt solmivat aiesopimuksen järjestelyistä 15.7.2009.

Fray Bentosin sellutehtaan ja Forestal Oriental -yhtiön yritysarvo on yhteensä noin 1,6 miljardia euroa, ja Botnian yritysarvo ilman Uruguayn toimintoja ja Pohjolan Voima Oy:n omistuksia on noin 1,9 miljardia euroa. Kauppahinnan UPM rahoittaa pääosin myymällä noin 30 prosentin osuuden Botniasta. UPM ottaa myös vastatakseen Uruguayn toimintojen velat.

Lisäksi UPM ostaa Botnialta 1,2 prosentin osuuden energiayhtiö Pohjolan Voima Oy:n osakkeista 66 miljoonalla eurolla.

Uudelleenjärjestelyn jälkeen Metsäliitto omistaa Botniasta noin 50 %, M-real noin 33 % ja UPM noin 17 %. UPM:n omistusosuus Fray Bentosin sellutehtaasta tulee olemaan 91 % ja Forestal Oriental -yhtiöstä 100 %.

Kaupan toteutuminen edellyttää muun muassa tarvittavia viranomaislupia ja että sopimukset rahoittajien kanssa on allekirjoitettu. Kaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana. Botnia vastaa Fray Bentosin tehtaan ja Forestal Oriental -yhtiön operatiivisesta toiminnasta kaupan toteutumiseen asti.

Järjestelyjen vaikutukset UPM:n taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaan

UPM:n korollisten nettovelkojen arvioidaan kasvavan noin 350 miljoonalla eurolla. Vaikutuksen velkaantumisasteeseen arvioidaan olevan vähäinen, ja kassavaikutus on noin 90 miljoonaa euroa negatiivinen. Järjestelyllä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus UPM:n vuoden 2010 tulokseen.

Tammi–kesäkuun 2009 osavuosikatsauksen taseessa 30.6.2009 UPM on ryhmitellyt luovutettavan 30 prosentin osuuden Botnian kirjanpitoarvosta myytävissä oleviksi varoiksi. Tämän seurauksena UPM ei heinäkuusta lähtien sisällytä luovutettavan Botnian toiminnon osuutta osuuteen osakkuusyhtiön tuloksesta. Kaupan toteutumisen jälkeen UPM käsittelee 17 % Botnia-omistuksensa rahoitusvaroina.

"UPM:stä tulee kaupan johdosta merkittävä selluntuottaja. Tuotantokapasiteettimme nousee 2,1 miljoonasta tonnista 3,2 miljoonaan tonniin, josta eukalyptussellun osuus on noin kolmannes. Plantaasiviljellyn lehtipuusellun osuus tuotannostamme kasvaa merkittävästi, ja plantaasiyhtiön omistus Uruguayssa lisää kuituomavaraisuuttamme", sanoo Energia ja sellu -liiketoimintaryhmän johtaja Tapio Korpeinen.

UPM:llä on 17 % Botnia-omistuksen myötä 400 000 tonnin osuus Botnian Suomen tehtaiden sellukapasiteetista, ja UPM käyttää Botniaa markkinasellun myyntikanavana.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Tapio Korpeinen, UPM, Energia ja sellu -liiketoimintaryhmä, puh. 040 730 0090
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011


UPM:n tavoitteena on olla uuden metsäteollisuuden edelläkävijä. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. www.upm-kymmene.fi

UPM:n selluliiketoiminta
UPM:llä on Suomessa kolme modernia sellutehdasta: Kaukas (kapasiteetti 740 000 tonnia), Kymi (540 000) ja Pietarsaari (800 000). Tehtaiden yhteenlaskettu vuosittainen selluntuotantokapasiteetti on 2,1 miljoonaa tonnia. Selluliiketoiminta työllistää noin 1 150 henkilöä, sen liikevaihto vuonna 2008 oli 944 miljoonaa euroa.
Tänään allekirjoitetun kaupan toteuduttua UPM:n sellutuotantokapasiteetti nousee 2,1 miljoonasta tonnista 3,2 miljoonaan tonniin, josta Fray Bentoksen tehtaan valmistaman eukalyptussellun osuus on noin kolmannes. Plantaasiviljellyn lehtipuusellun osuus yhtiön tuotannosta kasvaa merkittävästi.

Fray Bentosin sellutehdas
Sellutehtaan rakennustyöt Uruguayssa alkoivat vuonna 2005. Tehtaan tuotanto käynnistyi marraskuussa 2007. Kokonaisinvestointi oli 1,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
Eukalyptussellua valmistavan tehtaan vuosikapasiteetti on 1,1 miljoonaa tonnia, jonka tuotantoon käytetään noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä eukalyptuspuuta. Sellutehdas työllistää suoraan noin 200 henkilöä. UPM:n osuus tehtaan kapasiteetista on ennen omistuksen uudelleenjärjestelyä ollut noin puolet. Yhtiö käyttää sellun pääosin Kiinan ja Keski-Euroopan paperitehtaillaan.
Fray Bentosin sellutehdas on yksi maailman uudenaikaisimmista sellutehtaista, jonka suunnittelu perustuu alan huipputeknologiaan. Tehtaan toiminnassa on otettu huomioon tiukimmat Euroopan unionin ja Uruguayn lainsäädännön asettamat ympäristönormit. Lisätietoja ja kuvia osoitteessa www.botnia.com

Forestal Oriental
Eukalyptuksen viljelyyn erikoistunut yritys omistaa Uruguayssa noin 180 000 hehtaaria maata, josta noin 60 % on viljeltyä istutusmetsää. Yhtiö työllistää noin 360 henkilöä ja noin 2 400 alihankkijaa.
Forestal Orientalilla on oma moderni taimitarha, joka tuottaa noin 15 miljoonaa eukalyptuksen tainta vuodessa. Forestal Orientalin kaikki puuviljelmät ovat FSC-sertifioituja.
Yritys sai alkunsa vuonna 1990, jolloin Shell ja UPM:n edeltäjäyritys Kymmene alkoivat tutkia eukalyptuksen viljelymahdollisuuksia Uruguayssa. Ensimmäiset hakkuut plantaaseilla tehtiin 1990-luvun lopulla. Lisätietoja ja kuvia osoitteessa www.forestaloriental.com.uy