UPM-Kymmenen huhti–kesäkuun tulos per osake ilman myyntivoittoja oli 0,49 euroa (tammi–maaliskuu 0,60 euroa)

UPM-Kymmenen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 2 679 milj. euroa (tammi-maaliskuu 2 566 milj. euroa). Huhti-kesäkuun tulos osa-ketta kohti ilman myyntivoittoja oli 0,49 (0,60) euroa. Voitto ennen satunnaisia eriä ja myyntivoittoja oli 193 (217) milj. euroa. Kan-nat-tavuutta heikensivät myyntisaatavien valuuttakurssi-tappiot 28 milj. euroa (kurssivoittoja 3 milj. euroa) ja hieman alemmat myynti-hinnat. Liikevoitto ilman myyntivoittoja oli 265 (284) milj. euroa, 9,9 % liikevaihdosta (11,1). Paperiteollisuuden käyntiaste oli 87 %, mikä on hieman korkeampi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (85 %).

UPM-Kymmenen tammi-kesäkuun liikevaihto nousi 5 245 milj. euroon, mikä on 4 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana -aikana. Liikevoitto ilman myyntivoittoja oli 549 milj. euroa, 27 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana (753 milj. euroa). Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 406 (629) milj. euroa; ilman myyntivoittoja 410 (627) milj. euroa. Tulos osaketta kohti ilman myyntivoittoja oli 1,09 (1,91) euroa. Oman pääoman tuotto ilman myyntivoittoja oli 8,4 % (16,0) ja sijoitetun pääoman tuotto 8,8 % (15,0).

"Vaativa markkinatilanne huomioon ottaen toisen vuosinel-jän-neksen tulos oli mielestäni tyydyttävä. Itse asiassa toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli samalla tasolla kuin en-sim-mäisellä vuosineljänneksellä ennen dollarin ja punnan heiken-ty-misestä johtuvia kurssitappioita kauden lopulla. Yhtiön keskeiset kannattavuuden tunnusluvut, oman pääoman tuotto ja -sijoitetun pää-oman tuotto, jäivät asetetuista tavoitteista mutta liikevoitto-prosentti oli noin 10 % ja kassavirta säilyi edelleen hyvin vahvana," UPM-Kymmenen toimitusjohtaja Juha Niemelä sanoo.

"Kuten ennakoitua, käyntiasteet ovat olleet hieman ensimmäistä vuosineljännestä korkeampia vuodenaikavaihtelujen johdosta. Mark-kinatilanne on vaikea, mutta hinnat ovat säilyneet suhteellisen vakaina. Painopapereiden kysynnässä ei ole toistaiseksi tapahtunut selkeätä vahvistumista. Arvioin kuitenkin, että tyypillisen kausivaihtelun mukaisesti painopapereiden kysyntä vahvistuu kesän jälkeen," hän toteaa.

UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
30.7.2002

Linkki: Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002