UPM-Kymmene Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

(UPM, Helsinki, 27.3.2007 klo 17.45) - UPM-Kymmene Oyj:n 27. maaliskuuta 2007 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös vuodelta 2006 sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa vuodelta 2006 maksetaan 0,75 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.3.2007. Osinko maksetaan 10.4.2007.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 11. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin ABB:n prosessiautomaatiotoimialan johtaja Veli-Matti Reinikkala ja UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen. Lisäksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin oikeustieteen tohtori, MBA Michael C. Bottenheim; Oy Karl Fazer Ab:n toimitusjohtaja Berndt Brunow; Famigro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Karl Grotenfelt; entinen UPM:n ja Haindl-yhtiön johtaja Georg Holzhey; amerikkalaisen sijoitusyhtiö Lane Holdings, Inc:n hallituksen puheenjohtaja Wendy E. Lane; Nokia Oyj:n ja Royal Dutch Shell plc:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila; varatuomari, diplomiekonomi Ursula Ranin; kustannusalan neuvonantaja Françoise Sampermans sekä varatuomari, ministeri Vesa Vainio. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Presidentti Martti Ahtisaari ei ikänsä puolesta enää voinut olla ehdolla hallituksen jäseneksi.

Hallituksen ehdotus yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomien hallituksen ja sen komiteoiden jäsenten palkkioista hyväksyttiin. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 175 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajille ja tarkastuskomitean puheenjohtajalle 120 000 euroa vuodessa ja jäsenille 95 000 euroa vuodessa. Palkkion määrästä 60 % maksetaan rahana ja 40 % vastaavalla osuudella hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita.

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen varsinaiseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksyttiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 52 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Lisäksi hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2002 ja 31.3.2005 päättämien optio-ohjelmien perusteella tehtävien osakemerkintöjen merkintähintojen merkitsemisestä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön taseen 31.12.2006 mukaista ylikurssirahastoa 776 122 940,18 eurolla ja yhtiön taseen 31.12.2006 mukaista vararahastoa 187 227 209,68 eurolla. Alentamismäärät siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa 31.12.2006 olevien ylikurssirahaston ja vararahaston määrä on nolla.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle osana kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on enintään 15 000 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 15 000 000 yhtiön uutta osaketta. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

UPM-Kymmene Oyj

Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja


JAKELU
Helsingin pörssi
New Yorkin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm-kymmene.fi