Töiden laatu entistäkin parempaa

UPM on tarkastuttanut puunkorjuu- ja metsänhoitotoimiensa luontolaadun jo 11 kertaa. Tapio on tehnyt tarkastukset yhtiön metsissä ja metsäkeskukset meidän hakkaamissamme yksityismetsissä. Viime kesän tulokset ovat valmistuneet ja ovat paremmat kuin koskaan ennen. Yhtiön omissa metsissä kaikki tarkastuskohteet luokiteltiin hyviksi tai erinomaisiksi, yksityismetsissä vastaavan luokituksen sai 85 % kohteista.

Energiapuun korjuun jälkiä on tarkastettu kolmen vuoden ajan. Aluksi tuloksissa oli toivomisen varaa, mutta koko ajan tulokset ovat parantuneet. Viime kesänä 84 % energiapuun korjuutyömaista yhtiön metsissä luokiteltiin luontolaadultaan vähintään hyviksi; yksityismetsissä tulos oli vieläkin parempi, 95 % oli hyviä tai erinomaisia luontolaadultaan.

Näiden perinteisten laatumittausten lisäksi metsäosasto teetätti viime kesänä laajan, lähes kaikkeen kenttätoimintaamme kohdistuneen laatututkimuksen. ”Toukokuusta lokakuulle kestäneen kenttätutkimuksen aikana mittasimme laatua metsätalouden eri töissä. Mittaukseen arvottuja kohteita oli yli 800”, kertoo metsäosaston laatupäällikkö Kari Kuru.

Laatumittaukset koskivat harvennushakkuita, maanmuokkausta, istutusta sekä taimikoiden perkausta. Lisäksi tässäkin viiden metsäylioppilaan tekemässä tarkastuksessa selvitettin uudistushakkuiden sekä energiapuun korjuun luontolaatua.

Tulokset olivat lähes poikkeuksetta hyvät. ”Töiden laatu tosin vaihtelee melkoisesti. Myös töiden ajoitukseen on syytä kiinnittää vielä enemmän huomiota. Tämä koskee erityisesti taimikoiden perkauksia. Aiemmin hieman ongelmallisen energiapuun korjuun ja siihen yhdistetyn muokkauksen laatu on parantunut selvästi. Vain kantokasojen merkkauksessa ja varoitusmerkinnöissä oli jonkin verran puutteita”, Kuru kertoo.

Koneistutuksen laatu on samalla tasolla miestyön kanssa. Mittaukset osoittivat, että nuorissa kuusentaimikoissa oli taimia keskimäärin noin 1 750, olipa kyse mies- tai konetyöstä, kun ohjeittemme mukainen tavoite on 1 800 tainta. Varhaisperkauksen jälkeen kuusentaimia oli 10 % alkuinventointia vähemmän, mutta lisäksi taimikoissa oli täydentävää mäntyä ja lehtipuuta.

Yhdessä asiassa meilläkin on parantamisen varaa: havupuutaimikoihin jää perkauksen jälkeen liikaa lehtipuuta. ”Etenkin varttuneissa männyntaimikoissa lehtipuun osuus on usein liian suuri. Myöhemmän perkauksen jälkeen lehtipuuta voi olla jopa kolmannes, mikä on ehdottomasti liikaa. Täystiheässä havupuun taimikossa saa lehtipuita olla eneintään 10 %”, Kari Kuru tähdentää.

Lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta, puh. 0204 16 3794
Laatupäällikkö Kari Kuru, puh. 0204 16 4703