Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2009: UPM:n liikevoitto ensimmäistä neljännestä parempi - kysyntä vakiintumassa

(UPM, Helsinki, 4.8.2009 klo 9.30) – Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2009:

- Tulos osaketta kohti toisella neljänneksellä oli -0,02 (0,18) euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 0,03 (0,17) euroa.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 31 (155) miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto oli 8 (157) miljoonaa euroa.
- Hyvä liiketoiminnan rahavirta takasi likviditeetin ja siten korolliset nettovelat kesäkuun lopussa pienentyivät 4 036 miljoonaan euroon (4 479 miljoonaa euroa).
- Säästötoimenpiteillä ja lomautuksilla saavutettiin toisella neljänneksellä 100 miljoonaa euroa alemmat kiinteät kustannukset kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2009 toista neljännestä:

"Yleistaloudellinen tilanne heikensi UPM:n tuotteiden kysyntää, minkä seurauksena toimitusmäärät olivat merkittävästi alemmat UPM:n kaikissa liiketoiminnoissa. Liikevoittomme parani vuoden ensimmäisestä neljänneksestä vaikka laskikin selvästi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hyvä liiketoiminnan rahavirta takasi likviditeetin ja vähensimme nettovelkaamme lähes 300 miljoonalla eurolla vuoden alun tilanteesta. Saavutimme merkittäviä kustannussäästöjä, ja markkinoilla nähtiin lieviä positiivisia merkkejä."

"Paperiliiketoiminnan toimitusmäärät paranivat hieman ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, ja joustava toimintatapamme sopii tähän kysyntätilanteeseen erityisen hyvin. Paperin ja Tarraliiketoiminnan käyttökatemarginaalit paranivat. Paperiliiketoiminnassa keskihinta nousi noin 1 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Myös Tarraliiketoiminnassa myyntihinnat nousivat. Vaneri- ja Sahaliiketoiminnoissa markkinatilanne jatkui äärimmäisen haastavana."

"Säästötoimenpiteillä ja lomautuksilla saavutettiin toisella neljänneksellä 100 miljoonaa euroa alemmat kiinteät kustannukset viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. UPM:n henkilöstö on toiminut rakentavasti ja tulevaisuuteen suunnaten, joten olemme löytäneet pysyviä ratkaisuja kustannusten vähentämiseksi. Tämä on erityisen myönteistä näissä olosuhteissa ja keskeistä myös pitkällä aikavälillä."

"Näkemyksemme markkinoista pysyy varovaisena. Talouden heikkeneminen näyttää hidastuneen ja tuotteidemme kysyntä on vakiintumassa. Paperiliiketoiminnan tilausmäärät ovat hieman lisääntyneet. Taantuma vaikuttaa silti edelleen tuotteidemme kysyntään, minkä vuoksi määräaikaiset tuotannon rajoitukset jatkuvat."

"UPM jatkaa strategiansa toteuttamista yhtiön uudistamiseksi. Aiesopimus Botnian omistuksen uudelleenjärjestelyistä ja PVO:n osakkeista on tärkeä askel kohti vahvaa markkinalähtöistä toimintaa Sellu- ja Energialiiketoiminnoissa," sanoo Pesonen.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com

***
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee vuoden 2009 tammi–kesäkuun tuloksen tiedotustilaisuudessa, joka pidetään tänään klo 14.00 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Tiedotustilaisuus on englanninkielinen ja se on yhteinen tiedotusvälineille ja analyytikoille. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella suorana internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.fi. Nauhoitus on saatavilla yhtiön internetsivuilla kolmen kuukauden ajan.

Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään tänään klo 17.00. Tilaisuutta johtaa toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Puheluun osallistujien tiedot rekisteröidään ennen kokouksen alkua, minkä vuoksi on suositeltavaa soittaa noin 10 minuuttia ennen ilmoitettua kokousaikaa.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report Q2 2009
Tunnus: 18054882
Ilmaisnumero Suomesta: 0800 112 363
Paikallispuhelu Suomesta: 09 231 14 173
Puhelu Suomen ulkopuolelta: +44(0) 1452 555 566

Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 10.8.2009 asti:
Tunnus: 18054882#
Puhelinnumero: +44(0) 1452 55 0000

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.