Metsäteollisuuden kaatopaikalta lipeäpitoista vettä ojaan

UPM Rauman, Metsä-Botnian ja Forchemin yhteiskäytössä olevalta kaatopaikalta on pumpun korjauksen yhteydessä päässyt noin 5 m³ lipeäpitoista vettä ojaan, joka johtaa teollisuuden rakentamaan ja ylläpitämään raakavesikanavaan.

Varmuustoimenpiteenä kaupungin vedenpuhdistamolle tulevan raakaveden otto kanavasta lopetettiin heti kun tilanne havaittiin keskiviikkona. Lipeäpitoista vettä ei siis päässyt kaupungin vedenottamolle. Kanavasta otetut näytteet osoittavat, että vahingolla ei ollut vaikutusta raakaveden laatuun eikä siitä aiheutunut vahinkoa ympäristölle.

Kaatopaikan suotovedet kerätään kahteen putkella yhdistettyyn altaaseen, josta vesi pumpataan kaupungin jätevesiverkostoa pitkin ja puhdistetaan tehtaan biologisessa puhdistamossa. Nyt kunnossapito valmistautui pumpun korjaukseen ja aloitti pumppausaltaan tyhjennyksen. Inhimillisestä erehdyksestä johtuen vettä ei kerätty toiseen altaaseen vaan vesi virtasi aluetta ympäröivään ojaan.

UPM, Rauma
11.6.2004

Lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Seija Vatka, UPM, Rauma, puh. 040-513 1518