Metsäosastolla takanaan vilkas vuosi

Vuosi 2007 jää erityisesti puukaupan historiaan. Sahateollisuuden suhdannenousu, alkuvuoden huonot korjuuolosuhteet sekä Venäjän tuonnin vähentyminen lisäsivät kotimaisen puun kysyntää entisestään. Se johti erittäin vilkkaaseen puukauppaan sekä puunhintojen kohoamiseen ennätyskorkeiksi.

UPM:n kotimaisten tehtaitten puunkäyttö kohosi hieman edellisvuodesta ja oli 22 milj. m3, josta noin puolet sellutehtailla. Metsäosaston kokonaishankinta nousi suuremmaksi kuin koskaan, liki 27 milj. m3:iin, josta runsas puolet tuli suoraan yksityismetsistä. Vaikka Venäjän tuonti vähenikin, vajetta korvattiin lisäämällä tuontia muista maista.

Sahatavaramarkkinoiden edellisvuoden loppupuolella alkanut korkeasuhdanne lisäsi järeän puun kysyntää ja nosti hintoja tuntuvasti. Talven huonot korjuuolot sekä Venäjän tuonnin ongelmat kiihdyttivät osaltaan kilpailua puusta. Puukauppa jatkui suotuisana syksyyn saakka, mutta sahatavarasuhdanteen äkillinen päättyminen kuusen osalta jo loppukesästä ja männyn osalta vuoden lopulla aiheutti tukin hintojen alentamisen. UPM osti puuta selvästi enemmän kuin edellisvuonna.

Puun hankintaolosuhteet olivat kokonaisuutena vaihtelevat: talvi jäi lyhyeksi, mutta kevät, kesä ja alkusyksy olivat melko kuivat ja lämpimät, kun taas loppuvuosi oli edellisvuoden tapaan leuto ja sateinen. Energiapuun hankinta lisääntyi edelleen, mutta energiapuun toimituksia jouduttiin supistamaan.

UPM:llä oli vuoden lopussa metsäomaisuutta 920 000 hehtaaria, josta rajoituksettomassa talouskäytössä oli 770 000 hehtaaria. Omista metsistä hakattiin puuta runsaat puolitoista kertaa hakkuusuunnite. Joroisten taimitarha toimitti 13 milj. tainta yhtiön ja metsäpalvelutilojen metsiin.

Metsäosastolla oli vuoden lopussa runsaat 11 000 yksityisten ja yksityisluontoisten metsänomistajien kanssa tehtyä metsäpalvelusopimusta, joiden kattama metsäpinta-ala oli yli miljoona hehtaaria.

Metsäosaston toimihenkilömäärä säilyi ennallaan ja oli 627. Työntekijöitä oli 71 ja he koostuivat taimitarhan ja tehtaiden puun vastaanoton henkilöstöstä. Metsurit siirtyivät 1.5. UPM:n uuden tytäryhtiön Silvesta Oy:n palvelukseen. Oman henkilöstön lisäksi oli metsäosaston hankintatöissä metsäkone- ja autoyrittäjiä sekä heidän kuljettajiaan oli 1 600.