Tiedotteet

Hae uutisia:

Tiedotetyyppi:
Hakukriteeri:
Vuosi:

 

 

UPM tukee syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulunkäyntimahdollisuuksia2017-11-20T09:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 20.11.2017 klo 11.30 EET) - UPM tukee Pelastakaa Lapset -järjestön Eväitä Elämälle -ohjelman kautta nuoria, joiden koulunkäynnin jatkaminen peruskoulun jälkeen on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi. UPM&#58;n tuki kohdennetaan oppimateriaalien hankintaan, jotta nuoret voivat jatkaa opinnoissaan riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta. Oppimateriaalituki ohjataan Pelastakaa Lapset -järjestön paikallisyhdistyksille.</p> <p class="hugin">Suomessa 15 prosenttia nuorista ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahanpuutteen takia. Kustannuksia toisen asteen opinnoissa aiheuttavat etenkin oppimateriaalit. Oppimateriaalitukea myönnetään lukiossa ja ammattikouluissa tarvittaviin oppikirjoihin ja muihin opiskelun edellyttämiin hankintoihin kuten työvälineisiin. Tavoitteena on, että tuensaajat voivat suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon. </p> <p class="hugin">&quot;Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman tukijana olemme mukana edistämässä nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä lisäämässä nuorten mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuutta valitsemissaan opinnoissa. Tämä on tärkeää nuorille itselleen mutta myös koko yhteiskunnalle ja sen hyvinvoinnille&quot;, UPM&#58;n sidosryhmäjohtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b> sanoo.</p> <p class="hugin">&quot;Viime vuonna Pelastakaa Lapset tuki Eväitä Elämälle -ohjelmallaan 1458 vähävaraisessa perheessä elävän lapsen koulunkäyntiä ja harrastamista. Juuri julkaistusta selvityksestämme käy ilmi, että koulunkäynnin kustannukset ovat monelle ongelma. Lähes 60 prosenttia kyselyymme vastanneista koki, että toisen asteen opintojen kustannukset ovat aiheuttaneet heille tai heidän perheelleen taloudellisia haasteita&quot;, sanoo pääsihteeri <b class="hugin">Hanna Markkula-Kivisilta</b> Pelastakaa Lapset ry&#58;stä.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n yhteiskunnallinen toiminta liittyy kiinteästi yhtiön Biofore-strategiaan ja vastuullisuustavoitteisiin. Yhtiö keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. UPM&#58;n Biofore Share and Care -ohjelman painopistealueet ovat Lukeminen &amp; oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen. Lisätietoja Biofore Share and Care -ohjelmasta yhtiön <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/vastuullisuus/ihmiset-yhteiskunta/sponsorointi-lahjoitukset/Pages/default.aspx" target="_blank">internetsivuilla</a>.</p> <p class="hugin">Lisätietoja Pelastakaa Lapset Eväitä Elämälle -toiminnasta löydät osoitteesta <a class="hugin" href="https&#58;//www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/" target="_blank">https&#58;//www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/</a>&#160;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, UPM, <a class="hugin" href="mailto&#58;pirkko.harrela@upm.com" target="_blank">pirkko.harrela@upm.com</a>, puh. 02041 50588<br class="hugin">Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry, <a class="hugin" href="mailto&#58;hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi" target="_blank">hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi</a>, puh. 050 462 1148</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe 9.00-16.00<br class="hugin">puh. 040 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Pelastakaa Lapset ry</b></p> <p class="hugin">Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children - järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.pelastakaalapset.fi" target="_blank">www.pelastakaalapset.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin"><u class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58;</u> <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kannonkosken Kismanniemestä luonnonsuojelualue UPM:n ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteispäätöksellä2017-11-20T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 20.11.2017 klo 10.00 EET) - UPM ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat sopineet Kannonkosken Kismanniemen rantojensuojeluohjelma-alueen suojelusta. Suojeltavan alueen pinta-ala on 151 hehtaaria ja se kuuluu Kivijärven Natura-alueen eteläiseen osa-alueeseen, joka kattaa Lintuselän ja Huhmarselän vesi- ja ranta-alueita. Kivijärven rantaluonto on pääosin karua ja etenkin kasvillisuudeltaan niukat kivikko- ja louhikkorannat ovat alueelle hyvin tyypillisiä. Kivijärvi lukeutuu järvityypiltään suuriin vähähumuksisiin järviin ja sen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Natura-verkostoon alue on liitetty erityisesti karut kirkasvetiset järvet -luontotyypin ja alueella esiintyvän vesi- ja rantalinnuston suojelemiseksi.</p> <p class="hugin">Kivijärven eteläosan luonnoltaan ja maisemaltaan merkittävin saaristo sijoittuu Kismanniemen edustalle. &quot;Suojelualueen laaja rakentamaton ranta-alue täydentää tätä järviluontokokonaisuutta. Maisemallisesti arvokkaimpia osia suojelualueella ovat Mustalahden ja Ahonkaaren alueet&quot;, toteaa ylitarkastaja <b class="hugin">Risto Kujala</b> Keski-Suomen ELY-keskuksesta. &quot;Rantojen metsät ovat viime vuosikymmenet kehittyneet luonnontilassa, mistä kertovat paikoin esiintyvät kelot, maalahopuut ja aikaisemman puustosukupolven vanhat puut. Vaikka alueen metsät ovat valtaosin mänty- ja kuusivaltaisia tuoreita ja kuivahkoja kankaita, niin varsinkin ranta-alueelle sijoittuu rehevämpiä ja kosteampia ympäristöjä.&quot;</p> <p class="hugin">Jokamiehenoikeudet suojellulla alueella liikkumiseen säilyvät ennallaan ja siellä voi poimia marjoja sekä sieniä. Metsästys ja kalastus ovat sallittuja maanomistajan luvalla. Tiukasti suojellun alueen osuus on 58 hehtaaria, jolla muun muassa rakentaminen ja maa-ainesten ottaminen on kielletty. Rantavyöhykkeellä myös metsien käsittely sekä kaikki muut suojeluarvoja heikentävät toimenpiteet on kielletty.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Sami Oksa, UPM Puunhankinta ja metsätalous, johtaja, sidosryhmäsuhteet, puh. 040 560 3474<br class="hugin">Risto Kujala, Keski-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja, puh. 0295 024 765, <a class="hugin" href="mailto&#58;etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi" target="_blank">etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM&#160; </b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjät valmistuvat yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon UPM:n ja Työtehoseuran koulutuksessa2017-11-16T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 16.11.2017 klo 10.00 EET) - UPM&#58;n puunhankinnan ja metsätalouden toiminnassa sopimusyrittäjillä on keskeinen rooli puunkorjuussa ja kuljetuksissa metsästä tehtaille. Yrittäjien toiminnan laatu, pitkäjänteisyys ja menestys ovat tärkeitä myös urakanantajalle. UPM käynnisti metsälogistiikan toimittajayrittäjille suunnatun yritysjohtamisen valmennuksen toukokuussa 2016. Yhdessä Työtehoseuran kanssa toteutetun 1,5-vuotisen koulutuksen ensimmäinen osallistujaryhmä valmistuu 23.11.2017 yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon.</p> <p class="hugin">Koulutuksen sisällöissä on keskitytty korjuu- ja kuljetusyrityksen johtamiseen, strategiseen ajatteluun, talouden ja toiminnan kehittämiseen sekä johtajuuden vahvistamiseen. Lisäksi on syvennetty osaamista UPM&#58;n sopimusyrittäjyydestä ja laatuvaatimuksista. Koulutuksen lopuksi yrittäjät ovat toteuttaneet ja johtaneet oman yrityksen toimintaan liittyvän kehitysprojektin.</p> <p class="hugin">&quot;Yrittäjäkuntamme on osaavaa väkeä ja heillä on kiinnostus oman toimintansa kehittämiseen. Tämän koulutuksen myötä yrittäjien johtamis- ja kehittämisvalmiudet kohenevat ja ymmärrys UPM&#58;n vaatimuksista lisääntyy. Aiomme jatkaa vastaavia koulutuksia myös tulevaisuudessa&quot;, kertoo UPM Puunhankinnan ja metsätalouden ostopalveluiden hankintapäällikkö <b class="hugin">Esa Korhonen</b>.</p> <p class="hugin">&quot;Suunnitelmallisella johtamisella yrittäjien on mahdollista saavuttaa asetetut tavoitteet, pärjätä markkinoilla, kasvaa ja vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tulevassa valmistujaisjuhlassa yhteensä 43 yrittäjää valmistuu ammattitutkintoon, mikä on huipputulos yrittäjätutkintojen osalta&quot;, sanoo Työtehoseuran kehitys- ja asiakkuuspäällikkö <b class="hugin">Minna Karppinen</b>. </p> <p class="hugin">Suomessa hoidetaan kokonaan yrittäjävoimin ainespuun korjuu ja kuljetus, metsäenergian hankinta ja koneelliset metsänhoitotyöt sekä kasvava osa manuaalisista metsänhoitotöistä. Alalla toimii kaikkiaan noin 5 000 yritystä, joista valtaosa on pieniä perheyrityksiä.&#160; UPM&#58;n yrittäjäverkosto Suomessa kattaa yli 300 yritystä, jotka työllistävät noin 1 000 metsäkoneenkuljettajaa ja 1 400 kuorma-autonkuljettajaa.</p> <p class="hugin">Median edustajat ovat tervetulleita yrittäjien valmistujaisjuhlaan Helsingissä torstaina 23.11.2017 kello 13 alkaen. Ennakkoilmoittautuminen tilaisuuteen 21.11. mennessä viestintäpäällikkö Mari Ruissalolle (mari.ruissalo@upm.com).</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Esa Korhonen, UPM Puunhankinta ja metsätalous, ostopalveluiden hankintapäällikkö, puh. 0400 366 991<br class="hugin">Minna Karppinen, Työtehoseura, kehitys- ja asiakkuuspäällikkö, puh. 050 3879 523</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Plywood esittelee uuden palosuojatun WISA®-SpruceFR vanerin rakentamiseen2017-11-09T12:00:00Z<p class="hugin">(UPM Plywood, Lahti, 9.11.2017 klo 14.00) - UPM Plywood esittelee uuden palosuojatun WISA-Spruce<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">FR</sup> vanerin rakenteellisiin kohteisiin muun muassa talonrakentamisessa. WISA-Spruce<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">FR</sup> -vanerissa yhdistyvät markkinoiden johtava laatu ja luujuusominaisuudet B-s1, d0 -luokan palonkestävyytteen -parhaaseen, johon puutuotteet voivat yltää.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2148526/123770.gif" width="627" /></p> <p class="hugin">&quot;Nyt julkaistava vaneri on ainutlaatuisella tavalla erilainen kilpaileviin tuotteisiin nähden&quot;, sanoo UPM Plywoodin tuotepäällikkö &#160;<b class="hugin">Riku Härkönen</b>. &quot;Markkinoilla on joko erittäin kalliita, painekyllästettyjä tai erityisrakenteita tai muita vaatimuksia edellyttäviä tuotteita&quot;, Härkönen kuvailee.</p> <p class="hugin">Toisin kuin monissa muissa palosuojatuissa puutuotteissa, WISA-Spruce<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">FR</sup> palonsuojakäsittely ei vaikuta vanerin teknisiin ominaisuuksiin; levyt ovat niiltä osin täysin vastaavia käsittelmättömien WISA-Spruce -vanereiden kanssa. WISA-Spruce<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">FR</sup> ei myöskään vaadi mitään erikoisrakenteita korkean paloluokituksen saavuttamiseksi. Sitä voidaan käyttää sellaisenaan aivan kuten tavallista vaneria.</p> <p class="hugin">&quot;Uuden tuotteen erityisominaisuus on, että sen taakse voidaan asentaessa jättää myös ilmarako ja silti säilyttää palonsuojaominaisuudet ja paloluokitus&quot;, sanoo Härkönen. Se, että palonsuojakäsittely on tehty vaneriin jo valmistusvaiheessa tuo huomattavia etuja suunnittelijoille ja rakentajille. Käyttövalmis tuote säästää aikaa, materiaaleja ja kustannuksia useissa projetin vaiheissa&quot;, Härkönen huomauttaa. &quot;Asiakkaalle tämä merkitsee helppoa tehokkuutta kun palonsuojaominaisuudet saavutetaan tavanomaisella rakenneratkaisulla&quot;.</p> <p class="hugin">Uusi WISA-Spruce<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">FR</sup> -vaneri esitellään Branchentag Holz messuilla Kölnissä, Saksassa 14.-15.11. 2017. UPM Plywoodin messuosasto on <b class="hugin">C021</b> hallissa <b class="hugin">08A</b>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Tuotepäällikkö Riku Härkönen, UPM Plywood, puhelin 040&#160;705 7991</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Plywood, sidosryhmäsuhteet </b><br class="hugin">Ma-Pe 9.00-16.00<br class="hugin">p. 0204&#160;151 13<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;communications.ply@upm.com" target="_blank">communications.ply@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Plywood </b>tarjoaa korkealaatuisia WISA<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup>-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä UPM Grada<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup> lämpömuovattavaa puulevyä huonekaluihin ja valmistavaan teollisuuteen. UPM&#58;n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 444 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä, joista 1 500 Suomessa. Vaneri- ja viilutehtaat sijaitsevat Jyväskylässä, Joensuussa, Savonlinnassa, Mikkelissä ja Kouvolassa, lisäksi yhtiöllä on vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa - <a class="hugin" href="http&#58;//www.wisaplywood.fi" target="_blank">www.wisaplywood.fi</a>, <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmgrada.com" target="_blank">www.upmgrada.com</a></p> <p class="hugin"><u class="hugin">Seuraa UPM Plywoodia&#58; </u><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/WisaPlywood" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-plywood" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/wisaplywood" target="_blank">Facebook</a><u class="hugin"> | </u><a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/wisaplywood" target="_blank">YouTube</a><u class="hugin"> | </u><a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/wisa_plywood/" target="_blank">Instagram</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin"><u class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; </u><a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a><u class="hugin"> | </u><a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a><u class="hugin"> | </u><a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a><u class="hugin"> | </u><a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a> </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Metsänomistajan sähköiset palvelut ja vastuullisuus vahvasti esillä UPM:n osastolla Metsämessuilla2017-11-09T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 9.11.2017 klo 09.00 EET) - Vastuullisuus ja metsänomistajan sähköiset palvelut ovat pääteemoja UPM&#58;n osastolla Metsämessuilla Helsingin Messukeskuksessa 10.-12.11.2017. Osastolla 6a50 UPM Metsän asiantuntijat vastaavat kaikkiin metsään, metsänhoitoon ja puukauppaan liittyviin kysymyksiin.</p> <p class="hugin">&quot;Vastuullisuus on toiminnassamme ykkösasia. Tavoitteena on, että vuonna 2030 kaikki käyttämämme puu on sertifioitua. Tällä hetkellä sertifioidun puun osuus on jo yli 80 prosenttia&quot;, kertoo UPM Metsän sidosryhmäsuhdejohtaja <b class="hugin">Sami Oksa</b>. </p> <p class="hugin">Metsämessuilla kävijät voivat tutustua Bioaika-rekkaan sekä metsänomistajan sähköisiin palveluihin. &quot;Julkaisimme täysin uudistetut nettisivumme alkusyksystä. Kirjautuneille asiakkaille avautuu vuodenvaihteessa mahdollisuus tehdä puukauppaa sähköisesti www.upmmetsä.fi-sivustollamme&quot;, UPM Metsän markkinointipäällikkö <b class="hugin">Kaisa Järvisalo </b>kertoo.</p> <p class="hugin">Messuilla on tarjolla myös opastusta UPM Metsäni -mobiilisovelluksen käyttöön. Sovelluksen avulla metsänomistaja voi selvittää metsänsä arvon vain muutamassa sekunnissa. &quot;Lauantaina ja sunnuntaina messukävijöillä on mahdollisuus vaikuttaa UPM Metsän palvelukehitykseen osallistumalla asiakashaastatteluun&quot;, Järvisalo vinkkaa.</p> <p class="hugin">Metsälavalla kuullaan UPM&#58;n asiantuntijoiden kiinnostavia puheenvuoroja. Miten maailma kääntyy kiertotalouteen? Siitä kertoo strategisten kumppanuuksien johtaja <b class="hugin">Esa Laurinsilta</b> perjantaina kello 14.30. Metsien kestävästä käytöstä puolestaan puhuu Sami Oksa lauantaina kello 11.30. Sunnuntaina suomalaisten mieluisimpia mökkipuuhia esittelee kaavoituspäällikkö <b class="hugin">Ahti Laakso</b> kello 15.30.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Kaisa Järvisalo, UPM Metsä, markkinointipäällikkö, puh. 050 564 9753</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n ja Uruguayn hallituksen välinen investointisopimus luo kilpailukykyiset paikalliset toimintaedellytykset mahdolliselle uudelle sellutehtaalle Uruguayssa2017-11-07T22:15:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki/Montevideo 8.11 klo 00.15 EET) - UPM ja Uruguayn hallitus ovat allekirjoittaneet investointisopimuksen, joka luo paikalliset edellytykset mahdollisen sellutehdasinvestoinnin toteuttamiselle. Sopimus määrittelee molempien osapuolten roolit, sitoumukset, aikataulun sekä keskeiset kysymykset, joista on sovittava ennen lopullista investointipäätöstä.</p> <p class="hugin">Sopimus määrittelee toimintaedellytykset, jotka tarvitaan maailmanluokan sellutehdasprojektin toteuttamiseksi. Tehtaan sijaintipaikka olisi Paso de los Torosin kaupungin läheisyydessä Duraznon maakunnassa Keski-Uruguayssa.</p> <p class="hugin">Vakaa ja ennustettava toimintaympäristö on edellytys pitkän aikavälin teolliselle toiminnalle. Sen tukemiseksi on sovittu lukuisista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat alueelliseen kehittämiseen, ympäristöön, metsätalouteen, maankäytön suunnitteluun sekä työvoima- ja energiakysymyksiin.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Infrastruktuurin kehittäminen avainasemassa</b></p> <p class="hugin">Hallitus kehittää rata- ja tieverkostoa kilpailuttamalla rakennustyöt sekä verkoston pitkän aikavälin kunnossapidon. Hallituksen kokonaisinvestoinnin on raportoitu olevan noin miljardi Yhdysvaltain dollaria. Investointi on välttämätön tehokkaan logistisen infrastruktuurin luomiseksi Uruguayn sisämaassa. Lisäksi hallitus edistää toimiluvan myöntämistä rautatieyhteyden päässä sijaitsevalle, selluun erikoistuneelle terminaalille Montevideon satamassa. Näin varmistetaan vientisataman toiminta- ja kilpailukyky.</p> <p class="hugin">Lupaprosessien toteuduttua hallitus myöntää tehtaalle vapaakauppa-alueen aseman, mikä on välttämätöntä kilpailukyvyn varmistamiseksi kansainvälisillä markkinoilla.</p> <p class="hugin">UPM toteuttaa teknisen esiselvityksen ja lupaprosessin tehtaalle, jonka vuosituotantokapasiteetti on noin kaksi miljoonaa tonnia markkinaeukalyptussellua. Alustava arvio tehtaan rakentamisen investointikustannuksista on noin kaksi miljardia euroa. </p> <p class="hugin">Projektin onnistuminen edellyttää lisäksi tehdasalueen ulkopuolisia investointeja plantaasimaahan, metsätalouteen, metsätieverkostoon, taimitarhaan, metsäkoneisiin ja -kuljetuskalustoon, rautatiekalustoon, vientiterminaaliin sekä koulutukseen.</p> <p class="hugin">&quot;Vankka infrastruktuuri on teollisen kehityksen perusedellytys. Tämä sopimus ja sovittu aikataulu kertovat Uruguayn hallituksen vakaasta tahtotilasta. Sopimus luo perustan UPM&#58;n suunnitelmalle modernin sellutehtaan rakentamiseksi&quot;, sanoo UPM&#58;n Uruguayn kehityksestä vastaava johtaja <b class="hugin">Jaakko Sarantola</b>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Vastuullisesti tuotetun sellun globaali kysyntä jatkaa vahvaa kasvua</b></p> <p class="hugin">&quot;Kilpailukykyinen maailmanluokan sellutehdas edellyttää vankkaa puuhuoltoa, hyvin toimivaa logistista infrastruktuuria ja tehokasta tuotantoa. Suunnitteilla olevan tehtaan ympäristösuorituskyvyn varmistavat pätevä ja sitoutunut henkilöstö sekä paras käytettävissä oleva teknologia. Tehdas puuhuoltoineen ja siihen liittyvät muut toiminnot työllistäisivät käynnistyksen jälkeen 8 000 henkilöä lisää UPM&#58;n koko arvoketjussa Uruguayssa. Tehtaan positiiviset vaikutukset olisivat merkittävät Keski- ja Luoteis-Uruguayn alueella.&quot; </p> <p class="hugin">&quot;Allekirjoitus vahvistaa, että siirrymme nyt suunnitellun hankkeen valmistelussa toiseen vaiheeseen, joka kestää arviolta 1,5-2 vuotta. Lopullisen investointipäätöksen näkökulmasta on erittäin tärkeää, että infrastruktuurihankkeiden toteutus etenee merkittävästi&quot;, sanoo Sarantola. </p> <p class="hugin">&quot;Maailman megatrendit tukevat sellun kysynnän vahvaa kasvua. UPM&#58;n asiakkaat arvostavat Uruguayn eukalyptussellun tasaista laatua, minkä vuoksi maa voisi olla kilpailukykyinen vaihtoehto UPM&#58;n vastatessa 2020-luvun odotuksiin sellumarkkinoilla. Mahdollinen uusi kapasiteetti Uruguayssa tukisi UPM&#58;n monipuoliseen kuituvalikoimaan pohjautuvaa strategiaa. Palvelemme asiakkaita kasvavissa lopputuotesegmenteissä, kuten hygienia-, pakkaus- sekä erikoispapereissa&quot;, sanoo Sarantola.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Heikki Vappula, UPM Biorefining<br class="hugin">Yhteydenotot&#58; UPM, Mediasuhteet, puh. 040 588 3284, <a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a><br class="hugin">Uruguayssa&#58; Johtaja Jaakko Sarantola, UPM, Uruguayn kehitys<br class="hugin">Yhteydenotot&#58; Burson Marsteller (+598 0) 2 623 28 70</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Toimituksille tiedoksi </b><br class="hugin">Heinäkuussa 2016 UPM käynnisti keskustelut Uruguayn hallituksen kanssa koskien paikallisia edellytyksiä pitkän aikavälin teollisesta kehityksestä maassa. Ensimmäisen valmisteluvaiheen keskustelujen tavoitteena oli päästä sopimukseen paikallisista investointiedellytyksistä ja infrastruktuurin kehittämishankkeista. Sopimus allekirjoitettiin 7. marraskuuta 2017.</p> <p class="hugin">Tämän jälkeen toinen valmisteluvaihe muodostuu teknisestä esiselvityksestä, kilpailutus- ja lupaprosesseista sekä merkittävästä etenemisestä ensimmäisessä vaiheessa sovittujen infrastruktuurihankkeiden toteuttamisessa. Kaikista keskeisistä kysymyksistä on sovittava ennen mahdollista lopullista investointipäätöstä. Toisen vaiheen arvioidaan kestävän 1,5-2 vuotta.</p> <p class="hugin">Jos nämä kaksi valmisteluvaihetta saadaan onnistuneesti päätökseen, UPM käynnistää yhtiön tavanomaisen arviointi- ja valmisteluprosessin koskien sellutehdasinvestointia.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Uruguayssa</b><br class="hugin">UPM&#58;n toimintaan Uruguayssa kuuluvat Fray Bentosin sellutehdas, puunviljelystä ja -hankinnasta vastaava yhtiö UPM Forestal Oriental ja sen kaksi taimitarhaa sekä UPM&#58;n säätiö.</p> <p class="hugin">UPM Forestal Oriental hallinnoi noin 250 000 hehtaaria puunviljelyyn soveltuvaa maata, mukaan lukien yhtiön omat sekä Fomento-ohjelman kumppanuustuottajien maat. Kaikki UPM&#58;n puuviljelmät ovat sertifioituja. </p> <p class="hugin">Fray Bentosin sellutehdas valmistui vuonna 2007 ja on edelleen yksi maailman tehokkaimmista ja moderneimmista tehtaista. Sen vuosituotantokapasiteetti on 1,3 miljoona tonnia eukalyptussellua, jonka raaka-aine on vastuullisesti hoidetuilta paikallisilta puuviljelmiltä hankittua lähipuuta. Sellun lisäksi Fray Bentos on merkittävä bioenergian tuottaja noin 8% osuudella maan energian kokonaistuotannosta.</p> <p class="hugin">Vuonna 2006 perustettu UPM&#58;n säätiö edistää maaseudun elinvoimaisuuttaa koulutukseen, yrittäjyyteen ja elämänlaadun parantamiseen keskittyvien hankkeiden kautta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n työllistää Uruguayssa suoraan ja välillisesti noin 7 000 henkilöä. Yhtiön toiminnan vaikutus maan bruttokansantuotteeseen on 1,4 %. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.uy" target="_blank">www.upm.uy</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Ensimmäinen UPM:n paperikone ajettu alas Paperiliiton päätöksellä2017-11-04T15:50:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 4.11.2017 klo 17.50 EET) - Paperiliiton määräämä ylityökielto on johtanut paperikoneen alasajoon UPM&#58;n Tervasaaren tehtaalla Valkeakoskella tänä aamuna. Erikoispaperia valmistavalla koneella on vahva tilauskanta.</p> <p class="hugin">Erikoispaperiliiketoimintayksikön johtaja <b class="hugin">Petri Hakanen</b> pitää liiton toimintaa erittäin lyhytnäköisenä ja pahoittelee liiton päätösten vaikutuksia sekä henkilöstölle että asiakkaille. </p> <p class="hugin">&quot;Vaikea nähdä, kenen etua liiton päätös ajaa.&quot; </p> <p class="hugin">&quot;Useimmat työntekijät haluavat kehittää tehdasta pitkällä tähtäimellä ja paikallisesti sopien. Tästä on puhuttu niin monta kertaa. Ihmettelen, miten tämä voidaan nähdä tapana, jolla asioita viedään oikeaan suuntaan. On selvää, että Paperiliiton päätökset eivät paranna paikallisen sopimisen edellytyksiä ja Tervasaaren asemaa, kun kilpaillaan kehittämishankkeista.&quot;</p> <p class="hugin">Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry&#58;n kanssa on sovittu neuvotteluiden jatkamisesta maanantaina. Neuvotteluilmapiirin turvaamiseksi Metsäteollisuus on esittänyt, että Paperiliitto ry luopuu ylityökiellosta ja paikallisista painostustoimenpiteistä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Petri Hakanen, UPM Specialty Papers, puh. 040 530 5595</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM A-luokkaan CDP:n vesi- ja metsäohjelmissa2017-10-25T06:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 25.10.2017 klo 09.30 EET) - UPM on sijoittunut A-listalle CDP&#58;n vesi- ja metsäohjelmassa. CDP on maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon ympäristöraportointiin keskittyvä organisaatio. Se listaa A-listalle maailmanlaajuisesti yrityksiä, jotka ovat kuluvan vuoden aikana omalla toiminnallaan osoittaneet johtajuutta ympäristöriskien minimoimiseksi. UPM on yksi neljästä yrityksestä, jotka on listattu A-listalle sekä vesi- että metsäohjelmassa.</p> <p class="hugin"><img src="http&#58;//assets.upm.com/Responsibility/Other-images/CDP-Water-A-List-Social.jpg" alt="" style="margin&#58;5px 0px;" /></p><p class="hugin"><img src="http&#58;//assets.upm.com/Responsibility/Other-images/Forest-A-List-Social.jpg" alt="" style="margin&#58;5px 0px;" /></p><p class="hugin">&quot;UPM on sitoutunut kansainvälisesti hyväksyttyihin kestävän metsänhoidon periaatteisiin sekä minimoimaan toimintansa haitalliset vaikutukset vesistöihin&quot;, kertoo <b class="hugin">Tuomas Niemi</b> UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuustiimistä. </p> <p class="hugin">&quot;Pyrimme maksimoimaan positiiviset vaikutuksemme yhteiskuntaan rakentamalla kauaskantoista ja kannattavaa liiketoimintaa, joka perustuu vastuullisiin käytäntöihin omassa toiminnassamme sekä arvoketjussamme&quot;, Niemi jatkaa. </p> <p class="hugin">&quot;Onnittelen kaikkia yrityksiä, jotka ylsivät tämän vuoden A-listalle. On hienoa nähdä, että niin monet yritykset toimivat rohkeasti ympäristöriskien ehkäisemiseksi ja tarttuvat mahdollisuuksiin, joita siirtyminen kestävään talouteen tarjoaa. Nämä yritykset ovat edelläkävijöitä, jotka muuttavaa maailman ympäristövastuullisuuskäytäntöjä&quot;, CDP&#58;n puheenjohtaja <b class="hugin">Paul Dickinson</b> sanoo.</p> <p class="hugin">CDP arvioi A-D-listoillaan yrityksien ilmastoon, veteen ja metsiin kohdistuvaa toimintaa. Raporteissa on mukana yli 3&#160;000 globaalia yritystä, joista parhaat listataan A-listalle. </p> <p class="hugin">Tänä vuonna CDP julkaisi ensimmäisen kerran kaikki kolme listaa samanaikaisesti. Tämä kertoo siitä, että kestävää kehitystä arvioidaan entistä kokonaisvaltaisemmin Tuhannet yritykset raportoivat vuosittain ympäristötietonsa CDP&#58;lle. Arviointi tehtiin yhteensä 827&#58;n ja yli 100 biljoonan dollarin varoja hallinnoivan sijoittajan pyynnöstä. </p> <p class="hugin">A-lista ja yrityskohtaiset arviot löytyvät CDP&#58;n verkkosivustolta&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//www.cdp.net/en/scores-2017" target="_blank">https&#58;//www.cdp.net/en/scores-2017</a> (en)</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Tuomas Niemi, päällikkö, Standardit, UPM, Ympäristö- ja vastuullisuus, puh. +358 40 7388 137</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">9.00-16.00<br class="hugin">puh. +358 40 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.com/fi/Pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//upmbiofore.com/" target="_blank">upmbiofore.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">CDP</b><br class="hugin">CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kannustaa yrityksiä ja viranomaisia vähentämään kasvihuonepäästöjä sekä suojelemaan vesistöjä ja metsiä. Sijoittajat, jotka hallinnoivat yhteensä noin 100 biljoonan US-dollarin varoja ovat arvioineet CDP&#58;n parhaaksi ilmastoraportoinnin asiantuntijaksi. Vuonna 2017 yli 6&#160;300 yritystä, joiden globaali markkinaosuus on noin 55 prosenttia, lähetti ympäristötietonsa CDP&#58;lle. Tämän lisäksi 100 valtiota ja yli 500 kaupunkia antoi tietonsa CDP&#58;n arvioitavaksi. CDP on täten yksi kattavimmista tiedonlähteistä miten yritykset ja viranomaiset vievät eteenpäin ympäristöhankkeitaan. CDP eli entinen Carbon Disclosure Project on We Mean Business -koalition perustajajäsen. Please visit&#160;<a class="hugin" href="http&#58;//www.cdp.net/" target="_blank">www.cdp.net</a>&#160;or follow us @CDP to find out more.</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Paper ENA suunnittelee graafisen paperin kapasiteetin leikkauksia ja toimintojen optimointia kilpailukyvyn parantamiseksi2017-10-24T13:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 24.10.2017 klo 16.00 EET) - Graafisten papereiden globaalista markkinatilanteesta johtuen, UPM Paper ENA suunnittelee toimenpiteitä, joilla se ylläpitää kilpailukykyään ja asemaansa alan johtavana toimijana. Suunnitelmiin kuuluu&#58;&#160;</p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">toimintojen optimointi Euroopan suurimmalla hienopaperitehtaalla, UPM Nordland Papierissa sekä UPM NorService-yksikössä Dörpenissä, Saksassa. Sisäisten prosessien keventämisellä ja automaatioinvestoinneilla haetaan leikkauksia kiinteisiin kustannuksiin.<br class="hugin">&#160;</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">paperikone 5&#58;n pysyvä sulkeminen UPM Blandinin tehtaalla Minnesotassa, Yhdysvalloissa. Tämä vähentäisi tehtaan vuosittaista päällystetyn aikakauslehtipaperin kapasiteettia noin 128 000 tonnilla. Suunnitelman taustalla on Pohjois-Amerikan paperimarkkinan ylikapasiteetti. Sulkemisen odotetaan toteutuvan vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Paperintuotanto jatkuisi Blandinin tehtaan paperikone 6&#58;lla.</div> </li> </ul> <p class="hugin">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<br class="hugin">Suunnitelman arvioidaan vaikuttavan yhteensä 223 tehtävään Nordlandin tehtaalla ja NorService-yksikössä Dörpenissä. Blandinissä suunnitelman arvioidaan vaikuttavan 150 tehtävään. Työsuhdeasioiden käsittely alkaa Blandinissä välittömästi liittovaltion ja osavaltion lakien mukaisesti. Dörpenissä henkilöstöneuvottelut alkavat marraskuussa paikallisen lainsäädännön mukaisesti. </p> <p class="hugin">UPM kirjaa noin 35 miljoonan euron kulut vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä vuoden 2017 viimeisen neljänneksen tulokseen. Suunnitelman odotetaan tuovan noin 30 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.</p> <p class="hugin">&quot;Graafisten papereiden kysyntä on laskenut viime vuosina, ja kysynnän laskun odotetaan jatkuvan. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta työntekijämme ovat aina tehneet parhaansa, ja olemme pahoillamme suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista Dörpenin ja Blandinin henkilöstöön. Meidän täytyy kuitenkin sopeuttaa kapasiteettimme vastaamaan tulevaa asiakaskysyntää ja parantaa jatkuvasti toimintaamme turvataksemme UPM Paper ENA&#58;n menestyksen pitkällä tähtäimellä&quot;, sanoo <b class="hugin">Winfried Schaur</b>, johtaja, UPM Paper ENA. </p> <p class="hugin">&quot;UPM Paper ENA on sitoutunut johtamaan liiketoimintaa kestävästi, ja niin ollen työntekijöidemme ja asiakkaidemme etu on ollut keskeisessä roolissa suunnitelmia tehtäessä. Olemme sitoutuneet käymään reilut keskustelut henkilöstön edustajien kanssa. Samaan aikaan jatkamme korkealaatuisten tuotteiden toimituksia ja palvelemme asiakkaitamme täydellä teholla&quot;, sanoo <b class="hugin">Ruud van den Berg</b>, johtaja, Magazines, Merchants &amp; Office -yksikkö, UPM Paper ENA.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">UPM Paper ENA, Sidosryhmäsuhteet, puh. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Paikallisia lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Klaus Reimann, tehtaanjohtaja, UPM Nordland Papier, puh. +49 4963 401 2117<br class="hugin">Joe Maher, tehtaanjohtaja, UPM Blandin (yhteydenotot Marsha Miller, viestintä), puh. +1 218 327 5207</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b><br class="hugin">Ma-pe klo 9.00-16.00<br class="hugin">puh. +358 40 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Nordland Papier</b> valmistaa päällystettyä ja päällystämätöntä hienopaperia (WFC ja WFU). Tehtaan vuosittainen kapasiteetti on 1 400 000 tonnia. Tehdas sijaitsee Pohjois-Saksassa ja työllistää noin 1 600 henkilöä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Blandin</b> valmistaa kevyesti päällystettyä aikakauslehti- ja luettelopaperia. Sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 370 000 tonnia. Tehdas sijaitsee Minnesotassa, Pohjois-Amerikassa ja työllistää noin 400 henkilöä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Paper ENA&#58;aa <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Papers" target="_blank">Twitter</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Erinomainen neljännes, uudistuminen etenee 2017-10-24T06:35:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160; Osavuosikatsaus&#160;&#160;&#160;&#160; 24.10.2017 klo 09.35 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Erinomainen neljännes, uudistuminen etenee </b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Q3 2017 lyhyesti</b></p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 12 % 351 (Q3 2016&#58; 314) miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Toimitukset kasvoivat hyvin ja toiminnallinen tehokkuus oli vahvaa ilman merkittäviä kunnossapitotöitä. </div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 486 (506) miljoonaa euroa.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Nettovelka laski 623 (1 479) miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM ilmoitti uudesta kohdennetusta kasvuinvestoinnista Chudovon vaneritehtaalla Venäjällä.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM ilmoitti seuraavasta vaiheesta uuden ja kestävän biokemikaaliliiketoiminnan kehittämisessä.</div> </li> </ul> <p class="hugin"><b class="hugin">Q1-Q3 2017 lyhyesti</b></p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 8 % 926 (Q1-Q3 2016&#58; 859) miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Hyvä tuloskehitys jatkui nousevasta kustannusinflaatiosta huolimatta.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Kasvuhankkeet vaikuttivat vertailukelpoisen liikevoiton nousuun.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 1 151 (1 281) miljoonaa euroa.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM ilmoitti kohdennetuista kasvuinvestoinneista Kaukaan sellutehtaalla ja Tampereen tarralaminaattitehtaalla.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM ilmoitti Saksassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien vesivoimalaitosten myynnistä.</div> </li> </ul> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <b class="hugin">Tunnuslukuja</b> </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q3/2017 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q3/2016 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q2/2017 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q3/2017 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q3/2016 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q4/2016 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liikevaihto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 493 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 445 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 464 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 7 439 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 7 336 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 812 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 425 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 423 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 349 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 180 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 210 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 560 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 17,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 17,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,5 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liikevoitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 379 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 364 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 269 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 960 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 903 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 135 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 351 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 314 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 270 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 926 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 859 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 143 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,7 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,6 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 357 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 336 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 258 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 914 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 848 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 080 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 328 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 288 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 258 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 878 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 807 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 089 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 286 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 268 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 205 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 730 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 693 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 880 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 267 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 234 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 205 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 707 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 659 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 879 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Tulos per osake (EPS), euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,54 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,50 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,38 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,37 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,30 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,65 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen EPS, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,50 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,44 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,39 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,32 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,23 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,65 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Oman pääoman tuotto (ROE), % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,7 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,7 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen ROE, % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,5 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen ROCE, % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,6 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,5 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,7 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,5 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,6 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 486 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 506 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 269 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 151 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 281 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 686 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,91 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,95 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,50 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2,16 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2,40 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 3,16 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,61 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,75 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,14 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,61 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,75 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,43 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 098 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 463 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 965 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 098 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 463 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 657 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 623 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 479 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 046 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 623 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 479 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 131 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,41 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,94 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,68 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,41 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,94 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,73 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Henkilöstö kauden lopussa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 335 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 559 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 20 096 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 335 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 559 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 310 </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q3&#58;n tulosta&#58;</b></p> <p class="hugin">&quot;Kolmas neljännes oli jälleen erinomainen UPM&#58;lle. Markkinat olivat suotuisat ja saavutimme toimitusmäärissä hyvän kasvun. Onnistuimme myös pitämään kustannusinflaation kurissa myyntihintojen korotuksilla ja kustannustehokkuustoimenpiteillä. Toiminnallinen tehokkuus oli vahva tällä neljänneksellä, eikä merkittäviä kunnossapitotöitä ollut. </p> <p class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 12 prosenttia 351 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 486 miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 623 miljoonaan euroon, mikä on 0,4 kertaa EBITDA.</p> <p class="hugin">UPM Biorefining hyötyi korkeammista sellun hinnoista ja hyvästä toimitusten kasvusta. UPM Raflatac, UPM Specialty Papers ja UPM Plywood pystyivät pitkälti pitämään kustannusinflaation kurissa lisäämällä toimitusmääriä ja nostamalla myyntihintoja. UPM Energyn vesivoimatuotanto palautui normaalille tasolle.</p> <p class="hugin">UPM Paper ENAn neljännes oli vuoden paras, vaikka kuitukustannukset nousivat merkittävästi. Tämä tulos on jatkuvan ja johdonmukaisen kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi tehdyn työn sekä kurinalaisen kaupallisen strategian ansiota. Jotta voimme menestyä myös ensi vuonna, meidän tulee tehdä oikea-aikaisia kapasiteetin hallintaan ja kustannussäästöihin liittyviä toimenpiteitä.</p> <p class="hugin">Vahvan tuloksen lisäksi olemme tyytyväisiä uudistumisemme hyvään edistymiseen, mukaan lukien tulevaisuuden kasvua tukevat aloitteemme.</p> <p class="hugin">Tänä aamuna ilmoitimme uudesta kasvuhankkeesta hyvin kannattavaan vaneriliiketoimintaamme. UPM Chudovon vaneritehtaan laajennus Venäjällä mahdollistaa kasvun houkuttelevissa vanerisegmenteissä erittäin kilpailukykyisesti. Käynnissä olevat sellu- ja tarraliiketoiminnan kasvuhankkeet etenevät hyvin ja vahvistavat asemaamme kasvumarkkinoilla vuonna 2018. UPM Kymin sellutehtaan laajennettu tuotanto käynnistyy jo kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n tavoitteena on kasvaa uusissa biomolekyyliliiketoiminnoissa. Olen tyytyväinen, että Lappeenrannan biojalostamo on nyt yltänyt suunnitellun kapasiteetin mukaiseen uusiutuvan dieselin ja naftan tuotantoon ja tekee hyvää taloudellista tulosta. Biojalostamo oli ensimmäinen merkittävä investointi uusiin, innovatiivisiin puupohjaisiin tuotteisiin. Tänään ilmoitimme edistyksestä uuden, kestävän biokemikaaliliiketoiminnan kehittämisessä. Yli viiden vuoden tutkimus- ja pilotointityön jälkeen olemme nyt aloittaneet esisuunnitteluvaiheen, jonka päämääränä on teollisen mittakaavan biokemikaalituotanto Saksassa.</p> <p class="hugin">Mitä tulee pitkän aikavälin selluliiketoiminnan kasvumahdollisuuksiin, keskustelut jatkuvat Uruguayn hallituksen kanssa infrastruktuurin kehittämisestä ja muista paikallisista edellytyksistä mahdollista sellutehdasinvestointia ajatellen.</p> <p class="hugin">Huolimatta vuosineljännesten kausiluonteisista vaihteluista, olemme jo vuosien ajan johdonmukaisesti parantaneet kannattavuuttamme ja taloudellista asemaamme. Tämä vuosineljännes oli 18. peräkkäinen neljännes, jonka aikana tuloksemme parani. Tulosparannuksen ohella olemme edenneet hyvin myös liiketoiminnan uudistamisessa, ja tämä kehitystyö jatkuu.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Näkymät vuodelle 2017</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n kannattavuus parani merkittävästi vuonna 2016 ja sen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2017. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016.</p> <p class="hugin">Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM&#58;n liiketoiminnoissa ja kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueella. Kohdennettujen kasvuhankkeiden myönteinen vaikutus UPM&#58;n tulokseen jatkuu. </p> <p class="hugin">Viime vuosien deflatorisen toimintaympäristön jälkeen kustannusinflaation odotetaan kääntyvän lievään nousuun vuonna 2017. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten laskemiseksi, millä lievitetään inflaation vaikutuksia.</p> <p class="hugin">Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä kunnossapitotöitä odotetaan olevan enemmän kuin vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä UPM Biorefining- ja UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueilla.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcast ja lehdistötilaisuus</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille tänään pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa <br class="hugin">Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="https&#58;//upm.videosync.fi/2017-10-24-q3" target="_blank">tästä linkistä.</a> </p> <p class="hugin">Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM Interim Report for January - September 2017</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana &quot;uskoa&quot;, &quot;odottaa&quot;, &quot;ennakoida&quot;, &quot;aavistaa&quot; tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2016 vuosikertomuksen sivulla 115. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 22-23 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 98-99.</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authorityn (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa UPM&#58;n vuosikertomuksessa.</p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2143968/821539.pdf" target="_blank">UPM Osavuosikatsaus Q3 2017</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM etenee kestävän biokemikaaliliiketoiminnan kehittämisessä2017-10-24T05:45:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 24.10.2017, klo 8.45 EET) - UPM etenee biokemikaaliliiketoimintansa kehittämisessä ja arvioi mahdollisen biojalostamon rakentamista Frankfurt-Höchstin kemianteollisuuden yritysalueelle Saksaan. Täysin uudenlainen biojalostamo hyödyntää uusinta teknologiaa ja kestävää puuraaka-ainetta innovatiivisella tavalla. Hankkeen taustalla on kattava, yli viiden vuoden teknologiakehitystyö ja pilotointi. </p> <p class="hugin">Suunnitteilla oleva teollisen mittakaavan biojalostamo pystyisi tuottamaan puupohjaisesta raaka-aineesta vuosittain 150&#160;000 tonnia bio-monoetyleeniglykolia (bMEG), bio-monopropyleeniglykolia (bMPG) sekä ligniiniä. Tuotanto perustuisi keski-eurooppalaisista kestävästi hoidetuista metsistä saatavaan lehtipuuhun. </p> <p class="hugin">Bio-monoetyleeniglykolia voidaan käyttää muuan muassa tekstiileissä, pulloissa, pakkausmateriaaleissa sekä jäänpoistonesteissä. Bio-monopropyleeniglykolin käyttöalueita ovat esimerkiksi komposiitit, lääketeollisuuden tuotteet, kosmetiikka ja pesuaineet. Ligniiniä voidaan käyttää puupohjaisten tuotteiden sideaineena käytettävissä hartseissa sekä muoveissa, vaahdoissa ja päällysteaineissa. Esimerkiksi UPM&#58;n vaneriliiketoiminta otti äskettäin käyttöön uuden WISA BioBond -liimausteknologian, jossa öljypohjaista fenolia korvataan ligniinillä. </p> <p class="hugin">UPM aloittaa nyt yksityiskohtaisen kaupallisen ja teknisen esisuunnitteluvaiheen selvittääkseen tämän liiketoimintamahdollisuuden houkuttelevuutta. Vaiheen kestoksi on arvioitu noin vuosi. Jos kaikki valmisteluvaiheet saadaan päätökseen onnistuneesti, UPM käynnistää yhtiön tavanomaisen arviointi- ja valmisteluprosessin koskien mahdollista investointipäätöstä.</p> <p class="hugin">&quot;Olemme erittäin innostuneita mahdollisuudesta tuoda markkinoille uusiutuvia biopohjaisia tuotteita korvaamaan fossiilisia materiaaleja&quot;, sanoo UPM&#58;n biokemikaaliliiketoiminnan johtaja <b class="hugin">Juuso Konttinen</b>.</p> <p class="hugin">&quot;Uusiutuvat raaka-aineet ja tehokkaat prosessit mahdollistavat merkittävästi pienemmän hiilijalanjäljen fossiilisista raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin verrattuna. Lisäksi puu toisen sukupolven raaka-aineena ei myöskään kilpaile ruoantuotannon kanssa. Nämä ovat merkittäviä vastuullisuusnäkökulmia brändinomistajille ja heidän liiketoiminnoilleen&quot;.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Juuso Konttinen, UPM Biokemikaalit, puh. 040 531 7405</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Chemical Park Frankfurt Höchst</b><br class="hugin">Höchstin kemianteollisuuden yritysalueella toimii noin 90 yritystä lääketeollisuuden, bioteknologian, perus- ja erikoiskemikaalien, kasvinsuojelun, sekä elintarviketeollisuuden ja palveluiden aloilta. Industriepark Höchst on noin 22&#160;000 henkilön työpaikka. Alueen laajuus on 460 hehtaaria. Vuonna 2016 yritykset investoivat alueella yhteensä noin 341 miljoonaa euroa. Vuodesta 2000 lähtien investointien kokonaismäärä on noin 7 miljardia euroa. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM hakee kasvua houkuttelevilla vanerimarkkinoilla ja laajentaa kilpailukykyistä Chudovon vaneritehdastaan Venäjällä2017-10-24T05:15:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 24.10.2017 klo 8.15 EET) - UPM vahvistaa entisestään asemaansa Euroopan johtavana vanerinvalmistajana. Viime vuosina toteutettujen Suomen ja Viron tehtaiden kasvuhankkeiden jatkona UPM laajentaa Venäjällä sijaitsevaa Chudovon vaneritehdastaan. Investoinnin kokonaisarvo on 50 miljoonaa euroa. Investointi kasvattaa tehtaan tuotantokapasiteettiä 45 000 kuutiometrillä 155 000 kuutiometriin vuodessa sekä laajentaa tehtaan tuotevalikoimaa. Tehdasalueelle rakennetaan myös uusi biolämpövoimala.</p> <p class="hugin">&quot;Chudovon tehtaan laajentaminen on tärkeä askel strategiamme toteuttamisessa. Tavoitteenamme on vahvistaa entisestään asemaamme tärkeimmissä vanerin loppukäyttökohteissa. Kilpailukykyinen koivuvanerin lisäkapasiteetti parantaa kykyämme vastata keskeisten markkinoidemme kasvavaan kysyntään alan johtavalla laadulla ja luotettavuudella&quot;, sanoo UPM Plywoodin johtaja <b class="hugin">Mika Sillanpää</b>.</p> <p class="hugin">Chudovon tehtaalle rakennetaan uudet tuotantolinjat, jotka sisältävät viilun- ja vanerinvalmistukseen tarvittavat tuotantolaitteistot. Laajennus toteutetaan pääasiassa olemassa olevia rakennuksia, infrastruktuuria ja resursseja hyödyntäen. Yli 40 % investoinnin urakoinnista hankitaan paikallisilta toimijoilta. Laajennus luo arviolta noin 100 uutta työpaikkaa joko suoraan UPM&#58;llä tai välillisesti, esimerkiksi puunhankinnassa ja logistiikassa.</p> <p class="hugin">Uusi 19 megawatin biolämpövoimala vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta tehtaalla. Valtaosa tuotannossa tarvittavasta lämpöenergiasta tuotetaan jatkossa vanerin valmistuksen sivutuotteina saatavista biopohjaisista raaka-aineista, kuten kuoresta, hakkeesta ja purusta. </p> <p class="hugin">Projektin on arvioitu valmistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. Tehtaan nykyinen tuotanto jatkuu normaalisti laajennustöiden aikana.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat</b><br class="hugin">Tuotantojohtaja Mika Kekki, UPM Plywood, puh. 040 545 5803<br class="hugin">Pääjohtaja Anatoli Zhukovets, UPM Chudovo, puh. +7 921194 60 80</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Chudovo</b><br class="hugin">UPM Chudovon vaneritehdas on yksi UPM Plywoodin yhdeksästä tehtaasta. Tehtaalla työskentelee noin 600 henkilöä ja sen vuosikapasiteetti on 110 000 kuutiometriä koivuvaneria. Koivutukkia käytetään raaka-aineena vuosittain 300 000 kuutiometriä ja se hankitaan kestävästi hoidetuista metsistä. UPM Chudovon tehtaalla on valvotun puunhankinnan FSC-sertifikaatti.</p> <p class="hugin">UPM Chudovon tehdas tuottaa päällystettyä ja päällystämätöntä WISA-koivuvaneria mm. rakentamiseen, kuljetusvälineiden lattioihin sekä LNG-aluksiin. Tehtaalle on myönnetty kansainväliset VTT&#58;n ja DIN Otto Grafin sertifikaatit, Venäjän valtion virallinen vastaavuustodistus ja Venäjän federaation terveystodistus sekä DNV ISO 9001 ja 1400 sertifikaatit. Lisäksi tehdas toimii OHSAS 18001 -standardin mukaisesti.</p> <p class="hugin">UPM Chudovo on alueen suurin veronmaksaja ja yksi suurimmista teollisista työllistäjistä. Tehdas oli perustamisensa aikaan 1990 ensimmäinen neuvostoliittolais-suomalainen yhteisyritys. Tehdas siirtyi kokonaan UPM&#58;n omistukseen vuonna 2005. <a class="hugin" href="http&#58;//www.wisaplywood.com/ru" target="_blank">www.wisaplywood.com/ru</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Venäjällä</b><br class="hugin">UPM käynyt kauppaa Venäjällä 1800-luvun lopulta lähtien. Nykyään UPM vie paperia ja tarramateriaaleja Venäjälle, hankkii raakapuuta sieltä ja omistaa vaneritehtaan Novgorodin alueella. Myynti- ja logistiikkatoimistot sijaitsevat Moskovassa ja Pietarissa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.ru" target="_blank">www.upm.ru</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Plywood</b> tarjoaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä UPM Grada® lämpömuovattavaa puulevyä huonekaluihin ja valmistavaan teollisuuteen. UPM&#58;n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 444 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä, joista 1 500 Suomessa. Vaneri- ja viilutehtaat sijaitsevat Jyväskylässä, Joensuussa, Savonlinnassa, Mikkelissä ja Kouvolassa, lisäksi yhtiöllä on vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa - <a class="hugin" href="http&#58;//www.wisaplywood.fi" target="_blank">www.wisaplywood.fi</a>, <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmgrada.com" target="_blank">www.upmgrada.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n tulospalkkausjärjestelmät tuovat paperi- ja sellutehtaiden työntekijöiden vuosiansioon tänä vuonna 5,3%:n lisän - Peruspalkan lisäksi tulisi keskustella kokonaisansioista2017-10-17T13:15:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 17.10.2017 klo 16.15 EET) - UPM&#58;n tulospalkkausjärjestelmät tuovat paperi- ja sellutehtaiden työntekijöiden vuosiansioon tänä vuonna 5,3% lisän.</p> <p class="hugin">&quot;Hyvästä tuloksesta maksettavat tulospalkkiot ovat UPM&#58;ssä käytössä kaikissa ammattiryhmissä ja läpi koko organisaation. Lisäksi ansioihin vaikuttavat paikalliset palkkausjärjestelmät, joissa huomioidaan mm. ammatillisen osaamisen kehittyminen. Sen vuoksi keskustelu yksinomaan työehtosopimuksen mukaisesta korotusprosentista ei anna täyttä kuvaa ansioiden kehittymisestä. Tämä on syytä ottaa huomioon myös julkisessa keskustelussa. Peruspalkan lisäksi tulisi keskustella kokonaisansioista&quot;, sanoo UPM&#58;n henkilöstöjohtaja <b class="hugin">Riitta Savonlahti</b>.&#160;</p> <p class="hugin">Paperiteollisuus on yksi edelläkävijöistä koko henkilöstöä koskevissa tulospalkkiojärjestelmissä. UPM&#58;ssä koko henkilöstö on kuulunut tulospalkkioiden piiriin jo yli kymmenen vuoden ajan. UPM maksoi tänä vuonna Suomen paperi- ja sellutehtaiden työntekijöille edellisen vuoden hyvästä tuloksesta keskimäärin 5,3 %&#58;n tulospalkkion vuosiansiosta, eli keskimäärin 2 800 euroa per henkilö. Lisäksi ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen nostaa ansioita, vuonna 2016 keskimäärin 0,8 %.</p> <p class="hugin">&quot;Tulokseen perustuva kokonaispalkitseminen on keskeinen periaatteemme. Peruspalkka määräytyy suhteessa tehtävän vaativuuteen. Tulospalkkio palkitsee reilusti hyvinä tulosvuosina, vastaavasti huonoina vuosina jaettavaa on vähemmän. UPM&#58;n hallitus päättää tulospalkkausjärjestelmästä vuosittain. Yhtiönlaajuinen tulospalkkausjärjestelmä takaa, että henkilöstö saa osansa hyvästä tulosvuodesta.&quot; &#160;</p> <p class="hugin">&quot;Tulospalkkiot voivat tuoda tilipussiin merkittävän lisän. Ne eivät kuitenkaan kuulu työehtosopimuksen piiriin, vaan ovat yhtiön vapaaehtoista, koko henkilökuntaa kannustavaa tavoitejohtamista&quot;, sanoo Savonlahti. </p> <p class="hugin">UPM on kertonut hyvän tulostahdin jatkuvan myös 2017.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kutsu UPM:n vuoden 2017 kolmannen neljänneksen tuloksen lehdistötilaisuuteen ja webcastiin2017-10-17T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 17.10.2017 klo 10.00 EET) - UPM julkaisee vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen tuloksen tiistaina 24. lokakuuta 2017 klo 9.30-10.00. Julkaisun jälkeen tiedote on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a>.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b> esittelee taloudellisen tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="https&#58;//upm.videosync.fi/2017-10-24-q3" target="_blank">tästä linkistä.</a> </p> <p class="hugin">Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM Interim Report for January - September 2017</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Sijoittajasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 020 415 0033<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;ir@upm.com" target="_blank">ir@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Euroopan komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic vieraili UPM Kaukaan tehtailla: fokus uusiutuvassa energiassa ja ilmastonmuutoksen lieventämisessä 2017-10-13T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 13.10.2017 klo 10.00 EET) - UPM sai tänään vieraaksi Euroopan komission varapuheenjohtaja <b class="hugin">Maroš Šefcovicin </b>UPM Kaukaan tehtaille Lappeenrantaan. Sefcovic vastaa EU&#58;n energiastrategiasta. Vierailua isännöi UPM&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b>. </p> <p class="hugin">Vierailun aikana esiteltiin UPM Biofore -strategiaa, jossa uusiutuvista raaka-aineista valmistetaan kestäviä ratkaisuja ja innovaatioita, joiden avulla voidaan vähentää päästöjä ja ehkäistä ilmastonmuutosta. </p> <p class="hugin">Pesonen peräänkuulutti EU-säännöksiä, jotka luovat oikeanlaiset raamit yhtiöiden investoinneille ja innovatiivisille ratkaisuille päästöjen vähentämiseksi. </p> <p class="hugin">&quot;Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen maailman johtajuuden uusiutuvassa energiassa 2020-luvulla. UPM pystyy varmasti tukemaan tätä kunnianhimoista tavoitetta. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää, että EU&#58;ssa tehdään pitkäjänteistä politiikkaa, luodaan selkeät säännöt biomassan kestävyydelle ja raamit, joiden avulla edistetään kestävien kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä&quot;, sanoo Pesonen.</p> <p class="hugin">EU&#58;n komission varapuheenjohtaja kiersi UPM Kaukaan tehdasalueella, joka on ainutlaatuinen ja monipuolinen bioteollisuuslaitos, jolla valmistetaan sellua, paperia, sahatavaraa ja biopolttoaineita uusiutuvista puupohjaisista raaka-aineista. Tehdasalueella sijaitsee myös UPM&#58;n tutkimuskeskus ja Puunhankinnan ja metsätalouden yksikkö.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Marko Janhunen, sidosryhmäsuhdejohtaja, UPM Biorefining, puh. <span class="baec5a81-e4d6-4674-97f3-e9220f0136c1" style="white-space&#58;nowrap;">+358 204 15 0572<a title="Call&#58; +358 204 15 0572" href="#" style="margin&#58;0px;border&#58;currentcolor;left&#58;0px;top&#58;0px;width&#58;16px;height&#58;16px;right&#58;0px;bottom&#58;0px;overflow&#58;hidden;vertical-align&#58;middle;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;nowrap;position&#58;static !important;"><img title="Call&#58; +358 204 15 0572" alt="" style="margin&#58;0px;border&#58;currentcolor;left&#58;0px;top&#58;0px;width&#58;16px;height&#58;16px;right&#58;0px;bottom&#58;0px;overflow&#58;hidden;vertical-align&#58;middle;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;nowrap;position&#58;static !important;" /></a></span></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kasvu jatkuu Etelä-Amerikassa: UPM Raflatac avaa uuden terminaalin Chileen vuonna 20182017-10-02T14:00:00Z<p class="hugin">(UPM Raflatac, Mills River, NC, USA, 2.10.2017 klo 17.00 EET) - Latinalaisen Amerikan tarralaminaattimarkkinoiden jatkuvan kasvun ansiosta UPM Raflatac avaa uuden leikkuu- ja jakeluterminaalin Chilen Santiagoon alkuvuodesta 2018. Uusi terminaali parantaa UPM Raflatacin palvelumahdollisuuksia ja sen ansiosta chileläisille asiakkaille tarjolla olevaa paperi- ja filmituotteiden valikoimaa voidaan laajentaa etenkin viini- ja pienpanimosegmenteillä.</p> <p class="hugin">Santiagon kansainvälisen lentokentän läheisyydessä olevalle Lo Bozan teollisuusalueelle nouseva laitos on osa UPM Raflatacin jatkuvasti kasvavaa terminaaliverkostoa, johon kuuluu lukuisia laitoksia sekä Pohjois- että Etelä-Amerikassa. Uudessa terminaalissa on kaksi metriä leveiden tuotteiden leikkuuvalmius, ja suunnitelmissa on tarjota tietyille materiaaleille myös puhtaaksileikkaamattomia vaihtoehtoja.</p> <p class="hugin">&quot;Olemme ylpeitä UPM Raflatacin toimintojen laajentamisesta Etelä-Amerikassa. Uusi terminaali osoittaa sitoutumisemme Chilen ja lähialueiden markkinoihin&quot;, kertoo <b class="hugin">Mark Pollard</b>, Senior Vice President, Global Films SBU &amp; Americas Region, UPM Raflatac. &quot;Viinimarkkinat jatkavat kasvuaan, ja uuden terminaalin ansiosta voimme laajentaa laadukkaiden paikallistuotteiden valikoimaa ja tarjota alan parasta palvelua. Etsimme jatkuvasti uusia kasvumahdollisuuksia täältä ja muualta maailmasta.&quot;</p> <p class="hugin">Lataa uuden laitoksen esittely napsauttamalla tätä » <a class="hugin" href="http&#58;//pet.upm.com/l/LxdL_SpcdnX_" target="_blank">http&#58;//pet.upm.com/l/LxdL_SpcdnX_</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Scott Sowers</b><br class="hugin"><b class="hugin">Senior Communications Specialist, UPM Raflatac</b><br class="hugin">ma-pe 8.00-17.00 (ET)<br class="hugin">puh. +1 828-275-7261 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;scott.sowers@upmraflatac.com" target="_blank">scott.sowers@upmraflatac.com</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Raflatac </b><br class="hugin">UPM Raflatac on yksi maailman johtavista tarramateriaalien valmistajista. Laadukasta paperi- ja filmipohjaista tarralaminaattiamme käytetään kuluttajatuotteissa ja teollisuuden tarraratkaisuissa, ja meillä on maailmanlaajuinen tehtaiden, jakeluterminaalien ja myyntiyhtiöiden verkosto. Yhtiöllä on noin 3&#160;000&#160;työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli 1,4&#160;miljardia euroa (1,5&#160;miljardia dollaria). UPM Raflatacin emoyhtiö on UPM - The Biofore Company. Lue lisää osoitteesta <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmraflatac.com/" target="_blank">www.upmraflatac.com</a>.</p> <p class="hugin">Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/upmraflatacam" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-raflatac" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/upmraflatac" target="_blank">Facebook</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmraflatac" target="_blank">YouTube</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmraflatac/" target="_blank">Instagram</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.com/Pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää sosiaalisessa mediassa&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">| </a><a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a><a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank"> | </a><a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Plywood ottaa käyttöön uuden ympäristöystävällisen WISA BioBond -liimausteknologian2017-10-02T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM Plywood, Lahti, 2.10.2017 klo 13&#58;00 EET) - UPM Plywood ottaa käyttöön uuden ympäristöystävällisen ligniiniin perustuvan WISA BioBond liimausteknologian vanerinvalmistuksessa. Uudessa liimausteknologiassa 50% vaneriliiman valmistukseen käytettävästä öljypohjaisesta fenolista on korvattu sellunvalmistuksen sivutuotteena syntyvällä ligniinillä.</p> <p class="hugin">&quot;Ligniiniä hyödyntävän liimausteknologian kehittäminen on ollut pitkäaikainen tavoitteemme. Nyt saavutettu teknologinen läpimurto on merkittävin innovaatio vanerin liimauksessa viiteen vuosikymmeneen&quot; sanoo UPM Plywoodin kehitysjohtaja <b class="hugin">Susanna Rinne</b>. </p> <p class="hugin">UPM Plywood suunnittelee ottavansa uuden liimausteknologian käyttöön asteittain kaikilla vaneritehtaillaan.</p> <p class="hugin">Uudella liimausteknologialla valmistetun vanerin ominaisuudet vastaavat perinteisellä menetelmällä valmistettuja tuotteita. Näin ollen WISA BioBond -tuotteet korvaavat vanhat tuotteet sellaisenaan. Loppukäyttäjälle liimausteknologian vaihdolla ei ole käytännön vaikutuksia eikä se vaadi heidän toimintaansa muutoksia. Asiakkaat pääsevät hyödyntämään uuden WISA BioBondin ympäristöystävällisyyttä omassa liiketoiminnassaan asteittain teknologian käyttöönoton edetessä.</p> <p class="hugin">&quot;Uusiutuvien raaka-aineiden kestävä ja tehokas hyödyntäminen on yksi UPM&#58;n Biofore-strategian kulmakivistä. WISA BioBond on loistava esimerkki tämän strategian toteutumisesta käytännössä. Liiketoiminta-rajat ylittävällä yhteistyöllä olemme luoneet liimausteknologian, joka tekee WISA vanereistamme markkinoiden ympäristöystävällisimpiä tuotteita&quot; sanoo UPM Plywoodin johtaja <b class="hugin">Mika Sillanpää</b>.</p> <p class="hugin">Sellun valmistuksen sivutuotteena saatavan ligniinin hyödyntämistä puun liimaamiseen on tutkittu pitkään. WISA BioBond perustuu UPM Biochemicalsin kehittämään ja patentoimaan UPM BioPiva -ligniiniteknologiaan. Sen pohjalta UPM Plywood tuo nyt markkinoille ensimmäisenä teknologiaa hyödyntävät patentoitavat vanerituotteet.</p> <p class="hugin">Lisätietoja WISA BioBond -teknologiasta löytyy englanniksi osoitteesta <a class="hugin" href="https&#58;//goo.gl/XbPmKg" target="_blank">www.wisabiobond.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Kehitysjohtaja Susanna Rinne, UPM Plywood, p. 040 574 1270<br class="hugin">Johtaja Juuso Konttinen, UPM Biochemicals, p. 040 531 7405</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Plywood, Sidosryhmäsuhteet</b><br class="hugin">puh. 0204 151 13<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">communications.ply@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Plywood </b>tarjoaa korkealaatuisia WISA<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup>-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä UPM Grada<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup> lämpömuovattavaa puulevyä huonekaluihin ja valmistavaan teollisuuteen. UPM&#58;n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 444 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä, joista 1 500 Suomessa. Vaneri- ja viilutehtaat sijaitsevat Jyväskylässä, Joensuussa, Savonlinnassa, Mikkelissä ja Kouvolassa, lisäksi yhtiöllä on vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa - <a class="hugin" href="http&#58;//www.wisaplywood.fi" target="_blank">www.wisaplywood.fi</a>, <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmgrada.com" target="_blank">www.upmgrada.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Plywoodia&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/WisaPlywood" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-plywood" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/wisaplywood" target="_blank">Facebook</a> <u class="hugin">|</u> <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/wisaplywood" target="_blank">YouTube</a> <u class="hugin">|</u> <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/wisa_plywood/" target="_blank">Instagram</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biochemicals </b>tarjoaa kestäviä ja kilpailukykyisiä puupohjaisia kemikaaleja useisiin erilaisiin teollisuuden tarpeisiin tuotteen laadusta tinkimättä. Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuista metsistä saatava sertifioitu puu. Kehitämme uusia biopohjaisia materiaaleja mm. biolääketieteen tarpeisiin. Haluamme vauhdittaa uusien ratkaisujen kehitystä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiochemicals.com" target="_blank">www.upmbiochemicals.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> <u class="hugin">|</u> <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> <u class="hugin">|</u> <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> <u class="hugin">|</u> <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a> </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineet loppusuoralle Platts Global Energy Awards 2017 -kilpailussa2017-09-27T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 27.09.2017 klo 10.00 EET) - UPM Biopolttoaineet on valittu kuuden finalistin joukkoon Plattsin kansainvälisen energiakilpailun 2017 &quot;Industry Leadership in Bioenergy&quot; -sarjassa. Kilpailun palkintoja luonnehditaan energia-alan Oscareiksi. UPM Biopolttoaineet pääsi finalistien joukkoon vähäpäästöisillä kehittyneillä UPM BioVerno -biopolttoaineilla ja ainutlaatuisella, Lappeenrannassa sijaitsevalla kaupallisen mittakaavan biojalostamollaan.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="321" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2137196/122212.jpg" width="570" /></p> <p class="hugin">Kansainvälinen Plattsin energiapalkinto on jaettu vuosittain organisaatioille ja yksilöille, jotka ovat omistautuneet huippusaavutuksille energiateollisuudessa ja jotka ovat edelläkävijöitä energiateollisuuden innovaatioissa ja niiden toteuttamisessa.</p> <p class="hugin">Bioenergia-alan johtajuus -sarjassa palkitaan viimeaikainen alan innovaatio, joka on kilpailukykyinen markkinoilla, ekologisesti kestävä ja joka minimoi ympäristövaikutuksia. Sarjan kilpailijat joko tuottavat bioenergiaa tai kehittävät bioenergiaratkaisuja. Valintakriteereinä ovat haasteet, taloudelliset tulokset, innovaatio, johtajuus ja toiminnallinen huippuosaaminen.</p> <p class="hugin">&quot;Valintamme tämän arvostetun palkinnon finalistien joukkoon antaa tunnustusta UPM Biopolttoaineet -tiimin upealle edistymiselle kestävien biopolttoaineiden tuotannossa. Puupohjaisten tähteiden käyttö kestävien, sellaisenaan käyttövalmiiden biopolttoaineiden raaka-aineena on oikotie kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjen vähentämiseen liikenteessä&quot;, sanoo UPM Biopolttoaineiden johtaja <b class="hugin">Sari Mannonen</b>.</p> <p class="hugin">Platts sai yli 200 hakemusta yli 25 maasta - Brasiliasta, Intiasta, Saudi Arabiasta, Etelä-Afrikasta, Euroopasta, Venäjältä, Argentiinasta, Kiinasta, Pakistanista, Bangladeshista, Thaimaasta ja Yhdysvalloista. Finalistit valitsi riippumaton asiantuntijaraati, joka koostui entisistä lainsäätäjistä, johtavien energiayhtiöiden entisistä vetäjistä, alan johtavista tutkijoista ja kansainvälisistä energia-asiantuntijoista. Voittajat julkistaan palkintoseremoniassa New Yorkissa 7.12.2017.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="200" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2137196/122213.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin">Lue lisää Plattsin kansainvälisestä energiapalkinnosta&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//geaweb.platts.com/" target="_blank">http&#58;//geaweb.platts.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Sari Mannonen, johtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045-265 1345</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Luonnon monimuotoisuuden arviointi ja edistäminen edellyttävät yhteistyötä arvoketjussa2017-09-26T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM Raflatac, Helsinki, 26.9.2017 kello 10.00 EET) - Luonnon monimuotoisuuden edistäminen kuuluu olennaisena osana metsätalousalan yritysten toimintaan ja vastuullisuusperiaatteisiin. Nykyisillä elinkaariarvionnissa käytetyillä menetelmillä ei kuitenkaan pystytä kuvaamaan riittävän tarkasti metsänhoitotoimien vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Tästä syystä yritysten on vaikeaa selvittää, mitkä metsät on hoidettu luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvin ja mitkä huonommin. </p> <p class="hugin">UPM Raflatac on tutkinut metsänhoitokäytäntöjen vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen elinkaariarvioinnin avulla yhteistyössä Quantisin ja Nestle Research Centren kanssa. Tutkimus osoittaa, kuinka boreaalisen vyöhykkeen metsien luonnon monimuotoisuus voidaan selvittää elinkaariarvioinnin avulla. Tämän perusteella puuperäisiin kuituihin perustuvien tuotteiden käyttäjät voivat vertailla eri kuitulähteitä ja saada tietoa vastuullisesta hankinnasta päätöksenteon tueksi.</p> <p class="hugin">&quot;Quantis tukee aktiivisesti raportointia metsäteollisuuden ja maankäytön muutosten vaikutuksista. Meillä on vahva tietämys luonnon monimuotoisuudesta käytännössä, ja uskomme, että uuden menetelmän avulla yritykset pystyvät paremmin arvioimaan luonnon monimuotoisuutta ja alan toimijat saavat tarkempaa tietoa ympäristövaikutuksista,&quot; toteaa Quantisin elinkaariarvioinnin asiantuntija <b class="hugin">Vincent Rossi</b>.</p> <p class="hugin">&quot;Luonnon monimuotoisuus vahvistaa taloutta ja edistää hyvinvointiamme. Elinkaariarviointia käytetään alalla yleisesti, mutta siinä ei vielä huomioida luonnon monimuotoisuutta. Tämä projekti oli erittäin innostava. Se haastoi meidät yhdistämään asiantuntemuksemme kehittääksemme riittävän yksinkertaisen menetelmän tuottamaan tietoa päätöksenteon tueksi,&quot; sanoo <b class="hugin">Robert Taylor</b>, Director, Sustainability, UPM Raflatac. &quot;Kehittämämme menetelmä tukee Forest Positive -ajatteluamme ja osoittaa, että raaka-aineen hankinnalla kestävästi hoidetuista metsistä on todellista merkitystä.&quot; </p> <p class="hugin">Metsä on UPM&#58;n pääraaka-aineiden, puun ja puukuidun, lähde. UPM&#58;n monimuotoisuusohjelma ylläpitää ja lisää metsien monimuotoisuutta sekä edistää kestävän metsänhoidon ja puunhankinnan parhaita käytäntöjä. UPM toteuttaa yhdessä sidosryhmiensä kanssa useita erilaisia tutkimushankkeita ja tapaustutkimuksia, joiden avulla pyritään kehittämään menetelmiä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi talousmetsissä.</p> <p class="hugin">Lue lisää siitä, miten UPM edistää luonnon monimuotoisuutta&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.com/Responsibility/forests/Biodiversity/Pages/default.aspx" target="_blank">http&#58;//www.upm.fi/vastuullisuus/metsat/biodiversiteetti/Pages/default.aspx</a> </p> <p class="hugin">The International Journal of Life Cycle Assessment -julkaisussa julkaistuun tutkimukseen pohjautuva artikkeli&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//www.springerprofessional.de/en/capturing-the-potential-biodiversity-effects-of-forestry-practic/12454066" target="_blank">https&#58;//www.springerprofessional.de/en/capturing-the-potential-biodiversity-effects-of-forestry-practic/12454066</a></p> <p class="hugin">Valokuvia voi ladata <a class="hugin" href="http&#58;//pet.upm.com/l/xQDh2fq5Gkk5" target="_blank">UPM&#58;n kuvapankista »</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Robert Taylor, Director, Sustainability, UPM Raflatac, puh. +358 9 4273 6207</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Raflatac </b>on maailman johtavia tarralaminaatin valmistajia. Toimitamme korkealaatuista paperi- ja filmilaminaattia informaatio- ja tuote-etiketöintiin maailmanlaajuisen tehdas-, terminaali- ja myyntikonttoriverkoston kautta. UPM Raflatacin palveluksessa on noin 3 000 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli 1,4 miljardia euroa. UPM Raflatac on osa UPM-konsernia. Lisätietoja osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmraflatac.com" target="_blank">www.upmraflatac.com</a>.</p> <p class="hugin">Seuraa UPM Raflatacia&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/upm_raflatac" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-raflatac" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/upmraflatac" target="_blank">Facebook</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmraflatac" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmraflatac/" target="_blank">Instagram</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet 2017-09-21T14:15:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Johtohenkilöiden liiketoimet&#160;&#160; 21.9.2017 klo 17.15 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58; Johtohenkilöiden liiketoimet </b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 21.9.2017 vastaanottanut seuraavan ilmoituksen&#58;</p> <p class="hugin">Ilmoitusvelvollinen<br class="hugin">Nimi&#58; Reinikkala, Veli-Matti<br class="hugin">Asema&#58; Hallituksen jäsen<br class="hugin">Liikkeeseenlaskija&#58; UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">LEI&#58; 213800EC6PW5VU4J9U64</p> <p class="hugin">Ilmoituksen luonne&#58; ENSIMMÄINEN ILMOITUS<br class="hugin">____________________________________________</p> <p class="hugin">Liiketoimen päivämäärä&#58; 2017-09-20<br class="hugin">Kauppapaikka&#58; NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)<br class="hugin">Instrumentti tyyppi&#58; OSAKE<br class="hugin">ISIN&#58; FI0009005987<br class="hugin">Liiketoimen luonne &#58; HANKINTA</p> <p class="hugin">Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 64 Yksikköhinta&#58; 22,55000 EUR<br class="hugin">(2)&#58; Volyymi&#58; 903 Yksikköhinta&#58; 22,55000 EUR<br class="hugin">(3)&#58; Volyymi&#58; 33 Yksikköhinta&#58; 22,55000 EUR</p> <p class="hugin">Liiketoimien yhdistetyt tiedot<br class="hugin">(3)&#58; Volyymi&#58; 1 000 Keskihinta&#58; 22,55000 EUR</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx

​​​​​​​​​​​​​

'